NÅGRA UPPGIFTER PÅ SUMMOR OCH BEVIS

advertisement
NÅGRA UPPGIFTER PÅ SUMMOR OCH BEVIS
(1) Skriv följande summor med hjälp av
a)
2 + 7 + 12 + 17 + 22
b)
1 − 32 + 49 −
c)
1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + · · ·
8
27
+
Σ-notation.
16
81
(2) Avgör om följande serier konvergerar eller divergerar. Beräkna om möjligt
deras värden.
1
a) 3
+ 19 +
b)
P∞
c)
5 − 45 +
d)
k=0
P∞
i=2
1
27
− 45
5
16
+ ··· =
1
3
P∞
j=0
1 j
3
k
−
5
64
+ ··· = 5
P∞
j=0
− 14
j
2 i
3
(3) En patient börjar att varje morgon ta medicin i form av en tablett på 5
mg. För varje dygn utsöndrar kroppen
80% av den ursprungliga mängden.
a) Hur stor mängd av medicinen har patienten i blodet efter 4 dagar?
b) Hur stor mängd av medicinen kan räkna med att patienten har i
blodet på riktigt lång sikt?
(4) Formulera negationen till påståendet
x + 3y > 5.
(5) Formulera det kontrapositiva påståendet till:
1
Det är påsk, då äter vi ägg.
2
NÅGRA UPPGIFTER PÅ SUMMOR OCH BEVIS
(6) Avgör och visa om följande påståenden är sanna eller falska.
a) Summan av tre på varandra följande heltal är delbar med 3.
b) Summan av tre på varandra följande heltal är delbar med 6.
c) Produkten av två udda heltal är udda.
(7) Visa med hjälp av ett motsägelsebevis att
√
5
inte är ett rationellt tal.
Givet är följande lemma.
Lemma 0.1. Låt
p
även
a.
a, p ∈ Z+
där
p
är ett primtal. Om
p
delar
a2 ,
då delar
NÅGRA UPPGIFTER PÅ SUMMOR OCH BEVIS
3
Svar
(1)
(2)
(3)
a)
P4
b)
P4
c)
P∞
+ 3j).
a)
1
< 1,
konvergerar till 2 ;
b)
5
− > 1,
så divergerar;
c)
1
− < 1,
konvergerar till
d)
2
< 1,
a)
5
P4
1 j
mg≈
5
b)
5
P∞
25
1 j
mg= 4 mg.
5
k=0 (2
+ 5k);
2 j
j=0 (− 3 ) ;
j=0 (1
3
1
4
4
3
j=0
j=0
4;
P
4
konvergerar till 3 .
∞
i=2
x + 3y ≤ 5.
(5)
Vi äter inte ägg, så det är inte påsk.
a) Sant. Låt
x
=
P∞
i=0
2 i
3
−
2 0
3
−
2 1
3
6, 2mg;
(4)
(6)
2 i
3
vara det minsta av dessa heltal som bildar summan
s,
då
s = x + (x + 1) + (x + 2) = 3x + 3 = 3(x + 1)
som är delbart med
b)
c)
3 eftersom x + 1 är ett heltal.
Falskt. Tag summan 2 + 3 + 4 = 9, men 9 är inte delbar med 6.
Sant. Låt x = 2k + 1 och y = 2m + 1, där k, m ∈ Z. Då får vi
xy = (2k + 1)(2m + 1) = 2(2km + k + m) + 1
vilket är ett udda tal.
(7) Se motsvarande bevis av att
√
2
är irrationellt från föreläsningen 100203.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards