Klinisk mikrobiologi 2009-09-29

advertisement
DSM2.1 H09
Tentamen
Klinisk mikrobiologi
Sista 6 siffrorna i personnr:________________
2009-09-29
Poäng: ______
Svar på frågorna 6-12
6
Vad betyder begreppet ”titerstegring” inom mikrobiologisk serologi?
1
Att man ser en ökande mängd antikroppar över tiden. Kräver att man tar
minst två prov och jämför.
7
För att testa om ett prov, tex luftvägssekret, innehåller ett bestämt virus
brukar man inte använda odling eller mikroskopi. Istället används riktade
test som påvisar några av virusets beståndsdelar. Vilka är de två
huvudprinciper som används och vad påvisar de?
2
Antigenpåvisning (tex IF). Påvisar virusproteiner.
Nukleinsyrapåvisning (tex PCR). Påvisar virusets arvsmassa.
8
a. Vilka är de tre vanligaste virusen som orsakar gastroenterit och
vilken metod används för att diagnosticera dessa virus? (3p)
b. Beskriv en fördel resp en nackdel med respektive metod (2p)
5
a. Calicivirus, rotavirus och adenovirus.
Calici: RT-PCR, Rota och Adeno: Snabbtest baserat på
antigendetektion
b. RT-PCR: plus: specifik, känslig, minus: tar tid, dyr
Snabbtest: plus: snabb, billig, minus: ospecifik, okänslig
9
a. Ett magsjukevirus är känt för att inte ge någon långvarig
immunitet och man kan alltså insjukna flera gånger samma
säsong, vilket virus gäller detta? (1p)
b. Ett annat magsjukevirus ger bra immunitet, ett faktum som har
utnyttjats för att utveckla ett vaccin. Vilket virus gäller detta? Vad
heter vaccinet och vilken patientgrupp har mest nytta av det (barn,
ungdomar, vuxna)? (2p)
a. Calicivirus
b. Rotavirus, Vaccinet heter Rotarix och ges till små barn under 24
veckor.
3
DSM2.1 H09
Tentamen
Klinisk mikrobiologi
Sista 6 siffrorna i personnr:________________
2009-09-29
Poäng: ______
10 En patient insjuknar i magsjuka och ringer dig som läkare på en
vårdcentral. Pat har just kräkts hemma och önskar träffa en läkare. Vilket
av följande alternativ rekommenderar du och varför?
a) Komma in till vårdcentralen för provtagning
b) Stanna hemma och vänta 1-2 dygn. Pat får höra av sig om ej bra
inom 1-2 dygn.
c) Åka in till akuten då du har fullt just denna dag.
2
Stanna hemma och vänta, de flesta med denna typ av magsjuka blir bra
inom 1-2 dygn. Inte åka varken till vårdcentralen eller akuten då risk för
smitta av andra är överhängande. För full poäng krävs rätt alternativ
och en förklaring till varför man ej ska åka iväg.
11 För att med säkerhet ställa diagnosen akut hepatit B virus iunfektion bör
du ta ett blodprov och MINST begära testning av två markörer, vilka?
2
HBsAg och anti-HBc IgM
12 Vilket virus kan ge en svår fosterskada karaktäriserad av mikrokrani;
mikroencefali; hepato-splenomegali och trombocytopen purpura (små
röda utslag)?
Finns vaccin mot detta virus, och i så fall är det ett ”levande” attenuerat
eller ”avdödat” vaccin?
cytomegalovirus; finns inget vaccin
END
2
Download