Interaktioner del 1

advertisement
Interaktioner del 1
Loka Brunn 2016-02-18
Mia Koskiranta, Klinikapotekare, Läkemedelsenheten
Västmanland
[email protected]
Disposition
• Klassificering av interaktioner
• Beslutsstöd i er kliniska vardag – praktiska tips
• Mekanismer för interaktioner från svald tablett till portalvenen
• Prodrugs
• Vanligaste läkemedlen som ger kliniskt relevanta interaktioner
• När är det kliniskt relevant?
Vad är en interaktion?
När ett läkemedel/naturläkemedel/drog/livsmedel förändrar
ett läkemedels effekter och/eller bieffekter.
Förändringen görs genom påverkan på läkemedlets
farmakokinetik eller farmakodynamik.
Klassificering av Interaktioner
Klinisk betydelse:
A. Saknas
B. Oklar
C. Dosanpassning
D. Undvika
Dokumentation:
0. Studier av andra läkemedel med liknande egenskaper
1. Ofullständiga fallrapporter och/eller in vitro-studier
2. Väldokumenterade fallrapporter
3. Studier på friska försökspersoner och/eller pilotstudier på patienter
4. Kontrollerade studier på relevant patientpopulation
Modifierat efter Folke Sjöqvist: A new classification system for drug interactions. Eur J Clin Pharmacol 52 (suppl) Abstract 377a 1997
Janusinfo www.janusinfo.se
(Swedish Finnish Interaction X-referencing)
• Läkemedel
• Naturläkemedel
• Födoämnen
• Alkohol
• Tobak
• Referenser
• Farmakodynamiska
interaktioner?
Interaktioner i Cosmic
Cosmic
Interaktioner i Klinisk portal
Interaktion i Klinisk portal
Beslutsstöd i Pascal
Visa testpatient med dosdispenserade läkemedel
Visa testpatient utan dosdispenserade läkemedel
Förändrat pH i mag-tarmkanalen
•
Påverkar läkemedlens löslighet
•
Svårtolkad klinisk relevans
•
H2-blockare, PPI
•
Ex. Omeprazol och Doxycyklin
Förändringar av magsäckens
tömningshastighet
• Påverkar absorptionshastigheten (absorptionsgraden?)
• Prokinetiska läkemedel t.ex. metoklopramid (Primperan®)
• Antikolinerga läkemedel
Adsorption före absorption
• Påverkar absorptionsgraden
• Kolestyramin (Questran®)
• Medicinskt kol
Kelatkomplexbildning
• Påverkar absorptionsgraden, behandlingssvikt
• Två och trevärdiga metallkatjoner (Fe2+, Mg2+, Ca2+, Al2+)
• T.ex. sukralfat (Andapsin®) eller Antacida
• Tetracykliner, fluorokinoloner, bifosfonater
• Separera dosintag 2-4 timmar
Passage över tarmvägg
Potentiella interaktioner:
• Transportproteiner P-gp
• Metabolism i tunntarmsväggen CYP3A4, 2C9
• Hög första passagemetabolism
Prodrugs
•
•
•
•
•
Bioaktivering till farmakologiskt aktiv metabolit
Katalyseras ofta av CYP-enzymer
Lever, tunntarm, hjärnan, blodet
Kan vara svårupptäckta interaktioner ”funkar inte”
Ex. på prodrugs: kodein, tramadol, losartan, tamoxifen, elvanse
Kelly CM et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and breast cancer mortality in woman receiving tamoxifen: a population based cohort study. BMJ 2010;340:c693
Har föda egentligen någon betydelse?
Läkemedel med ökad absorption intag med mat t.ex:
•
Ziprasidon ökad biotillgänglighet med 100%
•
Buspiron ökad biotillgänglighet med 50%
Potentiella interaktioner med föda:
•
Kelatkomplex t.ex. mejeriprodukter
•
K-vitamin t.ex. gröna grönsaker
•
CYP-enzymer t.ex. grapefruktjuice, apelsinjuice, brysselkål, kaffe
•
Naturläkemedel
Pharmacol Ther. 2012 Nov;136(2):186-201. doi: 10.1016/j.pharmthera.2012.08.001. Epub 2012 Aug 4.
Mechanisms underlying food-drug interactions: inhibition of intestinal metabolism and transport.
Won CS1, Oberlies NH, Paine MF.
Eur J Pharm Biopharm. 2016 Jan 23. pii: S0939-6411(16)00021-7. doi: 10.1016/j.ejpb.2016.01.010. [Epub
ahead of print] Silica encapsulated lipid-based drug delivery systems for reducing the fed/fasted
variations of ziprasidone in vitro. Dening TJ1, Rao S1, Thomas N1, Prestidge CA2.
Tio enskilda substanser var involverade i 94 % av alla D-interaktioner.
Fem vanligaste var warfarin, klopidogrel, kalium, acetylsalicylsyra och karbamazepin.
Några av de vanligaste interaktionerna:
•
kinoloner/tetracykliner
-
metalljoner
•
kalium
-
kaliumsparande diuretika
•
warfarin
-
acetylsalicylsyra/NSAID
•
karbamazepin
-
diazepam
Holm J et al. A limited number of prescribed drugs account for the great majority of drug-drug interactions
När är interaktioner kliniskt relevanta?
• Läkemedlets terapeutiska bredd (jfr. Klozapin/Olanzapin)
• Läkemedlets egenskaper (aktiva/tox metaboliter,
metabolismväg)
• Indikation (jfr. antiepileptika EP/smärta/bipolär sjd)
• Individ (ålder, polyfarmaci, komorbiditet)
• Uppmärksamhet vid både in- och utsättning (ss, t½,
beredningsform, mekanism bakom interaktion).
Download