Avtal för stadsnätsanslutning

advertisement
Anslutningen avser: <<Fastighetsbeteckning>>
<<Område>>
Avtal för stadsnätsanslutning
Hallstahammar - Villa >
<<Namn>>
<<Adress>>
<<Postnr>>, <<Postort>>
20160520
Avtalsvillkor beställarens kopia
1. Parter
Nätägaren: Hallstahammars kommun.
Leverantören: Den av Nätägaren vid varje
tillfälle anlitade driftpartnern, f.n. Fibra AB,
556907-6200, Box 1019, 721 26 VÄSTERÅS.
Beställaren: Aktuell fastighetsägare, enligt
uppgift i beställningsformulär.
2. Bakgrund och överlåtelse
Nätägaren, som äger stadsnätet i Hallstahammar,
har gett leverantören uppdraget att som
driftpartner bl.a. teckna avtal om anslutningar
till stadsnätet och i det uppdraget företräda
nätägaren. Nätägaren och Leverantören har rätt
att när som helst överlåta samtliga rättigheter
och skyldigheter enligt detta avtal till den som för
tillfället är driftpartner för stadsnätet.
3. Avtalets omfattning
Avtalet avser grävning på Beställarens fastighet,
indragning och anslutning av optisk fiberkabel
från fastighetens tomtgräns till av Beställaren
anvisad leveranspunkt i fastighetens byggnad.
För att kunna nyttja anslutningen krävs att ett avtal tecknas med en eller flera tjänsteleverantörer.
4. Nätägarens och Leverantörens åtaganden
a. Nätägaren tillhandahåller skyddsrör.
b. Nätägaren ansvarar för grävning på Beställarens
fastighet, i enlighet med Nätägarens praxis för
fiber­­anslutning, och grovåterställning på Beställ­
arens tomt. Vid eventuella svåra vinterför­­hållanden
som medför merkostnader för markarbetena har
Nätägaren rätt att anpassa tidplan för grävning.
c. Nätägaren ansvarar vidare för håltagning, blåsning
av fiberkabel, kabelskydd samt genomföring och
tätning av fiberkabel i yttervägg ovan mark.
d. Leverantören monterar aktiv utrustning
(användarnod) i direkt anslutning till håltagningen.
e. Leverantören sköter löpande drift och uppdatering
av stadsnätsanslutningen samt felsökning fram till
användarnoden.
5. Beställarens åtaganden
a. Beställaren garanterar att beställningen godkänts
av samtliga fastighetens lagfarna ägare.
b. Efter kontroll av leveransmöjlighet och sedvanlig
kreditkontroll lämnar Leverantören avtalsbekräftelse.
Därefter lämnas information om leveranstidpunkt
och ingrävningspunkt. Sedan Leverantören lämnat
avtalsbekräftelse är beställningen bindande för
parterna i 24 mån från avtalstecknande.
c. Beställaren ansvarar för att själv utföra och bekosta
all finåterställning inom den egna fastigheten.
d. Beställaren skall markera på byggnad var
genomföring skall ske. Aktiv utrustning
(användarnod) för uppkoppling kommer att
monteras i direkt anslutning till håltagningen.
Fast eluttag skall finnas inom 1 meter från
användarnodens placering.
e. Beställaren skall ge Nätägaren och Leverantören
tillträde till mark och lokaler, samt tillse att arbetet
inte hindras på grund av blockerande möbler,
ledningar eller dylikt samt även i övrigt vara
Leverantören behjälplig med förberedelser inför
arbetena. Beställaren ger Nätägaren tillstånd för
grävning på Beställarens fastighet och Beställaren
är själv ansvarig för att inom den egna tomtmarken
markera andra ledningar (ledningsvisning), innan
arbetet påbörjas.
f. Beställaren är skyldig att strömsätta
användarnoden vid leveransdatum.
g. Efter leverans och montering av användarnoden
ägs den av Beställaren. Leverantören lämnar två
års garanti på användarnoden från och med första
fakturadatum för anslutningen.
h. Vid Beställarens avtalsbrott utgår en avgift om
25 % av den totala avgiften.
6. Anslutningsavgift
Avgift för fastighetens anslutning, enligt
detta avtal, erlägger Beställaren mot faktura
när stadsnätsanslutningen är färdigställd. I
avgiften ingår upp till 20 meter fiberkabel och
skyddsrör. Vid sträckor utöver 20 meter utgår
en tilläggsavgift om 30 SEK/meter. ROT-avdrag
medges ej för anslutningsavgiften.
För flerfamiljshus kan upp till tre extra
användarnoder levereras mot tilläggskostnad
om 5 000 SEK/styck. Alla i avtalet angivna
avgifter innefattar moms. En nätavgift om
40 SEK/användarnod och månad utgår.
Avgiften regleras enligt konsumentprisindex
och kan samfaktureras med Nätägarens
övriga nyttigheter. Nätavgiften är kopplad till
fastigheten. Om avtalet avser kontantbetalning
av anslutningsavgiften, men Beställaren senare
önskar ändring till delbetalning, utgår en
administrativ avgift om 1000 kronor.
7. Personuppgifter med mera
Beställaren godkänner att ­kreditupplysning görs
samt medger att personuppgifter lagras och
administreras med automatisk databehandling.
Detta så att Leverantören kan fullgöra och
administrera sina skyldigheter enligt avtalet,
använda och, efter uppkoppling till stadsnätet,
lämna ut uppgifter i marknadsföringsändamål
med till exempel erbjudanden om tjänster.
8. Uppsägning av stadsnätsanslutning
Driftsatt anslutning kan sägas upp mot
en administrativ kostnad av 1 650 kronor.
Uppsägningstiden är tre månader efter att
en skriftlig uppsägning kommit Leverantören
tillhanda. En inaktiv stadsnätsanslutning kan
återupptas mot en kostnad vid vart tillfälle
gällande prislista, för närvarande av 3 500 kronor
(2016).
Avtalsvillkor för delbetalning
Delbetalning av stadsnätsanslutning via Mälarenergi AB - Allmänna villkor
2. Ansökan om delbetalning
Sedvanlig kreditprövning kan komma att ske.
Belopp som kommer att kunna delbetalas är
för närvarande detsamma som ME´s fordran
för material/tjänst i samband med underliggande
affärshändelse mellan ME och kunden.
3. Avtalstid
Delbetalning kan fördelas på 12, 24, eller
36 månader.
4. Betalning och betalningsvillkor
Fastställt delbelopp beräknas utifrån vald
delbetalningstid. Faktura/kontoutdrag
utsänds till Kunden månadsvis. Delbelopp
inklusive ränta ska betalas genom inbetalning
på av ME anvisat bankgirokonto och betalningen
ska vara ME tillhanda senast den
dag som aviseras på faktura/kontoutdraget,
normalt den sista dagen varje månad. Kunden
har rätt att på begäran att få en samman-
ställning över när kapital, ränta och avgifter ska
betalas (betalningsplan).
5. Ränta
Ränta beräknas på Kundens skuld och utgörs
av Riksbankens vid för var tid fastställd
referensränta med ett tillägg av 2,5%.
6. Effektiv ränta
Den effektiva räntan beräknas enligt
Konsumentverkets riktlinjer.
7. Avgifter och kostnader
Månadsavgift debiteras konto varje månad och
visas på faktura/kontoutdrag. Avgiften är för
närvarande 15 kr per månad. Uppläggningsavgift
för delbetalning är en engångskostnad om för
närvarande 195 kr.
8. Meddelande om ändring av ränta och avgifter
ME ska underrätta Kunden beslutade avgifts
förändringar. Underrättelse ska lämnas senast
när ändringen börjar gälla och sker genom
annonsering på ME´s webbplats malarenergi.
se. Sker underrättelse genom annonsering ska
meddelande om ändring även lämnas när nästa
faktura/kontoutdrag sänds till Kunden.
9. Förtidsbetalning, misskötsel
ME kan kräva förtidsbetalning om några av följande omständigheter föreligger:
Kunden är sedan en månad i dröjsmål med
betalning som överstiger 10% av kreditfordran.
Kunden är på annat sätt i väsentligt dröjsmål
med betalning eller det står klart att Kunden
genom att avvika, skaffa undan egendom eller
förfara på annat sätt undandrar sig att betala
sin skuld.
En skuld som kvarstår efter uppsägning återförs
vad gäller kapitalbeloppen till ursprunglig
faktura och utgör då inte längre kreditskuld utan
skuld för levererat material/tjänst.
Har ME begärt förtida betalning enligt ovan
är Kunden ändå inte skyldig att betala i förtid
om Kunden före utgången av uppsägningstiden
betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta.
Detsamma gäller om Kunden vid uppsägning
genast efter uppsägningen ställer godtagbar
säkerhet för krediten.
Kontohavaren har alltid rätt att helt eller delvis
utan kostnad betala skulden i förtid.
10.Dröjsmålsränta och förseningsavgift
Vid försenad eller utebliven betalning debiteras
en avgift på för närvarande 60 kr per månad.
Eventuella inkassoavgifter debiteras enligt
gällande lag. Vid uppsägning av delbetalning
via Energikontot i samband med misskötsel
tar ME ut en administrativ avgift om för
närvarande 195 kr. Dröjsmålsränta debiteras
med delbetalningens kreditränta med tillägg av 7
procentenheter.
11.Överlåtelse
ME har rätt att överlåta eller pantsätta sin
fordran mot Kunden till annan. ME´s skriftliga
medgivande krävs för att överföra skulden till
annan.
12.Behandling av personuppgifter
Kunden samtycker till att ME, i
personuppgiftslagens mening, får behandla
personuppgifter om konto och Kunden som
denne eller annan tillfört ME i syfte att ME ska
kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal,
marknadsföra andra varor eller tjänster som från
tid till annan tillhandahålls av ME/ME´s partners,
samt för att kunna administrera faktureringen
självt eller via annat bolag. Uppgifterna
kan komma lämnas ut till ME´s partners i
marknadsföringssyfte. Om felaktigheter
förekommer i personuppgifterna ombeds
kontohavaren att snarast kontakta ME.
13.Namn och adressändring
Kontohavaren är skyldig att omedelbart skriftligen underrätta ME vid namn- och/eller
adressändring.
14.Force majeure
ME ska inte vara ansvarig för skada som beror
på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse,
sabotage, strejk eller lock-out, bojkott, upplopp
eller annan liknande omständighet.
15.Kundservice
Alla ärenden rörande delbetalning handläggs av
Mälarenergi AB, Box 14, 721 03 Västerås, telefon:
021-39 50 50.
16.Klagomål och tvister
Svensk lag och svensk domstol är behörig
att lösa en eventuell tvist i anledning av
delbetalningen. Är Kunden missnöjd så finns
möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En
anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För
att nämnden ska pröva ärendet finns bland
annat vissa värde- och tidsgränser.
För mer information besök fibra.se eller ring Kundcenter 0771-375 375
Klipp här!
1. Parter
Detta är ett avtal om delbetalning mellan Mälarenergi AB, nedan ME, och den person
vars Ansökan godkänts, nedan Kunden.
Genom undertecknande av denna ansökan
ansvarar Kunden för betalning av skulden och
att den sker samt förbinder sig att följa dessa
kontobestämmelser.
Ja tack,
jag vill befibra min villa med
fiber och beställer stadsnät hos Fibra
Namn, ägare (samtliga)
Personnummer (samtliga)
Nuvarande adress
Postnummer och ort
Adress som ska anslutas till stadsnät
Postnummer och ort
Fastighetsbeteckning
Område
<<Fastighetsbeteckning>>
<<Område>>
Telefon dagtid
Telefon kvällstid
E-post
Planerat inflyttningsdatum
Alternativ fakturaadress för anslutningsavgift
Pris: 20 000 kr inkl. moms* (priset inkluderar grävning på tomt)
*Nätavgift om 40 kr per användarnod och månad tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 2016-06-17
NEJ TACK, JAG VILL SJÄLV GRÄVA PÅ MIN TOMT. Priset för din anslutning påverkas inte om du väljer att gräva själv.
Användarnod
1 st användarnod (ingår)
Beställning av extra fiberanslutna användarnoder (exempelvis för flerfamiljshus eller fastighet med uthyrningsdel)
1 st extra användarnod
5000 kr inkl. moms
2 st extra användarnoder
10 000 kr inkl. moms
3 st extra användarnoder
15 000 kr inkl. moms
Jag vill betala hela beloppet för min stadsnätsanslutning mot faktura vid färdig installation.
Jag vill delbetala hela beloppet för min stadsnätsanslutning via Mälarenergis delbetalningskonto.
Välj period:
12 månader (räntefritt)
24 månader
36 månader
Väljer du delbetalning innan 2016-06-17 så bjuder vi på uppläggningsavgiften (värde 195 kr) och månadsavgiften (värde 180-540 kr)
Bekräftelse av beställning
Undertecknad bekräftar beställning av stadsnätsanslutning enligt villkoren i denna handling.
Klipp här!
Datum, ort och beställarens underskrift
Hallstahammar - Villa >
Avtalsnummer (fylls i av Fibra)
Tejpa här
Svarspost
Kundnummer 20636884
728 05 Västerås
Fibra AB
20160520
Fibra betalar
portot.
Frankeras ej.
Vik här
Avtalsvillkor leverantörens kopia
1.
Parter
Nätägaren: Hallstahammars kommun.
Leverantören: Den av Nätägaren vid varje
tillfälle anlitade driftpartnern, f.n. Fibra AB, 556907-6200, Box 1019, 721
26 VÄSTERÅS.
Beställaren: Aktuell fastighetsägare, enligt uppgift i beställningsformulär.
2.
Bakgrund och överlåtelse
Nätägaren, som äger stadsnätet i Hallstahammar, har gett leverantören
uppdraget att som driftpartner bl.a. teckna avtal om anslutningar till
stadsnätet och i det uppdraget företräda nätägaren. Nätägaren och
Leverantören har rätt att när som helst överlåta samtliga rättigheter och
skyldigheter enligt detta avtal till den som för tillfället är driftpartner för
stadsnätet.
3.
Avtalets omfattning
Avtalet avser grävning på Beställarens fastighet, indragning och anslutning
av optisk fiberkabel från fastighetens tomtgräns till av Beställaren anvisad
leveranspunkt i fastighetens byggnad. För att kunna nyttja anslutningen krävs
att ett avtal tecknas med en eller flera tjänsteleverantörer.
Nätägaren tillhandahåller skyddsrör.
Nätägaren ansvarar för grävning på Beställarens fastighet, i enlighet med
Nätägarens praxis för fiber­­anslutning, och grovåterställning på Beställ­arens
tomt. Vid eventuella svåra vinterför­­hållanden som medför merkostnader för
markarbetena har Nätägaren rätt att anpassa tidplan för grävning.
Nätägaren ansvarar vidare för håltagning, blåsning av fiberkabel, kabelskydd
samt genomföring och tätning av fiberkabel i yttervägg ovan mark.
a.
b.
Nätägarens och Leverantörens åtaganden
4.
c.
d.
e.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Leverantören monterar aktiv utrustning (användarnod) i direkt anslutning till
håltagningen.
Leverantören sköter löpande drift och uppdatering av stadsnätsanslutningen
samt felsökning fram till användarnoden.
6.
Anslutningsavgift
Avgift för fastighetens anslutning, enligt detta avtal, erlägger Beställaren
mot faktura när stadsnätsanslutningen är färdigställd. I avgiften ingår
upp till 20 meter fiberkabel och skyddsrör. Vid sträckor utöver 20 meter
utgår en tilläggsavgift om 30 SEK/meter. ROT-avdrag medges ej för
anslutningsavgiften. För flerfamiljshus kan upp till tre extra användarnoder
levereras mot tilläggskostnad om 5 000 SEK/styck. Alla i avtalet angivna
avgifter innefattar moms. En nätavgift om 40 SEK/användarnod och månad
utgår. Avgiften regleras enligt konsumentprisindex och kan samfaktureras
med Nätägarens övriga nyttigheter. Nätavgiften är kopplad till fastigheten.
Om avtalet avser kontantbetalning av anslutningsavgiften, men Beställaren
senare önskar ändring till delbetalning, utgår en administrativ avgift om
1000 kronor.
Beställarens åtaganden
Beställaren garanterar att beställningen godkänts av samtliga fastighetens
lagfarna ägare.
Efter kontroll av leveransmöjlighet och sedvanlig kreditkontroll lämnar
Leverantören avtalsbekräftelse. Därefter lämnas information om
leveranstidpunkt och ingrävningspunkt. Sedan Leverantören lämnat
avtalsbekräftelse är beställningen bindande för parterna i 24 mån från
avtalstecknande.
Beställaren ansvarar för att själv utföra och bekosta all finåterställning inom
den egna fastigheten.
Beställaren skall markera på byggnad var genomföring skall ske. Aktiv utrustning
(användarnod) för uppkoppling kommer att monteras i direkt anslutning till
håltagningen. Fast eluttag skall finnas inom 1 meter från användarnodens placering.
Beställaren skall ge Nätägaren och Leverantören tillträde till mark och lokaler,
samt tillse att arbetet inte hindras på grund av blockerande möbler, ledningar
eller dylikt samt även i övrigt vara Leverantören behjälplig med förberedelser
inför arbetena. Beställaren ger Nätägaren tillstånd för grävning på Beställarens
fastighet och Beställaren är själv ansvarig för att inom den egna tomtmarken
markera andra ledningar (ledningsvisning), innan arbetet påbörjas.
Beställaren är skyldig att strömsätta användarnoden vid leveransdatum.
Efter leverans och montering av användarnoden ägs den av Beställaren.
Leverantören lämnar två års garanti på användarnoden från och med första
fakturadatum för anslutningen.
Vid Beställarens avtalsbrott utgår en avgift om 25 % av den totala avgiften.
7.
Personuppgifter med mera
Beställaren godkänner att ­kreditupplysning görs samt medger att
personuppgifter lagras och administreras med automatisk databehandling.
Detta så att Leverantören kan fullgöra och administrera sina skyldigheter
enligt avtalet, använda och, efter uppkoppling till stadsnätet, lämna ut
uppgifter i marknadsföringsändamål med till exempel erbjudanden om
tjänster.
8.
Uppsägning av stadsnätsanslutning
Driftsatt anslutning kan sägas upp mot en administrativ kostnad av 1 650
kronor. Uppsägningstiden är tre månader efter att en skriftlig uppsägning
kommit Leverantören tillhanda. En inaktiv stadsnätsanslutning kan
återupptas mot en kostnad vid vart tillfälle gällande prislista, för närvarande
av 3 500 kronor (2016).
Avtalsvillkor för delbetalning
Delbetalning för stadsnätsanslutning via Mälarenergi AB - Allmänna villkor.
1.
Parter
7.
Ansökan om delbetalning
11.
Avgifter och kostnader
Månadsavgift debiteras konto varje månad och visas på faktura/
kontoutdrag. Avgiften är för närvarande 15 kr per månad.
Uppläggningsavgift för delbetalning är en engångskostnad om för
närvarande 195 kr.
Detta är ett avtal om delbetalning mellan Mälarenergi AB, nedan ME, och
den person vars Ansökan godkänts, nedan Kunden. Genom undertecknande
av denna ansökan ansvarar Kunden för betalning av skulden och att den
sker samt förbinder sig att följa dessa kontobestämmelser.
2.
Avtalstid
8.
9.
Betalning och betalningsvillkor
Fastställt delbelopp beräknas utifrån vald delbetalningstid. Faktura/
kontoutdrag utsänds till Kunden månadsvis. Delbelopp inklusive ränta
ska betalas genom inbetalning på av ME anvisat bankgirokonto och
betalningen ska vara ME tillhanda senast den dag som aviseras på faktura/
kontoutdraget, normalt den sista dagen varje månad. Kunden har rätt att på
begäran att få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska
betalas (betalningsplan).
5.
Ränta
Effektiv ränta
10.
Meddelande om ändring av ränta och avgifter
Förtidsbetalning, misskötsel
Dröjsmålsränta och förseningsavgift
Överlåtelse
ME har rätt att överlåta eller pantsätta sinfordran mot Kunden till annan.
ME´s skriftliga medgivande krävs för att överföra skulden till annan.
12.
Behandling av personuppgifter
Kunden samtycker till att ME, i personuppgiftslagens mening, får
behandla personuppgifter om konto och Kunden som denne eller annan
tillfört ME i syfte att ME ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta
avtal, marknadsföra andra varor eller tjänster som från tid till annan
tillhandahålls av ME/ME´s partners, samt för att kunna administrera
faktureringen självt eller via annat bolag. Uppgifterna kan komma lämnas
ut till ME´s partners i marknadsföringssyfte. Om felaktigheter förekommer i
personuppgifterna ombeds kontohavaren att snarast kontakta ME.
ME ska underrätta Kunden beslutade avgiftsförändringar. Underrättelse
ska lämnas senast när ändringen börjar gälla och sker genom annonsering
på ME´s webbplats malarenergi.se. Sker underrättelse genom annonsering
ska meddelande om ändring även lämnas när nästa faktura/kontoutdrag
sänds till Kunden.
Sedvanlig kreditprövning kan komma att ske. Belopp som kommer att
kunna delbetalas är för närvarande detsamma som ME´s fordran för
material/tjänst i samband med underliggande affärshändelse mellan ME
och kunden.
3.
Delbetalning kan fördelas på 12, 24, eller 36 månader.
4.
ME kan kräva förtidsbetalning om några av följande omständigheter
föreligger: Kunden är sedan en månad i dröjsmål med betalning som
överstiger 10% av kreditfordran. Kunden är på annat sätt i väsentligt
dröjsmål med betalning eller det står klart att Kunden genom att avvika,
skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att
betala sin skuld. En skuld som kvarstår efter uppsägning återförs vad
gäller kapitalbeloppen till ursprunglig faktura och utgör då inte längre
kreditskuld utan skuld för levererat material/tjänst. Har ME begärt förtida
betalning enligt ovan är Kunden ändå inte skyldig att betala i förtid om
Kunden före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte
dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kunden vid uppsägning genast efter
uppsägningen ställer godtagbar säkerhet för krediten. Kontohavaren har
alltid rätt att helt eller delvis utan kostnad betala skulden i förtid.
Ränta beräknas på Kundens skuld och utgörs av Riksbankens vid för var tid
fastställd referensränta med ett tillägg av 2,5%.
6.
13.
Namn och adressändring
Kontohavaren är skyldig att omedelbart skriftligen underrätta ME vid namnoch/eller adressändring.
14.
Force majeure
ME ska inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd,
krigshändelse, sabotage, strejk eller lock-out, bojkott, upplopp eller annan
liknande omständighet.
15.
Kundservice
Alla ärenden rörande delbetalning handläggs av Mälarenergi AB, Box 14,
721 03 Västerås, telefon: 021-39 50 50.
16.
Klagomål och tvister
Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i
anledning av delbetalningen. Är Kunden missnöjd så finns möjlighet att
vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.
En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva
ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.
Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en avgift på för närvarande
60 kr per månad. Eventuella inkassoavgifter debiteras enligt gällande lag.
Vid uppsägning av delbetalning via Energikontot i samband med misskötsel
tar ME ut en administrativ avgift om för närvarande 195 kr. Dröjsmålsränta
debiteras med delbetalningens kreditränta med tillägg av 7 procentenheter.
Den effektiva räntan beräknas enligt Konsumentverkets riktlinjer.
Tejpa här
Download