Sveriges utrikeshandel 2009

advertisement
Sveriges utrikeshandel 2009
17 mars 2010
Källa: WTO; International Trade Statistics 2009
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
Export
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
Index (1950=100)
Utveckling i världshandeln och BNP
1950 - 2008
BNP
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Sveriges handelsbalans 1980 - 2009
8
7
6
Andel av BNP (%)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Källa: SCB
Sveriges bytesbalans 1980 - 2009
12
10
Andel av BNP (%)
8
6
4
2
0
-2
-4
Källa: SCB
Handelsbalans, kapitalavkastning och tjänster 1980 - 2009
Handelsbalans
8
Andel av BNP (%)
6
4
2
0
-2
-4
Källa: SCB
Kapitalavkastning
Tjänster
Sveriges utrikeshandel
Andelar av total export/import (%)
Export
1999
EU (27)
2004
Import*
2009
1999
2004
2009
62,7
59,0
58,5
72,8
73,1
69,0
9,5
10,0
11,8
9,2
8,8
10,1
10,8
12,4
7,7
6,3
3,9
4,2
Övriga Europa
2,3
2,6
3,0
1,1
3,1
4,3
Asien
9,8
11,0
12,0
8,9
9,1
9,7
Japan
2,4
1,8
1,3
2,8
2,1
1,5
Kina
1,8
2,1
3,1
1,1
2,4
3,8
5,0
5,0
7,0
1,7
2,1
2,7
EFTA
NAFTA
Övriga
*) Import enligt avsändningsland
Källa: SCB
Sveriges största exportmarknader 2009
Position
2009
Position
2008
Export till
Exportvärde
2009
Exportandel
2009
Värdeförändring
från 2008 (%)
1
2
Norge
105,3
10,6
-7
2
1
Tyskland
101,8
10,2
-18
3
4
Storbritannien
74,1
7,4
-15
4
3
Danmark
73,2
7,3
-17
5
6
Finland
64,2
6,4
-15
6
5
USA
63,8
6,4
-19
7
8
Frankrike
50,7
5,1
-13
8
7
Nederländerna
46,6
4,7
-24
9
9
Belgien
36,6
3,7
-30
10
14
Kina
31,3
3,1
-21
11
10
Italien
30,5
3,1
-18
12
11
Polen
25,2
2,5
-16
13
13
Spanien
23,9
2,4
-31
14
12
Ryssland
14,0
1,4
-51
15
15
Australien
12,8
1,3
-6
Källa: SCB
Sveriges största leverantörsländer 2009
Position
2009
Position
2008
Import från
Importvärde
2009
Importandel
2009
Värdeförändring
från 2008 (%)
1
1
Tyskland
163,0
17,9
-16
2
3
Norge
82,4
9,0
-15
3
2
Danmark
81,7
9,0
-21
4
5
Nederländerna
59,4
6,5
-9
5
4
Storbritannien
52,1
5,7
-26
6
6
Finland
47,2
5,2
-26
7
7
Frankrike
46,1
5,1
-17
8
9
Belgien
35,4
3,9
-17
9
11
Kina
34,6
3,9
-6
10
13
USA
34,6
3,8
2
11
8
Ryssland
31,2
3,4
-30
12
10
Italien
28,3
3,1
-25
13
12
Polen
27,8
3,0
-23
14
14
Japan
14,1
1,5
-17
15
15
Spanien
11,7
1,3
-21
Källa: SCB
Verkstadsindustrin ersätter de
råvarubaserade näringarna
Olika näringars värdeandel av svensk export, löpande priser
100%
90%
80%
Övrigt (Kemi m m)
Jordbruk, livsmedel
Malm
Läkemedel
70%
Järn/stål
Procent
60%
50%
Skog/Trävaror
Papper/Massa
40%
30%
Verkstad
20%
10%
0%
1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Källa: SCB
Allt större spridning
Den svenska exportens fördelning på länder
100%
90%
80%
70%
Övriga världen
60%
USA
50%
Övriga Europa
40%
Tyskland
30%
Storbritannien
20%
Norden
10%
0%
187175
1901
191113
Källa: SCB
192123
1937
1957
1969
1979
1989
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Svensk export och import 2009
Andelar fördelade på varuområden
Export
50
Andel av total export resp import (%)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Källa: SCB
Import
Sveriges viktigaste exportvaror 2009
998 miljarder SEK
Övriga varor
14%
Skogsvaror
12%
Mineralvaror
9%
Kemivaror
14%
Verkstadsvaror
44%
Källa: SCB
Energivaror
7%
Svensk export 2008 resp 2009
Exportandelar fördelade på regioner efter bestämmelseland
2008
2009
70
60
Andel (%)
50
40
30
20
10
0
EU(27)
Källa: SCB
Övriga Europa
Afrika
Amerika
Asien
Oceanien m fl
Svensk export 2008 och 2009
Exportvärde fördelade på regioner efter bestämmelseland
2008
2009
800
700
600
Mdr SEK
500
400
300
200
100
0
EU(27)
Källa: SCB
Övriga Europa
Afrika
Amerika
Asien
Oceanien m fl
Svensk export 2008 resp 2009
Exportandelar fördelade på varuområden
2008
2009
60
50
Andel (%)
40
30
20
10
0
Skog
Källa: SCB
Mineral
Kemi
Energi
Verkstad
Övrigt
Sveriges 12 viktigaste exportmarknader 2009
Andel av Sveriges totala export
14
12
Andel (%)
10
8
6
4
2
0
Källa: SCB
Sveriges viktigaste importvaror 2009
911 miljarder SEK
Övriga varor
22%
Verkstadsvaror
41%
Källa: SCB
Skogsvaror
3%
Mineralvaror
8%
Kemivaror
14%
Energivaror
12%
Svensk import 2008 resp 2009
Importandelar fördelade på regioner efter avsändningsland
2008
2009
80
70
Andel (%)
60
50
40
30
20
10
0
EU(27)
Källa: SCB
Övriga Europa
Afrika
Amerika
Asien
Oceanien m fl
Svensk import 2008 resp 2009
Importandelar fördelade på varuområden
2008
2009
50
40
Andel (%)
30
20
10
0
Skog
Källa: SCB
Mineral
Kemi
Energi
Verkstad
Övrigt
Sveriges 12 viktigaste leverantörsländer 2009
20
18
16
14
Andel (%)
12
10
8
6
4
2
0
Källa: SCB
Andel av Sveriges totala import
Sveriges tjänstehandel, netto
1998 - 2009
Transporter
Resor
Övriga tjänster
120
100
80
Mdr SEK
60
40
20
0
-20
-40
-60
1998
Källa: SCB
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Övriga tjänster 2008 resp 2009, netto
2008
50
40
Mdr SEK
30
20
10
0
-10
Källa: SCB
2009
Sveriges nettoexport 2008 resp 2009
Fördelning på varuområden
2008
2009
120
100
80
Mdr SEK
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Skog
Källa: SCB
Mineral
Kemi
Energi
Verkstad (inkl bilar)
Övrigt
Sveriges nettoexport av läkemedel 1999 - 2009
SITC 54 medicinska och farmaceutiska produkter
80
70
60
Mdr SEK
50
40
30
20
10
0
1999
2000
2001
2002
2003
Import
Källa: SCB
2004
Export
2005
Netto
2006
2007
2008
2009
Download