8.30-12 - Välkommen till Websrv4 i Göteborgs Kommun

advertisement
GÖTEBORGS STAD
Lundby stadsdelsförvaltning
Barn och Unga
LSG
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2006-08-22
1(3)
Tid: 08:30-11:00
Plats: Ordbytet
Närvarande:
För arbetsgivaren
Jan Lundström
Kent Andersson
Marita Johansson
Christin Carlsson sek
För arbetstagarna
Anders Forsell
Anders Rohman
Lars Smith
Ingrid Linden
Emma Ekh
Lärarförbundet
Lärarförbundet
LR
Kommunal
Kommunal
1.
Jan hälsar välkommen till läsårets första möte.
2.
Val av justerare av dagens protokoll
Anders Rohman, Lärarförbundet och Ingrid Linden Kommunal utses att justera dagens
protokoll
3.
Protokoll från föregående möte 2006-06-07
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
4.
Aktuella nämndärenden för avdelningen
Komplettering av delegationsbestämmelser
Arbetsgivaren redogör för ärendet
Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående skola - Sverigefinska
skolan. Arbetsgivaren redogör för ärendet
Ansökan från The International Preschool AB om godkännande av och rätt till bidrag för
en fristående förskoleklass och grundskola i Göteborgs kommun. Arbetsgivaren redogör
för ärendet
Ansökan från Internationella engelska skolan i Sverige AB om godkännande av och rätt
till bidrag för en fristående grundskola. Arbetsgivaren redogör för ärendet
Lärarförbundet yrkar avslag på ansökningarna från The International Preschool AB och
Internationella engelska skolan i Sverige AB. De anser att behovet av skolor med
undervisning på engelska är täckt i Göteborg.
Aktuell kö till förskoleverksamhet
Arbetsgivaren redogör för ärendet.
Övrigt
Arbetsgivaren redogör för hur arbetet med utbyggnad av nya förskolor fortskrider.
Muntlig information kommer att ges på nämnden.
GÖTEBORGS STAD
Lundby stadsdelsförvaltning
Barn och Unga
LSG
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2006-08-22
2(3)
5. Aktuell information om förskola och skola
Översyn av avdelningens interna organisation
Agneta Jögård har initierat en diskussion kring hur en framtida ledningsorganisation bör
se ut. Arbetsgivaren återkommer i ärendet.
Jan informerar att även gällande kö/avgiftshantering pågår en diskussion om framtida
organisation då dessa arbetsuppgifter ökar i takt med att fler förskoleplatser inrättas.
Bjurslättsskola
Arbetsgivaren informerade om rekryteringsläget för ny rektor till skolan. Ett
rekryteringsföretag, Ledarskaparna Chefsrekrytering AB, är kontaktad i ärendet.
Tillsvidare är Elisabeth Barsk tf rektor.
Bräckeskolans förskola
Arbetsgivaren informerar om dagsläget på den nya förskolan. Ombyggnaden, etapp 1, är
klar ( etapp 2. serveringsköket byggs senare), personalen har börjat och de första barnen
kommer på torsdag.
Herrgårdsskolan
Arbetsgivaren informerar att hus E blir något försenat, inflyttning beräknas till den 20
oktober 2006. Ombyggnad av kommunhuset går enligt plan och beräknad vara klart v50
2006.
Toleredsskolan ombyggnad
Arbetsgivaren informerar att ombyggnaden är klar och ny luftmätning ska genomföras i
mitten av september.
Lilla Skolan
Arbetsgivaren redogör för hur arbetet med avvecklingen av Lilla skolan fortskridits
sedan beslut om avveckling togs i juni.
Förskolan Plejadgatan
Arbetsgivaren informerar om de lokalförändringar som planerats. Ritning utdelas.
Ombyggnaden är klar den 15 september. Enhetscheferna Lena Iselow och Lisbeth
Ericsson kommer att ansvara för förskolan.
6. Arbetsmiljöfrågor
Sjukfrånvarostatistik tom kvartal 2 -06
Arbetsgivaren redogör för ärendet.
Arbetsskador och tillbud tom kvartal 2-06
Arbetsgivaren redogör för ärendet.
GÖTEBORGS STAD
Lundby stadsdelsförvaltning
Barn och Unga
LSG
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2006-08-22
3(3)
7. Övriga frågor
Studiedagar
Kommunals medlemmar undrar varför barnskötarna på Lundbys förskolor inte får
samma fortbildning som förskollärare. Arbetsgivaren svara att det är enhetscheferna
som ansvarar för personalen fortbildning men återkommer i ärendet.
Barnskötartjänst
Kommunal undrar om det stämmer att en barnskötare på Bräckeskolans förskola saknar
behörighet. Arbetsgivaren återkommer till Kommunal i ärendet.
Bayland-pengar, mångfaldspengar
Lärarförbundet undrar om Lundbys skolor får del av Bayland- pengarna. Arbetsgivaren
informerar att Göteborg fått pengar för både 2006 och 2007. Lundby beräknas få del av
pengarna 2007-års pengar. Arbetsgivaren återkommer i ärendet.
Vid protokollet
Christin Carlsson
Justeras
Anders Rohman, Lärarförbundet
Ingrid Linden, Kommunal
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards