Microsoft PowerPoint - F\366rel\344sning SUF

advertisement
TRIS – TJEJERS RÄTT I SAMHÄLLET
OM HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
WWW.TRIS.SE [email protected]
TRIS
TRIS
Bildades 2002 i Uppsala
TRIS målgrupp
1.Barn och unga upp till 20 år
2. Kvinnor 21 år och uppåt
Ideell organisation
Partipolitiskt och religiöst obunden
1. Kvinnor/flickor som riskerar att utsättas för
hedersrelaterat förtryck och våld.
TRIS arbetar
Förebyggande
2. Kvinnor/flickor med intellektuell
funktionsnedsättning som riskerar att utsättas för
hedersrelaterat förtryck och våld.
Akut verksamhet
3. Nyanlända/ensamkommande flickor.
Utbildning & opinionsbildning
4. Ungdomar med romsk bakgrund.
Producerar material & anordnar konferenser (13september)
WWW.TRIS.SE [email protected]
5. HBT-personer som riskerar att utsättas för HFV
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄNS DEFINITION AV
HEDERSRELATERAT VÅLD
Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig
handling för att
•straffa kvinnors olydnad,
•bevara familjens heder och
•värna om släktens sociala överlevnad
Hedersnormer spelar en avgörande roll
- ett rykte kan vara tillräckligt skäl för bestraffning
- våldet är alltid planerat och har för avsikt att avlägsna ”skammen” och
återupprätta familjens heder
- våldet är ”godkänt” av kollektivet, i vissa fall även kollektivt utövat
- våldet drabbar individer av kvinnokön från det att de blir könsmogna
WWW.TRIS.SE [email protected]
Våldet kan även drabba pojkar och unga män om de:
- allierar sig med, eller på något annat sätt stödjer eller beskyddar en flicka som
inte fogar sig
- inleder en relation med en flicka eller kvinna som har lovats eller anses tillhöra
en annan man
- inleder en relation med en flicka eller kvinna mot hennes familjs vilja
- bryter mot familjens normer genom t.ex. kriminalitet eller missbruk
FORTSÄTTNING DEFINITION
Psykiskt: kränkning, skuld- och skambeläggning,
•
Ett rykte kan vara tillräckligt skäl för bestraffning
•
Hedersrelaterat våld kan också utövas mot individer av
bägge kön på grund av sexuell läggning som av kollektivet
utdöms som avvikande (homo-, bisexuella och
transpersoner)
•
Samt mot kvinnor som inte är fruktsamma
nedvärdering, undandragen kärlek och omsorg, förföljelser,
hot
Socialt: utfrysning, isolering, förbud att delta i normala
aktiviteter, ekonomiskt nöd, ofrivilligt bortförande
Sexuellt: tvång till oönskat sex med okänd eller oönskad
person genom äktenskap
Fysiskt: från örfil till mord samt ”självmord”
WWW.TRIS.SE [email protected]
TILLÄGG UTIFRÅN ERFARENHET
Ekonomiskt
Materiellt
Latent
Passivt
WWW.TRIS.SE [email protected]
TRE BEGREPP FÖR HEDER
•
Sharaf - att vara hederlig och ärlig. Sharaf är knuten till en mans, hans familjs eller släkts ära. Sharaf kan öka om aktuella
normer/moraliska värderingar respekteras och den kan minska om de inte efterföljs. Liknar den svenska definitionen av
heder.
•
Namus – är den heder som är knuten till kvinnors sexuella integritet, i synnerhet deras kyskhet. Det handlar om kvinnors
respektabilitet och blygsamhet. Begreppet refererar till mannens ära och heder. Begreppet finns inte på svenska.
•
Ird - är den heder som endast är knuten till kvinnan. Ird kan inte öka, den kan endast minska. Sharaf uppvägs av Ird.
WWW.TRIS.SE [email protected]
MANNENS NAMUS ÄR KVINNAS ANSVAR
WWW.TRIS.SE [email protected]
•
En mans Namus
•
En kvinna med Ird upprätthåller mannens Namus genom
lydnad, blygsamhet och trohet. Hon gör detta genom sina
handlingar och genom sin klädsel.
•
En ogift kvinna upprätthåller manliga släktingars Namus genom
att avstå från föräktenskaplig sex och alla eventuella handlingar
och/eller uppföranden som kan tolkas i sexuella termer. Hennes
främsta uppgift är att inför andra släktmedlemmar bevisa sin
oskuld.
kvinnliga medlemmars uppförande
WWW.TRIS.SE [email protected]
WWW.TRIS.SE [email protected]
WWW.TRIS.SE [email protected]
SAMMANFATTNING AV HEDERSBEGREPPET
Hedern är kollektiv
Hur andra ser på familjen är avgörande för samtliga familjemedlemmars heder
Familjemedlemmar har ansvar för sin familjs heder och representerar familjen utåt
En förlorad heder innebär vanära inte bara för individen utan även för hans eller hennes familj och släkt
Förlorad heder måste återupptas med en synlig åtgärd
WWW.TRIS.SE [email protected]
RYKTETS BETYDELSE
Heder handlar om vad andra tror och uppfattar om en man och hans familj/släkt. Därför tillmäts ryktet stor betydelse
En familjs heder hotas om ett rykte uppstår även om detta rykte inte är sant!
Omvärlden måste tro att en ung ogift kvinna är oskuld. Det spelar egentligen ingen roll om hon är oskuld eller inte, men
ryktet om att hon inte är det, är livsfarligt
Familjens, dvs. mannens heder kan ha stor ekonomisk betydelse krävs absolut lydnad från döttrar men även söner
Ett rykte kan hota en dotters och även en hel släkts äktenskapsmöjligheter, därför blir övervakningen av döttrar hårdare
WWW.TRIS.SE [email protected]
HUR SKA VI FÖRSTÅ ”HEDERSRELATERAT SAMMANHANG”?
Steg 1: Förväntningar om oskuld? Föräktenskaplig relation?
Steg 2: Vänskapliga relationer med jämnåriga pojkar? Vem väljer
framtida partner?
Steg 3: Inskränkningar i skolan? Egen fritid?
Steg 4: Hot eller våld?
WWW.TRIS.SE [email protected]
Stegvis avgränsning av
flickor som lever i ett
hedersrelaterat
sammanhang
SKOLANS ERFARENHET AV ELEVER SOM HAR BEGRÄNSAD FRITID. N=124
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
VILKA ELEVER HAR RESTRIKTIONER I SKOLAN, PÅ FRITIDEN , HAR
BEGRÄNSADE MÖJLIGHETER ATT UMGÅS KÖNSINTEGRERAD OCH FÅR INTE
HA POJK-/FLICKVÄN?
SKOLANS ERFARENHETER. N=76
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
PROJEKT NÅ
HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED
INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING
En kartläggning av omfånget och karaktären av
hedersrelaterat förtryck och våld bland unga med
intellektuell funktionsnedsättning.
4 städer i 10 skolor.
Cirka 120 skolanställda och 220 elever.
2 enkätundersökningar
9 djupintervjuer
HUR SER VÅLDET UT, KONKRET? VILKA TYPER AV ÖVERGREPP
RISKERAR UNGA MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING ATT
UTSÄTTAS FÖR?
Våldet och förtrycket uttrycks både aktivt och passivt.
Passivt - genom föräldrars underlåtenhet.
Aktivt - systematiskt ekonomiskt utnyttjande, känslomässigt utnyttjande och
genom arrangerade äktenskap med mer eller mindre inslag av tvång.
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
BEROENDESITUATIONENS KONSEKVENSER
Det är mycket vanligt att närstående har rollen som assistenter och/eller
godemän.
Det ökar de våldsdrabbades beroendeställning till familjen och/eller släkten.
Den enskildes utsatthet inte blir känd för andra utanför.
Det minskar sannolikheten att hedersrelaterat förtryck och våld anmäls.
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER BLAND FLICKOR MED INTELLEKTUELL
FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOM UTSÄTTS FÖR HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK
OCH VÅLD.
De är extra sårbara för utnyttjande.
De har en annan referensram kring vad som kan betraktas som icke
önskvärt handlingssätt eller behandling.
De har svårigheter med abstrakt tänkande.
De har svårt att förstå konsekvenserna av sina handlingar.
De litar på sin omgivning på ett för deras ålder aningslöst sätt.
En biologiska ålder som inte stämmer med deras mentala och
känslomässiga utveckling.
De är i en mening fortfarande barn.
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
ANDEL SKOLPERSONAL SOM MISSTÄNKER ATT DET FINNS ELEVER SOM ÄR I
RISKZONEN ATT UTSÄTTAS FÖR OCH/ELLER MISSTÄNKER ATT ELEVER UTSÄTTS
FÖR HFV. N=127
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
ANDEL SKOLPERSONAL SOM HAR KÄNNEDOM OM ELEVER SOM UTSÄTTS
FÖR HFV. N=127
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
SKOLANS ERFARENHET AV ELEVER SOM INTE FÅR VÄLJA SIN FRAMTIDA
PARTNER. N=124
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
VILKA ELEVER HAR BEGRÄNSADE MÖJLIGHETER I VALET AV
FRAMTIDA PARTNER?
SKOLANS ERFARENHETER. N=76
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
SKOLANS ERFARENHET AV ELEVER SOM BLIVIT BORTFÖRLOVADE/GIFTA
MOT SIN VILJA. N=125
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
VILKA ELEVER HAR BLIVIT BORTFÖRLOVADE/GIFTA MOT SIN VILJA?
SKOLANS ERFARENHETER. N=58
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
En som arbetar i elevvården svarar så här
på frågan om tvång i arrangerade
äktenskap: ”Alla som gifter sig tror jag.
Jag tror inte jag har mött någon flicka
som bara gör det ändå. Det är klart att
hon sitter med glittrande ögon och
berättar om sin fina bröllopsklänning
och den fina ringen hon ska få och den
underbara tårtan hon ska äta på
bröllopet…och det är väl så det ska
vara…men på särskolan bland de flickor
jag möter är det liksom den grejen som
är giftermål”.
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
FÖRÄLDRARS FÖDELSELAND. N=221
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
UNGDOMAR SOM SVARAT ATT DERAS FÖRÄLDRAR INTE TILLÅTER DEM DELTA
I VISSA FRITIDSAKTIVITETER TILLSAMMANS MED VÄNNER.
UPPDELAT I KÖN OCH ETNISK BAKGRUND N=204
Svenskfödda föräldrar
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
Utlandsfödda föräldrar
FÅR DU VARA TILLSAMMANS MED NÅGON?
UPPDELAT I KÖN OCH ETNISK BAKGRUND. N=214
Svenskfödda föräldrar
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
Utlandsfödda föräldrar
BESTÄMMER DINA FÖRÄLDRAR VEM DU SKA GIFTA DIG MED?
UPPDELAT I KÖN OCH ETNISK BAKGRUND. N=216
Svenskfödda föräldrar
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
Utlandsfödda föräldrar
ÄR DET OKEJ FÖR DINA FÖRÄLDRAR ATT DU HAR SEX MED NÅGON DU
ÄR KÄR I?
UPPDELAT I KÖN OCH ETNISK BAKGRUND. N=191
Svenskfödda föräldrar
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
Utlandsfödda föräldrar
UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMHÄLLETS SYN PÅ DERAS SEXUALITET
Önskan att vara oberoende krockar med behovet av omsorg från närstående.
Svårt med gränssättning.
Normer bland vänner, i media och på internet.
Närståendes egen oro kan leda till ett överbeskyddande förhållningssätt.
Mer utsatt för risker för sexuell utsatthet.
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
OSKULDENS BETYDELSE FÖR FÖRSTÅELSEN AV
HEDERSRELATERADE NORMER OCH BEGRÄSNINGAR BLAND FLICKOR
PÅ GYMNASIESÄRSKOLAN
Oskuldskravet är inte tydlig bland flickor med utlandsfödda föräldrar på
gymnasiesärskolan.
Skolpersonalen har begränsade erfarenheter av flickor som uttryckligen
förväntas ta ansvar och värna om sin oskuld.
Få flickor är medvetna om och/eller uttrycker ett eventuellt krav på
avhållsamhet från föräktenskapligt sexuellt umgänge.
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
OSKULDENS UTVIDGADE BETYDELSE BLAND FLICKOR PÅ
GYMNASIESÄRSKOLAN
Den kvinnliga oskulden avgränsas inte till kontroll av den ungas sexualitet
utan tenderar att kontrollera andra områden i ungdomarnas liv.
Oskuldskontext kännetecknas av tid, rum, upplevelser, aktiviteter blir
sexualiserade.
Könsegregerade principer - normer och begräsningar tillämpas i större
utsträckning för en flicka än för en pojke.
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
FÖRÄLDRAROLLEN
Stödbehov
Optimal och adekvat stödbehov
Good enough
Hjälp från informella nätverk och formella nätverk
Samverkan olika myndigheter
WWW.TRIS.SE [email protected]
SLUTSATSER
Sexualitet och oskuldsfrågan kopplas inte tydligt ihop med hedersrelaterade
normer och begränsningar.
Ett alltför stort fokus på oskulden som enbart en sexuell företeelse lyckas inte
fånga upp flickor med intellektuell funktionsnedsättning som riskerar att utsättas för
hedersrelaterat förtryck och våld.
Kravet på äktenskap med en av familjen vald man är mer utmärkande för hur
hedersrelaterat förtryck kommer till uttryck bland flickor med intellektuell
funktionsnedsättning.
Födande, gravida och nyblivna mamman får inte i ”rätt” utsträckning hjälp och
stöd från den formella nätverket. Då utåt sätt den informella nätverket ses som en
stor fördel.
TRIS ARBETSMATERIAL FÅR EJ SPRIDAS! VID REFERERING ANGE TRIS, PROJEKT NÅ
HUR ARBETAR VI IDAG?
Tjej
OPTIMAL HANTERING
Stafettpinne modellen
WWW.TRIS.SE [email protected]
YRKESANSVAR
KUNSKAP/REDSKAP
VERKSAMHETSVISION
BEHOVSANALYS
WWW.TRIS.SE [email protected]
VAD KAN TRIS BISTÅ MED FÖR TJÄNSTER?
Utbildningar/föreläsningar
Material
Upprättande/implementering av handlingsplaner som även omfattar
målgruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning.
Bistå med spetskompetens inom området intellektuell
funktionsnedsättning kopplat till HFV till och upprättande av hedersnätverk
Boende anpassat för unga med intellektuell funktionsnedsättning
WWW.TRIS.SE [email protected]
MISSA INTE: NÅ-VIDARE KONFERENSEN DEN 13
SEPTEMBER
Den 13 september anordnar TRIS och Nå-vidare
konferens om hedersrelaterat förtyck och våld bland
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Passa
på att anmäla er, platserna börjar redan gå åt.
WWW.TRIS.SE [email protected]
FÖLJ PROJEKT NÅ-VIDARE
Följ projekt Nå-vidare
Bli medlem på www.arvsfondsprojekten.se
och följ TRIS spännande projekt Nå-vidare och
om vårt arbete med hedersrelaterat förtryck och
våld i gymnasiesärskolor.
WWW.TRIS.SE [email protected]
FÖR MER INFORMATION
Mailkontakt: [email protected]
Telefon: 077-4406 600
Hemsida: www.tris.se
Facebook: TRIS tjejers rätt i samhället
Följ oss gärna på:
www.arvsfondsprojekten.se
WWW.TRIS.SE [email protected]
Download