Sammanfattning - Energimyndigheten

advertisement
SAMMANFATTNING AV
SLUTRAPPORT
Datum
Dnr
Projektnr
Energimyndighetens titel på projektet – svenska
Pilotprojekt – Energieffektivisering av jordbrukets logistik
Energimyndighetens titel på projektet – engelska
Increasing the effectiveness of agricultural logistics
Ev. Energimyndighetens program
Tidplan
Energieffektivisering i transportsektorn
2014-06-23-2015-12-31
Total projektkostnad
Energimyndighetens andel av kostnaden i %/kr
1 249 721 kr
80%
Ev. rapporttitel hos stödmottagaren
Ev. rapportnr hos stödmottagaren
Energieffektivisering av jordbrukets logistik
411
Universitet/högskola/företag
Avdelning/institution
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Energisektionen
Adress
Organisationsnummer
Box 7033, 750 07 Uppsala
556772-8026
Namn och e-post - projektledare
Jonas Engström, [email protected]
Namn och e-post – Huvudförfattare/ medförfattare/projektdeltagare/doktorander
Jonas Engström, [email protected], Carina Gunnarsson,
[email protected], Erik Sindhöj, [email protected], Jan Eksvärd,
[email protected], Andras Baky, [email protected], Nicas Sjöholm,
[email protected], Jon Orvendal, [email protected]
Nyckelord: 5-7 st
Logistik, simulering, effektivisering, jordbruk, traktor, lastbil
Sammanfattning
I jordbruket är transporter centrala för verksamheten. Nästan alla transporter sker
med traktor eller lastbil och beroende på hur de utförs kan de utföras olika effektivt. Det går också att påverka hur mycket som transporteras genom att välja olika
strategier för odling, lagring och användning.
Studien syftade till att belysa vilka möjligheter till energieffektivisering och
minskade kostnader och klimatpåverkan som finns i jordbrukets transporter. JTI
har varit projektledare i projektet och LRF och Lantmännen Växtråd har deltagit i
arbetet.
EM2022 W-4.0, 2011-07-15
Fyra stora gårdar kartlades och deras transporter analyserades med GIS-verktyg.
Transportkostnader och dieselförbrukning per ha beräknades för transport med
traktor och lastbil för olika transportupplägg. Olika möjligheter att minska
transportbehovet undersöktes genom simulering av följande förändringar: byte av
fordon, avvattning av flytgödsel (s k separering), skiftning av åkermark och
transportplaneringsverktyg som används i transportnäringen.
Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
[email protected]
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000
1 (4)
2 (4)
Datum
Projektnr
Summary
In agriculture transport is central to the business. Almost all transportation is done
by tractor or truck and the effectiveness can differ significally. It is possible to
affect how much that is transported by choosing different strategies for cultivation, storage and use.
The study aimed to highlight the opportunities for energy efficiency and reduced
costs and climate impacts found in agricultural transport. JTI has been the project
manager of the project. LRF and Lantmännen VäxtRåd were also involved in the
work.
Four large farms were surveyed and their transports were analyzed with GIS tools.
Transportation and diesel consumption per hectare was calculated for transportation by tractor and truck for different transport solutions. Various opportunities
to reduce the need for transport were tested by simulation of the following
changes: change of vehicle, dewatering of slurry, consolidation of fragmented
arable land and finally transport planning tool used in the transportation industry.
Inledning
Precis som samhället i stort är jordbruket beroende av transporter för att fungera.
Transporter sker av gods, utrustning och förnödenheter till gårdar från olika
leverantörer. Djur och skördade produkter transporteras från gården för vidare
förädling eller till andra gårdar. Inom gården transporteras maskiner, utrustning
och förnödenheter till och från fält. Skörd transporteras från fält till gård och
gödsel transporteras i omvänd riktning.
Utvecklingen inom det svenska jordbruket präglas av stark strukturrationalisering
där gårdarna växer och blir färre. Om expansionen sker snabbare än ledig mark i
närheten blir tillgänglig blir resultatet längre transporter till och från åker, vilket är
fallet för de fyra kartlagda gårdarna i projektet.
Huvudresultat
I denna studie uppskattades transporter till och från jordbruket samt mellan och
inom gårdar förbruka omkring 47 000 m3 diesel varje år, vilket motsvarar 460
GWh och ger en klimatpåverkan på 116 000 ton CO2-ekvivalenter.
De simuleringar som gjordes visar att för de kartlagda gårdarnas transporter var i
många fall dieselförbrukning, klimatpåverkan och kostnader lägre med lastbil än
med traktor, särskilt på längre avstånd. Att köra spannmål direkt från fält till
mottagningsanläggning och därigenom undvika den extra hantering som mellanlagringen innebär gav lägre kostnader.
Dieselförbrukningen är alltid lägre per hektar för lastbilstransport jämfört med
traktortransport. Genom att välja lastbilstranport istället för traktor kunde dieselåtgången minskas med 47-65 %. Transport med traktor är jämfört med lastbilstransport ekonomiskt intressant på längre transportavstånd för grödor än för
3 (4)
Datum
Projektnr
gödsel. Genom att för mjölkgårdarna välja det billigaste alternativet av traktor och
lastbilstransport kunde kostnaderna sänkas ytterligare, Detta ökade dock den
totala dieselförbrukningen jämfört med endast lastbilstransporter.
Tre olika metoder för separering av flytgödsel simulerades för Vallens gård och
alla metoder ledde till kostnadsbesparingar för transport och spridning jämfört
med ingen separering.
Om åkermarken på de kartlagda gårdarna kunde skiftas genom att gårdarna tilldelades den åkermark som är närmast gården istället för den mark de brukar idag,
skulle det ha stora effekter på gårdarnas transportarbete. Med undantag för
Lillvreta gård, är potentialen för minskning av transportkostnader 60-70 % och
potentialen till minskning av dieselförbrukning för transporterna i 50-70%.
En av slutsatserna från det seminarie som genomfördes i projektet var att genom
att lyfta fram goda exempel på effektiva logistiklösningar nås lantbrukarna i
Sverige effektivast.
Måluppfyllelse
I projektet har transportarbetet på fyra gårdar kartlagts och analyserats. Olika
möjliga förändringar har identifierats och simulerats med avseende på energiförbrukning och transportkostnader, samt klimatpåverkan:
-
Transportplaneringsverktyg
-
Skiftning av åkermark kan minska energiförbrukningen för transporterna
till och från åkermark med upp till 70 %.
-
Byte av transportslag kan minska energiförbrukningen med 50-65%
-
Byte av transport- och lagringsstrategi kan minska energiförbrukningen
med ca 70%.
I denna studie uppskattades att transporter till och från jordbruket samt mellan och
inom gårdar förbrukar i storleksordningen 47 000 m3 diesel varje år, vilket motsvarar 460 GWh och ger en klimatpåverkan på 116 000 ton CO2-ekvivalenter.
Beräkning av potential för energieffektivisering av transporter inom jordbruket i
kWh per år kunde inte göras, eftersom det finns för stora osäkerheter i det grundmaterial som den nationella uppskattningen bygger på och bättre underlag behövs.
Effekter i samhället
Om de förändringar av jordbrukets logistik som testats i projektet tillämpas på
bred front i svenskt jordbruk, skulle det innebära stora effektiviseringsvinster med
sänkt energiförbrukning, sänkta kostnader och sänkt klimatpåverkan som följd.
Eftersom jordbruket i Sverige består av relativt många och relativt små företag
gäller det att effektivt sprida information om vinsterna med att arbeta med
effektivisering av logistiken på gårdsnivå. I projektet är en slutsats att demonstrationer och goda exempel är bra sätt att sprida information till jordbruksnäringen.
4 (4)
Datum
Projektnr
Genomförande
Fyra gårdar valdes ut och deras transporter kartlades. De kartlagda gårdarna har
många olika transportflöden av olika storlek, men i projektet avgränsades
analysen till de största transportflödena spannmålsskörd, ensilage från åker till
gård och gödsel från gård till åker.
De nyckeltal som används vid presentation av resultat i projektet är kr per hektar
respektive liter diesel per hektar. Anledningen till att presentera resultatet i dessa
nyckeltal är att det är något som lantbrukare kan relatera till eftersom resultat och
skördenivåer m m oftast relateras till hektar.
Gårdarnas areal delades in i kluster och med hjälp av GIS-analys beräknades
verkligt transportavstånd och transporttid från varje kluster till lager på brukningscentrum för mjölkgårdarna och till mottagningsanläggning för spannmålsgårdarna. Transportkostnader och dieselförbrukning per ha beräknades för
transport med traktor och lastbil.
Tre olika separeringsscenarier simulerades på Vallens gård för att undersöka
påverkan på gödselns transport- och spridningskostnader: Dessa tre separeringsscenarier jämfördes med ett scenario med vanlig gödselhantering.
Det transportplaneringsverktyg som valdes ut för att testas i projektet var RoutePlanner från den danska programvaruproducenten Transvision. RoutePlanner är
ett verktyg för taktisk eller strategisk simulering, optimering och planering och
testades genom att simulera en transportkedja för spannmål från fält till lager.
I den simulering av skiftning av åkermark som utfördes i projektet har gårdarna
tilldelats dels den åkermark som är närmast gården fågelvägen och dels samma
areal som gården brukar idag.
För att undersöka hur transportkostnader och bränsleförbrukning påverkas av val
av fordon och fordonsstorlek har fyra ekipage ställts mot varandra för transport av
spannmål. Dessa var traktor med enkelvagn respektive dubbelvagn, lastbil med
respektive utan släp.
Beräkningar har gjorts för att studera hur transportavståndet från fält till gården
påverkar lönsamheten genom att kombinera ihop de i projektet beräknade
transportkostnaderna kostnadskalkyler för olika grödor. Med hjälp av detta kan
analyser göras av hur långt från brukningscentrum grödan kan odlas med positivt
odlingskalkylresultat.
Ett seminarie genomfördes i projektet där dels de kartlagda gårdarna deltog, dels
olika företrädare för lantbruksnäringen. Resultaten från projektet presenterades
och diskuterades.
Download