Institutionen för kirurgiska vetenskaper

advertisement
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning kirurgisk vård
60 högskolepoäng /
HT 2015
Studiehandledning för delkurs
Kirurgisk omvårdnad på avancerad nivå 7.5 hp
DELKURS: KIRURGISK OMVÅRDNAD PÅ AVANCERAD NIVÅ, 7.5 hp
Kursen ingår som en delkurs i specialistsjuksköterskeprogrammet i kirurgisk vård och ges vid
institutionen för kirurgiska vetenskaper.
Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
Kirurgisk vård innebär en komplex sjukvård med patienter som vårdas och opereras för
allmänkirurgiska sjukdomar och med avancerad kirurgi. Utvecklingen går mot att patienten vårdas
med allt kortare vårdtid både före och efter kirurgi. Verksamheten är ofta både akut och planerad.
Detta ställer krav på hög kompetensnivå i omvårdnad och medicinsk vård hos sjuksköterskan för att
uppnå god och säker vård för patienten.
Utbildningen till specialistsjuksköterska i kirurgi leder till att du som sjuksköterska utvecklar din
förmåga att reflektera och omsätta kunskaper och färdigheter i många skiftande komplexa
situationer i omvårdnaden av den kirurgiska patienten samt i livets slutskede. Utbildningen ger dig
möjlighet att öka din förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och utveckla din
kompetens fortlöpande i din yrkesroll. Du ges kunskap för att kunna arbeta säkert och med ett
personcentrerat förhållningssätt. Personcentrerad vård innebär bland annat att personens unika
perspektiv ges likvärdig giltighet som det professionella perspektivet.
Som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård skall du vara specialist i omvårdnad och kunna leda
och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Du skall även inom ditt kompetensområde ansvara för att
identifiera förbättringsområden i omvårdnad på avdelningen/mottagningen. Du skall kunna initiera
och medverka i forskning och utvecklingsarbete samt delta i implementering av evidensbaserad vård.
Du skall även fördjupa dina kunskaper i att planera, leda och samordna vård- och hälsoarbetet. Du
skall med god självkännedom och empatisk förmåga självständigt kunna medverka vid och utföra
undersökningar och behandlingar. Med professionellt förhållningssätt mot patienter och anhöriga
ska du ha förmåga att identifiera behov och tillsammans upprätta vårdplaner och göra
åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter där de
mänskliga rättigheterna beaktas. Utbildningen ger dig även möjlighet att utveckla dina
vårdpedagogiska kunskaper.
KURSENS MÅL
Mål, innehåll och kurslitteratur finns beskrivna i kursplanen för delkursen som du når från
studentportalen.
Efter fullgjord kurs skall du som student utvecklat dig mot att kunna:
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och
sambandets betydelse för yrkesutövningen
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående
identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
- visa förmåga att leda och utvärdera
omvårdnadsåtgärder
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande
arbete
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar
och situationer
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive
vård i livets slutskede
- visa vårdpedagogisk förmåga
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla din
kompetens
LITTERATUR
Kurslitteratur finns beskrivna i kursplanen för delkursen. Resurslitteratur beskrivs nedan. Tillkommer
vetenskapliga publikationer.
KURSENS UPPLÄGG OCH ARBETSFORMER
Delar av kursen samläses tillsammans med Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning
ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård, kirurgisk vård, akutsjukvård och
operationssjukvård. Inför kursen bör du med vägledning av kursplanen och schema repetera dina
kunskaper i anatomi, fysiologi, syra-bas, läkemedelsberäkning, mikrobiologi, smärtbehandling och
fysiologi.
Inför kursens olika moment bör du med vägledning i kursplanen och schemat repetera dina
kunskaper. Kursen baseras på föreläsningar, webbföreläsningar, seminarium och egna
litteraturstudier. De olika arbetsformerna har till syfte att stimulera och stödja dig i utveckling av
professionell kompetens och självständigt lärande i enlighet med ’Problemorienterat lärande.
Att kunna söka och värdera ny kunskap liksom att omvärdera tidigare kunskap är viktigt och i fokus
under hela utbildningen. Detta är nödvändigt i den kunskapsutveckling som ständigt sker inom hälsooch sjukvården. På avancerad nivå har du som student ett stort eget ansvar för att utifrån kursplan
och studiehandledning bedöma vad du behöver lära dig. Egen analys och värdering av olika
situationer är en viktig del i din kompetensutveckling inom ämnesområdet.
Förberedelse till campusförlagd undervisning sker genom att läsa kurslitteratur, se
webbföreläsningar, läsa vetenskapliga publikationer samt förbereda specifika instruktioner från
seminarieledare (se nedan). Kursledare, lärare och inbjudna föreläsare med olika yrkesprofessioner
medverkar i lärandet genom att bidra med kunskap som kompletterar och genom att utmana och
uppmuntra till dialog i de olika arbetsformerna.
VETENSKAPLIG METODIK
Den vetenskapliga metodiken integreras under hela utbildningen. Förkunskapskraven i vetenskaplig
metodik finns presenterat i separat studiehandledning för vetenskaplig metod på Studentportalen.
Repetera på egen hand dina kunskaper i vetenskaplig metodik. Planera in när du integrerar och ser
webbföreläsningar i vetenskaplig metodik under både denna och kommande kurser i utbildningen.
PORTFOLIO
De skriftliga arbeten som du producerar under din utbildning samlar du i din egen portfolio. Dessa
dokument kommer du att använda som ett hjälpmedel i din lärprocess och självvärdering under
utbildningen.
FRÅNVARO
Kursdeltagare som inte är närvarande vid obligatoriska moment ska själv meddela kursansvarig
detta. Vid frånvaro skall en ersättningsuppgift lämnas in på Studentportalen, se särskild instruktion
på studentportalen.
EXAMINATION AV KURSEN
Deltagande i de obligatoriska momenten bidrar till att uppnå kursens mål och är därmed
examinerande. För att bli godkänd på kursen krävs godkända examinationsmoment och godkända
obligatoriska moment.
STUDENTPORTALEN
Studentportalen innehåller information om utbildningen och material du behöver till kursen. Du
behöver ha ett aktivt konto innan utbildningen startar. Har du frågor kring detta vänder du dig till:
helpdesk.uu.se/ 018 4710000.
Information och material kan finnas på tre olika nivåer på studentportalen:
-Programnivå: Information som rör samtliga inriktningar: Ambulans, akutsjukvård, anestesi,
intensivvård, kirurgi samt operation.
-Inriktningsnivå: Information som rör alla kurser inriktning kirurgisk vård.
-Kursnivå: Information som rör den aktuella kursen, exempelvis anslagstavla, schema,
studiehandledning, åhörarkopior.
Du har själv ansvar för att vara uppdaterad enligt den informationen som finns på studentportalen.
Du kan länka din studentmail till en annan mailadress om du redan har en mail du använder frekvent.
Du kan även lägga in ’bevakningar’ i diskussionsforum för att bli notifierad vid nya inlägg.
SEMINARIUM
Se schema med lokalhänvisning. De seminarier som sker under delkursen innebär obligatorisk
närvaro med aktivt deltagande. Seminarierna leds av kursansvariga, sjuksköterskor och läkare med
specifik ämneskunskap. Ett seminarium bygger på en dialog mellan seminarieledare och dig som
student där du är inläst på ämnesområdet.
’Fundamentals of Care’ inom akutsjukvård och Specialistsjuksköterskans roll.
När: Se schema
Syfte: Särskild instruktion i Studiehandledning för ämnets vetenskapliga grund
Hur: Föreläsning, inläsning
Patient med sviktande organfunktion
När: 22/9
Syfte: Att redovisa kunskaper för hur och varför organsvikt inträffar samt hur specialistsjuksköterskan
kan förebygga, identifiera och åtgärda organsvikt hos en person.
Förberedelse: Deltagande på föreläsningarna ”Respirationsfysiologi/patofysiologi” ”Omvårdnad av
patient med sviktande organfunktion” samt deltagande på Syra-Bas seminariet.
Hur: Repetera dina kunskaper om organsvikt med hjälp av kurs- och resurslitteraturen.
Bedömning: Aktivt deltagande i diskussion av patientfall som presenteras på seminariet den 22/9.
Syra-Bas
När: 15/9
Syfte: Att redovisa kunskaper för hur och varför rubbningar inträffar i syra-basbalansen samt hur
specialistsjuksköterskan kan förebygga, identifiera och åtgärdadessa rubbningar hos en person.
Hur: Se webbföreläsningen om Syra-Bas av Monica Frick Bergström, samt läs in dig på de artiklar som
finns i ämnet på studentportalen under kursmaterial.
Bedömning: Aktivt deltagande vid seminariet efter visad aktivitet och kunskap
Motsvarar målen:

Förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar

Förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder

Fördjupad förmåga att självständigt identifiera behov och upprätta omvårdnadsplan

Förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa
frågeställningar och situationer

Förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild beaktande av de mänskliga
rättigheterna.
Medicinsk Teknik
Syfte: Redovisa och utveckla dina kunskaper inom medicinsk teknik på en avancerad nivå
Hur: Föreläsningar enligt schema
Bedömning: Webbtentamen i medicinsk teknik den 30/9
Bild- och funktionsmedicin
Syfte: Redovisa och utveckla dina kunskaper inom bild- och funktionsmedicin. Förberedelse: Se
webbföreläsningarna om bild- och funktionsmedicin, maila en fråga till föreläsaren, länkar och
instruktioner finns på studentportalen under Filarea – Övrigt.
Hur: Aktivt deltagande i diskussion av metodvalens för- och nackdelar för olika personer. Bedömning:
Vid seminarium efter visad aktivitet och kunskap.
Motsvarar målet:
Fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet
Smärtbehandling vid akutsjukvård/kirurgi
Syfte: Att redovisa kunskaper för hur och varför kroppen reagerar på smärta, vad detta innebär för
en person samt hur specialistsjuksköterskan på bästa sätt kan optimera smärtbehandlingen och
lindra smärtan i enlighet med patientens önskemål, integrerad vetenskap och beprövad erfarenhet.
Förberedelse: Deltagande vid föreläsningarna ”Smärtfysiologi” och ”Farmakologisk smärtbehandling”
samt se webbföreläsningen ”Smärta och smärtbehandling”. Repetera med hjälp av kurs-och
resurslitteraturen smärtfysiologi, farmakologi, smärtskattning och behandling av smärta.
Hur: Presentation av ”Studieuppgift 1”. Aktivt deltagande i diskussion kring patientfallet.
Bedömning: Vid seminarium efter visad aktivitet och kunskap
Motsvarar målen:
Förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar
Visa vårdpedagogisk förmåga
Förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
Visa på självkännedom och empatisk förmåga
Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete
samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet för yrkesutövandet
Förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
Fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera behov
och upprätta omvårdnadsplan
Förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och
situationer
STUDIEUPPGIFT 1
Uppgiften kommer att läggas upp separat efter gruppindelning på studentportalen
Skrivanvisningar
Arbetets omfattning ska vara max 2 sidor. Teckenstorlek 12. Radavstånd 1.5. Språket skall vara
korrekt och stringent som i uppsats. Ange referenser enligt vedertaget system, exempelvis APA.
Inlämning
Studieuppgiften inlämnas elektroniskt via ’Studentportalen’ senast 3/10. Feedback ges skriftligt.
Redovisning
Redovisning sker vid smärtseminariet, se under ”seminarier”. Varje grupp har ca 25 minuter till sitt
förfogande för presentation (ca 10 min) samt diskussion (ca 15 min). Presentationen sker muntligt
med elektronisk poster eller power point. Mallar finns på studentportalen.
Komplettering av studieuppgiften
Eventuell komplettering av skall vara inlämnad senast 14 dagar efter att den rättats via
studentportalen.
Plagiat
Tänk på att det är förbjudet att plagiera annans text utan att ange källhänvisningar. Det behövs bara
någon mening för att din text ska fastna i Urkunds kontroll. För att undvika att din text fastnar i
urkund och du blir misstänkt för fusk ska du vara noga med att använda dina egna formuleringar och
om du citerar annan text ska detta framgå tydligt, med citattecken och med källhänvisningar.
Är du osäker på hur man citerar eller använder källhänvisningar, se bibliotekets sidor för hjälp:
http://www.ub.uu.se/sv/Amnesguider/Medicin-och-sjukgymnastik/
WEBBFÖRELÄSNINGAR
Webbföreläsningar i programmet hittar du på Medfarm Play. För att få tillgång till hela utbudet
behöver du logga in med din universitetsinloggning.
Övergripande föreläsningar finns länkade från programnivå, studentportalen.
INDIVIDUELL SJÄLVVÄRDERING
Mall finns på studentportalen. Lämnas in på studentportalen senast 31/10.
TENTAMEN
Individuell skriftlig tentamen baserad på hela kursinnehållet. Se schema för tid och plats.
OMTENTAMEN
Tillfälle för omtentamen meddelas på studentportalen.
RESURSLITTERATUR/VETENSKAPLIKA PUBLIKATIONER
Fagerström, F. (2011). Avancerad klinisk sjuksköterska. Avancerad klinisk omvårdnad i teori och
praxis. Studentlitteratur AB, Lund. ISBN978-91-44-05947-1.
Forsberg, C. & Wengström,Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys och
presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur.
Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad.
Lund: Studentlitteratur.
International Council of Nurses. The ICN code of ethics for nurses. (2014). Stockholm: Svensk
sjuksköterskeförening.
http://www.swenurse.se/etiska-koden/
Svensk Sjuksköterskeförening. Erfarenhetsbaserad kunskap. Vad är det och hur värderar vi
den.(2006). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
http://www.swenurse.se/Documents/Publikationer%20pdffiler/Erfarenhetsbaseradkunskap.pdf
Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Svensk sjuksköterskeförening om – personcentrerad vård.
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
http://www.swenurse.se/PageFiles/9595/Nr80_26nov_OM%20Personcetrerad.pdf
Svensk Sjuksköterskeförening. Värdegrund för omvårdnad. (2012). Stockholm: Svensk
sjuksköterskeförening.
http://www.swenurse.se/PageFiles/8810/Vardegrund.2012.webb.pdf
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning &
klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.
Download