1(2)
Datum
2011-06-01
Agneta Overgaard, Utvecklare
VO Hälso- och sjukvårdsutveckling
035-13 48 73
[email protected]
Diarienummer
RS110081
Förslag 2011-03-28
Ärende 10
HSS 2011-04-18
Regionfullmäktige
Yttrande över motion angående PSA-testning av
män i åldern 40–74 år
Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
I en motion till Region Halland föreslår Oleg Datsishin (SD) att alla män i Halland som
är mellan 40 och 74 år gamla blir erbjudna regelbunden PSA-screening för att upptäcka prostatacancer.
Fakta
I en prostatakontroll ingår ett blodprov som kallas PSA – en förkortning av prostataspecifik antigen. PSA är ett ämne som produceras i prostatakörteln och utsöndras i sädesvätskan. Alla sjukdomar i prostatakörteln kan leda till att halten av PSA i
blodet ökar. PSA-värdet är ingen säker diagnostik – det kan vara förhöjt utan att
det finns en cancer liksom det kan vara normalt och det finns en cancer.
Socialstyrelsens nuvarande nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancervård publicerades 2007. Vad gäller PSA-screening är Socialstyrelsen tydlig i
sina riktlinjer och framför att det saknas data som visar på en sänkning av mortaliteten genom allmän hälsoundersökning av befolkningen. Åtgärden är därför tills vidare
uppsatt på ”FoU-listan”, det vill säga ytterligare forskning behövs inom området innan
ställning kan tas till eventuell screeningverksamhet.
Socialstyrelsen framför att PSA-testning som hälsokontroll medför risk för överdiagnostik och överbehandling. Styrelsen anser att denna risk troligen är betydligt större
än möjligheten att screeningen leder till diagnos och botande behandling av en prostatacancer som senare hade lett till döden. Vidare understryker Socialstyrelsen att
en individuell värdering måste göras av möjlig nytta, i förhållande till risk för negativa
effekter, hos de symtomfria män som önskar PSA-testning. Dessa män bör få såväl
skriftlig som muntlig information om konsekvenserna av ett PSA-test innan det
genomförs.
Socialstyrelsen har nu påbörjat arbetet med uppdatering av de nationella riktlinjerna för bland annat prostatacancer och en preliminär version beräknas vara klar
våren 2013. Dock finns sedan våren 2010 en uppdaterad version av informationswww.regionhalland.se/handlingar
2(2)
broschyren ”Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede –
fördelar och nackdelar.” Uppdateringen har skett i samverkan med bland annat
Svensk Urologisk Förening, Svensk Onkologisk förening, Svensk förening för Allmänmedicin och Prostatacancerförbundet.
Frågan om allmän screeningverksamhet för att upptäcka prostacancer är komplicerad. Risken är att tumörer upptäcks som egentligen är ofarliga och att män behandlas i onödan med efterföljande komplikationer som impotens, urinläckage och
tarmbesvär.
Regionstyrelsens synpunkter
Region Halland följer på många olika sätt utvecklingen inom hälso- och sjukvården
vad gäller förebyggande arbete, diagnostik, vård och behandling. Ett av flera viktiga
underlag är bland annat Socialstyrelsens nationella riktlinjer med de rekommendationer som dessa innehåller. Riktlinjerna baseras på vetenskap och/eller beprövad
erfarenhet. Enligt Region Hallands dokument ”Hälso- och sjukvårdsutbud för hallänningen och uppdrag för driftnämnder och lokala nämnder 2011” ingår i uppdraget ”att
säkerställa att vården sker utifrån den bästa kända kunskapen i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer … osv”. Socialstyrelsen avråder i dagsläget från allmänna hälsokontroller med PSA-test. Regionstyrelsen har inga skäl att göra en
annan bedömning i denna fråga.
Regionstyrelsen
Gösta Bergenheim
Regionstyrelsens ordförande
Catharina Dahlöf
Regiondirektör