Välkommen!
Vänligen, placera er enligt på
lappar angiven placering.
Dialogträff för
myndighetshandläggare och
samordnare
Karin Bengtsson, Mikael Almén, projektsamordnare
3 september 2015
Syftet med utvecklingsprogrammet JiM
”Utveckling av jämställdhetsintegrering som strategi är en av de
viktigaste prioriteringarna för jämställdhetspolitiken. Arbetet med
jämställdhetsintegrering ska stärkas och utvecklas inom alla
departement och berörda myndigheter.
Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i relevanta delar av
sina verksamheter bidrar myndigheterna till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen och i förekommande fall mål som
regeringen har fastställt för specifika verksamhetsområden.”
Regeringsbeslut U2014/7490/JÄM
Mål för dagen
Få en gemensam bild av:
• Nuläget för myndigheterna
• Utmaningar i arbetet
• Framgångsfaktorer för arbetet
• Väntad utkomst av arbetet
• Samspelet mellan regeringskansli och myndighet
Dokumentation på: www.jamstall.nu/jim
lösenord: integrering
En generisk styrkedja
Lagar, nationella mål, statsbudgeten,
regleringsbrev, instruktioner, samt särskilda
beslut om uppdrag
Verksamhetsplan, budgetunderlag, övergripande
policys, strategidokument, arbetsordning, vision
Planeringsanvisningar, riskanalyser, projekt-arbetsverktyg
Verksamhetsplan och budget
Vägledningar, riktlinjer, checklistor, rutiner
Års- och delårsredovisning, budgetuppföljning, myndighetsdialoger, intern resultatdialog
Samordnare Boverket
Samordnare Pensionsmyndigheten
Myndighetens mål för jämställdhetsintegering
Alla pensionssparare och pensionärer, kvinnor som
män får den information och det stöd de behöver för
att göra medvetna val i fråga om arbete och pension.
Vår myndighetsutövning, vår information och vår
service är lika för alla oavsett kön.
8
RB 2015- uppdrag med jämställdhetsinriktning
• Mål om pensionsinformation
• Mål om att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som
konsumenter
• Mål om mörkertal inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
• Kvalitet i handläggningen
• Information om vilka val som finns inom pensionssystemet
• Informationsgivning i gränsöverskridande situationer
9
RB 2014- Mål om pensionsinformation
Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och
pensionärer ska få en samlad bild av hela sin pension med god
kvalitet i prognosberäkningarna.
Återrapportering
Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda
insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå:
• en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna, samt
• en beskrivning av vilka informationskanaler som finns för
pensionsinformationen och vilken täckning de har.
10
RB 2015- Mål om pensionsinformation
Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och
pensionärer ska få en samlad bild av hela sin pension med god kvalitet i
prognosberäkningarna. Kunskapen om livsinkomstens och
pensioneringstidpunktens betydelse för den framtida pensionen ska öka
för kvinnor och män.
Återrapportering
Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda
insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå:
• en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna, samt
• en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till för
kvinnor och män.
11
RB 2014- Mål om konsumentvägledning
Pensionsmyndigheten ska stärka pensionssparares och
pensionärers ställning som konsumenter genom att ge
vägledning som är anpassad till individens behov och
livssituation.
12
RB 2015- Mål om att stärka pensionssparares och
pensionärers ställning som konsumenter
Pensionsmyndigheten ska stärka pensionssparares och
pensionärers ställning som konsumenter av finansiella
produkter inom pensionsområdet genom att ge vägledning som
är anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation.
13
RB 2015- Mål om mörkertal inom
bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
Pensionsmyndigheten ska verka för att personer som är
berättigade till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd men
inte har kunskap om förmånerna får ökad kunskap om dem.
Återrapportering
Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen för kvinnor
och män och genomförda insatser för att nå målet.
14
RB 2014-Övrig återrapportering
Kvalitet i handläggningen
Pensionsmyndigheten ska redovisa kvaliteten i
handläggningen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att
förbättra kvaliteten…….
15
RB 2015- -Övrig återrapportering
Kvalitet i handläggningen
Pensionsmyndigheten ska redovisa kvaliteten i
handläggningen av ärenden för kvinnor och män samt vilka
åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten……
16
Andra uppdrag i regleringsbrevet 2015…..
Information om vilka val som finns inom
pensionssystemet
... Pensionsmyndigheten ska lämna förslag på åtgärder för hur
informationen och stödet till pensionssparare och pensionärer
kan förbättras så att individen kan få en samlad och tydlig bild
över vilka olika val som finns inom pensionssystemets alla delar,
vad de olika valen innebär, när olika beslut kan fattas och vilka
konsekvenser som de olika valen kan medföra för kvinnors och
mäns sparande och pension.
17
Andra uppdrag i regleringsbrevet 2015…..
Informationsgivning i gränsöverskridande situationer
Pensionsmyndigheten ska utveckla och förbättra
informationen om hur den samlade framtida pensionen
utvecklas och påverkas av arbete eller bosättning för
kvinnor och män som flyttar till eller från Sverige……
18
Myndighetshandläggare Musikverket
Kultur och jämställdhet...
•
•
•
•
93 år sedan ... förändring tar tid...
2007 in myndigheters instrux
Särskild JÄM-satsning 2011-2014
Sr ABK - feministisk regering ...
leverera under mandat perioden
• Ku. politiska målen – alla ska ha
möjlighet ... hon, han, hen
Kultur och jämställdhet
• Armlängds avstånd ...
• Fem myndigheter JIM – 1: MV, KN
2: KUR, SK, RU.
• RB 2015: Jäm- och ku.polmål!
• Myndighetsdialog
• MV-bra jobbat! Om musikområdet:
kommit en bit på väg... går för
långsamt...
• Konkreta resultat...
• Inför 2016 ... to be continued ...
• Mer tête-à-tête!
Lägesrapportering
• Vilka har varit de största utmaningarna för myndigheten i arbetet
med handlingsplanerna hittills och hur har/ska dessa hanteras?
• Vad är myndighetens planerade fokusområden för
utvecklingsarbetet?
• Vilken detaljnivå är det rimligt att handlingsplanen rör sig på? Om
handlingsplanen behöver revideras under programperioden, hur går
vi tillväga?
Regleringsbrev och myndighetsinstruktion
• Vad säger de om jämställdhet idag?
• Behandlas jämställdhet som särskilda uppdrag eller integrerat i
uppdrag?
• Hur kan myndighetsinstruktion/regleringsbrev vara formulerade för
att det ska vara tydligt att myndigheten ska jämställdhetsintegrera
hela sin verksamhet?
• Vad önskar myndigheten från Regeringen och Regeringskansliet?
Mer, mindre, tydligare eller annan styrning?
Vad är problemet?
• Vilka samhällsproblem (brister på jämställdhet) är det som
myndigheterna vill lösa genom utvecklingsarbetet?
• På vilka områden anser Regeringskansliet att myndigheten kan
förbättra sig vad gäller jämställdhet?
• Vad är departementens mål och prioriteringar för jämställdhet och
hur kan myndigheten bidra till dem?
Myndigheternas ansvar och inte
• Vad kan myndigheten åstadkomma och inte?
• Vad behöver lösas på annat sätt? Tas vidare till politisk instans?
Återrapportering
• Hur kan Regeringskansliet följa upp myndigheternas JiM-arbete och
hur sker återkoppling?
• Kan Regeringskansliets krav på återrapportering från myndigheterna
i högre grad jämställdhetsintegreras?
• Hur kan vi skapa än högre enhetlighet i uppföljning på
myndigheterna?
• Borde myndigheter med liknande verksamheter ha gemensamma
indikatorer och mätetal?
• Vad kan Regeringskansliet göra för att säkerställa ett
jämställdhetsperspektiv i uppdrag och uppföljning?
• Skriv text här
• Kopiera sidan för denna mall
Dokumentation på: www.jamstall.nu/jim
lösenord: integrering
Avslutning
Kontakt
Karin Bengtsson
Projektsamordnare
Nationella sekretariatet för
genusforskning
Göteborgs universitet
[email protected]
031 786 93 44
Mikael Almén
Projektsamordnare
Nationella sekretariatet för
genusforskning
Göteborgs universitet
[email protected]
0708 76 94 21