Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF

advertisement
Tips och råd för Rapport till tävlingen
Årets UF-företag i Dalarna 2014/15
För att delta i tävlingen Årets UF-företag i Dalarna ska en rapport göras och
laddas upp senast 12 mars.
Rapporten ska berätta hur det har gått hittills under UF-året. Jämför gärna med affärsplanen och hur
ni tänkte där. Ni kan använda affärsplanens upplägg och layout så har ni en stor del av arbetet redan
gjort.
Rapporten bör vara affärsmässig och välgjord och kan gärna lättas upp med bilder, foton och/eller
tidningsurklipp. Rapporten bör omfatta fram till 2015-02-28. Tänk på att text och siffror ska omfatta
samma period. Det är inte obligatoriskt med bilder, men det gör delårsrapporten roligare att läsa och
lättare att förstå vad ni gjort. Kursiv text i detta dokument är extratips som ger förslag på bl.a. bilder.
Text i fet stil är obligatorisk. OBS! Detta dokument är bara tips och råd. Kontrollera med
tävlingskriterierna om vad som gäller i tävlingen. Om det står olika är det tävlingskriterierna som gäller.
Rapporten ska laddas upp på Ung Företagsamhets webbsida för tävlingar på samma sätt som för de
lokala tävlingarna. Du kan kontrollera din uppladdning under ”Mitt företag” på UF-webben.
Rapporten ska lämnas in som ett pdf-dokument och får vara max 3 Mb. Filen ska döpas med UFföretagets namn och ”Rapport”. Alla tävlingsbidrag lämnas in genom uppladdning på UF-webben senast
torsdag 12 mars klockan 23.59. Var gärna ute i god tid så inte ert tävlingsbidrag hindras pga datorstrul i
sista minuten.
Formatet på rapporten ska vara A4.
På sidan 1 (framsidan av rapporten) ska följande finnas med:






Företagets namn i klartext
Ordet ”Rapport”
Räkenskapsår, tidsperiod för rapporten; t.ex 140901 – 150228
(delåret bör avslutas 150228 för tävlingen)
Skola och ort, samt ”UF-region Dalarna”
Rådgivarens namn och företag samt lärarens namn
Gärna en bild på produkten och/eller er logotyp
Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter, motsvarande typsnitt Times New Roman.
Rapporten får bestå av max 12 sidor. Se exempel
Framsida
1
Samman
-fattning
av året
med
Innehålls
-förteckn
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Sidan 2 i rapporten ska innehålla en sammanfattande VD-rapport och innehållsförteckning







Företagets namn
UF-företagets affärsidé
Varan/tjänsten – vad är det ni säljer?
Finansiell översikt – hur mycket har ni sålt och vad är resultatet?
En beskrivning över genomförda aktiviteter – kortfattat vad ni har gjort, vad har varit viktigast?
Innehållsförteckning
Gärna en bild på VD och en namnunderskrift
Rapporten ska sedan innehålla information om (använd gärna detta som rubriker):
Produkt, produktion
Vad gör ni och hur? Gärna bilder på produkten och produktionen, när ni tillverkar varan eller utför
tjänsten.
Marknad, kunder, konkurrenter, marknadsföring
– Vilken är er marknad? Hur stor är er marknad?
– Vilka är era kunder? Beskriv en typisk kund, gärna bild på typisk kund.
– Hur jobbar ni med försäljningen? Var säljer ni?
– Vilka är era konkurrenter?
– Varför ska kunderna välja er?
– Hur får kunderna veta om er? Hur marknadsför ni er? Var och hur? Att bara skriva Facebook eller
Internet är lite tunt. Hur får ni besökare till era webbplatser?
Ansvarsområden och individuell utveckling - lärdomar
Vilken uppdelning har och vad har ni lärt er? Gärna bilder på alla i UF-företaget
Samarbete och teamutveckling
Hur har samarbetet fungerat och hur har ni utvecklats som grupp?
Vilka lärdomar och erfarenheter har ni fått under året?
Detta avsnitt är tillsammans med det ovan viktigt för juryns bedömning i tävlingen (50%). Stor vikt
läggs på er utveckling som personer och som grupp samt på ert samarbete inom och utom gruppen.
Rådgivare
Vem är er rådgivare och hur har ni samarbetet med henne/honom/dem? Gärna bild på rådgivaren
Genomförda aktiviteter
Vad har ni gjort i UF-företaget hittills, vad har varit viktigast, vad har varit roligast/svårast?
Framtid – möjlig utveckling
Vad ska UF-företaget göra under resten av året? Hur ser framtiden ut för företaget/produkten? Vad
krävs för att driva den vidare? I vilken omfattning kan det ske? Hur ser ni själva på fortsatt företagande?
Direkt efter UF-året eller senare?
Även detta är ett viktigt område för juryns bedömning. Förstår ni hur ni tjänar pengar? Förstår ni hur
företaget kan växa i framtiden?
Ekonomi – resultat- och balansräkning.
Resultaträkning är en med jämförelse till resultatbudgeten. Den visar hur det gått hittills. Hur mycket ni
har sålt och vad det har kostat. Det är Ok att använda budgeten för hela året även om det är några
månader kvar på UF-året. Ange tydligt för vilka perioder de olika siffrorna gäller.
Balansräkning som visar hur förmöget UF-företag var på bokslutsdagen (150228).
Tänk på att resultatet ska vara samma i balansräkningen som i resultaträkningen och att båda sidorna i
balansräkningen ska vara lika stora (se exempel nedan).
Skriv gärna resultat- och balansräkningarna i samma typsnitt och storlek som den övriga texten så ser
det snyggare ut. Lägg gärna till kommentarer till försäljningen och resultatet samt kommentarer till
skillnaderna mellan utfall och budget. Det kan ske i löpande text eller i noter (se exempel). Varför har det
gått bättre/sämre än budget? Noter kan vara i mindre fontstorlek än 12.
Ekonomiexempel
Resultaträkning
visar företagets resultat för en viss period (jmf resultatbudget)
Utfall
140901-150228
Budget
hela läsåret, 140901-150530
7480 (1)
0 (2)
7480
7000
2500
9500
Varor
Marknadsföring
Övriga kostnader
Summa kostnader
3400 (3)
1500
1100 (4)
6000
3500
1500
1400
6400
Resultat
1480
3100
Intäkter
Försäljning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Balansräkning
visar företagets ställning (förmögenhet) vid en viss tidpunkt (samma dag som resultatperioden slutar på)
150228
Samma
Tillgångar
Lager
1100 (3)
Kassa/bank
3380
Summa Tillgångar
4480
Skulder och Eget Kapital
Riskkapital
Resultat
Summa eget kapital
Skulder
Summa Skulder och Eget kapital
Samma
3000 (*)
1480
4480
0
4480
Noter:
(1) Vi sålde 34 st för 220 kr/st istället för budgeterat 35 st för 200 kr/st.
(2) Vi fick ingen sponsring vi trodde. Detta förklarar det sämre resultatet.
(3) Vi köpte in 45 st för 100 kr. Vi har 11 produkt kvar till ett inköpsvärde av 100 kr/st.
(4) Vår administration blev billigare än vi trodde.
(*) Riskkapitalet är en skuld till ägarna och ska bara stå i balansräkningen, inte i resultaträkningen. Det betalas
tillbaka när årsredovisningen och bolagsstämman är klar.
Underskrifter, ort och datum
Av alla er i UF-företaget.
Det räcker inte att skriva i kursiv stil som underskrifter. Det ska vara riktiga handgjorda underskrifter.
Enklast är att fota underskrifterna och klistra in dem i dokumentet.
Revisor, revisorsberättelse och revisors underskrift
Rapporten och främst ekonomin ska granskas av någon revisor. Det kan vara en UF-lärare eller
någon annan ekonomiskt kompetent person. Revisorn ska granska bokföringen, kontoutdrag från
banken, eventuella inventeringsintyg för lagret, mm. Revisorn ska även kontrollera att resultat- och
balansräkningen är korrekt.
För att revisorn ska kunna utföra sitt uppdrag behöver hen några dagar på sig. Boka därför in
revisorn innan rapporten är klar. Ni kan fortsätta arbetet med text och layout medan revisorn
granskar ekonomin.
Lämplig text för revisionsberättelsen kan vara: ”Jag har översiktligt granskat delårsrapporten och
ekonomin. Min uppfattning är att rapporten ger en rättvisande bild av UF-företags verksamhet och
ekonomi för perioden.”
Revisorn ska sedan skriva under med namn, ort och datum. Datumet får inte vara tidigare än
datumet för era underskrifter.
Tävlingen
Det juryn bedömer i tävlingen är:
Rapportens 100 poäng fördelas enligt följande:

Företagsrapporten i sin helhet, struktur och innehåll 30 %

Påvisade lärdomar och erfarenheter som presenteras i rapporten 50 %

Företagets möjligheter till fortsatt utveckling 20 %
Se till att ta med en rapport i original med alla underskrifter till mässan och tävlingen.
Tävlingskriterier i sin helhet finns på UF-webben.
Har ni några frågor så kontakta oss på Ung Företagsamhet Dalarna
Download