KURSER INOM ÄMNET KONSTVETENSKAP VÅREN 2017

advertisement
KURSER INOM ÄMNET KONSTVETENSKAP VÅREN 2017 Konstvetenskap 2, fortsättningskurs, 30hp, kurskod 717G02 Fortsättningskursen innebär en tematisering och problemorientering av stoff som studeras på grundkursen. Bland annat fokuseras de sätt på vilka estetiska objekt och framställningsformer förmedlas i samhället. Kursen består av fyra delar om 7,5hp varav en del utgörs av en uppsats. Förkunskaper: Genomgången Konstvetenskap, grundkurs med minst 22,5 hp godkända (motsv.). Designhistoria och designteori, 7,5hp, kurskod 717G06 Kursen behandlar designens historia och teori ur ett estetiskt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Inom ramen för kursen ges en översikt över designens historia från 1850 till början av 2000‐talet, med tyngdpunkt på föremålens estetiska uttryck samt roll i en kulturell och samhällelig kontext. I kursen fokuseras även på de textbaserade teorier som är bärande för att få en fördjupad förståelse för artefaktens form och mening. Kursen behandlar även designfrågor ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Förkunskaper: Grundläggande behörighet. Kulturens villkor, 15hp, kurskod 758G50 Kursen, som består av två delmoment, ger en överblick över europeisk kulturpolitik. Första delen av kursen behandlar europeisk kulturpolitik. Exempel på kulturpolitikens upplägg och dess konsekvenser ges från två till tre kulturellt tongivande länder. I kursens andra del studeras svensk kulturpolitik ur nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Förkunskaper: För tillträde till kursen krävs 60 hp. Entreprenörskap för kulturarbetare, 15hp, kurskod 758G49 Kursen syftar till att ge övergripande kunskap om projektmetodik, projektledarens roll och olika organisationsscheman för redovisning, drift och uppföljning av projekt. Kursen behandlar entreprenörskap inom kulturområdet, där exempelvis marknadskommunikation, marknadsföring och juridikens immaterialrätt ingår. Förkunskaper: 60 hp i något av ämnena filosofi, historia, konstvetenskap eller litteraturvetenskap, eller motsvarande kunskaper. Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30hp, kurskod 717A01 Kursens mål är att de studerande skall uppnå större metodisk säkerhet samt att deras förmåga att formulera problem och att självständigt, kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter skall öka väsentligt. Förkunskaper: Godkänd Konstvetenskap, grundkurs och fortsättningskurs samt genomgången Konstvetenskap, fördjupningskurs med minst 22,5 hp godkända (eller motsvarande), dvs. inklusive uppsatsen. 
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards