Mat och måltidspolicy – PDF

advertisement
Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22
Reviderad 2016-09-26
Datum för uppföljning och eventuell revidering: Vart fjärde år
Ansvarig för revidering: Måltidschef
Syftet med mat- och måltidspolicyn är att skapa ett gemensamt synsätt på mat och
måltider inom de kommunala verksamheterna. Hänsyn till folkhälsa och miljö ska utgöra
grunden för val av livsmedel och utformning av måltider. All produktion, hantering och
servering av mat ska präglas av kvalitets-, säkerhets- och servicetänkande. Vidare ska matoch måltidspolicyn bidra till att sprida kunskap och information om regelbundna goda
matvanor.








Matgästerna är alltid med om en smakfull måltid.
Måltiderna är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god
hälsa.
Livsmedelsverkets Svenska näringsrekommendationer följs till övervägande del.
Specialkost finns som fullgott alternativ.
All personal i hela matkedjan ansvarar för säker hantering av livsmedel.
Måltiderna är en mycket viktig del i omsorgen av barn, ungdomar och vuxna.
Maten serveras utan tidspress i en lugn och trivsam miljö som främjar samvaro och
matlust.
Barn, elever, brukare, klienter och personal har ett gemensamt ansvar för
måltidsmiljön.
För att främja en hållbar utveckling samt arbeta för en giftfri vardag ställs krav i samband
med upphandling av livsmedel, där närproducerade varor inom en radie av 15 mil samt
ekologiska varor ökar. Baskraven i Upphandlingsmyndighetens (tidigare
Miljöstyrningsrådets) vägledande dokument, krav, kriterier ska utgöra grunden vid
livsmedelsupphandlingar. Inriktningen är att välja livsmedel som är bra för miljön, hälsan
och ur djurskyddshänsyn. Vårt mål ska vara minst 70 procent ekologiskt vid val av
livsmedel.
Uppföljning av mål görs genom kommunens resultat- och styrsystem.
Mat- och måltidspolicyn ska hållas levande och revideras vart fjärde år med start
2010-02-22.
Ansvar: Kommunfullmäktige.
Bilagor med för verksamheten anpassade riktlinjer har fastställts i respektive nämnd. Även
dessa ska följas upp vart fjärde år och därefter redovisas och tillkännages i alla
verksamheter som berörs.
Ansvar: Måltidsservice i samverkan med respektive nämnd.
Download