SJSE11 Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi I

advertisement
Kodnummer: …………………………
O B S ! K r ys s a i e n a v r u t o r n a
I n s t i t u t i o n e n f ö r h ä l s o ve t e n s k a p e r
S t u d e n t f r å n t e r m i n 1 f r å n V T2 0 1 5 e l l e r H T2 0 1 4
Sjuksköterskeprogrammet
S t u d e n t f r å n t e r m i n 1 f r å n V T2 0 1 4 e l l e r t i d i g a r e
SJSE11
Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi I
Datum:
2015-04-07
Tid:
09:00 – 13:00
Anvisningar: Skriv svaren direkt under frågorna, på raderna eller där det anvisas i texten.
Använd vid behov baksidorna på papprena. Lämna inte in några extrapapper.
När ett visst specificerat antal efterfrågas räknas detta antal först angivna svar.
Eventuella fler angivna svar beaktas inte.
OBS! Inga hjälpmedel.
Maxpoäng för student från termin 1 från VT2015 eller HT2014:
Maxpoäng för student från termin 1 från VT2014 eller tidigare (ej mikrobiologi):
Godkänd:
Resultat:
66 poäng
54 poäng
70%
…………………………….…………………..….….…………….……..
Namn efter rättning: …………………………………….…………………….………….……..
Lärare: Annelie Augustinsson, Ulf Kristoffersson, Ewa Grönlund, Gull-Britt Dahlman och Anita Ziegler
Examinator: Rebecca Gagnemo-Persson
Lycka till!
CELLEN OCH VÄVNADER
1. Cellens membran består framför allt av fett. Vilka två typer av fett är det som bygger upp cellmembranet? (2 p)
1. ___________________________________ 2. ___________________________________
2. Vilket av följande ämnen kan INTE passera fritt genom cellmembranet? Kryssa i rutan vid
korrekt svar. (1 p)
Vatten
Glukos
Syrgas
Alkohol
3. Vilken av följande joner dominerar normalt sett i det intracellulära vätskerummet? Kryssa i
rutan vid korrekt svar. (1 p)
Kaliumjoner
Natriumjoner
Kalciumjoner
Kloridjoner
4. Vilken av följande cellförbindelser tillåter snabb passage av joner mellan två celler? Kryssa i
rutan vid korrekt svar. (1 p)
Tight junctions
Gap junctions
Desmosomer
5. Är följande påståenden sanna eller falska? Kryssa i korrekta rutor. (2 p)
Påståenden
Aktiv transport sker utan tillskott av energin ATP.
Sant
Falskt
Vid endocytos tar cellen in stora ämnen, t ex bakterier, via cellmembranet.
Den drivande kraften vid diffusion är koncentrationsskillnaden.
Den medicinska benämningen för läderhuden är subcutis.
1
6. Besvara följande frågor angående celldelning.
a) Vad kallas celldelningen som bilden ett exempel på? (1 p)
b) Hur många kromosomer kommer att finnas i vardera
dottercell efter fullständig delning? (1 p)
c) I vilka celler sker denna typ av celldelning? (1 p)
7. Besvara följande frågor angående ATP-produktionen.
a) Vilken cellorganell är det som producerar ATP? (1 p)
b) Tre produkter produceras som biprodukter/restprodukter vid ovanstående organells arbete.
Vilken av följande är INTE en av dem? Kryssa i rutan vid korrekt svar. (1 p)
Vatten
Bilirubin
Värme
Koldioxid
8. Vilken av följande vävnader räknas INTE som en stödjevävnad? Kryssa i rutan vid korrekt
svar. (1 p)
Bindväv
Brosk
Epitelvävnad
Fettvävnad
2
GENETIK
9. Vilket nedärvningsmönster är mest sannolikt i släktträdet på bilden nedan?
Fylld symbol = sjuk person. Kryssa i rutan vid korrekt svar. (1 p)
Könsbunden dominant nedärvning
Könsbunden recessiv nedärvning
Autosomal dominant nedärvning
Autosomal recessiv nedärvning
10. Bilden nedan visar hur anlaget för färgblindhet kan ärvas. Vilken/vilka av personerna i
släktträdet kan du vara säker på att den/de INTE bär på anlag för färgblindhet? Kryssa i
rutan vid korrekt svar. (1 p)
Person nr 2
Person nr 3
Person nr 2 och 3
Person nr 2, 3 och 6
Person nr 3 och 6
Person nr 6
3
ALLMÄN PATOLOGI
11. Det finns många orsaker till cellskada (och en eventuell celldöd). Brist på blod i en del av
kroppen/i ett organ kan leda till syrebrist, och detta i sin tur till cellskada/celldöd. Namnge
förklaringarna i tabellen nedan med medicinska benämningar. (2 p)
Förklaringar
Brist på blod i en del av kroppen/i ett organ
Medicinsk benämning
Syrebrist (d v s ingen syrgasförsörjning alls)
12. Vilken typ av cellanpassning (adaption) visas på bilden nedan? Kryssa i rutan vid korrekt
svar. (1 p)
Atrofi
Metaplasi
Hypertrofi
Hyperplasi
13. Vilket av följande påståenden är korrekt när det gäller primär sårläkning? Kryssa i rutan vid
korrekt svar. (1 p)
Vid primär sårläkning bildas det mycket granulationsvävnad.
Primär sårläkning uppkommer när det inte finns någon vävnadsförlust och sårkanterna
kommer i kontakt med varandra.
Primär sårläkning uppkommer när det är stor vävnadsförlust och sårkanterna inte
kommer i kontakt med varandra.
Primär sårläkning uppkommer när det finns främmande material i ett stort sår.
4
NERVSYSTEMET
14. Märk ut cellkroppen, dendriter, axon, myelin, Ranviers nod och terminaler genom att rita pilar
och skriva namnen på delarna vid pilarna i bilden nedan. (3 p)
15. Kombinera följande delar av nervsystemet med korrekta påståenden. Skriv siffrorna 1 – 8 i
tabellen nedan. (4 p)
1. Gliaceller
2. RAS
3. Limbiska systemet
4. Kranialnerver
5. Adrenerga receptorer
6. Lillhjärnan
7. Vit substans i ryggmärgen
8. Sympatiska gränssträngen
Siffra Påståenden
1–8
Består av myeliniserade axoner
Utgår framförallt från hjärnstammen
Förknippas med vakenhetsgraden i det
centrala nervsystemet
Binder in noradrenalin
Är ett pärlband av ganglier utefter ryggraden
Bearbetar sensorisk information samt
skapar minnen och känslor
Finkorrigerar muskelrörelser
Fungerar som stödjeceller i nervvävnaden
5
16. Markera följande delar av hjärnan (sedd från vänster sida) på bilden nedan genom att skriva
bokstäverna A – D vid korrekta streck. OBS! Alla streck ska inte användas. (2 p)
A.
B.
C.
D.
Frontalloben
Temporalloben
Occipitalloben
Cerebellum
17. Besvara nedanstående frågor angående impulsöverföringen i en motorisk enhet.
a) Vilken transmittorsubstans överför signalen från den ena delen av den motoriska enheten till
den andra? (1 p)
b) Vad heter det ämne som bryter ner denna transmittorsubstans? (1 p)
18. Vad heter den struktur bestående av vit hjärnsubstans som sammanbinder vänster och
höger hjärnhalva? (1 p)
19. Vilket av följande påståenden är INTE korrekt när det gäller likvor? Kryssa i rutan vid korrekt
6
svar. (1 p)
Likvor bildas i plexus choroideus i hjärnans ventriklar.
Likvor cirkulerar i ventriklarna och i subaraknoidalrummet.
Likvor innehåller normalt sett både celler och proteiner.
Ett annat namn för likvor är cerebrospinalvätska.
20. Vilka funktioner har likvor? (2 p)
21. Markera följande artärer (hjärnan sedd underifrån) på bilden nedan genom att skriva
bokstäverna A – F vid korrekta streck. OBS! Alla streck ska inte användas. (3 p)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
A. carotis interna sin.
A. cerebri anterior sin.
A. cerebri media sin.
A. vertebralis sin.
A. basilaris
A. cerebri posterior sin.
22. Besvara följande frågor angående det sympatiska nervsystemet.
a) Vad kallas det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet med ett gemensamt namn?
(1 p)
7
b) Vad händer med följande (se i tabellen nedan) vid stimulering av det sympatiska nervsystemet? Skriv i tabellen. (2 p)
Reaktion (skriv ökar, minskar eller är oförändrad)
Genomblödningen i skelettmuskulaturen
Genomblödningen i tarmen
Pulsen
Bronkernas diameter
c) Vilken transmittorsubstans frisätts från det centrala nervsystemet vid ett sympatiskt påslag?
(1 p)
SMÄRTFYSIOLOGI
23. Smärtsignaler som leds i C-fibrer ger: (1 p)
En diffus, dov och molande smärta.
En klar, distinkt och välavgränsad smärta.
Upphov till långvarig smärta.
En typ av neuropatisk smärta.
24. Refererad smärta (referred pain) innebär: (1 p)
Att smärtan vid en nervskada förläggs i nervens perifera längdriktning.
Att smärta kan upplevas från en amputerad kroppsdel.
Att smärta från inre organ förläggs till ytligare strukturer.
Inget av ovanstående.
25. Begreppet idiopatisk smärta förekommer i samband med: (1 p)
Nociceptiv smärta
Fibromyalgi
Smärta utan känd orsak
Smärta från inälvor
8
DET ENDOKRINA SYSTEMET
26. Markera följande delar av det endokrina systemet på bilden nedan genom att skriva
bokstäverna A och B vid korrekta streck. OBS! Endast två streck ska användas. (1 p)
A. Thymus
B. Glandulae suprarenale
27. Vilka två av följande hormoner insöndras från hypofysens baklob? Kryssa i rutorna vid
korrekta svar. (1 p)
FSH
Oxytocin
ADH
LH
9
28. Kombinera följande endokrina organ med korrekta hormoner. Skriv siffrorna 1 – 4 i tabellen
nedan. (2 p)
Siffra Hormoner
1–4
Kortisol
1. Tallkottkörteln
2. Testiklarna
Melatonin
3. Adenohypofysen
Testosteron
4. Binjurebarken
GH
29. Vilka två av följande hormoner produceras i sköldkörtelns folliklar? Kryssa i rutorna vid
korrekta svar. (1 p)
T3
Insulin
Dopamin
T4
ADH
30. Vilka endokrina organ beskrivs i påståendena nedan? Namnge organen i tabellen. (2 p)
Påståenden
Producerar hormonerna adrenalin
och noradrenalin.
Endokrina organ
Frisätter hormonet PTH när Ca2+koncentrationen i blodet sjunker.
31. Vilket av följande påståenden är INTE korrekt när det gäller hormonet insulin? Kryssa i rutan
vid korrekt svar. (1 p)
Frisättningen av insulin stimuleras av blodets nivå av glukos och aminosyror.
Frisättningen av insulin stimuleras vid parasympatisk aktivitet (via n. vagus) i samband med
födointag.
Insulinets huvudsakliga uppgift är att underlätta upptaget av näringsämnen i kroppens celler.
Insulin är ett peptidhormon som tillverkas i bukspottkörtelns alfaceller.
10
32. Vilket hormon frisätts vid stimulering av bröstvårtan vid amning och stimulerar bröstkörtlarnas glatta muskulatur att pressa fram mjölken via utförsgångarna? Kryssa i rutan vid
korrekt svar. (1 p)
PTH
Oxytocin
Prolaktin
Thymosin
33. Varifrån frisätts RH (releasing hormones)? Kryssa i rutan vid korrekt svar. (1 p)
Hypothalamus
Binjuremärgen
Bukspottkörteln
Neurohypofysen
MIKROBIOLOGI OCH HYGIEN
OBS! Denna del ska endast besvaras av studenter från termin 1 från vårterminen 2015 och
höstterminen 2014. Om du gick termin 1 vårterminen 2014 eller tidigare ska du stryka denna del.
34. Namnge följande termer. Skriv i tabellen nedan. (2 p)
Förklaringar
Mängden mikroorganismer som är aktuella i en smittsituation
och som behövs för att framkalla en infektion.
Termer
Ett smittämnes (mikroorganismens) grad av sjukdomsalstrande
förmåga, det vill säga smittämnets förmåga att få fäste och
föröka sig i vävnaderna.
Smittväg där smittämnet (mikroorganismen) kommer från den
egna normalfloran.
Sjukdomsalstrande hos människor.
35. Vilken/vilka av följande mikroorganismer räknas som acellulär(a) organism(er)? Kryssa i
rutan/rutorna vid korrekt(a) svar. (1 p)
Influensavirus typ A
Streptococcus pyogenes
Escherichia coli (E. coli)
Prioner
11
36. Besvara följande frågor genom att kryssa i korrekta rutor i tabellen nedan. (2 p)




Vilken/vilka av följande mikroorganismer är uppbyggd/-a med en kapsid runt arvsanlaget
(som består av DNA eller RNA)?
Vilken/vilka av följande mikroorganismer har självständig metabolism?
Vilken/vilka av följande mikroorganismer kan föröka sig självständigt?
Vilken/vilka av följande mikroorganismer kan man normalt sett behandla med antibiotika
vid en infektion?
Virus
Prokaryota celler
Eukaryota celler
Kapsid samt DNA
eller RNA?
Självständig
metabolism?
Självständig
reproduktion?
Behandling med
antibiotika?
37. Är följande påståenden angående bakterier sanna eller falska? Kryssa i korrekta rutor. (2 p)
Påståenden
En strikt anaerob bakterie är anpassningsbar och kan leva både med syre och
utan syre.
Transduktion är när DNA förflyttas med hjälp av virus (bakteriofager) från en
bakterie till en annan bakterie.
Penicillinas är ett bakterieenzym som skadar strukturen på ett av våra
tillgängliga betalaktam-antibiotika.
En gramnegativ bakterie har ett inre plasmamembran samt en yttre tjock
cellvägg som innehåller mycket peptidoglykan.
Sant
Falskt
38. Med tanke på hur vår normalflora ser ut, varifrån är det mest troligt att bakterierna
ursprungligen har kommit vid en infektion orsakad av Staphylococcus aureus? Kryssa i
rutan vid korrekt svar. (1 p)
Tjocktarmen
Näsan
Urinröret
Slidan
12
39. Frisättning av nakna virus respektive höljevirus medför olika konsekvenser för värdcellen.
Vad gäller för nakna virus? Kryssa i rutan vid korrekt svar. (1 p)
Frisättningen leder till att värdcellens cellmembran brister och värdcellen dör.
Frisättningen sker utan att värdcellens cellmembran skadas och värdcellen överlever.
Frisättningen sker genom avknoppning, vilket leder till att värdcellen dör.
Frisättningen leder till att värdcellens cellmembran brister, men värdcellen överlever.
40. Replikation (kopiering) av DNA-virus och RNA-virus sker på olika sätt i värdcellen. Vad
gäller för DNA-virus? Kryssa i rutan vid korrekt svar. (1 p)
Replikeras i cellkärnan
Replikeras i cytoplasman
Replikeras i ribosomerna
Replikeras i Golgiapparaten
41. Herpesvirus och HIV är exempel på virus som kan orsaka så kallad latent infektion. Vad
innebär det? Kryssa i rutan vid korrekt svar. (1 p)
Virus finns kvar i värdcellen i ett vilande tillstånd, men kan inte aktiveras på nytt.
Virus finns kvar i cellen och frisätter aktivt nya virus (kontinuerligt eller intermittent).
Virus finns kvar i cellen i ett vilande tillstånd, men kan aktiveras på nytt och orsaka infektion.
Virus finns inte kvar i cellen, eftersom kroppens immunförsvar har fagocyterat viruset.
42. HIV ingår i en familj som kallas Retrovirus. Vad är det som är så speciellt med Retrovirus?
(1 p)
13
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards