Observationsunderlag

advertisement
Observationsunderlag
Planering av lärmiljön utifrån varje
enskilt barns behov
Vår syn på individen
Personlig utveckling
•
Motorisk utveckling, fin och grov
•
Emotionell mognad
•
Lämning/ hämtning
•
Intressen
•
Nyfikenhet
•
Hur leker barnet
•
Hur fungerar barnet i grupp
•
Hur fungerar barnet på egen hand
•
Vilka leker barnet med (sociogram)
•
Självständighet
Kunskapsutveckling
•
Barnets språkutveckling: ex. ordförråd, uttryckssätt,
ordförståelse
•
Skriv och läsutveckling: ex. namnet, bokstäver,
ordkännedom, skrivutveckling
•
Matematikutveckling: ex. ramsräkning, antal, storlekar,
sortering
•
Naturkunskap: ex. djur, växter, svampar, årstider
•
Kunskaper som gynnar självständigheten: ex. klä på/av,
hänga upp sina kläder, hitta sin hylla, skära maten, lägga
upp mat etc
Lära
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
att lära
Hur tar barnet instruktioner
Vilka val av arbete/lek väljer barnet
Hur påverkas barnet av omgivningen
Hur tar sig barnet an nya uppgifter
Aktiv/reflekterande
Hur agerar barnet vid motgångar
Hur agerar barnet vid nytt lärande
Hur tar sig barnet an arbetsprocessen starta-genomföraavsluta
Vem tar barnet stöd och hjälp av
Hur lär sig barnet, ex. härmar, repeterar, lyssnar, provar,
experimenterar, erfarenheter
Namn på barnet:
Motorisk utveckling
Språkutveckling
Skriv- och läsutveckling
Emotionell mognad
Lämning/hämtning
Matematikutveckling
Kunskaper som gynnar
självständigheten
Intressen
Nyfikenhet
Hur leker barnet
Kunskaps
utveckling
Personlig
utveckling
Barnet i grupp
Barnet på egen hand
Vilka leker barnet med
Lära att
lära
Självständighet
Hur tar barnet instruktioner
Val av arbete/lek
Påverkas av omgivningen
Nya uppgifter
Aktiv/reflekterande
Barnet vid motgångar
Agernade vid nytt lärande
Arbetsprocessen
Vem tar barnet stöd o hjälp ifrån
Hur lär sig barnet
Vår syn på individen
Våra värderingar och våra löften
Våra värderingar
Våra löften observation för oss själva
•
•
•
•
Hur har vi/ska vi skapat förutsättningar för att…?
Hur har vi/ska vi ändrat i miljön för att…?
Hur har vi/ska vi planera i verksamheten för att…?
•
•
Hur tar barnet personligt ansvar?
Hur agerar barnet mot olikheter?
På vilket sättvisar barnet tydlighet?
Respekt gentemot andra barns känslor
och viljor?
Hur kommer barnet till sin rätt?
Barnets tro på sig själv!!
Barnet får möjlighet…
• -att komma till sin rätt
• -till erfarenhetsbaserat lärande
• -att förstå sitt eget lärande
• -att känna tillit till sig själv och sin egen
förmåga
• -att utveckla sin förmåga till kommunikation
och respektfullt samspel med andra
•
Vilket språk använder vi pedagoger i samtal
med barnet?
Våra värderingar
Hur tar barnet personligt
ansvar?
igt
l
n
o
s
Per
r
ansva
Olik
Hur agerar barnet mot
olikheter?
På vilket sätt visar barnet
tydlighet?
Tydlighet
Respekt gentemot andra barns
känslor och viljor?
Våra värderingar
Barnets tro på sig själv?
het
Download