Internt regelverk: Ingripandeprocess

advertisement
I N T E R N T
Datum
Processägare
R E G E L V E R K
2013-09-03
Uldis Cerps
FI Dnr: 13-9571
Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[email protected]
www.fi.se
Ingripandeprocess
Sammanfattning
Den interna process som beskrivs i detta dokument ska användas i ärenden som
bedöms leda fram till ett beslut som 1) utgör ett ingripande mot ett företag eller
fysisk person och 2) enligt FI:s beslutsordning fattas av områdeschef, eller efter
delegering av annan.
Sanktioner i form av återkallelse av verksamhetstillstånd, varning eller
anmärkning samt om straffavgifter beslutas av FI:s styrelse. För dessa ärenden
gäller i stället sanktionsprocessen. Vidare omfattar denna process inte
förseningsärenden, rapportärenden och flaggningsärenden, samt förelägganden
som sker under Processen för operativa tillsynsaktiviteter (FI Dnr 11-11523)
eller under motsvarande tillsynsaktivitet av rutinkaraktär, kartläggning samt
vid trendanalys.
Processbeskrivningen omfattar ingripanden mot dels juridiska och fysiska
personer som har tillstånd hos FI eller är registrerade hos FI, dels juridiska och
fysiska personer som inte har tillstånd hos FI eller är registrerade hos FI. När
ett processteg endast avser den ena kategorin anges det inom parentestecken.
Med ”företag” i denna processbeskrivning avses såväl juridiska som fysiska
personer.
Inledning
Ingripandeprocessen gäller beredning och hantering av ärenden där FI kan
finna skäl att ingripa mot ett företag som åsidosatt sina skyldigheter enligt lag
eller andra regler som gäller för dess verksamhet. Processen ska användas i
ärenden som bedöms leda fram till ett beslut om ingripande mot ett företag
eller fysisk person där ingripandet består av föreläggande att göra rättelse eller
föreläggande att upphöra med verksamheten. Processbeskrivningen omfattar
även ärenden där FI enligt 2 kap. 2 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar kan besluta att ett institut ska ha en viss minsta storlek
på sin kapitalbas eller där FI förelägger ett företag att återställa sin kapitalbas
enligt det i lag angivna kapitalkravet. Dessa typer av beslut fattas enligt FI:s
beslutsordning av områdeschef, eller efter delegering av annan.
1(16)
Processen omfattar däremot inte beslut som ska fattas av FI:s styrelse. För de
besluten tillämpas i stället sanktionsprocessen. Vidare omfattar
processbeskrivningen inte förseningsärenden, rapportärenden,
flaggningsärenden, samt förelägganden som sker under Processen för operativa
tillsynsaktiviteter (FI Dnr 11-11523), eller under motsvarande tillsynaktivitet
av rutinkaraktär, kartläggning samt vid trendanalys.
I processen är fastställt den interna arbetsfördelningen inom
verksamhetsområdena Bank, Marknad och Försäkring och Fond. Även
staberna Juridisk samordning, Kommunikation och Ekonomisk analys berörs.
I den vid var tid gällande dokumenthanteringsplanen för handlingar tillkomna i
ingripandeprocessen finns information om diarieföring m.m.1
Processen har processbeteckning 5.4.9 enligt Finansinspektionens
klassificeringsstruktur.
Med ”företag” i denna process avses såväl juridiska som fysiska personer.
Om processen
Processen omfattar alla företag som driver verksamhet som faller inom de
rörelseregler där Finansinspektionen är behörig myndighet. I viss mån skiljer
sig hanteringen av företag som har tillstånd eller är registrerade hos
Finansinspektionen åt mot hanteringen av de företag som inte har tillstånd eller
är registrerade. I processbeskrivningen anges när hanteringen skiljer sig åt.
För att kvalitetssäkra beredningen av ingripandebesluten ska man från den
ansvariga tillsynsenheten, om enheten bedömer att grund för ingripande
föreligger, efter avslutad utredning föredra ärendet för avdelningschefen och
rättsavdelningschefen. Avdelningschefen ska i samråd med rättsavdelningschefen göra en bedömning av om grund för ingripande föreligger på grundval
av den utredning som enheten föredragit. Avdelningschefen ska fatta beslut om
ärendet ska överlämnas för prövning av om ingripande bör ske. Ärendet
överlämnas då till ansvarig rättsenhet för beredning. I annat fall ska
tillsynsenheten upprätta slutskrivelse utan ingripandeåtgärd. Ett av rättsenheten
upprättat förslag till beslut om ingripande ska granskas av rättsavdelningschefen, som vid behov kan anmäla ärendet till chefsjuristen för diskussion.
Rättsavdelningschefen beslutar om och när det granskade beslutet ska
överlämnas till områdeschefen för beslut.
Om ärendet är av enklare beskaffenhet eller särskilt brådskande kan samråd ske
med rättsavdelningschef om att göra avsteg från processen. Utredningen måste
dock ske på ett tillfredsställande sätt och ärendet måste handläggas enligt
förvaltningslagens (1986:223) regler.
1
Den vid var tid gällande dokumenthanteringsplanen återfinns på Brunnen (under Handledning
> Diarieföring).
2
De handlingar som tillkommer i tillsynsprocessen och ingripandeprocessen
diarieförs i samma ärende i Platina.
Processen i korthet
Roller och ansvar
Chefen för den enhet som har tillsynsansvaret inom sakområdet ansvarar för att
ärendet är utrett enligt tillsynsprocessen.
Avdelningschefen inom sakområdet beslutar efter samråd med
rättsavdelningschefen om ärendet ska överlämnas till rättsavdelningen för
prövning av ingripande.
Rättsenhetschef inom sakområdet ansvarar för att:
 en tidsplan upprättas,
 ärendet och sakförhållandena är utredda,
 ärendet har analyserats ur ett juridiskt perspektiv, och att
 ett förslag till beslut upprättas.
3
Rättsavdelningschefen inom sakområdet ansvarar för att:
 informera områdeschef och i förekommande fall
kommunikationsstaben om ärendet,
 granska förslaget till beslut och konsekvensanalysen ur ett juridiskt
perspektiv,
 besluta om och när ärendet ska lämnas till den får fatta beslut i ärendet.
Juridisk samordning och Ekonomisk analys ansvarar för att vid behov biträda
rättsavdelningschefens granskning av beslutsförslaget och konsekvensanalysen.
Områdeschef, eller efter delegering annan, ansvarar för att besluta om
ingripande.
Processen i punktform2
1. Utredningsarbetet3
a) En medarbetargrupp bildas. Sakförhållandena utreds i tillsynsärendet.
(Ansvarig enhetschef på enhet med tillsynsansvar)
b) Eventuell avstämningsskrivelse till företaget.
(Ansvarig enhetschef på enhet med tillsynsansvar)
2. Beslut om prövning av ingripande (ersätter 4c–f Processen för operativa
tillsynsåtgärder)
a) Boka tid för föredragning för avdelningschefen och rättsavdelningschefen.
(Ansvarig enhetschef på enhet med tillsynsansvar)
b) Föredragning för avdelningschefen och rättsavdelningschefen.
(Handläggaren på tillsynsenheten ansvarar för föredragningen)
c) Avdelningschefen beslutar efter samråd med rättsavdelningschefen om
ärendet ska tas upp för prövning av ingripande.
(Avdelningschefen)
d) Områdeschefen hålls informerad (endast för tillst./reg.).
(Avdelningschefen)
e) Ärendet överlämnas till rättsenheten, alternativt upprättas slutskrivelse
utan ingripandeåtgärd (återgång till punkt 5 Processen för operativa
tillsynsåtgärder).
(Ansvarig enhetschef på enhet med tillsynsansvar)
2
Efter respektive punkt anges vem som ansvarar för att åtgärden utförs.
Denna punkt är en sammanfattning av vad som först ska göras enligt Processen för operativa
tillsynsaktiviteter, FI Dnr 11-11523. Arbetet i tillsynsärendet handläggs i enlighet med den
processen.
3
4
f) Företaget informeras om att ärendet överlämnas till rättsenheten för
prövning av ingripande, alternativt – om samma enhet både är
utredande enhet och rättsenhet – att ärendet prövas för ingripande
(endast för tillst./reg.). Kommunikationsstaben informeras om att
ärendet gått vidare i ingripandeprocessen.
(Ansvarig enhetschef på enhet med tillsynsansvar)
3. Handläggningen på rättsenheten
a) En tidsplan upprättas.
(Rättsenhetschefen)
b) Begäran om yttrande skickas till företaget, om det inte är uppenbart
obehövligt.
(Rättsenhetschefen)
c) Företagets externrevisor informeras om att begäran om yttrande
skickats till företaget (endast för tillst./reg.).
(Rättsenhetschefen)
d) Förslag till beslut upprättas.
(Rättsenhetschefen)
e) Konsekvensanalys upprättas. Vid behov tas hjälp av Ekonomisk
analys.
(Ansvarig enhetschef på enhet med tillsynsansvar)
f) Beslutsförslaget och konsekvensanalysen överlämnas till
rättsavdelningschef.
(Rättsenhetschefen efter avstämning med ansvariga handläggare på
tillsynsenheten)
4. Inför avgörande
a) Förslaget till beslut och konsekvensanalysen granskas ur ett juridiskt
perspektiv. Vid behov kan ärendet anmälas till chefsjuristen för
diskussion.
(Rättsavdelningschefen)
b) Vid behov överlämnas förslaget till beslut till kommunikationsstaben för
språkgranskning.
(Rättsavdelningschefen)
c) Beslut fattas om och när beslutsförslaget ska lämnas till behörig
beslutsfattare för beslut.
(Rättsavdelningschefen)
5
d) Utredande tillsynsenhet och, vid behov, chefen för
kommunikationsstaben informeras.
(Rättsavdelningschefen)
e) En kommunikationsplan upprättas vid behov.
(Chefen för kommunikationsstaben)
f) Beslut om ingripande fattas.
(Områdeschef eller annan behörig beslutsfattare)
g) Beslutet expedieras. Om kommunikationsplan upprättas mejlas även det
slutliga beslutet till kommunikationsstaben.
(Rättsenhetschefen)
5. Efter avgörande
a) Om ärendet överklagas öppnas ett nytt ärende med hänvisning till
ingripandeärendet.
(Rättsenhetschefen)
b) Uppföljning och utvärdering ska ske när ingripandeärendet avslutas.
(Rättsenhetschefen och rättsavdelningschefen)
c) Om företaget ska betala en straffavgift ska ekonomienheten
informeras när beslutet har vunnit laga kraft (endast för tillst./reg.).
(Rättsenhetschefen)
Beskrivning av processtegen
1. Utredningsarbetet
Utredningsarbetet ska utföras enligt Processen för operativa tillsynsaktiviteter
(tillsynsprocessen), FI Dnr 11-11523, eller motsvarande rutiner för
tillsynsaktiviteter av rutinkarakär, kartläggning samt vid trendanalys, av den
ansvariga tillsynsenheten inom verksamhetsområdet. Av tillsynsprocessen
framgår vilken tillsynsenhet som är ansvarig, och vilken rättsenhet som kan bli
berörd följer av den verksamhet som bedrivs av det företag ärendet gäller. Det
kan förekomma att den utredande enheten och rättsenheten tillhör olika
sakområden på Finansinspektionen. Av tillsynsprocessen framgår även vem
som ska anses vara ansvarig enhetschef i tillsynsärendet.
Avdelningschefen för den avdelning där tillsynsarbetet utförs fattar, efter
samråd med rättsavdelningschefen för det område som företagets verksamhet
avser, beslut om ärendet ska prövas för ingripande. Vilka avstämningar som
ska göras innan dess framgår av tillsynsprocessen.
Även om avdelningschefen anser att ärendet ska avslutas utan ingripande har
rättsavdelningschefen alltid en möjlighet att informera chefsjuristen om sin
bedömning om hon eller han tycker att det är lämpligt. Chefsjuristen har då
möjlighet att ändra avdelningschefens beslut.
6
Ansvarig tillsynsenhetschef ansvarar för att sakförhållandena är utredda inför
föredragningen för avdelningschefen och rättsavdelningschefen.
2. Föredragning för avdelningschefen och rättsavdelningschefen
Handläggaren ska inför en föredragning för avdelningschefen och
rättsavdelningschefen använda sig av mallen till föredragningspromemoria (se
bilaga 1) och i punktform beskriva utredningen under respektive rubrik.
Promemorian ska vara kortfattad och bör i normalfallet inte vara längre än två
sidor. Vid behov bör promemorian inledas med en sammanfattning.
Inför en föredragning för avdelningscheferna ska sakförhållandena i ärendet
vara klarlagda. Det innebär att det ska vara utrett vilka iakttagelser som gjorts
och vilket underlag som dessa baseras på.
Under föredragningen kan nya frågor uppstå som innebär att tillsynsenheten
behöver komplettera utredningen. Därefter kan en ny föredragning ske om
avdelningschefen anser att det är nödvändigt.
Efter en föredragning för avdelningscheferna
Om avdelningschefen beslutar att ärendet ska gå vidare i ingripandeprocessen
ska ärendet flyttas från tillsynsenheten till rättsenheten inom det område som
företagets verksamhet avser. Ärendet ska föras över mellan enheterna i diariet
och en handläggare vid rättsenheten ska anges. Om ärendet flyttas över ska
även eventuellt relevant arbetsmaterial i ärendet överlämnas till rättsenheten.
Beträffande ärenden som handläggs av en enhet som organisatoriskt både är
tillsyns- och rättsenhet, handläggs ärendet utan överlåtelse mellan enheter.
Om ärendet ska prövas för ingripande ska ansvarig tillsynsenhetschef
informera företaget om att det är föremål för prövning om ingripande, vem som
är ansvarig handläggare på rättsenheten och kontaktuppgifter till den
handläggaren. Den ansvariga tillsynsenhetschefen ska även informera
kommunikationsstaben om att ärendet gått vidare i ingripandeprocessen.
Om ärendet inte ska gå vidare ska det ligga kvar på tillsynsenheten. Ansvarig
tillsynsenhetschef ansvarar för att ärendet avslutas enligt tillsynsprocessen.
3. Handläggningen på rättsenheten
Chefen för rättsenheten ansvarar för
 att en tidsplan för ärendet görs,
 att ärendet är berett enligt förvaltningslagen,
 att sakförhållandena är utredda (och avstämda med tillsynsenheten och
andra eventuellt berörda enheter), och
 att göra en juridisk bedömning av om överträdelserna är sådana att de
bör leda till ett ingripande.
I en begäran om yttrande ska följande framgå:
7
-
-
FI:s iakttagelser – såväl positiva som negativa,
företagets inställning, om den framkommit under handläggningen av
tillsynsärendet,
hänvisningar till eller redogörelser för relevanta lag- och föreskriftsbestämmelser, inklusive de bestämmelser som anger vilka former av
ingripande som kan vara aktuella,
att FI överväger ett ingripande mot företaget,
en kortfattad och saklig redogörelse för de rättsliga omständigheter som
FI anser föranleder överväganden om ett ingripande, samt
att ärendet kan avgöras även om företaget inte yttrar sig.
En begäran om yttrande kan anses uppenbart obehövlig om det av
dokumentationen i ärendet klart framgår att företaget redan tidigare fått del av
motsvarande information som ska framgå av en begäran om yttrande.
Innan begäran om yttrande skickas till företaget ska rättsenhetschefen stämma
av skrivelsen med tillsynsenheten och eventuellt andra berörda enheter samt
rättsavdelningschefen.
Begäran om yttrande ska adresseras till företagets vd med en kopia till
styrelseordföranden. Om företaget har en externrevisor ska denne informeras
om att begäran om yttrande skickats till företaget. Företagets svarstid bör inte
understiga tre veckor, även om en kortare svarstid kan vara acceptabel om det
finns särskilda skäl till det. Om det är aktuellt att ge en kortare svarstid ska
samråd ske med rättsavdelningschefen. När företagets svar har kommit in till
FI är ärendet i princip färdigberett. Det kan dock i undantagsfall finnas skäl att
låta företaget förtydliga någon uppgift.
Om rättsenheten under ärendets gång kommer fram till att något ingripande
inte bör ske, t.ex. med anledning av vad företaget svarat i sitt yttrande, ska en
avstämning ske med ansvarig tillsynsenhetschef, avdelningschef och
rättsavdelningschef. Om rättsavdelningschefen delar uppfattningen att ärendet
inte ska gå vidare ska det återlämnas till tillsynsenheten. Ansvarig
tillsynsenhetschef ansvarar för att ärendet avslutas i enlighet med
tillsynsprocessen.
När ärendet är färdigberett, alternativt när svarstiden har gått ut, ska ett förslag
till beslut om ingripande upprättas. Förslaget ska vara granskat från näringsrättslig synpunkt och ev. andra juridiska aspekter av rättsenhetschefen eller en
annan jurist och faktagranskat av ansvarig tillsynsenhetschef eller en
handläggare på tillsynsenheten. Rättsenhetschefen ansvarar för att ärendet
beretts korrekt enligt förvaltningslagen.
För att säkerställa att beslut i ingripandeärenden ska kunna sökas upp i Platina
ska beslutsförslaget alltid upprättas i enlighet med den beslutsmall som finns i
Platina.
Till beslutsrubriker ska användas de ord som i lagparagraf beskriver FI:s
åtgärd, t ex ”Föreläggande att göra rättelse” eller ”Föreläggande att upphöra
med verksamhet”.
8
FI:s sanktionsbeslut utgör en allmän handling och kan begäras ut. Vi bör därför
så långt möjligt undvika att i beslutet ange känsliga uppgifter som kan omfattas
av sekretess.
Konsekvensanalys
Ansvarig tillsynsenhetschef ansvarar för att en konsekvensanalys upprättas.
Analysen ska upprättas enligt den mall som finns i bilaga 2. Vid behov stäms
den av med Ekonomisk analys. Analysen överlämnas till rättsavdelningschefen samtidigt med beslutsförslaget.
4. Inför avgörande
När rättsenhetschefen bedömer att förslaget till beslut är komplett ska det och
konsekvensanalysen överlämnas till rättsavdelningschefen för juridisk
kvalitetsgranskning. Vid behov kan denne anmäla ärendet till chefsjuristen för
diskussion. Rättsavdelningschefen kan även vid behov överlämna förslaget till
beslut till kommunikationsstaben för språkgranskning.
Rättsavdelningschefen fastställer beslutsförslaget efter granskning och
överlämnar det och konsekvensanalysen till områdeschefen. Om
omständigheterna i ärendet inte räcker för ett ingripande fattar
rättsavdelningschefen beslut om avskrivning av ärendet.
Kommunikationsplan
Chefen för Kommunikationsstaben ansvarar för att en kommunikationsplan
upprättas vid behov. Arbetet med kommunikationsplanen bör påbörjas senast i
samband med att förslaget till beslut överlämnas till områdeschefen och vara
färdigställd senast dagen före beslutsdagen. Planen ska vara avstämd med
handläggaren på rättsenheten.
Kommunikationsplanen kan innehålla t ex följande:
 Tidpunkt för ev. information till clearinginstitut, börs eller annan
handelsplats.
 Tidpunkt för ev. information till förordnad revisor, särskild granskare,
Riksbanken, Riksgälden, Finansdepartementet samt annan svensk
myndighet som berörs.
 Tidpunkt för ev. information till berörda utländska myndigheter, Eba,
Esma, Eiopa och/eller EU-kommissionen.
 Tidpunkt för intern information och publicering på FI:s webbplats.
 Tidpunkt för upprättande av pressmeddelande, vilket ska ske i
samarbete med kommunikationsavdelningen.
 Tidpunkt för information till företaget.
 Information om beslutet kan vara kurspåverkande.
 Eventuella frågor och svar för publicering på webbplatsen. Förbereds
av kommunikationsstaben i samarbete med tillsynsenheten och
9


rättsenheten samt, när det behövs, med Juridisk samordning och
Ekonomisk analys.
Information om vem som ansvarar för eventuella kontakter med media.
Behov av information på engelska och eller en översättning av beslutet.
Efter beslut
När beslutet har undertecknats ska handläggaren på rättsenheten låta expediera
beslutet. Om kommunikationsplan upprättas ska det slutliga beslutet även
mejlas till webbredaktionen på [email protected]
5. Efter avgörande
Överklaganden
FI:s beslut om ingripande kan överklagas till domstol.
Ett ärende om ingripande som är beslutat och som vunnit laga kraft eller har
överklagats avslutas i diariet. Om ett sanktionsärende överklagas öppnas ett
nytt ärende i diariet. Ärendet får ett diarienummer i ärendegrupp 3.2.3 –
Hantera överklagande. I det ärendet görs en hänvisning till ingripandeärendet.
Ärendet lottas på den rättsenhet som handlagt ingripandeärendet och
handläggare utses.
Rättsenhetschefen ansvarar för att yttranden till domstolen upprättas. Innan ett
yttrande överlämnas till domstolen ska samråd ske med rättsavdelningschefen
och chefsjuristen.
Eventuellt vite
Om ett ingripandebeslut är förenat med vite, ansvarar handläggaren på
tillsynsenheten för bevakning av behovet av att begära att vitet döms ut.
Uppföljning och utvärdering
Av tillsynsprocessen framgår hur en avslutad tillsynsaktivitet ska utvärderas.
Rättsavdelningschefen ansvarar för att uppföljning sker när ett
ingripandeärende avslutas.
Efter ett avslutat ingripandeärende ska handläggningen av ärendet utvärderas i
syfte att kvalitetssäkra vår handläggning och för att skapa en lärandeprocess
kring vår hantering av ingripandeärenden. Utvärderingen görs av
rättsenhetschefen tillsammans med medarbetargruppen vid ett eller flera
utvärderingsmöten. Mötesanteckningar ska upprättas vid mötena.
Utvärderingen ska godkännas av rättsavdelningschefen och
mötesanteckningarna ska diarieföras i en särskild årsakt för utvärderingsmöten.
Rättsenhetschefen och medarbetargruppen bör särskilt utvärdera följande:
10




Har de olika delarna av processen följts? Varför/varför inte? Hade vi
kunnat göra detta på ett annat sätt?
Höll vi tidsramar? Varför/varför inte?
Bedömde vi resursåtgången korrekt i planeringen? Varför/varför inte?
Vilka andra lärdomar har vi dragit?
Rättsavdelningschefen ansvarar för att relevanta rättsliga eller handläggningsmässiga erfarenheter kommer andra inom FI till del.
11
Bilaga 1
Föredragningspromemoria – X-Företaget
A.
SAMMANFATTNING (vid behov)
B.
KORT BAKGRUND
Beskriv undersökningens bakgrund, syfte och tillvägagångssätt.
Lämna närmare information om företaget (omsättning,
balansomslutning, antal anställda m.m.).
C.
IAKTTAGELSER
Upprepa (1) (a) – (d) för varje typ av brist:
(1)
(a)
Ange vilken typ av brist som avses
Brister
Vilka brister har iakttagits? Vilka regler kan bristerna knytas
till?
En redogörelse för sakförhållanden i ärendet och en analys av de
brister och fel som uppmärksammats vid undersökningen. Av
redogörelsen och analysen ska bl.a. framgå vilka bestämmelser
(i lag och föreskrifter) som de uppmärksammade brister hänför
sig till. Vidare bör det framgå hur omfattande bristerna är och de
konsekvenser och effekter som bristerna har eller kunde ha
medfört. En analys bör ske dels för varje enskild brist, dels för
bristerna sammantagna.
(b)
Skador och risker
Om bristerna har medfört, eller har kunnat medföra, skador, förluster eller risker, ange i så fall vilka dessa är.
(c)
Företagets svar
Företagets inställning till de brister eller fel som FI påtalat, de
eventuella åtgärder företaget har vidtagit samt eventuella
kvarstående brister eller fel.
(d)
Underlag
Vilket underlag finns för (a) – (c)?
T.ex. kopior av företagets handlingar, intyg, rapporter, årsredovisning, tjänsteanteckning eller liknande. Underlag bör även
12
finnas i akten för de fel och brister som företaget åtgärdat under
ärendets handläggning.
D.
MOTIV FÖR TILLSYNSÅTGÄRD ELLER INGRIPANDE
Beskriv behovet av tillsynsåtgärd alternativt ingripande och
konsekvenserna därav. Motivera vad denna tillsynsåtgärd eller
ingripande syftar till att uppnå och på vilket sätt denna
tillsynsåtgärd eller ingripande uppnår det syftet. Beskriv även
alternativa åtgärder som FI kan vidta.
13
Bilaga 2
Konsekvensanalys i ingripandeärenden
Inledning
Syftet med denna PM är att i en mer utförlig form beskriva innehållet i den
konsekvensanalys som upprättas i samband med ett ingripandeärende.
Det bör noteras att den konsekvensanalys som upprättas i ett ingripandeärende
skiljer sig från den konsekvensanalys som görs när ett nytt regelverk tas fram.
Syftet med konsekvensanalysen i det första fallet är inte att göra en
intresseavvägning mellan olika konsekvenser som sedan utgör grunden för
beslutet i ingripandeärendet. Dessa överväganden har redan gjorts i beslutet
liksom i vissa fall en beskrivning av vad ett avstående från ingripande medför
för konsekvenser. Syftet med analysen här är snarare att redogöra för de
förväntade konsekvenserna som sanktionsbeslutet ger upphov till.
Innehåll i konsekvensanalysen
Konsekvensanalysen ska bl.a. innehålla följande information i tillämpliga
delar.
Bakgrund
1. Kort information om företaget och dess verksamhet och historik.
2. Ange vilket regelverk företaget brutit mot samt vald sanktion. Om
sanktionen förenas med ett vite, ange beloppet.
3. Omfattningen av eventuell upplåning från allmänheten alternativt
mottagande av andra medel från allmänheten.
Punkterna 1–2 ovan kan med fördel utgå från sammanfattningen i
beslutspromemorian och använda relevant information därifrån.
Konsekvenser för bolaget
 Beskriv konsekvenserna av en ingripandeåtgärd för företaget, dess
ägare och dess anställda.
Konsekvenser för ägare och anställda kan uppstå när FI beslutar om
återkallelse av bolagets tillstånd. Även om FI vid beslut om ingripande
inte behöver ta hänsyn till hur bolagets ägare och anställda drabbas,
utgör detta likväl en konsekvens av beslutet och bör anges kort i
konsekvensanalysen.

När sanktionen förenas med vite ska beskrivas huruvida det föreslaga
beloppet bedöms ha effekt.
14
Konsekvenser för kunderna
 Det är viktigt att här belysa de konsekvenser som ingripandebeslutet
medför för kunderna, såväl positiva som negativa aspekter. Detta gäller
särskilt i de fall där bolagets tillstånd återkallas. Ange om möjligt även
andra konsekvenser som kan uppstå för kunderna, t.ex. kostnader i
samband med byte av tjänsteleverantör eller att de under en viss tid inte
kan förfoga över sina värdepapper.
Konsekvenser för de finansiella marknaderna och konsumenterna
 Ange hur branschen och marknaden i stort kan komma att påverkas av
föreslagen sanktion. Detta är särskilt viktigt om vi tror att beslutet får
konsekvenser för stabiliteten i systemet och på de finansiella
marknaderna.

Beskriv konsekvenserna av ett ingripande om företaget är medlem vid
ett clearinginstitut (t.ex. Euroclear, BGC, Stockholmsbörsen), en börs
eller en annan handelsplats.

Beskriv även vad beslutet innebär för konsumenterna i allmänhet samt
för konsumentskyddet.

Beskriv eventuella konsekvenser för den finansiella stabiliteten i andra
länder.
Konsekvensanalysen upprättas i samråd med en jurist från rättsenheten i syfte
att klarlägga eventuella rättsliga följder av beslutet. Detta är särskilt viktigt när
det kan tänkas att ett företags tillstånd kommer att återkallas.
15
Dokumentinformation
Processnamn
Ingripandeprocess – föreläggande att göra rättelse eller att
upphöra med verksamhet
Diarienummer
13-9571
Processägare (Namn, Avdelning, Enhet)
Uldis Cerps, områdeschef Bank
Beslutsfattare (Namn, Befattning, Avdelning)
Martin Andersson, generaldirektör
Beslutsdatum
2013-09-03
Processbeteckning
5.4.9
Syfte
Att uppnå en enhetlig hantering av ingripandeärenden på Finansinspektionen
Hänvisning till externa krav som knyter an till processen
Förvaltningslagen (1986:223)
Hänvisning till interna styrdokument kopplade till detta
Process för operativa tillsynsaktiviteter, FI Dnr 11-11523
Versionshistorik
Ikraftträdande Version
2013-09-16
1.0
Kommentar
16
Download