Introduktion

advertisement
Åter till arbetet 2.0
– fackliga riktlinjer för förebyggande
arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning
och rehabilitering
1
Två typer av regeländringar
Rena ersättningsregler
Regler för arbetsförmågebedömning
Regeländringarna börjar gälla:
1 juli 2008, startdatum för regeländringarna. Vissa undantag för
”gamla” sjukfall som pågår vid startdatum
1 oktober 2008, ny ledighetslag
1 januari 2009, hela nya regelverket gäller fullt ut för alla sjukfall (även
”gamla”)
2
Ersättningsregler
Sjukpenningen är nu tidsbegränsad. Högst 364 ersättningsdagar under en period av
450 dagar (cirka 15 månader)
Efter 364 ersättningsdagar
Förlängd sjukpenning. Högst ytterligare 550 dagar
Fortsatt sjukpenning. Vid mycket allvarlig sjukdom. Ingen bortre tidsgräns
Tidsbegränsad sjukersättning kommer att upphöra. Särskilda övergångsregler gäller
Oförändrat:
3
karensdagsreglerna
1 dag = kalenderdag
sjuklön från arbetsgivaren
1 dag = även 25 %
ersättning räknas
Arbetsförmågebedömning i tre steg
Dag 1–90 Har medlemmen förmåga att klara sitt vanliga arbete eller annat
lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder?
Dag 91–180 Kan medlemmen försörja sig efter omplacering till annat
arbete hos arbetsgivaren? Kontakt med Arbetsförmedlingen
Dag 180– Kan medlemmen försörja sig själv genom förvärvsarbete på den
reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller genom annat lämpligt arbete som
är tillgängligt för medlemmen (om inte särskilda skäl talar mot det)?
4
En facklig utmaning
Förstärkt information till medlemmarna
om nya reglerna
få fram budskapet ”Sjuk? – Kontakta facket genast!”
Det lokala facket måste bli aktivare och mer offensivt
”Hela facket tillsammans” – viktigare än någonsin
Handlingsplan för vem som gör vad
5
Fackets uppgifter i alla steg av
”rehabiliteringskedjan”
Bevaka att arbetsgivaren lever upp till sina skyldigheter. Samråd med
medlemmen och kom med konstruktiva förslag till lösning
Bevaka att arbetsgivarens utlåtande stämmer med verkligheten
Begär förhandling om det behövs
Bevaka att det förstärkta anställningsskyddet inte urholkas!
Stöd medlemmen i alla kontakter med arbetsgivaren,
Försäkringskassan och andra aktörer
Ge medlemmen stöd om sjukpenningen dras in. Medlemmen ska då
gå till Arbetsförmedlingen och/eller ställa sig till arbetsgivarens
förfogande och begära lön
6
Detta har inte förändrats
Anställningsskyddet – inklusive det förstärkta anställningsskyddet vid
sjukdom
Arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och föreskrifterna
samt lagen om allmän försäkring (22 kapitlet)
Regler om samverkan, information och förhandling
Kollektivavtal, t ex lokala arbetsmiljöavtal
7
Anställningsskyddet vid sjukdom
Anställningsskyddet kvarstår. Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att
säga upp (LAS 7 §)
Det är inte saklig grund
om arbetsgivaren inte har fullgjort sina skyldigheter
om det finns oklarheter beträffande möjligheterna till återgång
om det är skäligt att arbetstagaren omplaceras
Arbetsgivaren måste faktiskt pröva och utvärdera ett rimligt förslag till
omorganisation. Det räcker inte med att pröva i teorin (AD 2001 nr 92)
8
Arbetsgivarens ansvar
Huvudansvaret för åtgärder på arbetsplatsen
Viss omorganisation av arbetsplatsen, t ex
utveckla arbetsorganisationen, skapa meningsfulla och utvecklande
arbeten, vidta anpassningsåtgärder (AD 1993 nr 42)
Vidta andra organisatoriska förändringar (AD 1998 nr 57)
samla passande arbetsuppgifter från olika håll inom företaget (AD
1999 nr 10)
omfördela arbetsuppgifter så att den drabbade arbetstagaren slipper
en viss arbetsuppgift (AD nr 2001 nr 92, 2002 nr 32 och 2003 nr 44)
9
Arbetsgivaren får inte ”runda facket”
Regler om samverkan, information och förhandling
arbetsmiljölagen, 3 kapitlet 1a § och 6 kapitlet 4 och 9 §§,
lagen om allmän försäkring, 22 kapitlet 5 §, tredje stycket,
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:01 Arbetsanpassning och
rehabilitering, 7 §,
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:01 Systematiskt
arbetsmiljöarbete, SAM, 4 §,
medbestämmandelagen, 10, 11, 12, 13, 19 och 19a §§,
kollektivavtal
10
Sammanläggning av sjukdagar
Två olika sammanläggningsregler
för beräkning av ersättning
för bedömning av arbetsförmågan
För båda gäller
den aktuella sjukperioden är inte den enda som räknas
Sjukdag nr X i aktuell sjukperiod kan
i själva verket vara sjukdag X plus
dagar från tidigare sjukperiod/-er
11
Sammanläggningsexempel (1)
(arbetsförmågebedömning)
Före den nu aktuella sjukperioden har medlemmen arbetat respektive varit sjuk enligt
följande:
Sjuk med sjuklön och sjukpenning i totalt 30 dagar. Dag 30 i
”rehabiliteringskedjan”
Arbete i 55 dagar
Sjuk i 10 dagar med sjuklön
Arbete i 30 dagar
Sjuk med sjuklön och sjukpenning i 46 dagar. Dag 76 i ”rehabiliteringskedjan”
Arbete i 30 dagar
Föräldraledig i 60 dagar
Så kommer vi fram till den nu aktuella sjukperioden:
Sjuk med sjuklön i 14 dagar och därefter sjukpenning. Medlemmen är vid första
dagen för sjukpenning i denna sjukperiod på dag 91 i ”rehabiliteringskedjan”
12
Sammanläggningsexempel (1a)
(arbetsförmågebedömning)
13
Sammanläggningsexempel (2)
(arbetsförmågebedömning)
Före den nu aktuella sjukperioden har medlemmen arbetat respektive varit
sjuk enligt följande:
Sjuk med sjuklön och sjukpenning i totalt 160 dagar. Dag 160 i
”rehabiliteringskedjan”
Föräldraledig i 1 år
Arbete i 80 dagar
Så kommer vi fram till den nu aktuella sjukperioden:
Sjuk med sjuklön i 14 dagar och därefter sjukpenning. Efter 6 dagars
sjukpenning är medlemmen på dag 180 i ”rehabiliteringskedjan”
14
Sammanläggningsexempel (2a)
(arbetsförmågebedömning)
15
Sammanläggningsexempel (3)
(för beräkning av ersättning)
Medlemmen var tidigare sjuk i 200 dagar. När hon/han insjuknar igen, ska
dessa 200 dagar räknas av från den nya sjukskrivningsperioden med
sjukpenning på normal nivå.
Medlemmen har alltså rätt till 164 dagar med sjukpenning på 80-procentsnivån.
16
Fackets uppgifter från dag 91 i
”rehabiliteringskedjan”
Bevaka att omplaceringserbjudanden är förenliga med arbetsrätten
Bevaka att förhandlingsregler i kollektivavtal och
medbestämmandelagen följs
Minns sammanläggningsregeln!
Dag 91 kan komma mycket tidigt i
det aktuella sjukfallet.
17
Omplacering
Uppmärksamma särskilt
pensionsavgångar
planerad tjänstledighet
lediga tidsbegränsade anställningar
provanställningar där prövotiden håller på att löpa ut
Men det är inte bara lediga ”tjänster” som ska undersökas.
Uppmärksamma även möjligheten att föra samman arbetsuppgifter från
olika håll.
18
Omplacering
Tidsgränserna i ”rehabiliteringskedjan” är
försäkringsrättsliga och anger tider för när och hur Försäkringskassan
ska göra bedömning av rätt till sjukpenning.
alltså inte arbetsrättsliga. De säger alltså inte något om huruvida
arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter enligt det arbetsrättsliga
regelverket.
19
Utlåtande från arbetsgivaren
Använd checklistan för återgång i arbete!
Arbetsgivaren är skyldig att samråda med och underrätta
skyddsombudet i arbetsmiljöfrågor (arbetsmiljölagen)
Skapa arbetsmiljöavtal för att säkerställa att facket är delaktigt
20
Ny ledighetslag
Sjukperiod + ledighet = max 12 månader
Om kollektivavtalets bestämmelser är förmånligare för medlemmen än
lagens, gäller kollektivavtalet
Kontrollera att det finns kollektivavtal hos arbetsgivare nr 2 och att
medlemmen har fullgott avtalsförsäkringsskydd där
Riskbedömning hos både arbetsgivare 1 och 2
Se till att både arbetsgivare 1 och 2 uppfyller sina skyldigheter vad gäller
arbetsanpassning och rehabilitering
Det förstärkta anställningsskyddet gäller hos både arbetsgivare 1 och 2
21
Det lokala fackets arbetsuppgifter
Facklig strategi – ligga steget före
organisation och rutiner (hela facket)
ställ ”samverkansfrågan” till arbetsgivaren
bevaka, driva på, komma med idéer
Utredningsarbete
En viktig del av
medlemskapets
värde:
Fackets stöd och
hjälp genom hela
sjukskrivningsprocessen
information om sjukskrivna från arbetsgivaren
samtal med medlemmen inför möte med arbetsgivaren, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen med flera aktörer
Sanktioner (arbetsrättsliga)
bevaka, driv på, begär förhandling om nödvändigt
22
Facklig strategi
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Skapa arbetsmiljöavtal så att parterna kontinuerligt håller sig
uppdaterade om sjukskrivningsperioder
Begär information om aktuella sjukskrivningsperioder (med stöd av
arbetsmiljölagen 6 kapitlet 6 och 4 §§)
Begär information om antalet sjukskrivna och vilka
rehabiliteringsinsatser som pågår eller är planerade (med stöd av
medbestämmandelagen 19 eller 19a §§)
23
Det förstärkta löneskyddet
(AD 2003 nr 44)
Rätten till lön är relaterad till arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet
när medlem inte kan utföra sitt arbete på grund av nedsatt
arbetsförmåga
Om arbetsgivaren inte fullgör sitt anpassnings-/rehabiliteringsansvar
eller om det föreligger oklarheter med detta, ska arbetsgivaren betala
lön
24
Mer om ersättningsreglerna (1)
Vid arbetsskada
måste ansöka om förlängd sjukpenning
vid godkänd arbetsskada gäller ingen tidsbegränsning av förlängd
sjukpenning
Rullande ramtid
för att få ny period på 364 dagar med ”ordinarie sjukpenning” måste
man ha haft ett uppehåll på minst 87 dagar utan ersättning
25
Mer om ersättningsreglerna (2)
Ersättningar vid rehabilitering
rehabiliteringspenning (lika stor som sjukpenningen)
särskilt bidrag (resor, kurslitteratur m m)
bidrag för arbetshjälpmedel (både medlemmen arbetsgivare kan få
bidrag)
Ersättningar enligt kollektivavtal
från TFA/TFA-KL/PSA (vid arbetsskada)
från AGS-fonden
26
Förbättring i
Avtalsgruppsjukförsäkringen
AGS dagsersättning lämnas i högst 360 dagar i varje nytt sjukfall
Krock med sammanläggningsregeln för sjukpenning
Om sjukpenningen (80 %) byts ut mot förlängd sjukpenning (75 %),
höjs AGS dagsersättning från 12,5 % till 13,3 %.
27
Checklista för
återgång i arbete
28
Att tänka på vid riskbedömning
29
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards