Oacceptabelt lång väntan på nya läkemedel mot

advertisement
Pressmeddelande 30 juni 2017
Oacceptabelt lång väntan på nya läkemedel mot
bröstcancer – BRO kräver förändring
Varje år får ca 9000 kvinnor i Sverige en bröstcancerdiagnos och drygt 1400 dör till följd av
sjukdomen. Forskningen är intensiv och sedan millennieskiftet har flera nya läkemedel – som ger
drabbade kvinnor bättre prognos, och för de som lever med spridd bröstcancer en förlängd
överlevnad med färre biverkningar – introducerats.
Trots detta är väntan på att få tillgång till nya läkemedel onödigt lång, och innebär dessutom en
ojämlik förskrivning över landet. Det är den verklighet, framför allt kvinnor med spridd bröstcancer,
lever med i Sverige idag. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, kräver bättring och släpper
lagom till Almedalsveckan ännu en rapport, ”Introduktion av nya läkemedel”.
”Det är orimligt att introduktionen av nya läkemedel, som redan godkänts i en erkänd EU-process och
som kan ge kvinnor med spridd bröstcancer ett längre och bättre liv, i många fall tar mellan ett och
två år i anspråk. Dessutom är den ojämlika förskrivningen över landet en stor orättvisa och ovärdigt
ett land som Sverige.”, säger BROs ordförande Elizabeth Bergsten Nordström.
BROs 4 KRAV
BRO kräver att staten tar sitt ansvar för en jämlik bröstcancervård över landet. Beslut på landstingsoch kliniknivå ska inte avgöra om kvinnor får tillgång till de senaste läkemedlen eller inte.
BRO kräver ett snabbare införande av nya bröstcancerläkemedel. Målet för svensk
cancerbehandling är att patienter i alla landsting ska få tillgång till ett nytt läkemedel inom två
månader efter godkännande av EU.
BRO kräver att spridd bröstcancer inkluderas i det nationella kvalitetsregistret. Data är grunden för
rätt behandling till rätt patient.
BRO vill se en ambition från myndigheternas sida att inleda samarbete med de övriga nordiska
länderna med syftet att samordna införande av nya bröstcancerläkemedel och harmonisera
prissättningen.
Läs rapporten ”Introduktion av nya läkemedel” http://www.bro.se/subpageA.asp?nodeid=215676
Kvinnor med spridd bröstcancer är en osynlig grupp
BRO har länge arbetat aktivt med att öka kunskapen om spridd bröstcancer och förbättra villkoren
för drabbade kvinnor och deras anhöriga. I mars 2016 gav BRO ut rapporten ”Spridd bröstcancer – en
rapport om bröstcancerkvinnorna som världen glömde”. Här kräver BRO bland annat ett nationellt
register för spridd bröstcancer, utökad och individanpassad rehabilitering och inrättandet av
bröstcancercentra.
Läs rapporten ”Spridd bröstcancer” från 2016 http://www.bro.se/subpageA.asp?nodeid=215676
Oförklarliga skillnader i bröstcancervården
Även frågor kring orättvisor i bröstcancervården har engagerat BRO under många år. Redan år 2015
tog BRO fram en rapport om oförklarligt stora skillnader vad gäller bröstcancervården mellan olika
landsting och regioner – om långa väntetider, bröstbevarande kirurgi (eller bristen på) och ojämlik
behandling.
Läs rapporten ”Bröstcancervården” från 2015 http://www.bro.se/subpageA.asp?nodeid=215676
YTTERLIGARE INFORMATION
Vid frågor kontakta BROs kommunikationschef Mette Hofman-Bang via mejl
[email protected] eller telefon 070-220 59 24.
För sakfrågor kontakta BROs ordförande Elizabeth Bergsten Nordström via mejl
[email protected] eller telefon 070-288 49 39.
__________________________________________________________________________________
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33
bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 500 medlemmar. BRO
har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och
rehabilitering. Läs mer om BRO på www.bro.se
Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond, startades 2001. Den
administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO. De gåvor som kommer till fonden
går till viktig klinisk patientnära forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras
anhöriga.
Download