Bild 1

advertisement
Styrelse
Internrevision
Generaldirektör
Strategisk verksamhetsplanering och säkerhet
Ledningskansliet
HR-enheten
Förvaltning
HR
Ekonomienheten
IT-enheten
Rättsenheten
Registrering och
informationshantering
Juridik
Serviceenheten
Utredning och regulatorisk administration
Vetenskaplig
och
regulatorisk
strategi
Effekt och Effekt och Effekt och Effekt och
säkerhet 1 säkerhet 2 säkerhet 3 säkerhet 4
Farmaci
och bioteknologi
Produktinformation
Regulatoriska
enheten
Farmakovigilans
Kliniska
Växtprövningar
baserade
och
läkemedel
licenser
Tillsyn och vetenskaplig information
Medicinteknik
Kosmetika
och hygienprodukter
Kontroll av
narkotika och Inspektionsolaglig läkeenheten
medelshantering
Laboratorie- Läkemedelsenheten
användning
Giftinformationscentralen
Download