Klimatförändringar

advertisement
Klimatförändringar
Ställningstagande
Antagen av Verkställande Direktören och Koncernchefen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 18 februari 2011.
Ställningstagande för SEB. Härrör
från instruktionen för Verkställande
Direktören och Koncernchefen.
SEB Ställningstaganden
klimatförändringar
Inledning
a) Om SEB
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi erbjuder ett brett
utbud av finansiella tjänster till privatpersoner, företag och institutionella kunder i åtta länder i norra Europa. Vår affärsverksamhet är internationell och därför är vi närvarande i ett 20-tal länder
runt om i världen. Totalt har SEB runt 17 000 anställda.
Genom vår affärsverksamhet har vi en påverkan på lokala samhällen i många länder. Som bank spelar vi en viktig roll i samhället
genom att tillhandahålla långivning och kapitalförvaltning som
bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd. SEB:s vision är
att vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner.
Att agera ansvarsfullt är en förutsättning för att vi ska kunna
fortsätta vara framgångsrika i föränderlig värld.
b) SEB och hållbarhet
På SEB betyder hållbar utveckling att vi bygger ett hållbart
företag som bank och finansiell institution; vi tar ansvar för
våra kunder och anställda, skapar långsiktigt värde för våra
aktieägare, bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling och
är en positiv kraft i de samhällen där vi bor och arbetar.
Genom att driva en affärsverksamhet som tar ansvar för miljön
och sociala frågor i samhället samt verkar för god bolagsstyrning
och hög etisk standard kan vi bidra till en sund och hållbar
ekonomisk utveckling.
Vårt arbete grundar sig på internationella konventioner och
riktlinjer såsom FN:s Global Compact och FN:s principer för
ansvarsfulla investeringar (PRI). SEB tillämpar även Ekvatorprinciperna och stödjer FN:s Miljöprogram för den finansiella
sektorn (UNEP FI).
c) Syftet med ställningstaganden och
branschpolicys
Vår ambition är att verka för långsiktigt hållbara affärsmetoder.
Genom att förbättra vårt eget arbete, liksom att uppmuntra
andras framsteg, kan vi tillsammans få till stånd en verklig och
bestående förändring.
Att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter i en verksamhet omfattar både risker och möjligheter.
Till stöd för detta arbete har vi på SEB utvecklat koncerngemensamma ställningstaganden och policys for utvalda branscher.
Syftet med dessa policys och ställningstaganden är att skapa ett
gemensamt ramverk för en proaktiv och framtidsinriktad dialog
med de kunder och portföljbolag vi arbetar med eller investerar i.
Detta kommer att hjälpa oss att tillsammans minimera risker och
tillvarata möjligheter.
d) Tillämpningsområde och extern vägledning
SEB:s branschpolicys och koncerngemensamma ställningstaganden gäller för alla marknader där SEB finns och omfattar
banktjänster såsom finansiering och rådgivning. Våra ställningstaganden och branschpolicys kommer även in i SEB Kapitalförvaltnings arbete med att integrera miljömässiga och sociala
aspekter i policys och processer, ett arbete som bedrivs inom
ramen för vårt åtagande gentemot FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar.
SEB:s branschpolicys och koncerngemensamma ställningstaganden ger vägledning avseende ”best practice” samt lyfter
fram de internationella konventioner och riktlinjer som vi
uppmanar företag att följa. Vår avsikt är att arbeta tillsammans
med kunder och portföljbolag för att successivt utveckla bättre,
mer ansvarsfulla affärsmetoder.
I de fall våra kunder och portföljbolag inte lever upp till våra ambitioner, tror vi att vi kan göra större skillnad genom att fortsätta
vara engagerade än genom att lämna en existerande relation. I
dessa fall kommer vi primärt att stödja kunder och portföljbolag
så att de på ett tillfredsställande sätt kan göra framsteg enligt en
trovärdig, transparent och tidsbunden plan. Som en sista utväg,
kan SEB välja att avsluta en relation med kunder som inte följer
den överenskomna planen.
e) Nuvarande policys och ställningstaganden
SEB har inledningsvis valt områden och branscher där det finns
många miljömässiga och sociala aspekter att ta hänsyn till och
som är relevanta för vår affärsverksamhet.
Från 18 februari 2011 har vi policys för följande branscher:
vapen och försvarsindustrin, gruv- och metallindustrin, sjöfart,
skogsbruk, fossila bränslen och förnyelsebar energi.
Från 18 februari 2011 har vi koncerngemensamma ställningstaganden för följande områden: klimatförändring, sötvatten
och barnarbete.
f) Engagemang och återkoppling
Vi uppskattar kommentarer och återkoppling på våra branschpolicys och koncerngemensamma ställningstaganden. Eventuell
återkoppling ska ställas till SEB:s centrala hållbarhetsteam på
e-postadress [email protected]
Besök dessutom gärna:
SEB:s koncernwebbplats
För mer information om vår strategi för hållbarhet, vår fullständiga hållbarhetsrapportering samt fakta och siffror är
du välkommen att besöka: www.sebgroup.com/hallbarhet
Hållbara perspektiv
Vår dedikerade mötesplats på webben där du har tillgång till vår
Hållbarhetsakademi, och Quiz, där du kan ta del av berättelser
och goda exempel på företags och organisationers arbete med
hållbarhet. Du kan också lära dig mer om SEB:s arbete.
www.sebgroup.com/hallbaraperspektiv
www.sebgroup.com/sustainability
[email protected]
5
SEB Ställningstaganden
klimatförändringar
Ställningstagande – klimatförändringar
Inledning
Syfte
Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt mer uppenbara. Ekosystemen riskerar att rubbas och världen står inför
en av de största miljömässiga utmaningarna någonsin. FN:s
klimatpanel (IPCC) publicerade sin fjärde utvärderingsrapport
20071. Risken för att konsekvenserna av klimatförändringarna
blir permanenta om inte kraftfulla åtgärder vidtas har sedan
dess ökat. Utsläppen av växthusgaser behöver minskas, genom
att bland annat använda jordens resurser mer effektivt och
utveckla alternativa energikällor.
Syftet med detta ställningstagande är att lägga en grund för
dialog med kunder, portföljbolag och andra intressenter samt
klargöra våra ambitioner och åtgärder för att minska våra egna
koldioxidutsläpp. Vi tror att vi kan påverka situationen i positiv
riktning genom att lyfta fram exempel på bra och effektivt
klimatförändringsarbete.
Vi på SEB är fullt medvetna om riskerna med klimatförändringar
och de utgör en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Vi har inom
ramen för vårt miljöstrategiska arbete satt upp mål för våra
direkta koldioxidutsläpp och arbetar kontinuerligt för att minska dessa. Vi ser det som viktigt att rapportera våra koldioxidutsläpp och deltar bland annat i Carbon Disclosure Project
(CDP)2 för att främja öppenhet.
Vi prioriterar minskade utsläpp av växthusgaser högt. I vår roll
som finansiell mellanhand strävar vi efter att hitta konstruktiva
sätt att bidra, och har i vår egen verksamhet åtagit oss att minska våra koldioxidutsläpp med 45 procent fram till 20153. Vi har
också tagit en rad initiativ för att mäta och minimera våra egna
koldioxidutsläpp. Det innebär bland annat att vi:
• undviker koldioxidintensiva aktiviteter i möjligaste mån;
•minskar vår energiförbrukning och våra affärsresor;
•ersätter fossila bränslen med förnybar energi; och
•har kompenserat våra kvarvarande koldioxidutsläpp.
Deltagande
Vi arbetar för att minska våra egna koldioxidutsläpp, och tillhör
de företag som har skrivit under Carbon Disclosure Project
(CDP).
Förutom ambitionen att minska våra egna utsläpp, arbetar
vi med våra kunder och portföljbolag för att så långt som
möjligt säkerställa att de är medvetna om riskerna med klimatförändringar – och om de affärsmöjligheter som kan uppstå i
arbetet med att förebygga och anpassa sig till dessa. Vi strävar
kontinuerligt efter att vara ett hållbart företag genom att i
dialog med våra kunder och portföljbolag minimera den
indirekta klimatpåverkan våra finansiella tjänster kan ge
upphov till. Vårt hållbarhetsarbete tar sig i uttryck i olika
vägledande principer inom SEB där vi:
•är medvetna om vår roll som finansiell mellanhand och att vi
därmed kan ha en inverkan på såväl klimatet som de åtgärder
som tas för att minska klimatpåverkan;
•bidrar till finansieringen av miljövänliga projekt och utvecklar
finansiella produkter och tjänster som bidrar till hållbara
åtgärder;
•arbetar för att identifiera och minska riskerna som är
kopplade till klimatförändringar; och
•påverkar våra kunder och portföljbolag att ha, för sin verk-
samhet tillämpliga, miljöledningssystem och klimatstrategier.
1)
Intergovernmental Panel on Climate Change; www.ipcc.ch
2)CDP är en oberoende ideell organisation. Via CDP redovisar tusentals organisationer i världens största ekonomier sina utsläpp av växthusgaser och sina
klimatstrategier. www.cdproject.net.
3)Jämfört med nollmätningen 2008.
www.sebgroup.com/sustainability
[email protected]
6
Download
Random flashcards
Create flashcards