Svar på skriftligt spörsmål om bevarande av krigshistoriskt värdefull

Svar på skriftligt spörsmål SSS 542/2016 rd
Svar på skriftligt spörsmål om bevarande av krigshistoriskt värdefull
flygmateriel
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister som saken
gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 542/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Kari Kulmala
/saf:
Hur värderar regeringen krigshistoriskt flygmateriel och vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att
materielen ska få ändamålsenliga utställningslokaler?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Huvudstaben har på uppdrag av försvarsministeriet gjort upp ett utvecklingsprogram för hela
Försvarsmaktens militärmuseiverksamhet, som försvarsministeriet godkände 2012. Syftet med den är att
koncentrera militärmuseifältet och lätta på kostnaderna. Målsättningen för Försvarsmaktens
militärmuseiverksamhet har definierats på följande sätt:
”Vid sidan om Militärmuseet behöver Försvarsmakten enbart ett museinätverk som täcker försvarsgrenarna
och de mest centrala vapenslagen och som verkar i nära samarbete med Militärmuseet.”
I utvecklingsprogrammet har Mellersta Finlands flygmuseum (nuvarande Suomen Ilmavoimamuseo
(Finlands Flygvapenmuseum)) definierats som ett av Försvarsmaktens (Militärmuseets) samarbetsmuseum
som man har ett samarbetsavtal med. Genom det nuvarande samarbetsavtalet har Försvarsmakten förbundit
sig att fram till slutet av 2018 ta hand om hyreskostnaderna för museibyggnaden som är viktig för
förvaringen av museiföremålen och för museiverksamheten. Ett nytt avtal bereds nästa år.
Flygplan är stora som museiföremål och kräver mycket utrymme, vilket alltid är begränsat i
museiverksamheten. Det är omöjligt att förvara allt på museum. Flygvapnets materiel finns förutom på de
ställen riksdagsledamot Kulmala angett även utställt på Finlands Flygmuseum i Vanda, där omkring 20 av
Flygvapnets flygplan som hör till Militärmuseets samlingar förvaras. Därtill finns det flygplan i olika
magasin, varav en del är kalla. I Tikkakoski tvingades man på grund av att Flygvapnets moderna materiel
behövde förvaringsutrymme flytta några plan till enklare magasin, men det har inte uppgetts att några
museiplan skulle riskera att förstöras. En del av dem placerades i nya utställningslokaler i Kauhava.
Samtidigt hittade man i samarbete med köpcentret Tuulonen, Tavastehus stad, Mellersta Finlands
Flygmuseum och Militärmuseet en lyckad lösning för DC-2 Hanssin-Jukka, som man med privata medel
byggde en fin utställningsvitrin åt i köpcentret Tuulonen.
I det nuvarande ekonomiska läget har Försvarsmakten inte resurser att skaffa nya förvarings- eller
utställningslokaler till sina samarbetsmuseer. Däremot kan Försvarsmakten genom en separat
överenskommelse ge stöd till att museal flygmateriel cirkulerar mellan de nuvarande utställnings- och
förvaringslokalerna och olika museer.
Det finns inga planer på att förstöra historiskt värdefull flygmateriel, men för nyare materiel kan det vara
ändamålsenligt att undvika överlappning, så att uttryckligen historiskt värdefull materiel kan bevaras för
kommande generationer.
Helsingfors 11.11.2016
Försvarsminister Jussi Niinistö