Påverkar mikroklimatet galtens spermieproduktion ?

advertisement
Påverkar mikroklimatet galtens spermieproduktion ?
Annop Suriyasomboona, Nils Lundeheimb och Stig Einarssona
a
Institutionen för obstetrik och gynekologi, SLU, Box 7039, 750 07 Uppsala,
b
Institutionen för husdjursgenetik, SLU, Funbo-Lövsta, 755 97 Uppsala,
tel: 018 – 67 10 00 (vxl.)
e-post: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Svinproduktion i varmare klimat
En stor del av världens svinproduktion sker i tropiskt och subtropiskt klimat, men med svinraser som är
framavlade i temperade klimatzoner (Europa och Nord-Amerika). För att skapa ett mera drägligt stallklimat,
har man bl.a. i Thailand under senare år introducerat s.k. EVAP-stallar (=EVAPorative cooling). Till skillnad
från de konventionella stalltyperna, som oftast saknar väggar, är dessa EVAP-stallar täta och är i ena gaveln
försedd med väldimensionerade utsugsfläktar. I stallets andra gavel sugs luften in genom en ”cooling pad”,
som ser ut som en bilkylare, men med den skillnaden att vattnet sipprar på kylarens utsida. När vattnet
förångas i den inströmmande luften, sjunker lufttemperaturen några grader medan luftfuktigheten ökar.
Studier av galtstallar i Thailand
Vi genomför en studie i 11 thailändska svinbesättningar, för att utröna om spermieproduktionen hos galtar
som hålls i EVAP-stallar (5 besättningar) skiljer sig från spermieproduktionen hos galtar som hålls i
konventionella stallar (6 besättningar). Samtliga dessa besättningar tillämpar i det närmaste 100 %
internsemin, och volym samt antal spermier i varje ejakulat bokförs rutinmässigt. Studiens materialinsamling
startade i januari år 2001, och avslutades under våren 2002. Utöver spermiemått, insamlades även från
samtliga besättningars galtstall, dagligen aktuell temperatur och luftfuktighet (kl. 15) samt föregående dygns
max/min temperatur och luftfuktighet.
Skillnader i temperatur och luftfuktighet
Tabellen nedan visar dygnets högsta temp. (°C) i genomsnitt under årets månader i de två stalltyperna
Stalltyp
jan.
febr.
mars
april
maj
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.
Konv.
EVAP
32,6
28,5
34,4
29,0
34,3
29,1
37,2
30,9
34,9
29,6
34,7
29,3
34,6
29,0
33,9
29,2
34,9
29,4
33,2
29,1
30,6
27,5
31,2
27,8
Dygnets maximala temperaturen var i EVAP-stallarna 3 – 6 °C lägre än i de konventionella, medan
luftfuktig-heten var klart högre än i de konventionella (ca 30 %-enheter högre kl. 15).
Spermieproduktionen hos Duroc-galtar
Nedanstående tabell redovisar hur volymen per ejakulat, samt totala antalet spermier per ejakulat, varierar
mellan årets månader. Analyserna baseras på information om drygt 500 Duroc-galtar (totalt ca 17 000
ejakulat), och korrigering av data har skett för skillnader i galtarnas ålder och samlingsintervall.
Stalltyp jan.
febr.
mars
april
maj
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.
Volym
(ml)
Konv. 215
EVAP 198
214
195
212
190
207
184
205
187
203
193
212
197
222
201
219
194
213
193
215
190
219
194
Spermier
(109)
Konv. 78
EVAP 74
79
74
70
71
62
71
56
71
60
69
80
76
81
75
82
73
79
72
80
70
81
72
Av ovanstående framgår att säsongsvariationen i antal spermier per ejakulat är klart större när galtarna hyses
i konventionella stallar, jämfört med EVAP-stallar. I konventionella stalltyper är sänkningen i antal spermier
under vad som betraktas som årets varmaste 4 månader ( mars – juni) av storleksordningen 25 %.
Kommande analyser förväntas ge svar på hur mycket spermieproduktionen förändras när temperaturen ökar
en grad, när relativa luftfuktigheten ökar med 10 %-enheter, samt hur samspelet mellan dessa två variabler
påverkar galtarnas spermieproduktion.
223
Download