Planering elektrokemi åk 9

advertisement
Planering elektrokemi åk 9
Viktiga begrepp:
Grundkurs sid 267-277
Joner positiva och negativa
Ädel metall
Oädel metall
Spänningsserien
Elektroner rör sig från oädla till ädla metaller.
Galvaniska element
Batterier
Elektrolys
Korrosion
Galvanisk korrosion
galvanisering,
Läs mer sid 278-281
blyackumulatorn och andra uppladdningsbara batterier
eloxering
oxidation, när ett ämne avger elektroner. T.ex. järn (Fe) som rostar avger elektroner och
bildar järnjoner
reduktion när ett ämne tar upp elektroner
Lektion
Det här ska du lära dig
laborationer
1. Repetition, atom,
jon, valenselektron
Joner positiva och
negativa.
Se film studi.se
“Atomen blir en jon”
Quiz.
2.
Ädel metall
Oädel metall
Spänningsserien
Bered lösning
kopparsulfat 0,2
M
Undersök
metaller
Ädla och oädla
metaller
Elektronkampen
När oädla metaller
reagerar med en
syra bildas vätgas.
Det kallas därför
väteutdrivande.
En ädel metall kan
“ta” elektroner från
en oädel metall.
Sedan tidigare har vi
lärt oss att elektroner
i rörelse är det som
vi brukar kalla ström.
Genomgång/studier i
grupp
Galvaniska element
Korrosion
Danells
galvaniska
element
Blyackumulatorn
Ett galvaniskt
element är det vi till
vardags kallar
batterier. Hur stor
spänningen i ett
sådant blir beror på
vilka metaller som
ingår. Stor skillnad i
ädelhet ger hög
spänning.
När en ädel metall
tar elektroner från en
oädel kommer den
oädla metallen att
bilda joner dvs den
bryts ned. Det kallas
korrosion. Rost på
järn är kanske den ni
känner till bäst
Viktigt att komma
ihåg! Metaller bildar
positiva joner. Det
betyder att de har
underskott på
elektroner. Om en
metall lämnar ifrån
sig elektroner blir
den en jon, metallen
löses upp.
Om en metalljon får
ta upp elektroner
kommer den att gå
tillbaka till
metallform.
Galvanisk
korrosion
Elektrolys
Sönderdelning
Elektrolys av
kopparklorid
Man kan styra
galvaniska reaktioner
med elektrisk ström.
Galvanisering,
förkoppring,förkromning
Förkoppring
Förzinkning
(galvanisering)
Metallframställning
Det kallas elektrolys.
På så sätt kan man
tex lägga ett lager
koppar eller zink på
en bit järn.
Elektrolys används
för att ta bort
föroreningar ur
metaller.
Centralt innehåll:
● Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar
genom kemiska reaktioner.
●
Olika faktorer som gör att material, till exempel järn bryts ner och hur nedbrytning kan
förhindras.
●
Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för
världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
●
Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling.
●
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering.
●
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Kunskapsmål:
 Ge exempel på hur positiva och negativa joner bildas

Ge exempel på namn och formler på joner

Olika sätt som atomerna hålls samman

Att fria elektroner eller joner behövs för en elektrisk ström

Hur ett batteri/galvaniskt element fungerar och vilken betydelse det har

Förutsättningarna för elektrokemisk korrosion och hur den kan motverkas

Vad elektrolys är och vad den används till.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards