Synen efter fyrtio: Att hålla ett öga på sin syn

advertisement
Sight over Forty
Synen efter fyrtio: Att hålla ett öga på sin syn
Banbrytande studie om presbyopi (ålderssynthet) och dess inverkan på livet
-1-
Sight over Forty
Förord
Människor är mer medvetna om sin hälsa än de någonsin har varit. Media gör sitt för att öka
intresset och
kunskapen
om
alltifrån diabetes till förkylning och influensa.
Allt fler
människor går på gym, de är medvetna om fördelarna med att äta hälsosam kost och de visar
ett generellt intresse för välbefinnande.1
Ändå talar man idag sällan om ögonens hälsa , något som är förvånande med tanke på att de
flesta anser att synen är det viktigaste sinnet. Som dessa nya forskningsrön visar är det i
många delar av Europa få som är medvetna om en så vanlig åkomma som presbyopi, ögats
åldringsprocess, vilken i någon mån drabbar alla när de blir äldre.2
Forskningen visar ständigt stigande siffror för antalet människor som lever längre. Detta
betyder att det blir allt fler i åldern fyrtio år och uppåt som sannolikt kommer att få känna av
presbyopi.3
Det finns många åldersrelaterade tillstånd, som till exempel minnesförlust, som oroar
människor mycket. Men när vi fokuserar på de synliga tecknen på åldrande, står oron för
synförändringar i förgrunden. Faktum är att denna undersökning visade att nästan dubbelt så
många människor oroar sig mer för att bli beroende av glasögon, än bli rynkiga eller gråhåriga
– detta trots att media ägnar betydligt mer utrymme åt det senare i många tidningar om hälsa
och skönhet. Följaktligen kan presbyopi komma som en chock när tillståndet förändrar vårt
sätt att uppfatta omvärlden.
Denna rapport lägger tonvikt på hur presbyopi inverkar på människors liv i sju olika länder i
Europa.
Medan många som arbetar med synkorrigering känner till de anekdoter som deras patienter
med presbyopi berättar, ger denna omfattande undersökning vederhäftig information om
bristen på medvetande om presbyopi och dess inverkan på vardagslivets sysslor. Denna brist
finns i många delar av Europa.
1
Forskning som Datamonitor utfört under 2005 gör gällande att konsumenter är alltmer hälsomedvetna
eftersom 80 % av konsumenterna i USA och Europa känner att det är viktigt att förbättra hälsan via diet.
2
Artikel om presbyopi (ålderssynthet) på webbplatsen The College of Optometrists, www.collegeoptometrists.org. Senast uppdaterad 2001.
3
INSEE och European Marketing Pocket Book 2004.
-2-
Sight over Forty
Rapporten inriktar sig särskilt på hur presbyopi inverkar på arbete och fritid genom att man
undersöker människors förståelse vad som är viktigt och vad de vet om nya alternativ till
synkorrigering. I rapporten redovisas också slående skillnader mellan de länder som ingår i
undersökningen.
Genom att ta fram och visa upp denna statistik hoppas vi att människor i Europa ska få ökad
kunskap om presbyopi och upptäcka att det finns lösningar som passar deras livsstil.
Dr Philip Morgan, Eurolens Research, Universitetet i Manchester
-3-
Sight over Forty
Sida
Förord………………………..…….……………………………….…………………………….... 2
Innehåll……………………………………………………………………….…….……………… 4
Definition av presbyopi…………………………………………………………………………. 5
De viktigaste resultaten av undersökningen……………….……………………………….. 7
Presbyopi och vardagslivet…………………………………………………………………….. 9
Synundersökningens betydelse…………………………..…………………………………. 12
Kunskap om presbyopi ……………………………………………………………………….. 14
Att bekämpa presbyopi.………………….………………………….………………………… 16
Att hitta rätt typ av synkorrigering.................................................................................. 18
Produkter på marknaden…………………….……………………………………………..…. 20
Sammanfattning………………………………………………………………………………… 22
Metod och ytterligare källor…………………………………………………………………… 23
-4-
Sight over Forty
Definition av presbyopi
I fyrtioårsåldern får nästan alla problem med att fokusera föremål på nära håll. Detta leder till
problem med uppgifter som utförs på nära håll – som t.ex. att trä en nål eller att läsa
telefonkatalogen.
En del människor är mer medvetna om dessa förändringar när de just fyllt fyrtio. Vid femtio
års ålder behöver de flesta synkorrigering med glasögon eller kontaktlinser för att kunna se
på nära håll. Detta ”frustrerande naturliga” tillstånd kallas ”presbyopi” (ålderssynthet).
Ögontillståndet signalerar gradvis tilltagande synförändringar.
Philip Morgan säger: ”Trots att presbyopi drabbar alla som är över fyrtiofem år, känner
allmänheten till mycket litet om detta jämfört med andra tecken på åldrande. Detta
konstaterande är än mer anmärkningsvärt med tanke på att förändringen drabbar vårt
viktigaste sinne – synen.”
De anatomiska förändringar som orsakar presbyopi är väl kända. Inne i ögat finns en flexibel
lins som styrs av en rad omgivande muskler. I barndomen ger denna lins ögats förmåga att
fokusera på olika avstånd.
När en person vill se någonting på nära håll måste ögats totala linsstyrka öka för att kunna
fokusera. Detta sker genom att musklerna inne i ögat arbetar och ändrar linsens form så att
det blir möjligt att se på nära håll.
När vi föds är ögats lins mycket flexibel i sig själv, vilket innebär att den har en mycket
omfattande förmåga att fokusera föremål på olika avstånd. Detta är en av orsakerna till att
barn kan sitta mycket nära en TV utan problem, eller måla med färgkritor med näsan nere i
målarboken.
Om en person tittar på ett föremål på långt avstånd slappnar musklerna av, linsen återgår till
sin ursprungliga form, och föremålet framträder tydligt. Alla dessa förändringar sker snabbt
och precist.
När vi blir äldre blir linsen tjockare, och den större massan innebär att linsen blir stelare. Detta
i sin tur påverkar förmågan att fokusera föremål på nära håll. De som är mellan tjugo och
fyrtio år är oftast omedvetna om några förändringar, eftersom linsens tilltagande stelhet bara
drabbar förmågan att se föremål på mycket nära håll – kanske 10 – 20 cm från ansiktet.
-5-
Sight over Forty
Men efter cirka fyrtio års ålder kan linsen ändra form i mindre utsträckning. Detta innebär att
en person tydligt kan se föremål på armlängds avstånd, men sådant som görs på nära håll, till
exempel läsa liten text i svag belysning eller trä en nål, blir besvärligt. Det går ofta att känna
igen en person som börjar bli presbyop vid ett restaurangbesök, eftersom man håller menyn
på armlängds avstånd!
Efter att ha passerat femtio finns det i princip ingen flexibilitet kvar i linsen. För många är det
då inte längre möjligt att utföra arbetsuppgifter på nära håll utan hjälp av någon synkorrigering
– vanligen i form av glasögon eller kontaktlinser.
Förändringarna inträffar hos alla, men de märkbara effekterna kan variera beroende på om
personen är närsynt eller långsynt. De som är långsynta drabbas till exempel ofta tidigare i
livet.
De som är närsynta kämpar med att se på långt håll under normala omständigheter, men de
har en inbyggd fördel när det gäller att se bra på nära håll. Det krävs mindre ansträngning av
ögats lins, och de kan ofta läsa på nära håll i betydligt fler år än deras vänner som varken är
långsynta eller närsynta.
-6-
Sight over Forty
De viktigaste resultaten av undersökningen
Undersökningen om presbyopi utfördes på uppdrag av Bausch & Lomb som är expert inom
ögonhälsa. Den genomfördes under 2005 med 1 400 personer över fyrtio års ålder i sju olika
europeiska länder.
Resultaten visar behovet av information om presbyopi och de lösningar som finns tillgängliga
för att hjälpa människor upprätthålla sin normala livsstil.
Undersökningen lyfter fram följande:
Presbyopi har en tydlig inverkan på vardagslivet:
•
80 procent av dem som deltog i undersökningen får kämpa för att kunna läsa viktig
text på medicin- och matförpackningar.
•
60 procent har svårt för att använda mobiltelefon.
•
20 procent av de intervjuade personer som känner av presbyopi skriver under kvitton
utan att kunna läsa dem.
Att bära glasögon anses vara ett större bekymmer än att bli gråhårig eller att få rynkor:
•
Nästan dubbelt så många är bekymrade över att vara beroende av glasögon jämfört
med dem som oroar sig för att bli gråhåriga eller att få rynkor.
Européer genomgår inte synundersökning tillräckligt ofta, vilket kan ha betydelse för
hälsan:
•
35 procent av Europas befolkning genomgår inte synundersökning regelbundet.
•
8 procent har aldrig genomgått en synundersökning. Detta kan innebära
komplikationer på lång sikt.
Få har någon egentlig kunskap om presbyopi:
•
Trots dess utbredning är över 40 procent inte medvetna om ögats åldrandeprocess,
så många inser inte att deras synförmåga kommer att börja försämras.
•
Endast en tredjedel av befolkningen har hört talas om termen ”presbyopi”.
Få har fått vetskap om de olika typer av synkorrigering som finns att tillgå:
•
Många av dem som deltog i undersökningen var inte medvetna om det urval av
produkter för synkorrigering som finns för presbyopi.
-7-
Sight over Forty
Presbyopi och vardagslivet
Fritid
Undersökningen visade allra tydligast att presbyopi har en negativ inverkan på dagliga
aktiviteter som läsning. Det är oroväckande att ett antal respondenter inte är medvetna om de
lösningar som finns för att hjälpa dem att överkomma dessa svårigheter.
Nästan 80 procent av dem som har presbyopi kämpar för att kunna läsa texten på medicinoch matförpackningar. Det är uppenbart att de tänkbara komplikationer som kan följa av att
någon tar fel medicin eller fel dos kan vara mycket allvarliga. På liknande sätt kan människor
som är allergiska mot vissa födoämnen av misstag få i sig olämplig mat om de inte tydligt kan
se texten på matförpackningar.
Nästan hälften (49 procent) av dem som lider av dessa synförändringar har svårt för att skriva
ut checker eller betala räkningar, och mer än en av fem har till och med gått så långt att de
har skrivit på en nota eller ett kreditkortskvitto utan att kunna se vad det står. Därmed är
risken stor att det blir fel, eller att de blir utsatta för bedrägeri.
Nästan 60 procent av de drabbade medger att de kämpar med vardagliga ting som att
använda mobiltelefon, vilket kan vara frustrerande. Samtidigt är det 40 procent som tycker att
det är svårt att avläsa armbandsuret.
Vilka av följande aktiviteter anser du påverkas av de problem du har
med att fokusera föremål på nära håll?
Läsa text på medicinförpackningar
Läsa text på matförpackningar
Läsa tidningar/böcker
Handarbeta/sy
Använda mobiltelefon
Använda dator
Skriva checkar/betala notor
Avläsa armbandsur
Köra bil
Resa
Sminka sig
Träna/Motionera
Raka sig
78%
77%
71%
65%
58%
52%
49%
38%
33%
33%
21%
19%
15%
.
-8-
Sight over Forty
Morgonrutinen är ett annat tillfälle när presbyopi kan komplicera livet. Nästan en fjärdedel (21
procent) av kvinnorna anser att de har problem med att sminka sig. Omkring en av fem män
(15 procent) upplever svårigheter med att raka sig.
Till och med på fritiden har över 70 procent problem med att läsa tidningar, böcker och
tidskrifter, medan 65 procent kämpar för att utöva någon hobby och handarbete, såsom
sömnad. Mer än en av tio respondenter i undersökningen medgav att de helt enkelt hade gett
upp fritidsaktiviteter som de hade haft glädje av – trots att det finns en rad olika lösningar för
synkorrigering att tillgå. En person som lider av presbyopi berättade att: ”Jag kan inte läsa
som tidigare, inte heller lösa korsord eller spela bridge.” En annan sade: ”Jag brukade
brodera, men det kan jag inte längre.”
”När presbyopi inträder kan det bli svårare att klara av sådant som görs på nära håll, som till
exempel att trä en nål eller läsa telefonkatalogen. Att läsa en karta eller till och med att tydligt
se maten på tallriken kräver god syn på nära håll, så dessa naturliga synförändringar kan
komma som en chock för många”, säger en expert på presbyopi, Sarah Morgan.
”Det finns många vardagliga sysslor som vi tar för givna, sysslor som kräver förmåga att
fokusera på nära håll – att stryka, diska, laga mat, raka sig, sminka sig, skicka
textmeddelanden på mobiltelefonen, ta ut pengar i bankomaten – så presbyoper känner
behov av synhjälpmedel vid betydligt fler tillfällen än när de läser en bok eller en tidning”,
säger Sarah.
Utseende
Det finns många åldersrelaterade åkommor, såsom minnesförlust, som orsakar människor
mycket bekymmer. Ändå är det så att när vi särskilt koncentrerar oss på de synliga tecknen
på åldrande så är människor mest bekymrade för problem som har med synförändringar att
göra. Det är faktiskt så att nästan dubbelt så många oroar sig för att bli beroende av glasögon
jämfört med dem som är bekymrade för att bli gråhåriga eller att få rynkor.
Arbete
De vardagliga problem som presbyopi orsakar har inte bara med hemmet att göra.
Förvånande nog erkände så många som hälften av de drabbade att de har svårt för att
använda datorer, vilket kan medföra svårigheter på arbetet. Detta kan innebära en utmaning i
en värld där arbetslivets krav på god syn har ökat under de senaste 20 åren i och med att det
står en dator på nästan varje skrivbord. Dessutom är vi allt mer beroende av mobiltelefoner
med små teckenfönster och knappar.
-9-
Sight over Forty
Undersökningen visade att människor som är mellan fyrtio och femtio är mer bekymrade över
behovet av läsglasögon i deras arbete och påverkan på utseende än de som fyllt femtio. En
kontorsanställd sade: ”Efter några timmar framför datorn måste jag ta en paus och undvika att
använda den så mycket som möjligt.” En annan sade: ”Jag arbetade tidigare som fotograf,
men nu har jag svårt för att ta bilder.”
Bland dem som använder läsglasögon var det till och med några som ansåg att arbetet gick
sämre på grund av deras problem med synen. Det var 16 procent som hävdade att
läsglasögonen gjorde att de arbetade långsammare, och ytterligare 13 procent kände att
behovet av glasögon gjorde arbetet stressigare.
- 10 -
Sight over Forty
Synundersökningens betydelse
När vi når fyrtio års ålder börjar synen förändras. Allt sämre synförmåga är ett problem som
varje människa möter vid denna punkt i livet. Det är den tid då ögonens hälsa blir viktigare än
någonsin tidigare.
Trots detta uppgav 35 procent av dem som deltog i undersökningen att de inte
genomgår synundersökning regelbundet. Orsaken till detta är troligen bristen på tillgänglig
information om vikten av att regelbundet testa sin syn.
Vidare påstår 8 procent of Europas befolkning att de aldrig har genomgått en
synundersökning, något som skulle kunna hjälpa till att uppdaga ögonsjukdomar och göra
att de behåller synförmågan i framtiden.
Två tredjedelar av de svenska respondenterna medger att de inte genomgår
synundersökning regelbundet. I Nederländerna uppger den otroliga siffran 22 procent att
de aldrig har genomgått en synundersökning.
Människor i Storbritannien kontrollerar synen mer regelbundet än i något annat land i Europa.
Två av tre deltagare i undersökningen genomgår synundersökning åtminstone vartannat år.
Genomgått synundersökning ofta resp sällan
68%
70%
60%
50%
68%
65%
62%
57%
60%
43%
40%
32%
35%
38%
58%
40%
53%
43%
47%
32%
30%
22%
20%
10%
8%
4%
7%
0%
ien
LA
ie n
an
nn
AL
p
a
t
i
S
rbr
Sto
Ita
lie n
10%
4%
8%
2%
e
d
ge
r na
la n
er i
kr ik
de
v
n
n
sk
S
a
y
ä
rl
T
Fr
de
Ne
Synundersökning ofta (Varje eller vartannat år)
Synundersökning sällan (Vart tredje år eller mer inkl. aldrig)
Aldrig genomgått synundersökning
Philip Morgan säger : ”Att sällan genomgå synundersökning kan innebära problem av flera
olika skäl. I många länder innebär en synundersökning inte bara att man får ett recept på nya
glasögon eller kontaktlinser; konsultationen omfattar också en grundlig undersökning av ögats
hälsa. Ögats lins kontrolleras (för att se om det finns tecken på tidig katarakt, grå starr, då
- 11 -
Sight over Forty
linsen blir grumlig), näthinnan undersöks för att upptäcka eventuellt högt blodtryck eller
diabetes, och ögontrycket mäts för att få ett brett underlag för bedömning av förekomsten av
glaukom, grön starr. Ögonlocken undersöks också, liksom tårvätskan och ögats framsida.”
”Eftersom ögat är den enda kroppsdel där blodkärlen är direkt synliga, kan en undersökning
av ögonen ge ett antal varningssignaler om en rad olika åkommor, däribland diabetes och
högt blodtryck.”
”Om människor inte genomgår synundersökning kan de inte heller få den senaste
informationen om hur de kan optimera sin synförmåga. Under de senaste åren har vi haft en
enorm utveckling av glasögonbågar, glasögonlinser och kontaktlinser. De som aldrig
genomgår synundersökning eller sällan blir undersökta missar denna information.”
- 12 -
Sight over Forty
Kunskap om presbyopi
Enligt Philip Morgan kommer en stor majoritet av dem som fyllt fyrtiofem år att lida av
presbyopi. Trots sannolikheten att alla respondenterna kommer att drabbas av presbyopi
inom de närmaste fem åren, var ändå bara 59 procent av dem medvetna om symptomen.
Denna uppgift hade koppling till var respondenterna bodde. Nästan alla (94 procent) av dem
som bodde i Frankrike hävdade att de kände till tillståndet – jämfört med endast 20 procent av
dem som bodde i Nederländerna.
Procent av respondenterna som känner till presbyopi
94%
86% 89%
75%
65% 59%
59%
43% 42%
31%
33%
17%
nd
er
na
nd
20%
7%
Ne
de
rlä
Ty
sk
la
Sp
an
i
lie
n
en
St
or
br
it a
nn
ie
n
8%
Ita
Sv
er
ig
e
e
Fr
an
kr
ik
To
ta
lt
10%
Åkomman
Termen
Det finns en betydande skillnad vad gäller kännedom om termen ”presbyopi” eller
motsvarande medicinska term mellan de olika länder i Europa som undersökningen omfattar.
Hela 86 procent av dem som bor i Frankrike kände igen medicinska termen, jämfört med
endast 7 procent av dem som bor i Nederländerna, 8 procent i Tyskland och 10 procent i
Sverige.
Till och med när de som deltog i undersökningen sade att de kände till presbyopi visade
majoriteten av respondenterna föga verklig kunskap om tillståndet.
Så många som 30 procent medgav att de inte visste vid vilken ålder symptomen
uppstod, och de flesta respondenterna trodde att de löpte mindre än 50 procents risk
att utveckla presbyopi under de närmaste fem åren.
Experten på presbyopi, Sarah Morgan, säger: ”Eftersom presbyoper inte har full kännedom
om tillståndet, är de ofta av den felaktiga uppfattningen att musklerna inte fungerar som de
- 13 -
Sight over Forty
ska, och tror att om de vilar ögonen, eller till och med avstår från att använda glasögon, då
kommer problemet att försvinna.”
”Verkligheten ser helt annorlunda ut. Efter hand som tiden går kommer symptomen att
förvärras till dess de inte ens kan läsa en tidning utan glasögon.”
”En noggrann förklaring av förhållandena måste ges åt dem som lider av presbyopi. Om de
inte förstår att synen kommer att förändras allt mer efter hand som tiden går, kommer de att
leva med rädslan för att deras beroende av glasögon kommer att försämra, eller redan har
försämrat, deras synförmåga!”
”Människor som känner av presbyopi måste förstå de fysiska förändringar som sker i ögat,
som inte går att förebygga, men som går att övervinna med hjälp av glasögon och
kontaktlinser.”
- 14 -
Sight over Forty
Att bekämpa presbyopi
Fastän detta inte var en studie som mätte förekomsten av presbyopi, har undersökningen
visat en del intressanta resultat om hur presbyoper bekämpar problemet.
Nästan en fjärdedel (22 procent) av de människor i fyrtioårsåldern som behöver
synkorrigering för att läsa text på nära håll, använder den inte. Medan ett sådant
motstånd att bära synhjälpmedel varken dämpar eller förvärrar utvecklingen av presbyopi, är
det helt klart obekvämt för dem som drabbats, något som kan undvikas när det finns så
många möjligheter att korrigera problem med närseendet . Presbyoper som inte riktigt förstår
hur synen förändras allt mer med tiden, oroar sig ofta för att deras ögon kommer att bli, eller
redan har blivit, sämre av att de bär glasögon.
Enligt undersökningen har fler än en av 10 européer över femtio års ålder ingen
synkorrigering alls för närvarande. Denna statistik kan återspegla människors svårigheter
med att förlika sig med synproblem de får senare i livet.
Av respondenterna i undersökningen använder 77 procent glasögon för att korrigera synen,
medan endast 7 procent bär kontaktlinser.
Det finns ett brett utbud av produkter som européer använder för att läsa liten text på nära
håll. Så många som 59 procent är beroende av läsglasögon för att kunna tyda liten text – och
ytterligare 22 procent läser med hjälp av progressiva glasögon.
Anmärkningsvärt var att när människor fick frågan om vilket synhjälpmedel de använder för
att kunna läsa liten text på nära håll, visade det sig att det var ungefär lika många som
använder ett "gammaldags" förstoringsglas som använder kontaktlinser. Ytterligare 8
procent kämpar med att läsa på nära håll utan att använda något hjälpmedel över huvud
taget.
Kostnaden för synkorrigering
Den genomsnittliga summan som människor lägger på glasögon i Europa beror mycket på
vilket land det gäller. Resultaten från undersökningen visar att de som bor i Frankrike
spenderar mer pengar på glasögon än de som bor i andra områden. Genomsnittet motsvarar
ungefär 3 974 kronor per par, tätt följt av Storbritannien där de betalar ca 3 400 kronor för
sina glasögon. Detta kan jämföras med Italien där de lägger motsvarande ca 2 050 kronor på
ett par nya glasögon.
- 15 -
Sight over Forty
Genomsnittspriset för det senast inköpta paret läsglasögon
3 974 kr
Kostnad i svenska kronor
4 000
3 400 kr
3 500
2 777 kr
3 000
2 500
2 050 kr
2 063 kr
2 397 kr
2 194 kr
2 000
1 500
1 000
500
Suggest we
use Euro in
the graph,
NOT SEK
But we can
keep the
“kronor” or
SEK in the
text
e
Fr
an
kr
ik
an
ni
en
St
or
br
it
Sv
er
ig
e
nd
er
na
ed
er
lä
N
Ty
sk
la
nd
Sp
an
ie
n
Ita
l ie
n
0
Det är inte bara kostnaden för att köpa glasögonen från början som måste tas med i
beräkningen. Det är också kostnaden för att ersätta tappade eller trasiga glasögon. Studien
visade faktiskt att genomsnittspersonen förlorar motsvarande ca 2 700 kronor på trasiga,
förlorade eller skadade glasögon under sin livstid.
- 16 -
Sight over Forty
Att hitta rätt typ av synkorrigering
Resultaten av undersökningen visar att valet av synkorrigering till stor del styrs av den livsstil
användaren har. Under resan genom livet, när vi är fyrtio, femtio och äldre, behöver vi olika
typer av hjälpmedel för synkorrigering.
Generellt sett är det 22 procent av alla respondenter som hävdar att kontaktlinser skulle vara
deras förstahandsval för att lösa problem med synen.
Närmare bestämt känner mer än 50 procent av kvinnorna i åldersgruppen fyrtio till femtio år
att kontaktlinser skulle ha en positiv inverkan på livskvaliteten.
Intressant är att 53 procent av respondenterna mellan fyrtio och femtio års ålder sade sig vilja
prova multifokala kontaktlinser om deras optiker skulle rekommendera sådana.
Då var det ändå tre fjärdedelar av respondenterna som inte diskuterade några
alternativ till läsglasögon, vilket tyder på att det här finns tillfälle till att ge mer
information om vilka möjligheter till synkorrigering som finns.
Andelen personer som bär kontaktlinser i fyrtioårsåldern och senare är störst Nederländerna.
Särskilt de respondenter som är mellan fyrtio och femtio år gamla tänker mycket på vilken
inverkan läsglasögon har på deras arbete och utseende, jämfört med dem som är över
femtio. Resultaten av undersökningen visar att en av tio inte vill att deras vänner ska se dem
bära glasögon.
Philip Morgan säger : ”Detta tyder på att kontaktlinser kan vara särskilt lämpliga för denna
åldersgrupp (för att ge det bästa utseendet estetiskt sett) eller, som ett alternativ, mer
tilltalande glasögonbågar och glas.”
Enligt undersökningsresultaten är människor i fyrtioårsåldern benägna att känna att glasögon
inverkar på arbetet. Många anser att glasögonen gör att de arbetar långsammare (16
procent), och 13 procent hävdar att de blir mer stressade. Detta antyder att optiker borde
erbjuda lösningar som ser så ”naturliga” ut som möjligt.
Respondenterna i åldersgruppen femtio till sextio år anser att det är besvärligt att använda
glasögon. Så många som 42 procent av respondenterna hävdar att deras glasögon är
obekväma att bära.
- 17 -
Sight over Forty
De som är över 60 år tenderar att känna sig beroende av sina läsglasögon eftersom det finns
så lite flexibilitet kvar i ögats egen lins.
Philip Morgan tillägger: ”Optiker borde lugna patienten med att detta beroende inte
nödvändigtvis ska ses som negativt, genom att erbjuda alternativ av bästa kvalitet och ge råd
om olika former av synkorrigering för olika situationer. Det kan vara att de behöver glasögon
för att se bra på långt håll vid bilkörning, progressiva glas för dagliga sysslor, läsglasögon för
att se på nära håll vid utövande av en speciell hobby eller handarbetar och kontaktlinser vid
deltagande i sällskapslivet.”
”Att ha många olika alternativ minskar också känslan av att vara helt beroende av ett särskilt
par glasögon, och att det skulle vara mycket besvärligt att bli av med dem.”
- 18 -
Sight over Forty
Produkter på marknaden
Utvecklingen inom kontaktlinstillverkningen betyder att det finns en mängd produkter för
presbyoper. Samtidigt är moderna glasögonbågar av titan så lätta att användare knappast
känner att de har dem på sig.
Glasögon
Fördelar
•
Moderna bågar av titan är mycket lätta och ofta mycket klädsamma.
•
Ny teknik gör att det nu finns mer tilltalande glas även för starka recept.
•
Glasögon kan ge ett speciellt utseende, de blir modetillbehör.
Nackdelar
•
En del anser att det är obekvämt att bära glasögon.
•
De kan göra att individer blir begränsade i vardagslivet, till exempel vid utövande av
sporter, när de behöver bära solglasögon eller sminka sig.
Multifokala kontaktlinser
Multifokala och bifokala kontaktlinser fungerar så att de framkallar tydlig bild på näthinnan när
man fokuserar föremål både på långt och nära håll. Hjärnan är lyckligtvis fantastisk när det
gäller att bearbeta synintryck och anpassar sig snabbt till den synförmåga som dessa typer av
linser ger.
Fördelar
•
Det perifera seendet påverkas inte utan förbättras ofta genom att linserna ger
panoramaseende jämfört med den begränsning som glasögonbågar innebär.
•
De är idealiska för personer som får synkorrigering för första gången och därmed inte
är vana vid att bära glasögon.
•
De möjliggör vardagliga sysslor som till exempel att sporta, läsa av ett armbandsur,
använda mobiltelefon eller sminka sig på morgonen.
•
Tanken att kunna läsa utan glasögon är idealisk vid socialt umgänge.
- 19 -
Sight over Forty
Nackdelar
•
Den vanliga bedömningen av receptets lämplighet gäller. Vid astigmatism måste valet
av linstyp övervägas. Mjuka, multifokala linser för patienter som behöver mer
avancerade kontaktlinser för avståndsseende finns inte att få tag på överallt.
•
För en del patienter kan det ta några dagar att vänja sig vid linserna.
Kontaktlinser för monovision
Monovision är en typ av kontaktlinstillpassning där den ena linsens styrka anpassas för
läsning. Det innebär att det ena ögat korrigeras för avståndsseende och det andra för
närseende.
Fördelar
•
Det perifera seendet påverkas inte utan förbättras ofta genom att linserna ger större
synfält jämfört med den begränsning som glasögonbågar innebär.
•
Monovision kan användas för alla typer av kontaktlinser, inklusive de som korrigerar
astigmatism, eftersom man helt enkelt ökar styrka på en av linserna för att uppnå ett
visuellt resultat
Nackdelar
•
Med monovision arbetar respektive ögonen mer eller mindre ett åt gången, vilket
innebär att den som bär linserna kan behöva justera huvudposition oftare för att se
klart. Hon eller han kan också förlora en del av djupseendet.
•
Då ögonen anpassar sig till den nya styrkan på linserna kan det ta ett tag att vänja sig
vid dem.
•
Eftersom korrigeringen bara påverkar synen på nära håll och långt avstånd, kan
synen på ett mellanavstånd (på ungefär en meters avstånd) vara otydligare än med
multifokala kontaktlinser.
- 20 -
Sight over Forty
Sammanfattning
Generellt sett visar undersökningsresultaten att människor i många länder i Europa inte har
så mycket kunskap om tillståndet presbyopi, ögats åldrandeprocess. Många har inte heller
fått information om alla de lösningar som finns för att hjälpa till när synen börjar försämras
efter att fyrtio års ålder uppnåtts.
Som ett resultat av detta upplever många att det sker stora förändringar i livet, och många
kämpar för att utföra dagliga sysslor. Undersökningen belyser särskilt människors oförmåga
att läsa kvitton innan de undertecknar dem, texten på matförpackningar innan de handlar och
problemen med att använda mobiltelefon eller dator.
Först och främst borde människor ta kontakt med en optiker när detta inträffar, men också
fråga om vilket stöd tillverkare av synkorrigering vid presbyopi kan erbjuda.
För den som haft normal syn hela livet fram till fyrtio års ålder, kan den första tiden efter att
presbyopi har inträtt vara särskilt oroande. Det som blir den utlösande faktorn för att besöka
en optiker kan variera från svårigheter att läsa liten text, eller att se trafikskyltar, till oro för att
förlora synen genom sjukdom. Detta kan leda till att en person besöker en optiker för första
gången på länge.
De känner ofta stor lättnad när det visar sig att denna synförsämring inte är tecken på
ögonsjukdom, utan en oundviklig förändring i ögat som har att göra med att ”bli äldre”.
Genom att få större kunskap om presbyopi och de lösningar som finns, kan människor lugnas
med att de går igenom en naturlig process som inte behöver påverka det dagliga livet.
Idag, när lika många väljer ett förstoringsglas som kontaktlinser, verkar det finnas ett tydligt
hinder mot att människor ska börja använda nya produkter som kan hjälpa dem att få den
synförmåga de en gång hade.
Efter att ha fått korrekt information kan de som har presbyopi arbeta fram en lösning med sin
optiker och hitta den lösning som passar dem bäst utifrån deras livsstil.
Dr Philip Morgan, forskningschef vid Eurolens, Universitetet i Manchester
- 21 -
Sight over Forty
Metod
Studien gjordes på uppdrag av Bausch & Lomb, som är expert inom ögonhälsa, och leddes
av de oberoende specialisterna på forskning om den globala marknaden, Kadence. Det
genomfördes 1 410 intervjuer med vuxna över fyrtio års ålder, mellan den 1 och 17 juni 2005.
Undersökningen omfattade 200 intervjuer i varje land. Av dem gjordes 150 intervjuer med
personer som var mellan fyrtio och femtionio år, och 50 intervjuer gjordes med personer som
var över sextio år gamla.
Undersökningen genomfördes i Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien,
Sverige och Tyskland genom en kvantitativ telefonundersökning (systematisk undersökning
administrerad av CATI).
Källor och ytterligare information
Konsumenter som önskar mer rådgivning om hur presbyopi hanteras och de lösningar som
finns bör besöka en legitimerad optiker.
Att besöka en legitimerad optiker kan vara bra för att få regelbunden kontroll av ögonens
hälsa. Optiker mäter inte bara synförmågan, utan de kontrollerar också ögonen noga för att
upptäcka tidiga tecken på ögonsjukdomar eller andra åkommor för att hjälpa konsumenterna
till ett fullödigt liv.
För patienter
För ytterligare information om presbyopi och kontaktlinser, logga in på www.bausch.com
För information om andra hälsofrågor, besök Världshälsoorganisationens hemsida på
www.who/in/en
För ytterligare information om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, besök the Institute of
Occupational Safety and Health (IOSH) på www.iosh.co.uk
För yrkesverksamma
För ytterligare information om kontaktlinser:
Sveriges Optikleverantörers Förening – besök www.solf.nu
Sveriges Kontaktlinsförening – besök www.sklf.se
Optikerförbundet – besök www.optikerforbundet.a.se
Ytterligare information
För ytterligare information om rapporten, tala med en expert eller få tillgång till källmaterialet,
kontakta: Bausch & Lomb Nordic, Anita Hermelin, +46 (0)8 616 9545
- 22 -
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards