Anestesi - H13_Kandidat målbeskrivning och checklista

advertisement
Målbeskrivning och checklista för kursen i anestesi, termin 6
Läkarprogrammet, Uppsala Universitet
Teoretiska kunskaper:
• Preoperativ bedömning/kontroller
•Vad är det? Vem gör den? Vad skall kontrolleras? Riskbedömning.
• Premedicinering
• När? Varför? Vilka läkemedel används?
• Generell anestesi
• De tre huvudkomponenterna i en balanserad anestesi: Sömn, analgesi,
muskelrelaxation
• Hur bedömer man kliniskt graden av hypnos, analgesi och muskelrelaxation?
• Läkemedel som används för balanserad anestesi
• Kontraindikationer
• Typanestesi
• Beskriv turordningen från preoxygenering till extubation
• Vilka läkemedel ges och varför?
• Vilka parametrar monitoreras under anestesin?
• Val av anestesiform vid några av de vanligaste kirurgiska ingreppen
• Fria luftvägar och ventilering
• Hur? Värdering av andningsmönster. Svalgtub/kantarell/larynxmask: När?
Komplikationer.
• Laryngospasm/Bronkospasm
• Orsaker. Symptom. Behandling.
• Intubation - extubation
• När? Hur? Risker. Vakenintubationsindikationer
• Rapid sequence induction (RSI). (Tidigare kallat Crash/crush induction)
• När? Varför? Hur?
• Ventrikelsond
• I vilka sammanhang? Varför? Hur?
• Postoperativ övervakning
• Hur? Varför? Hur länge?
• Smärtlindring
• Läkemedel. Risker/biverkan.Dosering av intermittent morfin iv och paracetamol po.
• Regional anestesi
• Lokalbedövning: läkemedel, risker, symptom och behandling av överdosering
• Plexusblockad
• Spinal-/Epiduralanestesi: risker, indikationer, kontraindikationer, skillnader
• Intravenös vätskebehandling
• Pre-, per- och postoperativt, vätskeval, dosering, monitorering och bedömning
vätskebalans
• Blodersättning
• När? Vilka tester skall göras innan man kan ge blod? Risker. Kompatibilitet.
• Venösa infarter
• Pvk: Val av kärl? Val av nålstorlek? Komplikationer
• Vilka alternativ finns? Cvk och intraosseös nål. Indikationer, komplikationer.
Målbeskrivning utöver de teoretiska målen, med angivna medel för att nå målen
Mål
Medel för att nå mål
Att kunna sätta fri luftväg
Hållit fri luftväg
----------
Att kunna sätta venös infart
Satt pvk
-----------
Att kunna koppla infusion
Kopplat infusion
-----------
Att administrera intravenösa läkemedel
Administrerat iv läkemedel
-----------
Att kunna genomföra en preoperativ bedömning
Gjort egen preopbedömning
-----------
Att få en djupare förståelse för vätskebehandling
Räknat vätskebalans/ordinerat vätskor
------------
Att få förståelse för anestesiförloppet från början till slut
Följt en hel anestesi
-------------
Att få förståelse för komplexiteten i jourarbetet
Gått med ett jourpass
--------------
Fått demonstrerat
Antal gjort själv
Sett på film
Att förstå hur man använder en larynxmask
Att förstå hur man intuberar orotrachealt
Att förstå hur man lägger en spinalbedövning
Att förstå hur man sätter en artärnål
Att förstå hur man lägger en epiduralbedövning
Att förstå hur man lägger en central venkateter
1
Dessa moment ska ha demonstrerats av handledare, eller setts på undervisningsfilm. De behöver inte (men kan) ha gjorts själv under kursen.
Gjort själv
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards