Datum - Region Halland

advertisement
Välkommen till
Avdelning 53
Medicinska basenheten
Huvudhandledare
Ulrika Nyström
2011-12-01
Verksamhetsidé
Avdelning 53 ska kännetecknas av stort engagemang, hög och specifik kompetens och en stimulerande
arbetsmiljö. Härigenom kan vi erbjuda diagnostik, vård och behandling av hög kvalitet till patienter
som är i behov av våra resurser.
Beskrivning av verksamheten
Team lung- och allergi ansvarar för lungsjukvården i hela Halland och för allergiverksamheten i södra
Halland. Team lung- och allergi består av avdelning 53 och lung- och allergimottagningen (LoA).
Avdelning 53 har 23 slutenvårdsplatser samt tre dagsjukvårdsplatser och två platser för poliklinisk
cytostatikabehandling. På dagsjukvården kommer patienter för olika polikliniska undersökningar samt
utprovning och uppföljning av andningshjälpmedel.
Vi har två syrgassjuksköterskor som har hand om alla syrgaspatienter i länet.
Vår cytostatikaverksamhet bemannas av två sjuksköterskor dagtid för poliklinisk
cytostatikabehandling.
Verksamhetschef : Inga-Lill Baudlot
Avdelningschef : Anne Jönsson
Huvudhandledare: Ulrika Nyström
Telefonnummer till avdelningen
035-131153
Allmänna råd till studenten
Alla som arbetar inom vården, även studenter, har ett personligt ansvar och måste följa vissa givna
bestämmelser och rutiner. På LINA, vår interna hemsida, kan du hitta aktuell information.
Basala hygienrutiner och arbetskläder
Se dokumentet ”Basala hygienrutiner och klädregler” som finns på Vårdhygien Hallands hemsida.
http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/for-vardgivare/vardhygien-halland/hygiendokument/
Allmänt
Kort till omklädningsrum tillhandahålls på högskolan. Omklädning sker endast där.
Skåp för värdesaker finns på avdelningen och skåpen lämnas olåsta efter arbetsdagens slut.
Vit pennficka ska bäras, där namn och beteckningen student, tydligt framgår.
Som student följer du en eller flera handledare under din VFU. Vi använder oss av metoden att skriva
dagbok för att påbörja en reflekterande process. Du som är student hos oss blir erbjuden
introduktionsdag, utbildningstillfällen samt reflektionstillfällen. Du är alltid välkommen att kontakta
huvudhandledaren om det är några frågor eller problem.
Förväntningar på avdelningen
-
-
Att bemöta studenter på ett vänligt och respektfullt sätt och med intresse.
Att det finns möjlighet till reflekterande handledning.
Att avdelningschefen fungerar som stöd för huvudhandledare, handledare och student.
Att upprätthålla en kontakt och ett kontinuerligt samarbete mellan avdelning och skola.
Förväntningar på huvudhandledare
-
Att det finns en genomtänkt och aktuell plan för studerande/handledare på avdelningen.
Att huvudhandledaren fungerar som stöd åt handledare och student.
Att utse handledare till studenten.
Ansvara för att schema finns planerat.
Informera handledare om aktuell kursplan.
Delge information från Högskolan till avdelning och handledare.
Stödja handledare att använda forskningsresultat.
Ha utbildnings-, och reflektionstillfälle med studenten.
Förväntningar på handledaren
-
Att planera ett samtal tidigt i de kliniska studierna där förväntningar och tidigare
erfarenheter diskuteras
Att ha intresse och motivation för handledning.
Att delge kunskap och erfarenhet.
Att ansvara för en öppen och ärlig kommunikation.
Att vara insatt i sjuksköterskeprogrammets kursplan.
Att vara öppen för utveckling och att ta in ny kunskap från studenten.
Att ge studenten möjlighet för reflektion och feedback.
Förväntningar på studenten
-
Att vara aktiv och intresserad.
Att meddela avdelningen vid frånvaro och sjukdom.
Att presentera individuell målsättning.
Att lämna en personlig presentation till handledare och huvudhandledaren.
Att vara inläst på de mest förekommande sjukdomarna och undersökningarna på avd .
Att ansvara för att på ett aktivt sätt medverka i allmän och specifik omvårdnad samt i
omvårdnadstekniska moment.
Att ta ansvar för eget lärande.
Att ansvara för en öppen och ärlig kommunikation.
Att reflektera och ge feedback över omvårdnadssituationer.
Att ge feedback till handledaren och huvudhandledaren.
Att delge avdelningen nya rön genom vetenskapliga artiklar samt gärna C-uppsatsen.
Beskrivning av en arbetsdag
Dagrutiner för sjuksköterska och undersköterska
6:45-7:00
Läsande rapport, avstämning med nattpersonal.
7:00- 7:15
Morgonmöte i personalrummet. Avstämning in- och utskrivningar, vårdtyngd,
resursfördelning.
7:15- 8:15
De blodprover som nattpersonalen inte hunnit med tas och lämnas ner
till lab
7.30-8.15
Kontroller på patienterna, medicinutdelning, hjälp med patientens
personliga hygien, bäddning etc.
8:15-8:45
Frukost till patienterna. Kontroller skrivs in i VAS.
8:30-9:00
Personalen äter frukost, grupperna delar upp sig så man har en kvarts frukost var
medan den andra gruppen är ute på avdelningen.
9:00-ca 10:15
Sittrond med läkare, ssk och usk i vårdlag.
10:15-ca 11:30
Ssk och usk följer med till patienterna när läkare går runt i mån av tid och behov.
Fortsatt omvårdnadsarbete, kontakt med andra vårdinstanser och förberedelser
inför hemgång, ordinationer från ronden utförs mm.
11:30- 12:15
12:30- 13:15
Lunch för personalen.
12:30 ca
Patienterna serveras lunch.
13:00-14:00
Medicinutdelning, dokumentation i VAS, eftermiddagskontrollerna tas.
14:00
Patienter från väntelistan tas emot, ankomstsamtal, provtagning etc.
14:45 ca
Personalen dricker kaffe.
15:00 ca
Avstämning med kvällspersonal.
Kvällsrutiner för sjuksköterska och undersköterska
14:00-14:30
Läsande rapport.
14:30
Kvällspersonalen går runt och hälsar på patienterna. Lunchbeställning för nästa
dag.
14:45 ca
Personalen fikar.
15.00-16.00
Avstämning med dagpersonalen. Kontroller skrivs in i VAS. Frukost till nya
patienter samt lunch inför morgondagen beställs i Food-surf.
15:30 ca
Kort eftermiddagsrond för sjuksköterska och läkare.
17.00 ca
Kvällsmat för patienterna.
18.00
Kvällsmat för personalen.
18:30-21:30
Utdelning av kvällsmediciner och kvällsfika till patienterna. Hjälpa patienterna
inför natten.
21:30-21:45
Avstämning med nattpersonalen.
Nattrutiner för ssk & usk
21:00-21:30
Läsande rapport
21:30- 21:45
Avstämning med kvällspersonalen.
22.00
Kvällsrunda, hälsar på patienterna, delar ut kvällsmediciner etc.
23.00- 02.00
Påfyllning av läkemedel i vagnarna samt andra rutinarbeten, se PM.
02.00
Går runt till patienterna, hjälper till med vändningar, blöjbyten etc.
06.00
Morgonrunda, hjälper till med blöjbyten, vändningar etc. Tar prover och
kontroller på de som är vakna. Eventuell medicinutdelning.
06.45- 07.00
Avstämning med dagpersonal.
Rutiner för läkare
8:45- 9:00
Frukost på avd
9:00-ca 10:15
Sittrond med sjuksköterska och undersköterska.
10:15-ca 11:30
Gårond. Sjuksköterska och undersköterska följer med till patienterna i mån av tid
och behov.
11:30- 13:15
Lunch, utskrivning av patienter etc. Torsdagar lämnas diktat med
daganteckningar till sekreterare.
13.15- 13.30
13.15- 13.45
Röntgenrond på måndagar
Röntgenrond tisdag & torsdag
14.00
Patienter från väntelistan. Samråd med ansvarig sjuksköterska om vem som först
pratar med patienten.
14.45 ca
Eftermiddagsfika.
15:30
Kort eftermiddagsrond med kvällssjuksköterska.
En lungläkare alltid i tjänst fram till kl 16.00.
Vi önskar dig varmt välkommen till avd 53 och hoppas att
du ska trivas under din kliniska utbildning!
Vanliga diagnoser på avd
Lungsjukdomar som drabbar:
1) Luftvägarna
- astma
- kronisk bronkit
- cancer
- infektioner
- KOL
2) Lungparenkymet
- emfysem
- cancer
- sarkoidos
- asbestos
- infektioner inklusive TB
- övriga interstitiella lungsjukdomar
3) Lungsäcken
- pleuriter orsakade av virus, vanliga bakterier, tuberkulos, kollagenoser (t.ex. RA, SLE)
- pneumothorax
- maligna exsudat
Liten ordlista
Atelektas – ofullständig utspänning av lungblåsorna, sammanfall av en del av lungan som förlorat sitt
luftinnehåll, t.ex. genom avstängning av tillförande bronk.
BCG – vaccination mot tuberkulos
Biopsi, (px) – vävnadsprov.
Blodgasprov, (syra-bas prov) – prov från artär (pulsåder).
Bronker - luftrör
Bronkoskopi - undersökning av luftrören med hjälp av speciella böjliga rör (bronkoskop) som man
för ner för att inspektera och/eller ta prov från luftrörens väggar.
Centes – punktion, främst med betydelsen instick i ett hålrum, vanligen för att tömma vätska eller
släppa ut gas.
CRP – ”snabbsänka”, stiger vid bakteriell infektion.
CT=datortomografi –skiktröntgen.
Cytologiprov – cellprov.
Cytostatika – cellgift.
Direktprov för TBC – upphostningsprov för tuberkulos.
Exacerbation – skov, försämring
Exspektera –avvakta.
Exsudat – vätskeutgjutning t.ex. i lungsäcken.
Finnålspunktion av lunga – prov med punktion på röntgenavdelningen
Hemoptys –upphostning av blod.
Hyposensibilisering – vaccination mot allergi.
In/exspiration – in/utandning.
Inhalationssteroider – kortisonpreparat för inandning.
KOL – Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom – förträngningar i små luftrören med emfysem.
Kronisk bronkit – kronisk luftrörskatarr.
Kurativ – botande behandling.
Lungemfysem –lungskada p.g.a. vidgade luftblåsor (alveoler).
Obstruktiv – försvårad, förlängd utandning.
Oximetri – mätning av syremättnaden i blodet. Görs genom en liten klämma på fingertoppen.
Oxygen – syrgas.
PAD – resultat av vävnadsprov.
Palliation – lindrande behandling.
PEF –mätning av utandningen med PEF-mätare
Pleuradrän – inläggning av en slang via bröstväggen in i lungsäcken, varefter slangen kopplas till
aktivt sug med vattenlås för att suga bort vätska eller luft ur lungsäcken.
Pleurit – lungsäcksinflammation.
Pleurodes – klistring av lungsäcken.
Pneumothorax – ansamling av luft eller gas i lungsäcken, så undertrycket försvinner.
PNI – pneumoni, lunginflammation.
PPD – hudtest (tuberkulintest) för TBC.
Progress/Regress – ökning/minskning av sjukdomen.
Recidiv – återfall.
Respiratorisk insufficiens – andningsoförmåga, andningssvikt.
Scintigram – isotopundersökning på röntgenavdelningen.
Spirometri – undersökning av lungfunktionen.
Sputum – upphostning.
Terapi – behandling.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards