Kursguide - Course Syllabus

advertisement
Litteraturlista för SJSG16, Personcentrerad vård vid psykisk
ohälsa gällande från och med höstterminen 2016
Senaste upplagan av litteraturen används alltid i kursen. / The latest edition of the
literature is always used in the course.
Studenten läser valda delar relevanta för den verksamhetsförlagda utbildningen. /The
student reads selected parts relevant to the clinical training.
Böcker/Books
Norlén, P., & Lindström, E. Farmakologi. Stockholm: Liber.
Ottosson, J.-O. Psykiatri. Stockholm: Liber.
Raadu, G. (Red.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund:
Studentlitteratur.
Skärsäter, I. (Red.). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: På grundläggande nivå. Lund:
Studentlitteratur.
Elektroniska dokument/Electronic sources
FASS. www.fass.se
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer. Hämtas från
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
- Depression och ångest http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
2/ 2
- Missbruk och beroende http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
- Schizofreni - antipsykotisk läkemedelsbehandling
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
- Schizofreni - psykosociala insatser
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
- Vård och stöd vid missbruk och beroende
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
Svenska Psykiatriska Föreningen. Kliniska riktlinjer. Hämtas från
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- ECT - kliniska riktlinjer för vård och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Psykatrisk tvångsvård - kliniska riktlinjer för vård och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk
sjukdom http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Personlighetsstörningar - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Schizofreni - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Suicidnära patienter - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
- Äldrepsykiatri - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer.html
Övrig litteratur / Additional Literature
Avhandlingar och vetenskapliga artiklar kan tillkomma. Dessa specificeras i kursbok på
kurssidan i lärplattformen Moodle. / There might also be theses and scientific papers.
These are specified in the study guide found on the course page in the learning
management system Moodle.
Download