Växthuseffekten värmer jorden, del 1

A rb etsb l a d 6:1 36a
b
Växthuseffekten värmer jorden, del 1
Gissa ordet
Diskutera i gruppen vad följande ord betyder innan ni läser texten. Skriv ner allt ni kommer
fram till. Skriv även om ni inte vet exakt. Skriv på varje ord. Gissa ordet!
atmosfär
fossila bränslen
koldioxid
växthuseffekt
fotosyntesen
förbränning
fossil
medeltemperatur
bränsle
Läs texten och gå sedan igenom orden igen för att se ifall ni gissat rätt!
Diskutera i helklass
En läsande klass • www.enlasandeklass.se — Arbetsblad
1/1