Vad hände 2016? folkhälsorådets årliga uppföljning

advertisement
Vad hände 2016?
folkhälsorådets årliga uppföljning
Nämndernas svar
Från ord till handling och
från handling till ord
Vilka nämnder svarade?
Kommunstyrelsen
bygg och miljönämnden
fritidsnämnden
för- och grundskolenämnden
gymnasienämnden
konsumentnämnden
kulturnämnden
Nämnden för folkhälsa och primärvård VLL
Nämnden för funktionshinder och habilitering VLL
nämnden för support och lokaler
personalnämnden
socialnämnden
tekniska nämnden
överförmyndarnämnden
Folkhälsorådets prioriterade
målområden 2016
1 Ökad delaktighet och inflytande i samhället
3 Trygga och goda uppväxtvillkor
4 Hälsa i arbetslivet
6 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Tillägg: Att främja den psykiska hälsan och skapa förutsättningar för
ökad hälsa hos personer med funktionsnedsättningar genomsyrar alla
målområden och bör uppmärksammas.
Vad hände i världen?
• 23 juni Brexit - Storbritannien
• 8 november Donald Thrump - USA
• 22 mars Terrordåden i Bryssel - Belgien
• 14 juli Nice – Frankrike
Flotten i Skellefteå
kulturhus
Älvsbrinken
Skolor i världsklass
Ombyggnationer: Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet, Bolidenskolan och
Lejonströmskolan
Ambitionen: Gymnasiet ska öka andelen som genomgår gymnasieskolan med fullständig
utbildning och öka andelen som fullföljer kurser i vuxenutbildningen
Balderhallen
1. Ökad delaktighet och
inflytande i samhället
Målbild
”Öka delaktigheten i alla åldrar och därmed minska utanförskapet”
•
•
•
•
•
•
Demokratiberedning, träffat alla nämnder
Invånardialog, medborgardialog, brukardialog, barnbarndialog
Klassråd, elevråd och Ungdomsfullmäktige
Ökad digitalisering ”från papper till padda”, information
Öka andelen elever som fullföljer utbildning på alla nivåer
Unga leder unga
1. Ökad delaktighet och
inflytande i samhället
• Integration och inkludering
• Aktiviteter riktade till ungdomar som saknar fullständig
gymnasieutbildning och står utanför arbetsmarkaden
• Barnperspektivet i arbete med barn som far illa
• Idésluss, där idéer lämnar planeringsstadiet och blir konkreta
• Kulturbussar från Jörn och Boliden till Nordanås julmarknad och kulturverkstad
• Implementera delaktighetmodellen i Stöd och service verksamhet
Hälsoinspiratörer
Kortfilmer
Simlärare https://youtu.be/AmeUOWRjWl0
Skidskolan https://youtu.be/n_-bljd9ZRY
Tennis Siham Hassan https://youtu.be/rAEDgToIQ08
Simning och karate https://youtu.be/zZv0HQ8gjkE
3.Trygga och goda uppväxtvillkor
Målbild
”Alla barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvillkor,
vilket skapar förutsättningar för att de vill bosätta sig i Skellefteå som vuxna.
De ges möjlighet att vara modiga, nyfikna och kreativa så att de blir delaktiga
och trygga invånare.”
•
•
•
•
•
•
Utbildning för mindre kemikalier i barnens vardag
Hälsodag om psykisk ohälsa för skolbarn
Ny barnbacke med bandlift på Vitberget
Sommaröppet på fritidsgårdar
Sommaräventyret på Anderstorp, Moröbacke och Skelleftehamn
Nya grillplatser vid havet
Barnbacke på Vitberget
Giftfria förskolor
Grillplatser på olika platser efter kusten
3.Trygga och goda uppväxtvillkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trygghetsavtal för tryggare stadskärna
Riktade utbildningsinsatser för att öka upplevelse av trygghet
i skolan
Nätverk för att förebygga sexuellt ofredande
Referensgrupp för trygghetsfrågor vid nybyggnationer
Utlåning av sport och kulturartiklar på bibliotek
Utlåning av kompetens
Tillbaka till skolan projektet
Projekt mot avhopp och hemmasittande
Samarbete med Unghästen om psykisk hälsa
Föreläsning med David Eberhard om förstärkt föräldraroll
Machofabriken
Föräldrastöd för invandrarföräldrar på SFI, i ABC-metoden
Jämställda utemiljöer på för- och grundskolor
3.Trygga och goda uppväxtvillkor
•
•
•
•
•
•
•
•
Implementering av strategin för barns och ungas inflytande
och delaktighet.
Utbildning om FN:s konvention om barnets rättigheter
Yttrande från KS om att konventionen kan bli svensk lag 2017
Konsumenträtt och privatekonomi för elever, arbetslösa,
ensamkommande flyktingbarn och invandrarföreningar
Lotsar med språkkompetens för förenings och
kulturverksamhet
Utökad ungdomsavdelning på bibliotek
Regnbågshylla på Stadsbiblioteket och personalutbildning i
HBTQ-frågor
Sagostunder på flera språk
3.Trygga och goda uppväxtvillkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Motverkar våld i nära relationer
Motverkar ökat riskbruk av alkohol
Doulor med språkkompetens hjälper till vid förlossningar
Folkhälsopris till stiftelsen Idrott för alla
Kontakter via Skype mellan ungdomar och handläggare i Stöd
och service
Barndag för familjehemsplacerade barn
Föräldrastöd för invandrarföräldrar på SFI, i ABC-metoden
Barnkraft för barn till föräldrar med psykisk ohälsa
Uppdaterad webbinformation för barn och unga med psykisk
ohälsa
Utbyggnad av cykelvägnätet och parkeringsplatser för cyklar.
Byggt trafiksäkra gång och cykelpassager
https://kollpasoc.se/
4. Ökad hälsa i arbetslivet
Målbild
”Alla ska kunna arbeta hela sitt yrkesverksamma liv utan att drabbas av fysisk
eller psykisk ohälsa relaterat till arbetet.”
•
•
•
•
•
•
•
Medarbetarundersökning med analys och vid behov vidta åtgärder
Projektet Fokus arbetsglädje för att förebygga stressrelaterad ohälsa
Hälsoinspiratörer på arbetsplatserna
Stressförebyggande arbete
Arbetsmiljö- och chefsutbildning
Dialog med företagshälsovård om riskbruk alkohol
Lönekartläggning utifrån jämställdhet
4. Ökad hälsa i arbetslivet
•
•
•
•
•
•
•
•
Handledning för chefer och personal inom fritid
Nya AFS 2015:4 . Fokus bättre psykosocial arbetsmiljö
Utveckla rutiner och stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
Revidera rehabiliteringsprocessen
Samarbete för att gå från daglig verksamhet till skyddad anställning
Framtidens arbetsplats med ökad digitalisering och olika arbetsmiljöer
Coachande ledarskap
Inkludering
”Framtidens arbetsplats”
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Målbild
”Hälso- och sjukvårdens arbetssätt ger befolkningen förutsättningar
för en god hälsa.”
• Fallskadeförebyggande arbete
• Seniordagar
• Naturvårdsverkets LONA-projekt för att
ge äldre förutsättningar till utevistelse
• Elevhälsan skriver FaR till elever som behöver mer fysisk aktivitet
• Badhusen tog emot 5600 besök med recept på fysisk aktivitet /FaR
• Hälsosamtal för personer med funktionsnedsättning
• Arbeta mot visionen Världens bästa hälsa 2020
Friluftsdag för äldre
Den långa
https://youtu.be/nJVi88BfnVE
Den korta för sociala medier
https://youtu.be/0YeSNzIh88U
Folkhälsoinsatser som genomförts
inom övriga ej prioriterade målområden
• Öppnat en hangar utanför grindarna vid Degermyrans återvinningscentral
• Överförmyndarnämnden prioriterade sin granskningsverksamhet och
tillgången till ställföreträdare
•
Nämndernas planer för 2017
Prioriterade målområden 2017
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Tillägg: Att främja den psykiska hälsan och skapa förutsättningar för
ökad hälsa hos personer med funktionsnedsättningar genomsyrar alla
målområden och bör uppmärksammas.
3. Trygga och goda uppväxtvillkor 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grund och gymnasieskolorna ska tillhöra de 10% bästa kommunerna i landet
Skellefteås barn och unga ska vara de bästa läsarna
Temadag anordnas om trygghet i trafik och gatumiljö
Temadag anordnas om belysningsfrågor
Ökad föreningsaktivitet för unga i åldern 13 -20 år
Utveckla välkomnande mötesplatser för alla
Utveckla elevhälsan
Samverkan för flyktingar och nyanländas hälsa
Skapa trygghet och självständighet för personer med funktionsnedsättning
Föräldrastöd inom olika områden
4. Ökad hälsa i arbetslivet 2017
•
•
•
•
•
Utveckla teknik till ökad självständighet
Utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete
Kompetensutveckling
Stressförebyggande åtgärder
Framtidens arbetsplats kommer att följas upp
med frågor i medarbetarundersökningen
5. Sunda och säkra miljöer och produkter 2017
•
•
•
•
•
•
Gifter, kemikalier och ljud i verksamheterna
Ekologisk hållbarhet
Trygga, attraktiva, hållbara och varierade livsmiljöer
Temadag med fokus på trygghet i trafik och gatumiljö
Temadag med fokus på belysningsfrågor
Skellefteå kommun ska vara en av landets bästa kommuner när
det handlar om att välkomna nyanlända människor som vistas
här under sin asylprövning.
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 2017
• Bättre bemötande och omhändertagande av patienter med
funktionsnedsättningar i primärvåden
• Utveckla vården för våldsutsatta
• Utveckla äldres hälsovård
• Utveckla elevhälsan
• Arbeta mot målet världens bästa hälsa 2020
• Nå jämlikhet i hälsa ”Hälsa för livet”
Jämlikhet
1. Funktionsnedsättning
4. Utbildningsnivå
2. Boendeort
5. Ekonomiska
förutsättningar
3. Jämställdhet
/kön
6. Födelseland
3
Bidrar det till en
jämlikare hälsa?
FNs globala mål - Agenda 2030 för en hållbar värld
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards