Vad händer om man inte betalar t.ex. en räkning?

advertisement
Samhällets ekonomi
från veckopeng till statsbudget
Stålar, kosing, klöver, klirr i kassan, tjäna pengar som gräs. Har du tänkt på hur många
slanguttryck det finns som har med pengar att göra? Det kanske inte är så konstigt med
tanke på hur viktigt pengar är. Utan pengar klarar man sig helt enkelt inte. Med det
betyder inte att pengar är någon garanti för att vi ska bli lyckliga.
Kanske har du redan upplevt glädjen i att tjäna egna pengar som du sedan själv kan
bestämma hur du ska använda. Det är en typ av frihet. Säkert har du också upplevt att
det är problem som kan vara kopplade till pengar, t.ex. hur dina föräldrar får slita för att
få ihop alla räkningar.
Men varifrån får vi egentligen våra pengar? Hur kan vi planera att använda dem på ett
klokt sätt?
Det råder ingen tvekan om att pengar är väldigt viktiga för att vårt samhälle ska fungera
och utvecklas. Det är som ett stort kretslopp där alla är med och påverkar - hushåll,
banker, företag och så förstås staten.
I detta arbetsområde ska du få titta närmare på din ekonomi, familjens ekonomi och
slutligen statens
ekonomi.
Syfte
För att klara av ett vuxenliv med arbete, skatter, sparande och investeringar
behöver du kunskaper om ekonomi.
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig och få förståelse för att de
flesta människor får pengar som ersättning för arbete och att ersättningens
storlek beror på vilken typ av arbete man utför och hur mycket man arbetar.
Du kommer att få en förståelse för att individer och familjer måste hushålla
med sina resurser.
Du kommer avslutningsvis att få kunskaper om vad som finansieras (betalas)
gemensamt i Sverige genom skatter och vilka tankarna bakom detta är.
Genom att titta på ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av
världen kommer du också att få möjlighet att utveckla en förståelse för egna
och andras levnadsvillkor.
Centralt innehåll
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i
årskurs 4-6
Samhällsresurser och fördelning
 Privatekonomi och relation mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 Den offentliga ekonomin. Vad skatter är och vad kommuner, landsting
och stat använder sina skattepengar till.
 Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.
Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande central
innehåll i åk 1-6
Konsumtion och ekonomi
 Ungas ekonomi, sparande och konsumtion
Efter avslutat arbete ska du kunna förklara följande begrepp/ord:
 Ekonomi
• Spara
 Hushåll
• Ränta, kredit
 Budget
• Lån och amortering
 Inkomst/ utgifter
• Skatt
 Netto/ Brutto
• Det ekonomiska kretsloppet
 Disponibel inkomst
• Stat
 Bidrag
• Kommun och landsting
Du ska också kunna:
 göra en budget där du kan redovisa inkomster och utgifter.
 förklara vad som händer om man inte betalar t.ex. en räkning.
 förklara varför det är viktigt att spara
 berätta om det ekonomiska kretsloppet.
 förklara varför vi betalar skatt.
 Berätta om barns ekonomiska villkor i Sverige och andra delar av
världen. Vilka orsaker till och konsekvenser av finns det till välstånd
och fattigdom
Undervisning
Du kommer att:
 Lyssna till genomgångar + skriva anteckningar
 Läsa följande sidor ur läroboken SOS samhällskunskap:
o Se läxorna!
 Läsa "Gör din egen budget"
 Titta på filmer
 Göra en egen budget
 Göra familjens budget
 Illustrera det ekonomiska kretsloppet
Redovisning
Du visar vad du lärt dig genom att:
 Göra en egen budget
 Göra familjens budget
 Illustrera det ekonomiska kretsloppet
 Prov på arbetsområdet: fredag den 7:e oktober
Kunskapskrav i slutet av årskurs 6
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven
visar det genom att undersöka hur [---] ekonomiska och politiska strukturer i
samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom
olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande
sätt.
Eleven kan undersöka elevnära frågor ur något perspektiv och beskriver då
enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven
värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med
enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
**************
 Du kan förklara och använda begreppen/orden ekonomi, hushåll, budget,
inkomst och utgifter, netto och brutto, disponibel inkomst, bidrag, spara,
ränta, kredit, lån, amortering, staten, kommun och landsting.
 Du visar att du göra en budget där du kan redovisa inkomster och utgifter.
o Du kan på ett enkelt sätt fundera och diskutera kring: Vad händer
om man inte betalar t.ex. en räkning?
o Varför är det viktigt att spara?
 Du kan förklara det ekonomiska kretsloppet och visa att du förstår orden:
Stat, kommun, landsting, hushåll, lön, bidrag, skatt, spara, lån, ränta,
varor och tjänster.
 Du kan berätta något om barns ekonomiska villkor i Sverige och andra
delar av världen. Vilka orsaker till och konsekvenser av finns det till
välstånd och fattigdom
Veck
a 39
måndag tisdag
onsdag
torsdag
Fredag
10.10-11.30
(80 min)
Gå igenom
budget
9.40-11.30
(50 min)
Arbeta med
Spara pengar
och Hur betalar
vi?
8.10-9.50
(100 min)
Gå igenom
arbets- och
målbeskrivningen
"Behövs det
pengar?"
Gå igenom
begreppen:
Ekonomi
Hushåll
Budget
12.3014.50
(120 min)
Svenska
9.40-10.20
(40min)
10.10-11.30
(80 min)
Gå igenom
ordet
ekonomi och
vad klassen
kan om
arbetsområde
t
Se Lyxfällan
och prata om
vad
programmet
handlar om
Kronofogden
-vad är det?
12.30-13.50
(40 min)
Gå igenom
begrepp:
Inkomst/utgif
t
Netto/brutto
Disponibel
inkomst
Bidrag
Ränta, kredit
Lån och
amortering
Skatt
Gå igenom
läxan!
Läxa till
torsdag:
Läs sidorna:
100-108
12.30-14.50
(120 min)
Fortsatt
arbete med
budget.
Läs sidorna
108-111 och
svara på
frågorna på
sidan 111
Läxa till
fredag:
Läs sidorna
112-113 och
sidan 117118
Veck
a 40
måndag tisdag
onsdag
torsdag
Fredag
10.10-11.30
(80 min)
10.10-11.30
(80 min)
Fortsatt
arbete
Vi gör en
ordlista över
begreppen vi
arbetat med.
12.30-14.50
(120 min)
9.40-11.30
(50 min)
Prov på
arbetsområde
t
8.10-9.50
(100 min)
Genomgång
av begreppen:
Stat
Kommun och
landsting
9.40-10.20
(40min)
Repetition av
gårdagens
lektion
12.3014.50
(120 min)
Gå igenom
begreppen:
Det
ekonomisk
a
kretsloppet
Läxa till
tisdag: Läs
sidorna
290-293
och svara
på
frågorna
2,3,4,5 på
sidan 293
12.30-13.50
(40 min)
Läxa till
torsdag:
Sidorna 303305
Vi tittar på
hur barns
ekonomiska
villkor kan se
ut i Sverige
och andra
delar av
världen samt
vilka orsaker
och
konsekvense
r det finns till
välstånd och
fattigdom.
Download