Kronisk sjukdom i primärvården

advertisement
Indikatorer för kronisk sjukdom
Vad kan regioner och landsting ta ut?
Workshop Nationell Primärvårdskvalitet
150324
Olof Norin och Mattias Athlin
Bakgrund
Inom ramen för Kronikersatsningen för patienter med kronisk
sjukdom i primärvården:
1. Identifiera och kartlägga tillgång till kvalitetsdata
2. Analysera skillnader mellan bästa tillgängliga kunskap och
rådande praxis för utvalda kroniska diagnosgrupper
Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns
landsting
Olof Norin och Mattias Athlin
Uppföljning och Analys, Västra Götalands region
Staffan Björck och Bo Palaszewski
Metod
•
•
•
•
•
Intervju
Litteratursökning
Angränsade projekt
Enkät om förutsättningar
Indikatorer från NPR:
– Urval för att spegla förmåga att fånga variabeltyper
– Diagnos, Uthämtat läkemedel, Mätvärde, Strukturerad
text, Åtgärder
• Diagnoskartläggning: hypertoni, förmaksflimmer,
hjärtsvikt, astma, KOL, osteoporos.
Svarsfrekvens
Skillnad mellan teori och praktik
Besök med 2 eller fler diagnoser
Diagnosförekomst
Samtliga vårdformer 2 år
Tidsperiod och diagnosförekomst
100
90
85,9
Procent av antal efter 5 år
80
70
67,7
60
66,3
diabetes
60,1
hypertoni
Förmaksflimmer
50
Kranskärlssjukdom
Serie5
40
Serie6
30
Serie7
Serie8
20
10
0
0
1
2
3
År
4
5
Hypertoni
Diagnosförekomst primärvård 2 och 5 år
40
Andel av befolkning (%)
35
30
25
20
15
10
5
0
2012-13 45-
2009-13 45-
Hypertoni
Diagnosförekomst samtliga vårdformer 2 år
Blodtryck
Senaste värdet, diagnos primärvård 2 år
Blodtryck
Senaste värdet, diagnos primärvård 2 år
Fördelning av blodtrycksvärden
30 000
Riskstratifiering
Uthämtade läkemedel
Journalgranskning
20 000
15 000
10 000
5 000
Systoliskt blodtryck (mm Hg)
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
0
100
antal individer
25 000
Förmaksflimmer
Diagnosförekomst alla vårdformer 2 år
Förmaksflimmer
Diagnos i primärvård 2 år och uthämtade läkemedel
KOL
Diagnosförekomst alla vårdformer 2 år
KOL
Diagnos primärvård 2 år, sökbara uppgifter
KOL
Rökare av uppgift om rökning
Osteoporos
Diagnosförekomst alla vårdformer 2 år
Osteoporos
Läkemedel 0-6 månader efter fraktur
Orsaker till skillnader
Bakgrundsfaktorer
• Primärvårdsuppdrag
• Lokala behandlingsriktlinjer
• Ersättningssystem
• Sjukdomsförekomst
• Demografi
• Socioekonomi
Data
• Inmatning
• Insamling
• Bearbetning
• Avlidna
• Samla diagnoser bakåt i tid
• Diagnoser från samtliga
vårdformer
Lärdomar
•
•
•
•
•
•
En skillnad är ett fel tills motsatsen bevisad
Ersättning påverkar diagnossättning
Tidsperiod diagnosspecifik och avgörande
Avlidna behöver exkluderas
Samtliga vårdformer viktiga
Korrekt registrering:
– Behöver underlättas
– Bör vara meningsfull
• Legala aspekter avgörande för att kunna följa
patienten
Förslag
1. Återför data till användarna
2. Validera: Analys av individdata (stickprov,
journalgranskning?).
3. Lyft legala frågor:
1. Uthämtade läkemedel
2. Olika vårdgivare (Privat/Offentligt drivna)
Hypertoni - Identifierbara uppgifter
Download
Random flashcards
Create flashcards