Ansökan om kontaktresor/utbyten inom handlingsplanen

advertisement
Ansökan om medel för aktivitet i Handlingsplanen för mobilitet.
B. Lärarmobilitet Målet är en ökad lärarmobilitet med 20 % i förhållande till 2015 års siffror. Att nå
dessa projektmål förutsätter ett arbete med värderingar, attityder och praktiska möjligheter till
internationalisering.
Mittuniversitetet
Sökande
Avdelning/enhet
Ansvarig chef
Namn
Utländskt lärosäte, ange Namn på lärosäte
om det är ett
partneruniversitet
Ja
Nej
Kontakt/värd
Program/ämne/avdelning
Beskriv syftet och mest relevant område för
utbytet (målgrupp studenter, lärarer, forskning...)
E-post
E-post kontakt/värd
Telefon
ERASMUS+ kod om
partneruniversitet
Ex. ITSLIGO01
Aktivitet B9. Lärarutbyten/kontaktresor för
lärare/forskare.
«inom etablerade samarbeten i syfte att
utveckla den gemensamma mobiliteten. Avser i
normalfallet 2-5 arbetsdagar»
Program/aktiviteter under utbytet.
Mervärde för studenter/lärare/ämne ...
1
Budget
Planerad utresa från/till och datum:
Resa
Logi
SUMMA
Planerad hemresa från/till och datum:
Villkor
Stipendiet ger avdelningen (efter genomfört utbyte och inkommen rapport samt kostnads
redovisning) upp till 13 000 SEK per resenär för att täcka merkostnader för resor inom etablerade
samarbeten i syfte att utveckla den gemensamma mobiliteten. Maximal längd för besök/utbyte som
kan stödjas är fem dagar/en vecka.
Följande kostnader kan ersättas:
-
Resekostnader ersätts med faktiska kostnader, upp till 5 000 SEK
Dagsbelopp ( logi, delar av traktamente) upp till 1 600 SEK
Stöd ges endast till utbyte som ingår i Handlingsplan för mobilitet, aktivitet B9.
Avdelningschef/närmaste chef skall underteckna ansökan innan den skickas till kontaktperson på
International Relations Office: [email protected] (NMT), [email protected] (HUV).
Efter genomfört utbyte skall en rapport och kostnadsredovisning inkomma, där följande punkter skall
ingå:
- Utvärdering av utbytet, med avseende på planerad aktivitet
- Hur kommer samarbetet att fortlöpa?
Information om pågående aktiviteter inom Handlingsplan för mobilitet 2016-2018, DNR MIUN
2011/277, finner du på:
https://medarbetarportalen.miun.se/gemensamt/internationalisering/
2
Jag känner till villkoren för stipendiet och ansöker om bidrag enligt bifogad budget:
Ort och datum
Sökande
Resan genomförs inom ramen för Handlingsplan för mobilitet, aktivitet B9.
Ort och datum
Avdelningschef/chef
Resan beviljas ersättning från Handlingsplan för mobilitet:
Belopp:
Ort och datum
Kent Sjöberg, avdelningschef International Relations Office– Miun
3
Download