Kemikalier i vår vardag Har vi koll?

advertisement
Hur påverkas vi av
kemikalierna?
Christina Rudén
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)
Stockholms universitet
Kemikalier i Östersjöområdet
Ämne
Prov
Period
Dioxiner och
dioxinlika PCB
Sediment
60-talet 
Sillgrissleägg
1970 - 2006
Bröstmjölk
70-talet 
Icke-dioxinlika PCB
Fisk och mussla
70-talet 
Perfluorerade ämnen
Sillgrissleägg
60-talet 
DDT (DDE)
Strömming
70-talet 
TBT
Mussla och tånglake
2003 – 2008
Kvicksilver
Mussla och fisk
80-talet 
Kadmium
Fisk
80-talet 
Bly
Sediment
2003 – 2008
Trend
Källa: HELCOM, 2010. ”Hazardous substances in the Baltic Sea – An integrated thematic assessment of hazardous
substances in the Baltic Sea.” Balt. Sea Environ. Proc. No. 120B.
Sur
UVtålig
Ljusgenomsläpplig
Slitstark
Formbar
Mjuk
Söt
Varför använder vi kemikalier och vart
finns de?
Temperaturtålig
Vattenavstötande
Läkande
Svårnedbrytbar
Brandsäker
Lättnedbrytbar
Strömledande
Hård
Lättantändlig
Antibakteriell
Härdande
Snygg
Är kemikalier
farliga?
Sängdammet
en hälsofara
Sydsvenskan, 2011-09-14
Skillnad mellan ”risk ” och ”fara”?
Fara
Risk
Exponering
Persistens (P)
- Bryts
kemikalien
ned i miljö?
Bioackumulation (B)
- Tas kemikalien upp av
människor, djur och växter?
Toxicitet (T)
- Är kemikalien
giftig?
Toxicitet (T)
•
Akut toxicitet
•
Cancer (C)
•
Mutagenicitet (M)
•
Reproduktionsstörning (R)
•
Hormonstörande
•
Allergiframkallande
•
Men också andra effekter...
Effekter på hjärnans utveckling
Källa: E. A. Guillette et al, 1998."An Anthropological Approach
to the Evaluation of Preschool Children Exposed to Pesticides
in Mexico," Environmental Health Perspectives, 106:347-53.
Effekter på hjärnans utveckling
Källa: E. A. Guillette et al, 1998."An Anthropological Approach
to the Evaluation of Preschool Children Exposed to Pesticides
in Mexico," Environmental Health Perspectives, 106:347-53.
”Gubbar” ritade av 4,5-åringar
som exponerats för höga halter
bekämpningsmedel i sin miljö
Effekter av miljögifter
•
Ökande sjukdomstrender
•
Reproduktionsproblem
•
Liknande effekter i den mänskliga populationen
och i vilda djur
•
Foster och barn särskilt känsliga
Hormonstörande ämnen
●
Stör hormonsystemets
normala funktion
●
Komplex toxicitet:
– Effekter vid mycket låga doser
– Olika effekter vid låga och
höga doser
– Fördröjda effekter
●
Hormonrelaterade effekter i
både människor och vilda djur
Ökning av hormon-relaterad cancer
Källa: United Nations Environment Programme and the
World Health Organization, 2013. “State of the science of
endocrine disrupting chemicals 2012”.
Var kommer kemikalierna ifrån?
Produktion
Användning
Emissioner
Avfall
Reglering av kemikalier
Industrikemikalier
(REACH)
Biocider
Växtskyddsmedel
Livsmedelstillsatser
Läkemedel
Kosmetika
EU:s kemikalielagstiftning världsbäst!
EU lagstiftning
Tillämpningsområde avseende varor
REACH (EC No 1907/2006)
Alla varor förutom medicintekniska
Toys Safety Directive (2009/48/EC)
Leksaker (barn <14 år)
RoHS Directive (2011/65/EU)
Eletronik
WEEE Directive (2002/96/EC)
Elektronikavfall
Construction Products Directive (305/2011/EU)
Konstruktionsmaterial
Men!
Medical Devices Directive (93/42/EEC)
Medicintekniska produkter
Food packaging materials Directive (EC No 1935/2004)
Matförpackning
Packaging and packaging waste Directive (94/62/EC)
Förpackningar (inklusive avfallsledet)
End-of-life-vehicle Directive (2000/53/EC)
Fordon
Waste Framework Directive (2008/98/EC)
”End-of-life ” artiklar
Fortfarande brister i lagstiftningen
●
REACH reglerar kemikalier i ”burkar” men nästan inte alls
i varor och kemikalier i importerade varor regleras i
princip inte alls
●
Lågvolymämnen testas mycket lite, eller inte alls
●
Krav på tester för hormonstörande egenskaper saknas
●
Långtidstester (tex C och R) görs endast för ett fåtal
kemikalier
●
Ansvaret för riskbedömning ligger på industrin (med
begränsad kontroll av myndigheterna)
Försiktighetsprincipen
Lösningar och åtgärder
● Ändrad syn på konsumtion av varor
– Förutom farliga kemikalier finns det klimataspekter etc.
● Bättre regler för kemikalier i varor
– REACH-regler också för importerade varor och/eller fler
produktspecifika direktiv (t.ex. textilier, byggprodukter)
– Reglera – åtminstone – det som vi vet är farligt!
– Skydda känsliga grupper
● Anlägg ett livscykel-perspektiv på
kemikaliekontrollen
– Kräv innehållsförteckning på alla varor och material
Tack för uppmärksamheten!
Christina Rudén
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards