Ledarskap etc.

advertisement
Ledarskap etc.
Robbins kapitel 6,7,10-12
Terese Stenfors-Hayes
[email protected]
Dagens föreläsning
• Leda projekt.
• Ledarskap förknippas med makt, men en ledare
måste även ha koll på andra inflytelserika personer
i gruppen.
• En ledare måste skapa tillit och uppmuntra
kreativitet i gruppen.
• Ledaren måste också fatta beslut och lösa
konflikter.
• Och en massa annat som vi inte hinner gå in på…
Ledarskap
• Teamparadoxen
• Great person theory
– Något man föds till
• Great opportunity theory
– Något man kan lära sig
• Fråga vad ledaren gör istället för vem det
är!
Hur ska en ledare vara?
Ledarstilar (Lewin & Lippit)
• Auktoritär
• Demokratisk
• Obefintlig/Laissez-faire (låt gå)
Projektledare
• Begränsad tid
• Endast ett mål
• Givna kompetenser i
gruppen
• Större risker
• Snabba förändringar
• Större risk för
misslyckanden
• Inget formellt
personalansvar
Linjeledare
• Måste prioritera bland
flera mål
• Bör vidareutbilda sin
personal
• Större avstånd till
medarbetarna
• Större formell makt
• Måste följa
organisationens regler och
rutiner
Projektledarens olika roller
(Mintzberg)
• Interpersonella
– Lagledare, ambassadör och ceremoniell ledare
• Informatör
– Lyssnare, informatör och talesman
• Beslutande
– Visionär, problemfixare, resursfördelare och
förhandlare
Antaganden om människan
(Schein)
• Den rationella-ekonomiska människan
– Släkt med teori X (McGregor)
• Den sociala människan
• Den självförverkligande människan
– Maslow, teori Y (McGregor)
• Den komplicerade människan
Makt (French & Raven)
•
•
•
•
•
Legitimate/legitim
Reward/belöning
Coercive/tvång
Expert
Referent/personlig
Tillit
• Vad handlar det om?
• Tre typer
– Deterrence-based
– Knowledge-based
– Identification-based
• Hur bygger man upp tillit?
– Öppenhet
– Rättvisa
– Mänsklighet
– Håll löften
– Ta hand om förtroenden
– Kompetens
Beslutsfattande
• Den rationella modellen
–
–
–
–
–
–
Definiera problemet
Identifiera beslutskriterier
Jämför kriterierna
Ta fram alternativ
Rangordna alternativen
Gör ett val
• Vad den rationella modellen förutsätter
–
–
–
–
–
–
Tydligt problem
Kända alternativ
Klara preferenser
Konstanta preferenser
Ingen begränsning i tid eller kostnad
Maximal vinst
Hur går beslutsfattande
egentligen till?
•
•
•
•
•
Begränsad rationalitet
Intuition
Problem identifikation
Utveckla alternativ
Välja
– Tillgänglighet
– Representation
– Eskalerande engagemang
• Personliga stilar
En beslutsmodell
(forts. på nästa bild)
• Autocratic A1
• Inquiry A11
• Consultative C1, C11
• Consensus-building G11
• Delegation
(A=alone, C= consultation, G= group)
QR
Quality requirement:
How important is the technical quality of this decision?
CR
Commitment requirement:
How important is subordinate commitment to the decision?
LI
Leader’s information:
Do you have sufficient information to make a high-quality decision?
ST
Problem structure:
Is the problem well structured?
CP
Commitment probability:
If you were to make the decision by yourself, is it reasonably
certain that your subordinate(s) would be committed to the decision?
GC
Goal congruence:
Do subordinates share the organizational goals to be attained in
solving this problem?
CO
Subordinate conflict:
Is conflict among subordinates over preferred solution likely?
Subordinate information:
Do subordinates have sufficient information to make a high-quality
Yes
decision?
CP
SI
AI
Yes
GC
Source: Vroom, V. H., &
Jago, A. G. 1987. The New
Leadership: Cases and
Manuals for Use in
Leadership Training. New
Haven, CT: Authors.
SI
No
SI
GC
ST
CO
GC
CP
CR
LI
QR
No
GII
CII
AII
CI
GC
State the
problem
GII
CII
CP
LI
Yes
CO
ST
CII
No
Low
AI
CR
CP
No
GII
Problem rörande beslutsfattande
• I grupp:
–
–
–
–
Grupptänkande
Att vilja bli accepterad
Högljuddast bestämmer
Besluten är mer extrema
• Generellt:
– Organisatoriska begränsningar
– Kulturella skillnader
Vad är kreativitet?
• ”The production of novel and useful ideas –the ability to
form new concepts using existing knowledge.”
• Vad består kreativitet av:
– Expertis
– Kreativ talang
– Inre motivation
• Tre sätt att mäta:
– Fluency
– Flexibility
– Originality
• Två viktiga ingredienser: konvergent och divergent
tänkande.
Brainstorming
• Bästa sättet att komma på nya idéer i grupp?
– Social maskning
– Likhetsönskan
– Koordinationsproblem
• Fördelar med elektronisk:
–
–
–
–
–
Ingen turordning
Anonymitet
Geografisk spridning
Materialet samlat
Jämlikhet
Analogier
Du är läkare och skall behandla en cancertumör.
Problemet är att strålningen är så stark att den förstör all
frisk vävnad som omger tumören som strålningen måste passera
genom. Om strålningen ges i lägre doser skadas inte den friska
vävnaden, men heller inte tumören tyvärr. Hur skall du göra för
att förstöra tumören?
Analogier
En diktator styr landet från ett fort. Vägarna kring slottet är
minerade, så om man försöker anfalla med en stor, tung armé,
så detonerar de och förstör de kringliggande byarna. Mindre
grupper av människor kan använda vägarna runt slottet utan
problem. Hur kan man attackera slottet med en full styrka utan
att minorna detonerar? (Flygmaskiner är ej uppfunna
och man har ej tid att gräva en tunnel.)
Analogier
• Ytliga likheter
• Strukturella likheter
• Vi har ofta kunskapen som krävs, men kan
inte använda den
• Expertis inom området hjälper
Varför bråkar vi (Lee)?
• Communication problems
• Structural design
• Personal differences
Tre sätt att se på konflikter
• Traditional view
• Human relations view
• Interactionist view
Typer av konflikter
•
•
•
•
Relationskonflikter
Uppgiftskonflikter
Processkonflikter
Konflikter kan omvandlas från den ena
typen till den andra.
Konflikttrappan
•
•
•
•
•
(Potentiellt motstånd)
(Känslomässig påverkan)
Diskussion
Polariserad debatt
Överkörning
– När man passerat detta
stadium kan man knappast
lösa konflikten själva
•
•
•
•
•
•
Nidbilder
Förlora ansiktet
Strategiska hot
Begränsad förintelse
Angrip nervcentra
Total förintelse
– Fast egentligen vill vi
samma sak…
Hantera konflikter
• Fem sätt att hantera dem:
–
–
–
–
–
Accomodation
Competition
Collaboration
Compromise
Avoiding
Förhandlingar
•
•
Två olika sätt:
– Distributive bargaining
– Integrative bargaining
Stöd för bra förhandling
– Tro inte att bara en kan vinna
– Hitta gemensamma punkter (och därigenom skapa tillit)
– Goda efterforskningar, -Vad vill den andra ha?
– Tala om vad du vill ha
– Ge flera förslag
– God kommunikation
– Var konstruktiv
– God förståelse (empati)
Undvika/omvandla konflikter
•
•
•
•
•
•
•
Stärka gruppens identitet
Uppmärksamma individuella prestationer
Plattare organisation
Bra miljö och omgivning
Identifiera gemensamt mål
Träna konflikthantering
Skilj sak och person
Fundera kring:
• En bra och en dålig ledare/chef/lärare och
vad som gjorde denna bra eller dålig utifrån
de presenterade teorierna.
• En konflikt du varit inblandad i och vilket
(medveten eller omedveten) strategi som
användes för att lösa den. Hur fungerade
det?
Download