Ett liv värt att leva Beta

advertisement
Ett liv värt att leva Beta
Inledning
Man arbetar idag mycket med att förlänga livet. Men den viktigare frågan är Är livet värt att leva ?
Paulus såg inte ökad livslängd som något att sträva efter. Han räknade istället döden som något
värdefullare. Fil 1:21 Ändå hade Kristus gett honom ett oerhört meningsfullt liv. Filipperbrevet
berättar om detta.
Fem utmärkande drag hos Filipperbrevet
1.Platsen Församlingen grundades år 52.
Strategisk plats. Motsvarande idag skulle kunna vara Geneve, London, Bryssel.
Där fanns stora naturtillgångar. Guld och silver. En viktig knutpunkt för handel.
Bästa tänkbara geografiskt läge. En öppning i bergskedjan som skiljer Europa från
Asien. Den låg vid den huvudled som delade de båda kontinenterna.
Alexander den stores far Filip II gav namn åt staden. Byggde befästningar där 356 f Kr:
Staden införlivades med Romarriket 168 f Kr. Flera historiska händelser förlagda hit.
2.Märklig kombination av folk
Olika bakgrunder, Nationaliteter, raser, hudfärg, kön, ålder, sociala ställningar.
Lydia - en förmögen kvinna. När hon lyssnade öppnade Herren hennes hjärta Apg
16;14 Sedan öppnade hon sitt hem för Paulus och för evangeliet.
Grekisk slavflicka.
En romersk fångvaktare.
3.Märkligt mål
Filipperbrevet är fyllt av uppmuntran. Paulus stred inte för någon lära, kritiserar inte
för omoral. Han betonar inte sin auktoritet. Varmt.
4.Märklig glädje
Glädjen finns i sin fullhet hos Jesus Joh 15;11 Ordet finns 16 ggr i brevet. Han var
arresterad, bunden med en kedja. Oskyldigt anklagad. Väntade på rättegång och
kanske avrättning. Ändå flödade hans glädje över.
5.Märklig inledning
Han skriver ”från Paulus” , inte från aposteln. Kristi tjänare.
Hälsning Nåd och frid från Gud vår fader och herren Jesus Kristus. Frid.
Download