dricksvatten - Höganäs kommun

advertisement
MILJÖAVDELNINGEN INFORMERAR OM
DRICKSVATTEN
2 (12)
ALLMÄN INFORMATION
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att vattnet är rent och
hälsosamt att dricka.
Har du kommunalt dricksvatten kan du utgå från att vattnet är rent och uppfyller
kraven. Om du däremot har egen brunn är det du själv som ska se till att vattnet är
tillräckligt rent.
Dricksvatten är det vatten som du använder till dryck och matlagning, till exempel
för att brygga kaffe, skölja grönsaker eller koka sylt.
Vattenverket är den anläggning där vattnet samlas upp, behandlas och förvaras
exempelvis en brunn och en pump.
Distributionsanläggningen är den del av anläggningen som transporterar vattnet till
de som ska använda det.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
3 (12)
MINDRE DRICKSVATTENANLÄGGNINGAR
För brunnar som tillhandahåller mindre än 10 m³ per dygn, eller försörjer färre än 50
personer, gäller reglerna i ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvatten försörjning”.
ENSKILDA BRUNNAR
En brunn som används av en till två familjer, kallas enligt Livsmedelsverkets
definitioner för en "enskild anläggning". Livsmedelsverket rekommenderar att
dricksvattnets kvalitet i enskilda brunnar undersöks och analyseras minst en gång per
treårsperiod. Exakt vilka parametrar som ska analyseras anges i ”Livsmedelsverkets
råd om enskild dricksvattenförsörjning” samt i slutet av detta häfte. Laboratorierna
brukar ha speciella provtagningspaket att erbjuda.
KVALITETSREKOMMENDATIONER
Vattnet ska vara hälsosamt och rent. Det får inte innehålla bakterier, parasiter eller
ämnen som kan utgöra fara för människors hälsa. Barn och äldre kan vara extra
känsliga för föroreningar i dricksvattnet. Rekommenderade gränsvärden finns i
bilaga 1 i ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning” samt i slutet
av detta häfte.
ÅTGÄRDER
Om ditt dricksvatten inte uppfyller kraven, det vill säga innehåller bakterier, parasiter
eller kemikalier bör du vidta åtgärder. Det är även viktigt att du tar reda på varför det
är problem med ditt dricksvatten. Vanliga orsaker till problem kan vara att
brunnslocket inte är tätt vilket kan leda till att ytvatten rinner in i brunnen vid häftiga
regn och ge problem med bakterier och partiklar. En annan vanlig orsak kan vara att
vattenledningarna ligger ytligt vilket kan ge problem med att vattnet blir för varmt på
sommaren och fryser på vintern. Låg omsättning i ledningarna är en annan vanlig
orsak till problem.
Det är viktigt att de som använder vattnet får information om att det är problem
med kvaliteten. Exempelvis kan vattnet behöva kokas om det innehåller höga halter
av bakterier.
Ta kontakt med ett företag som sysslar med vattenrening för att få hjälp med mer
långsiktiga åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara olika filter, UV-ljus och klorering.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
4 (12)
BARNPROV
Om du har barn under ett år (eller snart ska få barn) och bor på landet, kan du få ett
vattenprov betalt av miljötillsynsnämnden.
Villkor för att nämnden ska bjuda på ett vattenprov är att barnet ska vara skrivet på
fastigheten eller vistas där mycket. Med andra ord gäller det inte för fritidsboende.
Ett annat villkor som ska uppfyllas är att det inte är möjligt att få kommunalt
dricksvatten till fastigheten.
ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR
En brunn som används av fler än två familjer men färre än 50 personer - eller
tillhandahåller mindre än 10 m³ per dygn - kallas "övrig anläggning".
För dessa anläggningar gäller samma kvalitetsrekommendationer som för enskilda
anläggningar - se ovan En ”övrig anläggning” bör dock enligt ”Livsmedelsverkets råd
om enskild dricksvatten försörjning” kontrolleras minst en gång per år.
STÖRRE VATTENANLÄGGNINGAR
I Höganäs kommun produceras inget vatten utan allt vatten levereras från Sydvatten
som får vattnet från sjön Bolmen och levereras från Ringsjön via ledningar från
Helsingborg.
För större vattenanläggningar, till exempel det kommunala vattenledningsnätet,
gäller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Det
är då kommunen som har ansvaret för att dricksvattnet håller en god kvalitet fram
till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten är det fastighetsägaren som har ansvaret
för ledningar och dylikt.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
5 (12)
ANLÄGGNINGAR SOM SKA REGISTRERAS
Alla dricksvattenanläggningar med ett vattenuttag om minst 10 m³ vatten/dygn eller
som försörjer minst 50 personer omfattas av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS
2001:30), och måste anmälas till kommunen.
Dricksvatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet måste också
registreras, oavsett verksamhetens storlek eller hur stort vattenuttaget är. Detta gäller
bland annat:
•
•
•
•
•
•
Bostäder för anställda.
Uthyrning av bostäder.
Uthyrning av fritidsboende i rum, stuga eller liknande.
Campingplats.
Restaurang, B&B eller café.
Skola, kursgård, sjukhem, församlingshem.
Anmälningsblankett finns på Höganäs kommuns hemsida eller i Stationshusets
reception.
REGISTRERING OCH BESLUT OM RISKKLASSNING
Efter det att anmälan kommit till miljöavdelningen granskas uppgifterna i anmälan.
Om det saknas uppgifter kommer miljöavdelningen att be dig att skicka in de
handlingar som saknas. När alla uppgifter har kommit in fattas ett beslut om
registreringen och riskklassningen. Beslutet innebär att du får ett dokument från
miljötillsynsnämnden där det framgår att ditt vattenverk är registrerat och att
vattenverket är placerat i en riskklassning efter bland annat storleken.
AVGIFTER
Avgift för registreringen är en engångssumma på 830 - 1660 kronor (2014).
Riskklassningen används vid beräkning av den årliga kontrollavgiften. Avgiftens
storlek bestäms av bland annat vattnets kvalitet och hur mycket vatten som
anläggningen producerar. Timavgiften är 915 kronor (2014) per timme.
GODKÄNNANDE AV PROVTAGNINGSPROGRAM
I samband med registreringen måste verksamhetsutövaren även lämna in ett
egenkontrollprogram för dricksvattnet. I egenkontrollprogrammet ska det bland
annat finnas driftsinstruktioner, provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser.
Efter det att egenkontrollprogrammet har kommit in till miljöavdelningen kommer
det att fastställas av miljötillsynsnämnden, det vill säga godkännas. Du kommer att få
ett beslut från kommunen på att ditt kontrollprogram är godkänt. I och med att ditt
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
6 (12)
kontrollprogram är godkänt av kommunen förväntas du följa det. Kontakta gärna en
konsult för att få hjälp med att ta fram ett egenkontrollprogram.
På kommunens hemsida finns ett förslag på kontrollprogram.
KRAV PÅ VATTENKVALITETEN I REGISTRERADE ANLÄGGNINGAR
Dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent. Det får inte innehålla bakterier, parasiter,
eller ämnen som kan utgöra fara för människors hälsa. Vattnet måste därför
kontrolleras regelbundet – hur ofta är styrt av lagstiftningen. Även gränsvärdena för
de olika parametrarna är styrda av lagstiftningen.
Du behöver ta kontakt med ett laboratorium för analyser av ditt dricksvatten.
Kontrollera att laboratoriet är ackrediterat, det vill säga godkänt, för den typ av
provtagning som du behöver göra.
Regelbundna provtagningar ska göras i form av normal kontroll och utvidgad
kontroll. Normal kontroll omfattar ett fåtal parametrar, både mikrobiologiska och
kemiska, medan den utvidgade kontrollen innebär att ett större antal parametrar
analyseras. Exakt vilka parametrar som ska analyseras anges i SLVFS 2001:30 samt i
slutet av detta häfte. Laboratorierna brukar ha speciella provtagningspaket som är
anpassade efter lagstiftningen.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
7 (12)
EXEMPEL PÅ PROVTAGNINGSSCHEMA FÖR DRICKSVATTEN ENLIGT
DRICKSVATTENFÖRESKRIFTEN (SLVFS 2001:30)
Förutsättningarna är: ≤10 m3 vatten per dygn och att endast provtagning hos
användare behövs.
Typ av provtagning
Frekvens
Provtagningspunkt
(antal)
hos användare
prov per år)
År 1
Utvidgad kemisk kontroll inklusive
bekämpningsmedel1
1 gång
Utvidgad mikrobiologisk kontroll
1 gång
Normal kemisk kontroll +
normal mikrobiologisk kontroll
2 gånger
År 2
Normal kemisk kontroll +
normal mikrobiologisk kontroll
2 gånger
År 3
Normal kemisk kontroll +
normal mikrobiologisk kontroll
2 gånger
År 4
Utvidgad kemisk kontroll inklusive
bekämpningsmedel
1 gång
Utvidgad mikrobiologisk kontroll
1 gång
Normal kemisk kontroll +
normal mikrobiologisk kontroll
2 gånger
År 5
Samma som år 2
År 6
Samma som år 3, och så vidare
Exempelvis tappkran
i köket
TILLSYN
I samband med registreringen bokar miljöavdelningen en tid för ett besök på
anläggningen. Vid besöket kommer anläggningen att gås igenom, stor vikt kommer
att läggas vid att provtagningen fungerar. Eftersom dricksvatten är ett livsmedel
måste även kraven i livsmedelslagstiftningen uppfyllas, exempelvis i form av
hygieniska lokaler, rengöringsrutiner och kontroll av skadedjur.
NEDSÄTTNING AV PROVTAGNINGSFREKVENS
Om dricksvattnet efter några års regelbunden provtagning visar sig hålla en jämn och
god kvalité kan det vara möjligt att dra ner på provtagningsfrekvensen och minska på
antalet parametrar.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
8 (12)
ÅTGÄRDER
Om ditt dricksvatten inte uppfyller kraven, det vill säga innehåller bakterier, parasiter
eller kemikalier måste du snabbt vidta åtgärder. Detta gäller oavsett vilken storlek det
är på ditt vattenverk.
Det är viktigt att du tar reda på varför du har problem med ditt dricksvatten.
Vanliga problem är att brunnslocket inte är tätt vilket kan leda till att ytvatten rinner
in i brunnen vid häftiga regn och ge problem med bakterier och partiklar. Om
vattenledningarna ligger ytligt kan det bli problem med att vattnet blir för varmt på
sommaren och fryser på vintern. Låg omsättning i ledningarna är en annan vanlig
orsak till problem.
Om det är problem med vattenkvaliteten måste du omedelbart informera de som
använder vattnet.
Ta kontakt med ett företag som sysslar med vattenrening för att få hjälp med
åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara olika filter, UV-ljus och klorering.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
9 (12)
Källa; www.drickkranvatten
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
10 (12)
ANALYSPARAMETRAR (10)
Analysparametrar för dricksvatten som behöver registreras enligt dricksvattenföreskriften 2001:30
och för enskilt brunnsvatten. Parametrar för enskilt brunnsvatten inom svart ram.
Mikrobiologiska
parametrar
Antal mikroorganismer 22°C
Långsamväxande bakterier
Koliforma bakterier
E coli
Clostridium perfringens
Enterokocker
Actinomyceter
Mikrosvamp
Kemiska parametrar
Akrylamid
Alkanitet
Aluminium
Ammonium
Antimon
Arsenik
Bekämpningsmedel
Bensen
Bens(a)pyren
Bly
Bor
Bromat
Cyanid
Epiklorhydrin
1,2-dikloretan
Fluorid
Fosfat
Färg
Hårdhet,
Järn
Kadmium
Registrerade
dricksvattenanläggningar
Normal
Normal
Utvidgad
kontroll
kontroll
kontroll
utgående användare användare
dricksvatten
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1)
x
x
x
x
3)
x
x
x
x
x
x
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
Enskilt dricksvatten
Normal
kontroll
x
x
x
8)
2)
x
x
x
x
x
4)
x
x
x
x
x
x
8)
x
9)
2)
x
x
x
x
Utvidgad
kontroll
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11 (12)
Kalcium
x
x
Kalium
x
Kemisk syreförbrukning
x
Klor, total aktiv
5)
5)
5)
Klorid
x
x
Konduktivitet
x
x
x
Koppar
x
x
Krom
x
Kvicksilver
x
Lukt
x
x
x
Magnesium
x
x
Mangan
x
x
x
x
Natrium
x
x
Nickel
x
Nitrat
x
x
Nitrit
6)
6)
x
x
Oxiderbarhet/TOC
e)
pH
x
x
x
x
PAH
x
Radon
f)
Selen
x
Smak
x
x
Sulfat
x
x
Temperatur
x
Tetrakloreten
x
Trihalometaner
x
Trikloreten
x
Turbiditet
x
x
x
x
Vinylklorid
8)
Uran
För gränsvärde se dricksvattenföreskriften 2001:30 samt ”Livsmedelsverkets råd om enskild
dricksvatten försörjning”.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
x
x
x
x
x
x
x
x
Analys behöver bara göras om råvattnet kommer från eller påverkas av ytvatten.
Inte obligatorisk men rekommenderas.
Endast vid aluminiumfällning.
Totalhalt + enskilda bekämpningsmedel som misstänks.
Kan utgå om vattnet inte desinficeras.
Analys behöver bara göras om kloraminbehandling används som desinfektionsmedel.
Analys behöver bara göras om pH justering ingår i beredningen.
Teoretisk beräkning.
Endast grundvattentäkt.
Enskilda parametrar får undantas för en särskilt angiven tidsperiod om tillsynsmyndigheten bedömer att de inte kommer att förekomma
i en vattentäkt i halter som skulle kunna innebära en risk för att gränsvärdet i bilaga 2, SLVFS 2001:30 överskrids.
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
x
12 (12)
INFORMATION
LÄNKAR
www.svensktvatten.se
www.alcontrol.se
www.brunnsvatten.se
www.eurofins.se
www.sgu.se
www.slv.se
På bland annat Livsmedelsverkets hemsida finns broschyrerna
”Sköt om din brunn” och ”Att anlägga brunn” Där finns även många värdefulla tips.
TELEFONNUMMER
Miljöavdelningen
VA-avdelningen
042 – 33 72 84
042 – 33 72 36
MEJLADRESS
[email protected]
FAXNUMMER
Miljöavdelningen
042 – 33 77 55
MILJÖINSPEKTÖRER
Eva Rosberg
Max Sambergs
042 – 33 75 42
042 – 33 72 83
HEMSIDA
www.hoganas.se
HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MILJÖAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
Download