Mottagare - UU Studentportalen

advertisement
Studiehandledning för
kursen
”Socialpolitik och välfärd”
Kurskod: 2SC113
1
UPPSALA UNIVERSITET
Studiehandledning 2SC113
2
Välkommen till kursen ”Socialpolitik och välfärd”! Kursen har kurskoden 2SC och omfattar
14 hp högskolepoäng. Denna studiehandledning kommer att utgöra ett stöd för dig i dina
studier.
Förväntade läranderesultat
Student ska efter avslutad kurs när det gäller:
Kunskap och förståelse

beskriva och analysera statens formella styrning över den lokala nivån

redogöra för socialpolitikens kopplingar till den ekonomiska utvecklingen och till
olika ekonomiska styrmedel

redogöra för den offentliga förvaltningens, statens och kommunernas roll i samhället
och särskilt i relation till medborgarna

visa kunskap om den svenska socialpolitiken i internationell belysning

visa kunskap om strukturomvandlingen av svensk välfärd
Färdighet och förmåga

urskilja och kritiskt bearbeta olika socialpolitiska fördelningsprinciper

kritiskt granska de olika inriktningarna i den sociala ingenjörskonsten

analysera organisationers uppbyggnad och funktion

tillämpa enklare former av ekonomiska beräkningar

analysera lednings- och personalfrågor med hjälp av organisationsforskningens
specifika begrepp och teorier
Värderingsförmåga och förhållningssätt

förstå och kritiskt reflektera över hur den ekonomiska politiken påverkar individer,
grupper och verksamheter i samhället

förstå och kritiskt reflektera över hur välfärdspolitiken påverkar individer, grupper
och verksamheter i samhället

förstå och kritiskt reflektera över hur arbetsmarknadsrättsliga lagar påverkar anställda
inom välfärdsorganisationer
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagandet i seminarier är
obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig
komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av
seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de
fall föreläsningarna inte är obligatoriska.
2
UPPSALA UNIVERSITET
Studiehandledning 2SC113
3
Examination
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, hemskrivning samt aktivt deltagande i
seminarier. Kursen betygssätts med något av betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) eller
underkänd (U). Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om
inte särskilda skäl föreligger.
Kurslitteratur
Vi kommer att använda följande litteratur och det är meningen att du ska läsa hela eller delar
av den. Längre fram i Studiehandledningen anges vilken text som du förväntas läsa inför en
viss föreläsning. Observera att det när det gäller litteratur till den ekonomiska delen så
kommer mycket material och underlag att läggas ut på Studentportalen eftersom underlag inte
finns i bokform.
Berg, Claes
Global ekonomi : en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi
2., uppdaterade uppl. : Stockholm : SNS förlag, 2012 - 555 s.
ISBN: 978-91-86949-08-2 LIBRIS-ID: 12456455
Se bibliotekskatalogen
Obligatorisk
Det ordnar sig : teorier om organisation och kön.
Wahl, Anna
Lund : Studentlitteratur, 2001 - 226 s.
ISBN: 91-44-01336-1
Se bibliotekskatalogen
Obligatorisk
Gustafsson, Agne
Kommunal självstyrelse : kommuner och landsting i det politiska systemet
7., [omarb.] uppl. : Stockholm : SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), 1999 - 415 s.
ISBN: 91-7150-770-1 ; 377:00 LIBRIS-ID: 8370856
Se bibliotekskatalogen
Obligatorisk
Hansson, Jan-Inge; Martinsson, Stefan
Så fungerar kommunens ekonomi : om att trygga kommunens framtid
[Omarb. utg.] : Höganäs : Kommunlitteratur, 2008 - 77 s.
ISBN: 978-91-7251-072-2 (inb.) LIBRIS-ID: 10919656
Enligt kurslärares uppgift även på Studentlitteratur (2009).
Se bibliotekskatalogen
Obligatorisk
Henning, R (red); Holmberg, I
Offentligt ledarskap : om förändring, förnyelse och nya ledarideal
Studentlitteratur, 2003 - 240
Obligatorisk
3
UPPSALA UNIVERSITET
Studiehandledning 2SC113
4
Jess, Kari
Att räkna med nytta : samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete
Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, 2005 [2], 60 s.
ISBN: 91-7155-059-3 LIBRIS-ID: 9868437
urn:nbn:se:su:diva-458
Finns i fulltext på DIVA.
Se bibliotekskatalogen
Johansson, Håkan
Socialpolitiska klassiker
1. uppl. : Malmö : Liber, 2008 - 236 s.
ISBN: 978-91-47-07740-3 LIBRIS-ID: 10668450
Omslagsbild
Se bibliotekskatalogen
Obligatorisk
Vahlne Westerhäll, Lotta, red.
Legitimitetsfrågor inom socialrätten
Stockholm : Norstedts juridik, 2007
ISBN 978-91-39-10902-0
Svenska 260 s.
Åmark, Klas
Hundra år av välfärdspolitik : välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige
1. uppl. : Umeå : Boréa, 2005 - 343, [3] s.
ISBN: 91-89140-39-7 LIBRIS-ID: 9862278
Se bibliotekskatalogen
Obligatorisk
Tillkommer:
Vetenskapliga artiklar.
Referenslitteratur:
Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd
Hartman, Laura
2. uppl. : Stockholm : SNS förlag, 2011 - 279 s.
ISBN: 978-91-86949-04-4 LIBRIS-ID: 12298982
fulltext
Se bibliotekskatalogen
4
UPPSALA UNIVERSITET
Studiehandledning 2SC113
5
SOU 2001:79 Välfärdsbokslut för 1990-talet
Finns i fulltext på
http://www.regeringen.se/sb/d/186/a/2752
Observera att det finns del 1 och del 2
Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar
som påverkar barns psykiska hälsa
Finns i fulltext på
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10345/2004-110-4_20041106.pdf
Kursansvarig
Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta:
Kari Jess
018-471 78 04 tfn direkt
[email protected]
Sociologiska institutionen
Thunbergsvägen 3H, plan 2,
rum 3-2022
Övriga lärare
Zhanna Kravchenko
[email protected]
Tor Larsson
[email protected]
Henrik Ifflander
[email protected]
Kursens innehåll
Här följer en beskrivning av kursens innehåll . Schema med datum, tider och lokaler för
respektive moment finns via länk på Studentportalen. Observera att schemat kan ändras
framöver.
Kursen är uppdelad i tre moment:
Socialpolitik
Momentet innehåller föreläsningar och seminarier kring Svensk och internationell
socialpolitik, socialpolitiska fördelningsprinciper, statens styrning samt offentliga maktens,
staten och kommunernas, roll.
5
UPPSALA UNIVERSITET
Studiehandledning 2SC113
6
En inlämningsuppgift om 3 hp ges och läggs upp via Studentportalen. Uppgiften lämnas in
senast 28/3 kl 16.00 via Studentportalen.
Ekonomi
Momentet innehåller föreläsningar och seminarier kring samhällsekonomins uppbyggnad och
utveckling, budgetstyrning och New public Management samt samhällsekonomiska och
personalekonomiska beräkningar, principer och praktiska övningar.
En inlämningsuppgift om 2 hp ges och läggs upp via Studentportalen. Uppgiften lämnas in
senast 28/3 kl 16.00 via Studentportalen.
Organisation och ledning
En inlämningsuppgift om 2 hp ges och läggs upp via Studentportalen. Uppgiften lämnas in
senast 28/3 kl 16.00 via Studentportalen.
Hemtenta kring samtliga moment
En hemtenta bestående av ett praktiskt exempel från kommunal förvaltning. Här får du som
student tillfälle att utifrån kommunala förutsättningar lägga upp en verksamhetsplan,
budgetera samt göra en personalplanering. Exempel med praktiska förutsättningar samt
begränsningar kommer att finnas på Studentportalen senast vecka 8.
20/3 samt 21/3 erbjuds seminarier där du som student får tillfälle att diskutera
förutsättningarna och dina motiv och argument kring din föreslagna verksamhetsplan och
budget samt personalplanering. Under perioden 21/3-28/3 arbetar du sedan med din
individuella uppgift och lämnar in den senast 28/3 kl 16.00 via Studentportalen.
Hemtentan omfattar 7 hp.
Kursintroduktion: (Tor Larsson, Kari Jess och Zhanna Kravchenko)
Föreläsning 1 (Tor Larsson)
Föreläsningen handlar dels om statens/centralmaktens uppbyggnad och arbetslivets
maktordning under tre samhällsepoker dels om "de långa vågorna" i den ekonomiska
historien samt hur dessa sammangänger med ekonomisk-politiska (och socialpolitiska)
doktrinskiften.
Litteratur:
Artikel. Läggs ut på Studentportalen.
Föreläsning 2 (Tor Larsson)
Föreläsningen inleds med en beskrivning av två fundamentala maktordningar, som införts på
politisk-rättslig väg, för att reglera handläggningen av arbetsskador respektive de problem
som uppkommer då anställda arbetstagare p.g.a. sjukdom eller arbetsrelaterad ohälsa sviktar i
arbetsförmåga innan de uppnått pensionsåldern. Dessa maktordningar har konstruerats för att
6
UPPSALA UNIVERSITET
Studiehandledning 2SC113
7
för lång tid hantera arbetshälsoproblematiken. Under den andra föreläsningstimmen beskrivs
några huvuddrag i arbetslivets strukturomvandling under efterkrigstiden (från 1950-talet och
framåt). Föreläsningen antyder hur övertalningskraften i de rättsgrundande föreställningarna
och den rättsligt reglerade aktörslogiken under de två maktordningarna påverkas av
utvecklingen inom såväl näringslivet (de stora och medelstora företagen) som den offentliga
sektorn Kommuner och landsting).
Föreläsning 3: (Zhanna Kravchenko
Föreläsningen introducerar begrepp som socialpolitik, välfärdsstat och medborgarskap och
presenterar flera teoretiska perspektiv på hur exkluderings- och inkluderingsprocesser blir
inbyggda i samhällsstrukturer som reglerar (om)fördelning av resurser på nationell och
internationell nivå.
Litteratur:
Obligatorisk:
Johansson, H. (2008) Socialpolitiska klassiker. Malmö: Liber förlag (obs! kap. 3-7, 9-12).
Rekommenderat: Huws, U. (2006) ”Rotfast, rotlöst eller splittrat”. I Kors och tvärs,
Gunnarsson m fl. (red), Stockholm: Normal, 28-41. Denna bok är inte längre tillgänglig
eftersom förlaget gick i konkurs. Jag har en kopia och antar att detta betyder att vi får kopiera
texten och publicera det på Studentportalen. Dessutom är den ganska kort.
Föreläsning 4 (Zhanna Kravchenko)
Föreläsningen presenterar den historiska utvecklingen av socialförsäkringssystemen i Sverige
(och Norge) med fokus på olika politiska aktörer och deras roll i utformningen av
ålderspensions-, sjuk-, arbetslöshetsförsäkring samt deras inverkan på genusmaktordning.
Åmark, K. (2005) Hundra år av välfärdspolitik. Välfärdsstatens framväxt i Norge och
Sverige. Umeå: Borea.
Föreläsning 5 (Zhanna Kravchenko )
Föreläsningen presenterar familjepolitisken utveckling i Sverige utifrån ett genus perspektiv
och med speciell fokus på hur olika politiska åtgärder integreras i vardagslivet.
Rekommenderat litteratur:
Lundqvist, Å. (2011) Family Policy Paradoxes. Gender Equality and Labour Market
Regulation in Sweden, 1930-2010. Bristol: Policy Press.
Lundqvist, Å. (2013) ”Att reformera välfärdsstaten – ett historiskt perspektiv på den aktiva
arbetsmarknadspolitiken och kvinnors förvärvsarbete” i De första 100 åren – svensk
välfärdspolitik mellan historia och framtid. Socialförsäkringsrapport 2013:4. Stockholm:
Försäkringskassan.
Seminarium 1 (Zhanna Kravchenko)
Johansson & Åmark: teori och historia
Litteraturseminarium kring boken Socialpolitiska klassiker av Håkan Johansson.
7
UPPSALA UNIVERSITET
Studiehandledning 2SC113
8
Ni delas in i fyra grupper. Varje grupp får till uppgift att utifrån en av de tre klassiska
socialpolitiska teoretikerna T H Marshall, R M Titmuss och G Esping-Andersen diskutera
begreppen socialt medborgarskap, universalism och selektivism samt välfärdsstatsregimer. På
seminariet presenterar varje grupp materialet och sedan diskuterar vi likheter och skillnader.
Föreläsning 6 (Thor Larsson)
Föreläsningen handlar om innebörden av 90-talets sjukförsäkringsreform. Den ger en
överblick över den tidigare maktordningens konstruktion samt de viktigaste förändringarna (i
de reformer som genomfördes i flera etapper under perioden 1995-2008). Föreläsningen utgör
en förberedelse inför rollspelet under seminarium 2.
Föreläsning 7 (Zhanna Kravchenko)
Föreläsningen presenterar bostadspolitikens utveckling sedan 1900-talets början i Sverige i
ett internationellt perspektiv, diskuterar olika bostadspolitiska regimer och vilken roll
bostadspolitik spelar i välfärdsstaten.
Rekommenderat litteratur:
Bengtsson, B., Annaniassen, E., Jensen, L., Ruonavaara, H., Sveinsson, J. R. (2006) Varför
så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Malmö: Égalité.
Bengtsson, Bo. 2001. “Housing as a social right: Implications for welfare state theory.”
Scandinavian Political Studies, 24(4):255-75. (Denna artikel en bara 20 sidor lång, det borde
väl gå att ladda upp den på Studentportalen).
Seminarium 2: (Zhanna Kravchenko)
Seminarium om sjukförsäkringsreformen. Ni kommer att delas in i tre grupper där en grupp
företräder förslagsställare/utredare, en grupp det borgerliga blocket och en grupp det
rödgröna blocket.
Underlag i form av lagtext etc. samt tydligare anvisningar läggs ut på Studentportalen.
Föreläsning 8 (Kari Jess)
Föreläsningen handlar om budgetstyrning och samhällsekonomi, om välfärdsstatens
omvandling ur ett ekonomiskt perspektiv.
Litteratur:
Berg, Claes
Global ekonomi: en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi
Kapital 20, 23
Material på Studentportalen.
Föreläsning 9 (Kari Jess)
Föreläsningen handlar om samhällsekonomisk utvärdering, teori och praktisk tillämpning.
8
UPPSALA UNIVERSITET
Studiehandledning 2SC113
9
Litteratur:
Jess, Kari
Att räkna med nytta : samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete
Artiklar och utdelat material på Studentportalen.
Seminarium 3 (Kari Jess)
Vi kommer att arbeta med ett exempel kring samhällsekonomisk utvärdering som redovisas
på Studentportalen.
Föreläsning 10 (Kari Jess)
Föreläsningen handlar om utvecklingen av New Public Management, internationellt och i
Sverige. Avstamp tas i utvecklingen av ledningssystem generellt.
Litteratur:
Artiklar och utdelat material på Studentportalen.
Föreläsning 11 (Kari Jess)
Föreläsningen handlar om teori och praktik kring personalekonomiska beräkningar.
Litteratur:
Artiklar och annat underlag läggs upp på Studentportalen
Seminarium 4 (Kari Jess) Personalekonomiska beräkningar.
Ett exempel läggs upp på Studentportalen.
Föreläsning 12 (Jan Malmberg, ekonomidirektör Uppsala kommun)
Så fungerar ekonomin i Uppsala kommun.
Litteratur:
Hansson, Jan-Inge; Martinsson, Stefan
Så fungerar kommunens ekonomi: om att trygga kommunens framtid
Föreläsning 13 (Sten Ljunggren)
Den rika offentliga sektorn
Litteratur:
Referenslitteratur: Ehrenberg/Ljunggren: Ekonomihandboken
Föreläsning 14 (Michael/Henrik)
9
UPPSALA UNIVERSITET
Studiehandledning 2SC113
1
Föreläsning 15(Michael/Henrik)
Föreläsning 16 (Michael/Henrik)
Seminarium 5 (Michael/Henrik)
Föreläsning 17(Michael/Henrik)
Föreläsning 18 (Laura Hartman)
Konkurrensens konsekvenser
Föreläsning 19 (Joakim Palme)
Välfärdsbokslutet
Seminarium 6 (Kari Jess)
Diskussion och hjälp kring hemtentan
10
Download