Kursguide - Course Syllabus

advertisement
Litteraturlista för SJSG16, Personcentrerad vård vid psykisk
ohälsa gällande från och med höstterminen 2016
Senaste upplagan av litteraturen används alltid i kursen. / The latest edition of the
literature is always used in the course.
Studenten läser valda delar relevanta för den verksamhetsförlagda utbildningen. /The
student reads selected parts relevant to the clinical training.
Böcker/Books
Norlén, P., & Lindström, E. Farmakologi. Stockholm: Liber.
Ottosson, J.-O. Psykiatri. Stockholm: Liber.
Raadu, G. (Red.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund:
Studentlitteratur.
Skärsäter, I. (Red.). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: På grundläggande nivå. Lund:
Studentlitteratur.
Elektroniska dokument/Electronic sources
FASS. www.fass.se
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer. Hämtas från
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
- Depression och ångest http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
2/ 2
- Missbruk och beroende http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
- Schizofreni - antipsykotisk läkemedelsbehandling
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
- Schizofreni - psykosociala insatser
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
- Vård och stöd vid missbruk och beroende
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
Svenska Psykiatriska Föreningen. Kliniska riktlinjer. Hämtas från
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- ECT - kliniska riktlinjer för vård och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Psykatrisk tvångsvård - kliniska riktlinjer för vård och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk
sjukdom http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Personlighetsstörningar - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Schizofreni - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Suicidnära patienter - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Äldrepsykiatri - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
Övrig litteratur / Additional Literature
Avhandlingar och vetenskapliga artiklar kan tillkomma. Dessa specificeras i kursbok på
kurssidan i lärplattformen Moodle. / There might also be theses and scientific papers.
These are specified in the study guide found on the course page in the learning
management system Moodle.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards