Provtagning av luftburna mikroorganismer - MWG

advertisement
PROVTAGNING AV LUFTBURNA MIKROORGANISMER
Luftmängden som skall passera filtret under provtagningen bör vara 60-240 liter beroende på hur mycket
mikroorganismer man antar finns i provtagningslokalen (se nästa sida).
Anpassa provtagningstiden efter luftflödet. Av Pegasus kalibrerat flöde för respektive pump kan läsas på
blanketten ”Registrering av pumplån”. (Justera in luftflödet till cirka 1.5 liter/min med rotameter, inte pumpens
interna flödesmätare, om Du använder egen pump.)
Tag av propparna på filterkassetten och sätt kassetten på slangen som sitter på pumpen. Placera pumpen på
provtagningsplatsen. Se bild 1-2.
Starta pumpen.
Bild 1: Filterkassett för mikrobiologisk luftprovtagning
Bild 2: Korrekt monterad filterkassett.
Var god vänd:
Pegasus lab AB
G:\Provtagning\Provtagningsinstruktioner\Lufprovtagning\Provtagningsinstruktioner med de nya
filtren (Laro och svart)\Original\Provtagning Luftburna Mikroorganismer ver Laro 1.doc, 2005-06-28
Box 97, 751 03 Uppsala • Tel 018-68 10 80 • Fax 018-10 45 00 • Org. nr. 556336-2473
Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala • [email protected] • www.pegasuslab.com
När lämplig luftmängd passerat filtret avslutas provtagningen.
Stäng av pumpen.
Notera provtagningstiden som finns angivet på digital display på pumpen.
Förslut filterkassetten med den blå och den röda proppen.
Märk proven tydligt med vattenfast tuschpenna direkt på filterkassetten alternativt med de medföljande
etiketterna.
Fyll i analysbeställningen.
Det är viktigt att den är korrekt ifylld med analystyp, provtagningstid, flöde och fakturaadress, samt
underskriven av beställaren.
Skicka snarast filterkassett, pump och följesedlar till:
Pegasus lab AB
Box 97
751 03 UPPSALA
ATT TÄNKA PÅ VID LUFTPROVTAGNINGAR…..
1. Följ noga våra provtagningsanvisningar.
2. Antal prover:
För att kunna bedöma om luftens mikrobiella kvalitet i en byggnad är försämrad måste den
jämföras med uteluften. Uteluftens kvalitet varierar med plats och årstid.
Den mikrobiella kvaliteten i en lokal kan variera både i tid och rum, beroende på vilka
aktiviteter som pågår i lokalen. Detta leder till att det antal prover som behövs för en
statistiskt säker analys, varierar från objekt till objekt.
3. Luftmängd:
Luftmängden som behöver provtagas varierar kraftigt med den mängd bakterier och svampar
som förväntas förekomma i luften. Generellt rekommenderar vi följande luftmängder:
Kontor/bostäder
Industrilokaler
Stallmiljöer
> 180 liter luft
> 120 liter luft
> 60 liter luft
Analysresultaten utvärderas (mot referensvärden) med avseende på förekomst av:
• Total mängd organismer i luften.
• Förekomst av problemorganismer (exempelvis Aspergillus fumigatus och Paecilomyces variotii).
Pegasus lab AB
G:\Provtagning\Provtagningsinstruktioner\Lufprovtagning\Provtagningsinstruktioner med de nya
filtren (Laro och svart)\Original\Provtagning Luftburna Mikroorganismer ver Laro 1.doc, 2005-06-28
Box 97, 751 03 Uppsala • Tel 018-68 10 80 • Fax 018-10 45 00 • Org. nr. 556336-2473
Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala • [email protected] • www.pegasuslab.com
Download