Tommy Ytterström, 2015-03-19 Möjlighet till

advertisement
Tommy Ytterström, 2015-03-19
Möjlighet till finansieringshjälp för kompetensutveckling för företag och
organisationer vid deltagande i uppdragsutbildning hos Mittuniversitetet
Inledning
Varje år får Länsstyrelsen eller motsvarande organisation pengar av regeringen som
ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en
långsiktig lönsamhet och tillväxt.
Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende
på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen.
Länsstyrelsen och motsvarande ska, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge
bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och
utbildning i små och medelstora företag.
Länsstyrelsen Västernorrland
I Västernorrland finns företagsutvecklingsbidrag (FUB) som kan sökas av små och
medelstora företag, ekonomiska föreningar eller stiftelser med näringsdrivande
verksamhet.
Följande generella riktlinjer gäller för företagsutvecklingsbidrag:
 Små och medelstora företag eller ekonomiska föreningar eller stiftelser med
näringsdrivande verksamhet som har färre än 250 anställda och antingen
har en årsomsättning på maximalt 50 miljoner euro eller en
balansomslutning, dvs. summan av tillgångar och eget kapital, på högst 43
miljoner euro per år.
 För företag inom jordbruks- och fiskerinäringarna, entreprenadverksamheter,
transportnäringen och energiområdet är stödmöjligheterna begränsade.
 Bidrag får inte lämnas till verksamheter som bedrivs på en lokal eller
regional marknad där flera företag konkurrerar med liknande verksamheter,
till exempel detaljhandel, lokala tjänste- och serviceföretag samt bygg- och
entreprenadverksamhet.
 För företag som ingår i koncern gäller beräkning av stödtaket totalt för
samtliga företag inom koncernen
Det finns tre (3) bidragsformer inom företagsutvecklingsbidrag:
 Investeringsbidrag
 Mikrobidrag
 Konsultcheck
Campus Härnösand: Universitetsbacken 1, SE-871 88 Härnösand
Campus Sundsvall: Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall
Campus Östersund: Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund
Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01
E-mail: [email protected], Internet : www.miun.se
Konsultcheck är den form som kan användas av företag och organisationer för att
söka finansieringsstöd för kompetensutveckling. Följande gäller för konsultcheck:
• Konsultcheck kan sökas av de som uppfyller de generella sökkriterierna samt
verksamhet i Västernorrland, inklusive i Sundsvall.
• Konsultcheck kan erhållas till kostnader för inköp av externa strategiska
konsultinsatser inom bland annat marknadsföring, produktutveckling och
företagsledarutbildning, konsulthjälp med certifieringar, design, patentskydd
mm.
• Max 50 procent av kostnaden men högst 150 000 kronor.
Region Jämtland Härjedalen
I region Jämtland Härjedalen finns regionalt bidrag till företagsutveckling och
följande generella regler finns:
 Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i hela länet som
bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Företag vars produktion
av varor och tjänster exporteras ut ur länet prioriteras.
 Några verksamheter kan inte enligt förordningen erhålla bidrag. Det är
företag inom transportsektorn och jordbruks- och fiskerinäringen. Enligt
praxis ges inte heller stöd till varuhandel eller entreprenadverksamhet.
 Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i hela länet som
bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor och har en marknad större
än den lokala.
 Bidrag får inte ges till ett företag om det kan antas påverka
konkurrenssituationen på ett negativt sätt. Detta medför en stark
begränsning i möjligheterna att ge stöd till bland annat serviceverksamheter
med enbart en lokal marknad.
Följande former finns för regionalt bidrag till företagsutveckling:
 Konsultcheck
 Microbidrag
Konsultcheck är den form som kan användas av företag och organisationer för att
söka finansieringsstöd för kompetensutveckling. Följande gäller för konsultcheck:
• Konsultchecken är ett bidrag som kan komma ifråga vid köp av ”i tid och
rum” avgränsade externa konsultinsatser för att utveckla ett företag.
• Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i hela länet som
bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.
• Några verksamheter kan, enligt förordningen, inte erhålla bidrag. Det är
företag inom transportsektorn och jordbruks- och fiskerinäringen. Enligt
praxis ges inte heller stöd till varuhandel eller entreprenadverksamhet.
Campus Härnösand: Universitetsbacken 1, SE-871 88 Härnösand
Campus Sundsvall: Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall
Campus Östersund: Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund
Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01
E-mail: [email protected], Internet : www.miun.se
•
•
•
•
När Region Jämtland Härjedalen prövar en ansökan måste hänsyn tas till
konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten ska bedrivas.
Bidrag får inte ges till ett företag om det kan antas påverka
konkurrenssituationen på ett negativt sätt. Detta medför en stark
begränsning i möjligheterna att ge stöd till bland annat serviceverksamheter
med enbart en lokal marknad.
Konsultchecken kan enbart användas till externa konsultinsatser. Den kan
bland annat användas till:
• Ökad försäljning/marknadsplan
• Marknadsutvidgning/exportförsäljning
• Produktutveckling
• Organisationsanpassning för tillväxt
• Miljö/kvalitetscertifiering
Som stödgrundande kostnader godkänns i normalfallet konsultarvoden och
övriga externa kostnader för att genomföra det avgränsade projektet. Bidrag
lämnas i normalfallet inte till studieresor eller utbildningsinsatser av
karaktären yrkesutbildning eller fortbildning. Stöd lämnas inte för
driftskostnader.
50 procent av externa kostnader och maximalt 150 000 kronor.
Bidragsprocenten kan variera.
Summering och att tänka på i samband med konsultcheck
Konsultcheck är en möjlighet för Mittuniversitetet att få relation med mindre och
medelstora företag. För att kunna nyttja konsultcheck får inte andra former av
offentligt bidrag ha getts till verksamheten, i detta fall uppdragsutbildning.
Västernorrland och Jämtland Härjedalen har i stort sett samma bidragsform, dock
finns i beskrivningen nyansskillnader. Vad gäller utbildning som stödjer
utvecklingen av företag och organisation ses samma regler gälla.
Definitionen företagsledarutbildning:
• Målgrupp ledningsgrupp motsvarande
• Utbildningen ska ge stöd för utveckling och förändring av företaget
• Exempel kan vara förändringsledning, strategiutveckling, marknadsanalys,
arbetsmiljö både fysisk och psykosocial, omvärldsbedömning, ledning och
styrning, kvalitetsutveckling, språk, retorik kommunikation, ny teknik och
nya produktområden, varumärke, kundrelationer etc.
• Kom ihåg att ha med målgrupp ledare.
Utbildning som mer ger direkt yrkeskunskap exkluderas.
Campus Härnösand: Universitetsbacken 1, SE-871 88 Härnösand
Campus Sundsvall: Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall
Campus Östersund: Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund
Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01
E-mail: [email protected], Internet : www.miun.se
Certifieringsområdet innefattas och kan vara en möjlighet.
Ansökan ska vara inne innan beställning sker. Väl instämplad hos länsstyrelsen går
det att starta utbildningen och senare få beslut om pengar.
Blankettnamn är ”Ansökan om företagsstöd” (görs per kund).
I kommunikation och beskrivningar om uppdragsutbildning bör möjligheten med
konsultcheck som finansieringsstöd omnämnas, inklusive att Mittuniversitetet
hjälper till med ifyllande av ansökan, dock måste kunden sända in ansökan om
finansieringsstöd
Använda konsultcheck i grunden för att utveckla ett erbjudande; exempel
Forskarcheck vid Umeå universitet
I Västerbotten har Umeå universitet och länsstyrelsen gjort ett samarbete och
paketerat ett speciellt erbjudande som kallas forskarcheck och baseras på
bidragsformen konsultcheck.
Erbjudandet kommuniceras enligt nedan
 ”Ditt företag kan öka sin konkurrenskraft genom att ta hjälp av
spetskompetens inom ett specifikt område. Med hjälp av Forskarcheckar
finns det möjlighet för små och medelstora företag i Västerbotten att få
tillgång till marknadsnära forskningskompetens.
 Ta chansen och utveckla ditt företag och öka konkurrenskraften med hjälp av
en kvalificerad forskare! Länsstyrelsen kan stå för halva kostnaden, som mest
150 000 kr.
 Med en s.k. Forskarcheck är det möjligt för företag att få tillgång till forskare
vid Umeå universitet. Inget företag är för litet för att söka en Forskarcheck till
ett utvecklingsarbete.
 Denna finansieringsform är resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelsen
Västerbotten och Umeå universitet.”
Kontaktpersoner
Lars Innerstedt, Länsstyrelsen Västernorrland
Handläggare företagsstöd
[email protected]
0611-349040
Dick Granqvist, region Jämtland Härjedalen
Handläggare företagsstöd
Campus Härnösand: Universitetsbacken 1, SE-871 88 Härnösand
Campus Sundsvall: Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall
Campus Östersund: Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund
Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01
E-mail: [email protected], Internet : www.miun.se
[email protected]
063-146660
Campus Härnösand: Universitetsbacken 1, SE-871 88 Härnösand
Campus Sundsvall: Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall
Campus Östersund: Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund
Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01
E-mail: [email protected], Internet : www.miun.se
Download