Microspiralfilter - testrapporter

advertisement
Microspiralfilter - testrapporter
Testrapport Uran
Testrapport Cesium 137
Strontium 90 - utdrag
Testrapporter E.coli
övriga mikroorganismer
Testrapport Kalcium
Testrapport Pasteuröversatt utdrag
Tabell - sammanställning
reningskapacitet
microspiral
filter
www.microspiralfilter.com
Testrapport Uran
(microspiralfilter porositet 0,05-0,1 µm)
Testrapport Cesium 137
Strontium 90 - utdrag
(microspiralfilter porositet 0,05-0,1 µm för hårt vatten)
(Microspiralfilter)
(Microspiralfilter)
Testrapporter E.coli
övriga mikroorganismer
(microspiralfilter porositet 0,05-0,1 µm)
(före filter)
(efter filter)
(filtret hade varit i bruk ca 6 månader vid testtillfället)
(före filter)
(efter filter)
(före filter)
(efter filter)
Testrapport Kalcium
(microspiralfilter porositet 0,1-0,5 µm för hårt vattenvid provtagningen hade filtret använts ca 7 månader)
(före filter)
(efter filter)
Testrapport Pasteuröversatt utdrag
(microspiralfilter porositet 0,1-0,5 µm )
Jämförande test av barriärfunktion hos dricksvattenfilter.
Jämförelse mellan filter med Microspiralmaterial, trestegsfilter #2
och trestegsfilter #3 med rotavirusmodell och E.colimodell.
Utförd av Pasteur Research Institute, Scientific group of Environmental
Microbiology - 30 maj 2008
(översättning och sammanfattning 20 augusti 2010. I.T.)
Material och metod:
Testobjekt: Trestegsfilter # 1 (med Microspiraler), trestegsfilter # 2,
trestegsfilter # 3.
Modellvirus är rotavirus grupp A, HRV/SPb/884/10/05 från 4-årigt
barn med diarre och kräkningar.
Metod; immunofermentanalys.
Viruset blandades med vatten i olika koncentrationer.
1000 liter vatten filtrerades vidare genom varje filter.
Vidare undersöktes E.coli med typiska egenskaper.
Olika koncentrationer av E.coli framställdes i vatten:
1) 3,5 x 10
2
2) 2,0 x 10
4
3) 2,2 x 10
5
Vattnet filtrerades genom resp. filter och bakteriekonc. mäts igen.
Innan experiment
Efter filtrering
Filter # 1 (Microspiral)
Efter filtrering
Filter # 2
Efter filtrering
Filter # 3
Generella slutsatser
1) Filter # 1 (Microspiralmaterialet) fungerar effektivt och har en barriärfunktion mot
rotavirus och E.coli även efter en månads användning (motsvarar ung. 6 månaders
användning i ett hushåll)
2) Filter # 2 började visa tecken på försvagad barrikärfunktion redan efter en månad.
3) Filter # 3 saknar barriärfunktion avseende rotavirus och E.coli
Resultat
efter 1000 liter vatten med rotavirus
Viruskoncentration
Microspiralfilter # 1
1) positiv
(kontrollmetod)
2) 1 x 10
+/+
+/+
-/-
/+
metod
Filter # 3
Filter # 2
immunoferment
analys
+/+
6
immunoferment
analys
+/+
Slutsatser
Det är uppenbart att barriärfunktionen hos Microspiralmaterialet är hög. Inga
rotavirus förekom i vattnet efter filtret.
Det fanns dock virus i små mängder efter filter # 2.
Filter # 3 saknar barriärfunktion överhuvudtaget. Samma koncentration av
virus förekom både före och efter filtrering.
...
Information om experiment med E.coli
tabell 3 och 4
Koncentration E.coli före och efter filter
före
efter
2
filter # 1
3,5x10
(Microspiral)
2
filter # 2
3,5x10
filter # 3
3,5x10
2
före
4
0
2,0x10
0
2,0x10
4
2
2,0x10
4
2,0x10
efter
före
5
0
2,2x10
3
1,9x10
4
1,8x10
5
2,2x10
5
2,2x10
efter
0
4
1,1x10
5
2,0x10
Slutsatser
1) E.coli existerade inte i vattnet efter filter # 1 (Microspiralfiltret)
2) Filter # 2 visade sämre resultat
3) Filter # 3 saknar barriärfunktion mot E.coli
Vilket filter garanterar den bästa reningen?
Denna fråga är viktig för alla som har beslutat sig för att välja ett filter för att använda i hemmet.
Hur mycket kan man lita på reklamen som lovar att avlägsna alla föroreningar från kranvattnet?
Vi ställde denna fråga till en specialist som är väl bekant med omständigheterna, nämligen Dr
Vladimir Malyshev, chef för Group of Environmental Microbiology vid Pasteur Research Institute.
G: Dr Malyshev, ni har alltså utfört tester som avslöjar hur effektiva olika slags filter är?
V.M.: Vi är intresserade av att jämföra olika populära vattenbehandlingssystem som exempelvis
stationära trestegsfilter. Dessa är installerade under diskbänken och det renade vattnet tas ut via en
separat kran på diskbänken. På grund av att dessa filter börjar bli mycket populära så är det viktigt
att förstå hur effektiva dessa är som en barriär mot mikrobiologisk kontamination.
G: Har ni undersökt dessa filter för alla typer av kontamination?
V.M.: Det är en omöjlighet att kontrollera funktionen hos samtliga filter med avseende av alla typer
av virus och bakterier som kan förekomma i vatten. Efter att ha analyserat en mängd olika vattenförsörjningssystem innehållande olika slags bakterie och viruskontamination, så valde vi att testa de
viktigaste: först mänskligt rotavirus (barndiarré) och därefter E.coli.
G: Vad blev resultatet av den första testen?
V.M.: Vi använde oss av tre stationära modeller från de mest populära märkena som finns tillgängliga i
de flesta branschbutiker; Microspiralfilter och filter från två andra producenter. Vi återskapade samma förhållanden i laboratoriet som förekommer i hemmet. För detta ändamål använde vi vanligt kranvatten i
vilket virus inte förekom initialt (dvs efter sterilisering) och därefter tillsattes virus och slutligen lät vi
tusen liter vatten passera genom resp. filter.
Data som man erhöll på detta sätt visar att endast Microspiralfiltret presterade en pålitlig barriär, där inga rotavirus överhuvudtaget kunde uppmätas efter filtrering. Filter från andra tillverkare däremot släppte helt eller
delvis igenom rotavirus. I ett fall fanns ingen skyddseffekt alls.
G: Vad blev resultaten av testet med E.coli?
V.M.: Detta test är speciellt viktigt vad gäller användning av filter i hushållet. Ett filter kan ackumulera
bakterier som en svamp och sedan släppa ut dessa till det renade vattnet.
Därför kontaminerade vi filtrena med E.coli och lät vatten passera igenom. Vi utförde tester med tre olika
koncentrationer av E.coli; 3,5x10 2 , 2,0x10 4 , och 2.2x10 5 kolonibildande enheter per millimeter.
G: Vad kan dessa olika koncentrationer jämföras med?
V.M.: Sådana koncentrationer är bara möjliga om det har skett någon oväntad händelse som t.ex. en olycka
där besmittat material har kommit i kontakt med en vattentäkt. De första två nivåerna är möjliga i en öppen
vattenbehållare eller bassäng och den tredje nivån är typisk för avloppsvatten.
G: Hur lyckades de olika filtrena klara sin uppgift?
V.M.: Det enda filter som inte alls släppte igenom E.coli var Microspiralfiltret och reproduktionen av bakterier i
samtliga koncentrationer hölls tillbaka av detta filter.
De andra filtrena visade anmärkningsvärt mycket sämre resultat. Ett var effektivt endast vid den lägsta
koncentrationsnivån och föll tydligt igenom vid högre koncentrationer Ett annat filter gjorde ingen märkbar
skillnad överhuvudtaget, utan släppte helt igenom E.colibakterierna.
G: Vilka slutsatser kan man dra från dessa tester?
V.M.: Bland de stationära filter som testades kan man konstatera att endast Microspiralfiltret utgjorde ett
effektivt skydd och fungerar som en barriär mot vatten som är besmittat med virus och bakterier,
och detta skydd fungerade helt ut under en månads experiment (detta motsvarar ungefär 6 månaders
bruk under verkliga förhållanden).
Detta beror uppenbart på det faktum att materialet har en för rotavirus ogenomtränglig struktur och
dessutom så förhindras reproduktionen av bakterier genom det silver som finns inbäddat (och stannar) i materialet.
www.internationalwatertech.com
info 044-7770420
Hur skyddar man barn?
Vad bör man göra för att skydda ett barn från magsjukdomar orsakade av bakterier eller virus?
Låt oss höra vad chefen för Scientific Group of Environmental Microbiology hos Pasteur Research
Institute, Doctor of Medical Sciences, Vladimir Malyshev har att säga om den saken i följande intervju:
G: Dr Malyshev, vilka virussjukdomar är vanligast idag?
V.M.: Bland många allvarliga problem som vi brottas med dagligen är de vanligaste maginfektioner och
hepatit A. En stor del av orsaken till detta är dåligt dricksvatten.
Dess kvalitet påverkas av att infrastrukturen, ledningar, reservoarer etc ofta är utslitna och att det blir
olyckshändelser med vatten och avloppsledningar.
(I Sverige ligger genomsnittstiden för byte av rörledningar för vatten och avlopp enl. uppgift på ca 130 år
istället för det rekommenderade intervallet på 30-60 år! ö.a.)
G: Vad bör göras för att skydda barn från infektioner av kranvatten?
V.M.: Idag kan man skydda sig mot virusinfektioner genom att använda vattenfilter. Dessa passar bra för
användning i hemmet. Det är dock inte alla filter som är lika bra på att eliminera virus. Därför kan man bara
ge renat vatten till barnen under förutsättning att man är helt säker på filtrets tillförlitlighet.
G: Ni har utfört tester av olika filter. Hur effektiva är de på att skydda mot virusinfektioner?
V.M.: Vi testade i detalj hushållsfilter även producerade med Microspiralmaterial. Vårt syfte var att klargöra till
vilken grad de klarade av att skydda mot virus från hepatit A, rotavirus (barndiarré), norovirus (vinterkräksjuka)
och E.coli.
Till och med när virusinnehållet i vattnet var så högt som 1x108 och 1x109 klarade Microspiral-3-filtret av att
skydda till 100%.
Låt mig förklara: En viruskoncentration som är 1x106 är infektionsnivån hos ett svårt kontaminerat avloppsvatten, och koncentrationen 1x108 kan endast uppnås i ett laboratorium.
Resultatet av dessa tester bekräftar att en extremt hög skyddsnivå erhålles av Microspiralfiltret mot hepatit A,
rotavirus, norovirus och E.coli.
G: Vad är anledningen till att Microspiralfiltret är så effektivt i detta sammanhang?
V.M.: Poängen är att endast detta filter använder sig av en unik polymer. Inget av de andra testade
materialen kunde tävla med Microspiraler när det gällde effektiviteten av att lyckas avlägsna ett sådant brett
spektrum av kemiska ämnen.
Under ett mikroskop kan man se att filtermaterialet liknar ett nystan av sammanvävda kanaler i vilka virus
och E.coli fastnar. Filtreringskanalerna hos Microspiralmaterialet har en slingrande spiralform och en porositet
som förhindrar att de bortfiltrerade föroreningarna läcker ut i det renade vattnet, vilket annars är lätt hänt vid
tryckstötar i ledningssystem.
På grund av dessa omständigheter så blir detta material en pålitlig barriär mot virusinfektioner.
G: Vad kan ni rekommendera till föräldrar som bekymrar sig över hur kranvattnet kan påverka barnens
hälsa?
V.M.: Med hänsyn till resultaten av testerna, så kan jag rekommendera filter med det testade
Microspiralmaterialet när det gäller att förhindra olika slags infektioner som kan spridas med vattnet. De kan
rekommenderas för permanent användning i förskolor, skolor, medicinska och andra institutioner och
naturligtvis i hemmet.
www.internationalwatertech.com
info 044-7770420
Tabell - sammanställning
reningskapacitet
(microspiralfilter porositet 0,1-0,5 µm testat vid olika
tillfällen - kan skifta beroende på vattnets föroreningsgrad)
Hur stor är reningskapaciteten?
Tabellen nedan gäller resultatet av rening med microspiralfilter monterat i de
större vattenrenarna och med rening av kranvatten från ett par olika städer med
tämligen mycket föroreningar i vattnet.
När det gäller klor så fångar materialet även de betydligt farligare klorföreningarna.
Materialet utvecklades från början för att filtrera bort radioaktiva partiklar exempelvis
efter olyckor i kärnkraftverk och därför har det en stor effektivitet bla när det gäller
tungmetaller som illustreras i tabellen härunder;.
Ungefärlig reningseffektivitet - Mikrospiralfilter
Föroreningsämnen
Reningseffektivitet
Oupplösta partiklar (> 5 micron)
(rost, lera, sand, sjögräs, andra partiklar
större än 1 micron)
100%
Tung- och radioaktiva metaller
(strontium-90, cesium-137 se nedan)
upp till 99%
Aluminium
97%
Molybden
97,5%
Bly
99,2%
Järn
97%
Zink
99%
Kadmium
95%
Koppar
94%
Cesium-137
99,7%
Strontium-90
98,3%
Klor
100%
Organiska ämnen (pesticider, herbicider,
cancerogena ämnen)
upp till 95%
Uran (testat Uppsala 2011)
98,4%
Fenol
100%
Microorganismer och E-coli
upp till 99%
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards