Nationellt center för kunskapsproduktion och kunskapsspridning på

advertisement
Nationell psykiatrisamordning 2003-2006
“Ambition och ansvar”
– Förbättra tillgänglighet till vård och stöd
– Stödja, stimulera verksamhetsutveckling
• Länsmedel
• Riktade projekt
– Nationell psykiatrisamordning identifierar
behovet av att stödja psykiatrisk forskning och
utvecklingsarbete bl.a. inom området
psykosociala insatser
– Stärka utveckling mot evidensbaserade
insatser
Kommunernas insatser för psykiskt
funktionshindrade
(SoS, Nationell tillsynsrapport 2005)
• Inventerande och uppsökande verksamheter måste
intensifieras
• Planering av vård, stöd och rehabilitering i samverkan
måste intensifieras
• Personalens kompetens behöver förstärkas
• En fortsatt utbyggnad av evidensbaserade
verksamheter och insatser behövs för att möta
målgruppens behov
Nationell Psykiatrisamordning påtalar behovet
av FoU inom området psykosociala insatser
Behov av forskning
• Inom vissa områden saknas i stort systematisk kunskap
Behov av kunskapsspridning och implementering
• Inom andra områden finns systematisk kunskap som inte
tillämpas
Behov av implementeringsforskning
• Ingen organisation eller modeller för hur
evidensbaserade insatser skall överföras och anpassas
till vardagsarbete
Psykosociala insatser – psykoser
• Arbetsrehabilitering
• Familjeinterventioner, psykoedukativa program
• Integrerade insatser - intensiv Case Management
• Social färdighetsträning
• Psykoterapeutiska insatser (KBT)
• Tidig intervention/insatser för förstagångssjuka i psykos
• Insatser för att öka ”compliance”
• Träning av kognitiva funktioner
• Boendestöd
• Daglig sysselsättning
Se aktuell kunskapsöversikt från IMS/SoS
Nationell Psykiatrisamordning
Forskningsinitiativ
Utlysning maj 2006
• 20 miljoner i startbidrag till Nationellt kunskapscentrum
avseende psykosociala insatser för personer med
psykiska funktionshinder
Förslag i slutbetänkandet november 2006
• Strategisk satsning tvärvetenskaplig forskning:100
miljoner/år i sju år inom området psykisk ohälsa VR
• Utvecklingssatsning inom området psykisk ohälsa med
fokus på allvarliga psykiska sjukdomar och psykiska
funktionshinder: 100 miljoner/år under 7 år, SoS
Nationellt kunskapscentrum för psykosociala
insatser för personer med psykiska funktionshinder
Utlysning våren 2006
•
•
•
•
7 ansökningar
Sakkunnigförfarande
CEPI 20 miljoner under 5 år i startbidrag
CEPI – forskarnätverk, Lund, Malmö, Växjö och Umeå
universitet
• CEPI startade 1 februari 2007
CEPI - Verksamhetsområden
• Forskning
– Forskning psykosociala insatser (CEPI)
– Nationellt forskarnätverk
– Internationellt forsknings- och kunskapsutbyte
• Kunskapsspridning
– Utveckla och initiera fortbildningsinsatser
– Upprätthålla en kunskapsbank inom området
– Arrangera seminarier och konferenser
• Utbildning
– Upprätthålla tvärvetenskapliga kontakter mellan lärosäten
– Relevant forskningsbaserad kunskap förmedlas vid
högskoleutbildningar
• Stödja implementering av evidensbaserade insatser
• Stödja SoS och IMS utvecklingsarbete
CEPI Forskning – Exempel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stöd till anhöriga
Case management – personliga ombud
Arbetsrehabilitering
Psykosocial rehabilitering (”Bostonmodellen”)
Daglig sysselsättning
Boende med stöd
Samsjuklighet
Psykisk sjukdom – fysisk hälsa
Stigma – attityder till psykisk sjukdom
Tillhandahåller kommunala sysselsättningsformer
meningsfull daglig sysselsättning för personer med
psykiska funktionshinder?
Projekt fokuserar på möjligheten bli involverade i meningsfulla
dagliga aktiviteter i kommunala sysselsättningsformer.
Projektet syftar till att
• Utvärdera existerande kommunala sysselsättningsformer jämfört
med ingen strukturerad daglig sysselsättning
• Identifiera de belönande egenskaperna hos arbete och andra
sysselsättningsformer
• Utveckla ett instrument för att bedöma i vilken utsträckning en
verksamhet tillhandahåller sådana belönande inslag
• Implementera en intervention som innebär att existerade
sysselsättningsformer berikas med de egenskaper som
identifierats
• Samt utvärdera utfallet av denna intervention (RCT)
Professor Mona Eklund
Sysselsättningsgrad hos personer med
schizofreni och i befolkningen (Storbritannien)
Employment rate (%)
80
70
60
40
% in
general
population
30
% in SMI
50
20
10
Marwaha & Johnson 2003
Year
2000
1999
1998
1994
1992
1991
1990
1986
1982
1981
1975
1974
1968
1955
0
Arbete med stöd – Supported employment
• Utgår från individens specifika behov
• Integration: Personer med psykiska funktionshinder skall
integreras i ett ”riktigt” arbete
• Lönearbete: Anställningen skall vara baserad på lön och
normala arbetsvillkor
• Individualiserat stöd: Biståndet till den funktionshindrade
skall vara anpassat till den enskildes behov och
förmåga.
• Kontinuerligt stöd: Stödet är inte tidsbegränsat utan
behovsbaserat med sikte på att bibehålla arbetet
Arbetsrehabilitering enligt supported
employment modellen
• Randomiserad kontrollerad studie där SE
jämförs med ”traditionell” rehabilitering
– Effektivitet med avseende på att erhålla
arbete, inkomst, vårdutnyttjande, livskvalitet,
socialt nätverk, självkänsla mm.
• Två-årsuppföljning av en grupp som
erhåller SE
Stigmastudier
• Psykiskt funktionshindrades upplevelser av stigma
(Bertil Lundberg)
• Utbildning och stigmatiserande attityder
– Har kunskap om psykisk sjukdom betydelse?
– Har kontakt med psykiskt funktionshindrade betydelse?
• Stigmatiserande attityder bland vårdpersonal
(Tommy Björkman)
• Stigmatiserande attityder i befolkningen
• Interventioner för att påverka stigma
– Riktade till olika yrkesgrupper
– Riktade till personer med psykiska funktionshinder
CEPI Kunskapsspridning – Exempel
• Kunskapsbank på hemsidan (www.cepi.nu)
• Vad vet vi om..
• Länkar till guidelines, manualer, ”gör så här”
information
• Länkar till verksamheter som använder…
• Erbjuda introduktion/fortbildning
–
–
–
–
Familjeinsatser
ACT/Case management
Arbetsrehabilitering enligt SE
Bemötande – attitydfrågor – stigmatisering
• Seminarier, konferenser
CEPI Implementering – Exempel
• Modellstudier
– Arbetsrehabilitering enligt supported employment
– Annan rehabilitering
• Utvärdering av implementeringsinsatser
– Effektivitet
– Hinder, problem, framgångsrika strategier?
– Struktur- och systemfrågor?
CEPI Brukarforskningsråd
• Utbildning i forskningsmetodik för brukare
• Brukarforskningsråd deltar i styrgrupp för
forskning
– Forskningsprioritering
– Syfte, uppläggning av projekt
– Diskussioner och spridning av resultat
• Projekt med brukare som forskare
• Kunskapsspridning
Efter: SURE, Service User Research Enterprise,
Institute of Psychiatry, London
Brukarutbildningen









Från samhällsproblem till forskningsfråga. Vad kan forskning
vara bra för?
Lagstiftning, forskningsfusk, forskningsetik
Kan man lita på forskningsresultat? Trovärdighet, objektivitet
Socialpsykiatriska forskningsmetoder: Intervjuundersökning,
enkätundersökning, epidemiologisk studie, fall-kontrollstudie,
registerstudie
Socialpsykiatriska forskningsmetoder: interventionsforskning,
RCT.
Socialpsykiatriska forskningsmetoder: Kvalitativa metoder
Brukarmedverkan i forskning
Forskaren och det omgivande samhället
Att läsa och sprida forskningsresultat
CEPI – Organisation
Brukarforskningsråd
Centrets forskning
CEPI
Ledning
Kansli
Informatör/webb
VU
Forskningssamverkan/Forskarnätverk
Implementering
Utbildning
Kunskapsspridning
Forskargrupp
2 möten/termin
Strategigrupp
-Psykiatri/SoS
- SKL
- Brukarnätverk
- Universitet
2 möten/år
CEPI – Forskargrupp
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Anita Bengtsson-Tops, Docent, Växjö universitet
Tommy Björkman, Docent, LU
David Brunt, Lektor, Växjö universitet
Mona Eklund, Professor, Malmö högskola
Amanda Gyllensten, Lektor, LU
Lars Hansson, Professor, LU
Urban Markström, Lektor, Umeå universitet
Mikael Sandlund, Docent, Umeå universitet
Bengt Svensson, Lektor, LU
Agneta Öjehagen, Professor, LU
Margareta Östman, Docent, Malmö högskola
CEPI – Strategigrupp
• Socialstyrelsen
– Claes-Göran Stefansson
– Birgitta Hagström
• Nationell samverkan för psykisk hälsa
– Kjell Broström RSMH
– Ulf Ringdahl Sveriges Fontänhus
– Ersättare: Pia Johansson Föreningen Autism, Sven-Olof Johansson,
HSO
• Sveriges Kommuner och Landsting
– Ing-Marie Wieselgren (Lars Fredriksson)
• Universitetsvärlden
– Rafael Lindqvist, Socialt arbete, GU
– Kim Lützén, Vårdvetenskap, Ersta-Sköndal
– Frits-Axel Wiesel, Psykiatri, UU
.
Download