Högbergsgårdens årsberättelse 2015-2016

advertisement
Högbergsgårdensårsberättelse2015-2016
Införuppstartenhösten2015,sågjordeviomåldersindelningenpåvåraavdelningar.Viharenavdelningsom
heterMyrandärdetgår1-2åringar.PåavdelningSnigelngårdet3-4åringarochpåMaskengårdet4-5
åringar.Vifickocksåtvånyapedagoger.
Vibörjadeterminenmedettföräldramötedärvipresenteradevåraprioriterademål,somdethärläsåretvar:
Barnsinflytande–barnenutvecklarsinförmågaattuttryckatankarochåsikterochdärmedfåmöjlighetatt
påverkasinsituation.
Språkochkommunikation–barnenutvecklarettnyanserattalspråk,ordförrådochbegreppsamtsinförmåga
attlekamedord,uttryckatankar,ställafrågor,argumenteraochkommuniceramedandra.
Identitetsochkroppsuppfattning–attbarnenutvecklarsinnyfikenhetochlustsamtförmågaattlekaochlära.
Naturvetenskapochteknik–attbarnenutvecklarsinförmågaattbygga,skapaochkonstrueramedhjälpav
olikatekniker,materialochredskap.
Normerochvärden–attbarnenutvecklarförståelseförattallamänniskorharlikavärdeoberoendeavetnisk
tillhörighet.
Temaarbete
VipresenteradeocksådennyatemabokenPromenad.Sedaninleddes
arbetetmedbarnengenomattvihadeeninlyssningsfas,därvi
dokumenteradebarnensintressenkringboken.
PåMyran,därdeallrayngstabarnengår,gjordestittskåpmedbilderfrånboken.Dessasattesupppåväggen
förattbarnenlättskullekunnatittaochpeka.Trotsdetta,sååtervändebarnentillBabblarfigurernaoch
böckernaomBabblarna,somviarbetademedåretinnan.
”Viserattbarnenlekermedbabblarnaiderashus,deharoftababblarnamedisin
lek,skjutsarbabblarnaidockvagnenochgåromkringmeddem.Barnenståroftaoch
pekarpåbabblarnasomäruppsattapåväggen
vidbokhyllan.
Barnenlekermedbilen,tarsjälva
babblarböckernaochtittari.
Barnenkommeroftaochsägerattdevilldansa,
bådemedkanonenochskivan”
UnderåretharbarnenhaftmedsigBabblarnaiarbetetmedde
prioriterademålen.Ettstortintresseharvaritvatten,vilketleddetillett
arbetekringbegreppenflyta/sjunka.BarnenanvändesakerfrånBobbosväskaförattseomdeflötellersjönk.
PåSnigeln,därmellanbarnengår,börjadeinlyssningsfasenmedenheldelskogsutflykter.Barnenpratade
mycketkringblåbärochbjörnar.VipedagogerpratademycketkringensidaibokendärFrilufts-Berravari
skogen.Dettaintressevarfrämstiskogenellernärvikomtillbakafrånutflykten.Annarslektebarnenofta
robotarellerrymden.VibeslutadedåattarbetamedsidanomElmer,somärenastronaut.
”Ettbarninspireradedeandrabarnenmedrymdendådennehadefåttenrymddräktochen
rymdryggsäck.Iensamlinggjordevientankekartaförattsevadbarnenvissteomrymden.
Vivisadedåenannanfilmom”Rymdrekryterna”.Dennafilmtittadevipåfleragånger,dådenvar
ganskasvår,medmånganyaord.
ViharsattuppbilderpåSaturnus,planeternaisolsystemet,bilderpåenrymdsond,teleskopsomvar
medifilmen.
Vihartagitkortochskrivitnervadbarnenharpratatom.Tankekartanharuppdateratsmednyaord
efterattvilästHalvanochrymdskeppet”
Idettaarbeteharvifåttmedfleraavvåraprioriterademål.Blandannat
språkochkommunikation,naturvetenskapochteknikochbarnsinflytande.
PåMasken,därdeäldstabarnengår,ärdeindeladeitvågrupper.HjärtgruppenochStjärngruppen.
”Viharlästbokenpromenadpåolikasättävenmedhjälpavprojektorn.Vilyssnadeinochantecknadebarnens
kommentarer.UtifråndetblevHjärtgruppensvalElmer.Viharanväntossavtankekartorföratthöravilkaord
barnenkan.Viharvaritpåbiblioteketochlånatböcker,söktpåinternetefterfaktaochtittatpåfilmerom
rymden.Viharoftapratatomordsomkommituppomrymdent.ex.att”rymdstenar”heterasteroiderochatt
JordenheterTelluspåLatin.Viharävenhörtbarnenanvändaordsomförknippasmedrymdent.ex.ettbarn
visadeatthanhaderitatenteckningmedsolsystemet.Ettannatbarnhadefickanfullmed”golderiter”(stenar
somasteroider)NärviundradeomhonmenadeasteroidersåutropadehonglattJaaa!”
Utifråndettainleddesetttemaarbetekringrymden,solsystemetochsenarevårplanetJorden.Barnenhar
skapatsinaegnaplanetermedhjälpavolikatekniker,ettgemensamtsolsystemochakvariummedfiskar.
Pedagogernaharhaftfortlöpandereflektionsstundermedbarnen,bådeenskiltochigruppförattgebarnen
möjlighetattpåverkatemaarbetetsinriktning.GenomdettafårvimedfleraavHandlingsplanensmål,bland
annatSpråkochkommunikationochBarnsinflytande.
Pojkeberättaromsinplanet26/11-15
Vadheterdinplanet?Jorden.
Hurserdinplanetut?Detblåaärvatten.Detgulaärljusfrånstjärnorna,
leksaksstjärnornasombarnenlekermedpåkvällen.Denärlitebuckligmenändå
såärdenrund.Detljusblåärgatorna,putte-puttelitet.Detgrönaärgräsochdet
rödaärjättehettfördetärnyasfalt.
Finnsdetnågotpådinplanet?Detärmänniskorsombordär.Minfavoritfigurär
MrBeanhanbordär.Detfinnscyklarochracerbilarsomkanköra”140fort”.
Hurkommermantilldinplanet?Manmåsteflygarymdraketjättelångt.Detär
30000mildit.Dettarjättemyckettimmarochminuterattkommadit.
StjärngruppensbarnfastnadeförbildenmedSop-Gunilla,vilketleddetillettarbetemedmiljö,återvinningoch
kompostering.Barnenplockadeskräpinaturen,somdetogmedtillförskolanochskapadeolikakonstverk
med.
”Torsdagfm:UppmedalltskräppåbordetochSORTERAiolikahögar.Barnenkändeigenvaddeplockatoch
pratadekringdetvilketskräppassadeihop.”Naturskräp”,Plastskräp,Pappersmuggar,Metallskräp,Textilskräp
+enBildel.
Viladedetsorteradeskräpetivarsinplastpåse.”
Barnenharanväntsigavfleraolikateknikeriskapande.Blandannat
tecknat,använtlimpistol,skapatileraochmålat.Deharskapatolika
skulpturer,bokstäverochhus.
Medhjälpavtemaarbetetharbarnenfåttarbetamedvåraprioriterade
målIdentitetsochKroppsuppfattningochNaturvetenskapochTeknik.
NormerochVärden:
Förskolanskasträvaefterattvarjebarnutvecklarförståelseförattallamänniskorharlikavärdeoberoendeav
etnisktillhörighet.
EnligtbestämmelsernasåuppdaterarvivårPlanmotdiskrimineringochkränkandebehandlingvarjeår.Dethär
åretharviarbetatkringetnicitetochkulturutifrånosspedagoger.
Underåretuppmärksammadeviolikasärskildahändelserochhögtider.
Idecemberåtvijullunchmedbarnochpersonal.Vidlucia”lussade”deäldrebarnenfördeyngsta.Vifilmade
närbarnensjöngochvisadesedanpåstorbildförbarnochvårdnadshavareundereneftermiddag.Barnenbjöd
pålussebullarochpepparkakorsomdebakat.
Ibörjanpå2016hadevienlitenjulgransplundring.Vidansadekringgranenochsjöngtraditionellasångeroch
fikadetillsammansmedbarnen.
Vidpåskåtvitraditionellpåsklunchtillsammansmedbarnen.
ImajåktedeblivandeskolbarnenpåenavslutningsresatillHudiksvallochMulleMeck.Därfickbarnenprova
påexperimentochsnickraiMulleMecksverkstad.
Viordnadeocksåengårdsfesttillsammansmedbarnochvårdnadshavare.Vierbjödstationerdärdefickprova
påolikaaktiviteterutifrånvåratemaarbeten.Familjernahademedegetfika.
Midsommarfiradevimeddanskringmidsommarstångenochsedanåtviglassochjordgubbar.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards