Årets Årsredovisning – UF Göteborg

advertisement
Årets Årsredovisning – UF Göteborg
Deadline 17 maj 2017 kl. 12.00.
Alla UF-företag får delta i Årets Årsredovisning. Vinnaren kvalificerar sig till nationell final.
En årsredovisning gör alla företag! Dels för att det finns en redovisningslag, dels för att det ger företaget en tydlig
bild av vad man åstadkommit under ett år. Den kan också användas i marknadsföringssyfte. I årsredovisningen
skall UF-företaget på ett affärsmässigt sätt presentera hur året gått och utvärdera de metoder de använt för
marknadsföring, finansiering, redovisning, ekonomi mm. Företaget ska visa vad de lärt sig om årsredovisningens
innehåll och uppbyggnad samt använda relevanta företagsekonomiska begrepp för att utvärdera verksamheten.
Grundläggande krav

Årsredovisningen (PDF och max 3 Mb) laddas upp på www.ungforetagsamhet.se senast den 17 maj kl.
12.00.

Årsredovisningen får bestå av max 12 sidor totalt - fram och baksida inkluderade i A4-format. Inga
bilagor får bifogas.

Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter (motsvarande typsnitt Times New Roman)

Affärsidén följer Ung Företagsamhets riktlinjer, annars blir man diskvalificerad. Läs mer här!
Vinnaren i tävlingen koras under det läsår som följer efter att företaget avslutat sitt UF-år.
Årsredovisningen ska innehålla

Företagets namn, verksamhetsår, skola och region (Göteborgsregionen) och att bidraget avser Årets
Årsredovisning ska vara angivet på bidragets framsida.

Innehållsförteckning och VD-ord

Förvaltningsberättelse – Beskriv vad som har hänt under året som UF-företagare

Ekonomiska rapporter - Korrekt resultaträkning och balansräkning

Eventuella noter som förklarar poster i balans- och resultaträkning

Ort, datum och styrelsens (UF-företagarnas) namnunderskrifter, för- och efternamn är ett krav. Så även
underskrift av lärare/revisor

En godkänd revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är ett separat dokument som kommer sist i
årsredovisningen och måste vara underskriven av revisor alternativt lärare

Disposition av resultatet
Framsida
1
Baksida
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Juryn bedömer:

Att årsredovisningens struktur och utformning följer punkterna ovan

Att förvaltningsberättelsen är skriven samt företagets förmåga att reflektera över och beskriva UF-året

Att resultaträkning & balansräkning är korrekt

Att samtliga namnunderskrifter finns med på årsredovisningen

Årsredovisningen i sin helhet där design och layout vägs in samt att det finns en genomgående röd tråd.
Begreppsförklaring

Korrekt resultat- och balansräkning – innebär att resultatet (vinsten) är lika i både resultat- och
balansräkningen. Dessutom att tillgångarna är lika stora som eget kapital och skulder dvs. att sidorna
balanserar. Alla poster måste redovisas korrekt, t.ex. ska inte riskkapital redovisas i resultaträkningen.
Resultaträkningen kommer alltid före balansräkningen. Resultat- och balansräkningen ska avse hela
verksamhetsåret och det ska tydligt framgå vilken period de avser.

En genomgående röd tråd innebär att text, layout osv. följer en tydlig struktur genom hela
årsredovisningen.

Riskkapital - Alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-företaget går med vinst efter avslutat
UF-år ska samtligt riskkapital gå tillbaka till investerarna. Som UF-företag får man ta in riskkapital för
max 10 000 kr och en enskild person får investera max 250 kr.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards