Trinomia capsule, hard PL

advertisement
Bipacksedel: Information till användaren
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg kapslar, hårda
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg kapslar, hårda
Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg kapslar, hårda
acetylsalicylsyra/atorvastatin/ramipril
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,
även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Trinomia är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du tar Trinomia
3.
Hur du tar Trinomia
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Trinomia ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1. Vad Trinomia är och vad det används för
Trinomia-kapslar innehåller tre substanser som kallas acetylsalicylsyra, atorvastatin och
ramipril.
–
–
–
Acetylsalicylsyra tillhör en grupp av substanser som kallas
trombocytaggregationshämmande medel som hjälper till att förhindra att dina blodplättar
binder till varandra och bildar en blodpropp.
Atorvastatin tillhör en grupp av substanser som kallas statiner som är läkemedel som
reglerar lipider (fetter) och som används för att sänka nivån av lipider kända som kolesterol
och triglycerider i blodet när en låg fettdiet och förändringar av livsstil har misslyckats. Om
du löper en ökad risk för hjärtsjukdom kan atorvastatin även användas för att minska en
sådan risk även om dina kolesterolnivåer är normala. Du bör fortsätta att hålla en
standardmässig kolesterolsänkande diet under behandlingen.
Ramipril tillhör en grupp av substanser som kallas ACE-hämmare
(angiotensinomvandlande enzymhämmare) som fungerar genom att minska kroppens
produktion av substanser som kan höja ditt blodtryck genom att göra så att dina blodkärl
slappnar av och utvidgas, vilket gör det enklare för ditt hjärta att pumpa runt blod i
kroppen.
Trinomia används som ersättningsbehandling för vuxna patienter som redan behandlas med de
tre substanserna (acetylsalicylsyra, atorvastatin och ramipril), som tas samtidigt i motsvarande
doser, för att minimera risken för att hjärt/kärlsjukdom ska inträffa hos patienter som redan
tidigare har drabbats av hjärt/kärlsjukdom
2. Vad du behöver veta innan du tar Trinomia
Ta inte Trinomia:
om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, andra salicylater eller tartrazin (färgämne).
Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, problem att svälja eller andas,
svullnad i läppar, ansikte, hals eller tunga.
om du är allergisk mot ramipril eller något annat läkemedel med ACE-hämmare.
om du är allergisk mot atorvastatin, andra liknande läkemedel som används för att sänka
lipidnivåerna i blodet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i
avsnitt 6).
om du är allergisk mot soja eller jordnötter.
om du har haft astmaattacker eller andra överkänslighetsreaktioner för vissa läkemedel
mot smärta, feber eller inflammation (salicylater eller andra icke-steroida
antiinflammatoriska läkemedel) tidigare.
om du har eller har haft magsår och/eller mag-/tarmblödning eller andra slags blödningar
såsom hjärnblödning.
om du har en hög benägenhet för blödning (hemofili).
om du har hjärtsjukdom som inte hålls tillräckligt under kontroll (allvarlig hjärtsvikt).
om du tar 15 mg eller mer av metotrexat per vecka.
om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande
läkemedel som innehåller aliskiren.
om du har näspolyper (inflammerade svullnader inne i näsan) som är förknippade med
astma.
om du har allvarlig lever- eller njursjukdom.
om du har haft några oförklarligt onormala blodprover för leverfunktion.
om du är kvinna i fertil ålder som inte använder tillförlitlig preventivmetod.
om du är gravid eller försöker att bli gravid.
om du ammar.
om du tar:
o HIV-proteashämmare som tipranavir eller ritonavir (läkemedel som används för
att behandla HIV).
o ciklosporin (ett läkemedel som ofta används för organtransplanterade patienter).
om du någon gång har haft en allvarlig allergisk reaktion som kallas "angioödem". Tecken
på detta omfattar klåda, nässelfeber (urtikaria), röda märken på händer, fötter och hals,
svullnad i hals och tunga, svullnad runt ögon och läppar samt svårighet att andas och
svälja.
om du går på dialys eller en annan typ av blodfiltrering. Beroende på maskinen som
används så är Trinomia kanske inte lämpligt för dig.
om du har njurproblem då blodtillförseln till dina njurar är lägre (njurartärstenos).
om ditt blodtryck är onormalt lågt eller instabilt. Din läkare kommer att behöva göra
denna bedömning.
om du är yngre än 18 år. Det föreligger en risk för Reyes syndrom (ett sällsynt men
allvarligt sjukdomstillstånd) för barn yngre än 16 år med feber, influensa eller vattkoppor.
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Trinomia:
om du är allergisk mot andra smärtstillande eller antiinflammatoriska läkemedel, andra
läkemedel än acetylsalicylsyra mot feber eller reumatism eller andra substanser som
orsakar allergier.
om du har andra allergier (t.ex. hudreaktioner, klåda eller nässelfeber).
om du har bronkialastma, hösnuva, svullnad i näsans slemhinnor eller kroniska
lungsjukdomar.
-
-
-
före kirurgiska ingrepp eller mindre åtgärder, t.ex. tandutdragning, eftersom det kan
föreligga en ökad risk för blödning. Du måste kanske avbryta behandlingen med Trinomia
under en kort tid.
om du har haft mag- eller tarmsår eller blödning tidigare.
om du får samtidig behandling med läkemedel för att förhindra blodproppar, läkemedel
mot smärta, feber eller inflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, t.ex.
ibuprofen), kortikosteroider (används för att behandla allergi eller inflammation),
antidepressiva läkemedel, t.ex. selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).
om du tar eller under de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra
(en medicin för bakteriell infektion) oralt eller genom injektion. Kombinationen av
fusidinsyra och Trinomia kan leda till allvarliga muskelproblem (rabdomyolys).
om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:
- en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel
valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade
njurproblem.
- aliskiren
Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex.
kalium) i blodet med jämna mellanrum. Se även informationen under rubriken ”Ta inte
Trinomia”.
om du har eller har haft hjärt-, lever- eller njurproblem. Trinomia är kanske inte lämpligt
för dig.
om du har brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas.
om du löper risk för gikt, eftersom acetylsalicylsyra kan minska utsöndringen av urinsyra.
Under vissa förhållanden kan detta orsaka ett giktanfall.
Din läkare bör ta ett blodprov innan du börjar ta Trinomia och sedan regelbundet under
behandlingen. Detta för att kontrollera hur din lever fungerar.
om du dricker stora mängder alkohol.
om du har allvarlig andningssvikt.
om du har förlorat stora mängder kroppssalter eller -vätskor (på grund av att du har varit
sjuk (kräkts), haft diarré, svettats mer än vanligt, följt en diet med lågt saltinnehåll, tagit
urindrivande medel under en lång tid eller har genomgått dialys).
om du ska genomgå behandling för att minska din allergi för bi- eller getingstick
(desensibilisering).
om du har stora mängder av kalium i ditt blod (påvisas genom resultat av blodprov).
om du har kollagen kärlsjukdom, t.ex. systemisk skleros eller systemisk lupus
erythematosus.
Kontakta läkare omedelbart om du upplever oförklarlig muskelsmärta, ömhet eller
svaghet. Gör detta eftersom muskelproblem kan vara allvarliga i sällsynta fall, inklusive
muskelnedbrytning som resulterar i njurskada, och mycket sällsynta dödsfall har
inträffat.
Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare
tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.
Risken för muskelnedbrytning är större för vissa patienter. Tala om för läkare om något av
följande gäller dig:
o om du har haft en tidigare stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor av
vätska i hjärnan från tidigare stroke
o du har njurproblem
o du har sköldkörtelproblem
o du någonsin haft muskelproblem under behandling med andra lipidsänkande
läkemedel (t.ex. andra läkemedel med "-statin" eller "-fibrat")
o du eller nära familjemedlemmar har en ärftlig muskelrubbning
o du regelbundet dricker stora mängder alkohol
o du är äldre än 70 år.
Om något av ovanstående gäller dig måste din läkare ta ett blodprov före och troligtvis under
behandlingen för att kunna förutsäga risken för muskelrelaterade biverkningar i ditt fall. Risken
för muskelrelaterade biverkningar, t.ex. rabdomyolys, är känd för att öka när vissa mediciner tas
samtidigt (se avsnitt 2 ”Andra mediciner och Trinomia”).
Medan du tar detta läkemedel kommer din läkare att övervaka dig noggrant om du har diabetes
eller löper risk att utveckla diabetes. Du löper troligen risk att utveckla diabetes om du har höga
nivåer av socker och fetter i ditt blod, är överviktig och har högt blodtryck.
I allmänhet rekommenderas att man åtgärdar uttorkning, låg blodvolym eller saltbrist innan
behandlingen påbörjas (hos patienter med hjärtsvikt måste denna korrigerande åtgärd emellertid
övervägas gentemot risken för volymöverbelastning).
Andra läkemedel och Trinomia
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra
läkemedel. Trinomia kan påverka sättet som andra läkemedel verkar på. Vissa läkemedel kan
också påverka sättet som Trinomia verkar på.
Trinomia innehåller acetylsalicylsyra och denna substans kan påverka sättet som vissa
läkemedel verkar på. Vissa läkemedel kan också påverka sättet som acetylsalicylsyra verkar på.
Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel som kan öka risken för biverkningar:
Antikoagulationsläkemedel (t.ex. kumarin och heparin) och läkemedel som löser upp
blodproppar kan öka risken för blödning. Var noga uppmärksam på tecken på inre och
yttre blödning (t.ex. blåmärken) före behandling med dessa läkemedel.
Andra hämmare av trombocytaggregation (läkemedel som hämmar bildningen av
blodproppar) som tiklopidin och klopidogrel kan öka risken för blödning.
Läkemedel som innehåller kortison eller substanser som liknar kortison som prednisolon
(med undantag för produkter som appliceras på huden eller kortisonbehandling för
Addisons sjukdom) ökar risken för biverkningar i magtarmkanalen.
Andra läkemedel mot smärta eller inflammation (icke-steroida smärtstillande medel som
ibuprofen eller indometacin) och andra reumatismläkemedel i allmänhet ökar risken för
blödning och magsår.
Läkemedel som minskar blodsockernivån (diabetesmedel) kan orsaka låga
blodsockernivåer.
Digoxin (läkemedel för att stärka hjärtat).
Metotrexat (behandling av cancer och vissa reumatiska sjukdomar).
Valproinsyra för behandling av konvulsionsattacker (epilepsi).
Selektiva serotoninåterupptagshämmare (för behandling av depressioner) kan öka risken
för blödning i magtarmkanalen.
Cyklosporin (ett läkemedel som ofta används för organtransplanterade patienter).
Vankomycin (en typ av antibiotika) kan orsaka hörselproblem.
Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel som kan göra att acetylsalicylsyra
fungerar sämre:
Vissa läkemedel som resulterar i en ökad urinutsöndring (urindrivande medel (diuretika),
aldosteronantagonister som spironolakton och kanrenoat, loopdiuretika som furosemid).
Läkemedel som gynnar utsöndring av urinsyra (t.ex. probenecid och bensbromaron).
Ibuprofen: den trombocythämmande effekten av acetylsalicylsyra kan försvagas.
Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel. De kan påverkas av acetylsalicylsyra:
-
alfaInterferon : acetylsalicylsyra minskar aktiviteten av alfainterferon .
Läkemedel för att behandla manodepressiv sjukdom (litium).
Syraneutraliserande medel (används för att behandla magbesvär).
Barbiturater (används för att behandla krampanfall).
Zidovudin (används för att behandla HIV).
Fenytoin (ett läkemedel som används för att behandla epilepsi).
Acetylsalicylsyra kan förändra blod- och urinprover.
Trinomia innehåller atorvastatin och denna substans kan påverka sättet som vissa läkemedel
verkar på. Vissa läkemedel kan också påverka sättet som atorvastatin verkar på. Alternativt kan
det öka risken för eller svårighetsgraden av biverkningar, inklusive det allvarliga
muskelnedbrytande tillståndet som beskrivs i avsnitt "Varningar och försiktighet" ovan. Tala om
för läkare om du tar något av följande läkemedel:
Cyklosporin (ett läkemedel som ofta används för organtransplanterade patienter).
Vissa antibiotika eller svampdödande medel, t.ex. erytromycin, klaritromycin,
telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampin.
Om du behöver ta fusidinsyra oralt för att behandla en bakterieinfektion, måste du
tillfälligt sluta att använda detta läkemedel. Din läkare kommer att tala om för dig när det
är riskfritt att återuppta intaget av Trinomia. Intag av Trinomia samtidigt med fusidinsyra
kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Se mer
information om rabdomyolys i avsnitt 4.
Läkemedel som används för att behandla HIV, t.ex. ritonavir, lopinavir, atazanavir,
indinavir, darunavir, sakvinavir, efavirenz, kombinationen av tipranavir/ritonavir osv.
Andra läkemedel som reglerar lipidnivåer, t.ex. gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol.
Vissa läkemedel som används vid behandlingen av hepatit C t.ex. telaprevir
Vissa kalciumkanalblockerare som används mot kärlkramp eller högt blodtryck, t.ex.
amlodipin och diltiazem, läkemedel som reglerar hjärtrytmen, t.ex. digoxin, verapamil
och amiodaron.
Andra läkemedel som är kända för att påverka eller påverkas av atorvastatin, är ezetimib
(som sänker kolesterolnivån), warfarin (som minskar blodkoagulering), p-piller,
stiripentol (ett kramplösande medel mot epilepsi), fenazon (smärtstillande), cimetidin
(mot magsyra), colchicin (används för att behandla gikt) och syraneutraliserande medel
(produkter mot magbesvär innehållande aluminium eller magnesium).
Receptfria läkemedel: johannesört.
Trinomia innehåller ramipril och denna substans kan påverka sättet som vissa läkemedel verkar
på. Vissa läkemedel kan också påverka sättet som ramipril verkar på. Tala om för läkare om du
tar något av följande läkemedel som kan öka risken för biverkningar:
Läkemedel mot cancer (kemoterapi).
Läkemedel för att stoppa avstötning av organ efter en transplantation, t.ex. cyklosporin.
Urindrivande läkemedel, t.ex. furosemid.
Läkemedel som kan öka mängden av kalium i blodet, t.ex. spironolakton, triamteren,
amilorid, kaliumsalter och heparin (blodförtunnande medel).
Steroidläkemedel mot inflammation, t.ex. prednisolon.
Allopurinol (används för att sänka nivån av urinsyra i blodet).
Prokainamid (mot hjärtrytmproblem).
Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel som kan göra att ramipril fungerar
sämre:
Läkemedel som används för behandling av lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller
allergier, t.ex. efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din läkare måste kontrollera ditt
blodtryck.
Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel. De kan påverkas av ramipril:
Läkemedel mot diabetes, t.ex. blodsockersänkande tabletter och insulin. Ramipril kan
minska mängden av blodsocker. Kontrollera ditt blodsocker noga medan du tar Trinomia.
Litium (mot mentala problem). Ramipril kan öka mängden av litium i blodet. Din
litiumnivå måste kontrolleras noga av din läkare.
Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:
Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen
under rubrikerna ”Ta inte Trinomia” och ”Varningar och försiktighet”)
Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare innan du tar
Trinomia.
Trinomia med mat, dryck och alkohol
Alkohol ökar risken för mag-/tarmsår och blödning. Dessutom kan alkohol förstärka effekten av
läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Därför rekommenderas inte intag av alkohol
medan du tar Trinomia.
Grapefruktjuice innehåller ett eller flera ämnen som kan förändra hur kroppen använder vissa
läkemedel, inklusive Trinomia. Undvik att dricka grapefruktjuice.
Trinomia ska helst tas efter en måltid (se avsnitt 3).
Graviditet, amning och fertilitet
Använd inte ta Trinomia om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa
barn.
Om du blir gravid medan du tar Trinomia ska du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta
läkare.
Ett byte till en lämplig alternativ behandling ska genomföras före en planerad graviditet.
Använd inte ta Trinomia om du ammar.
Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiva preventivmedel under behandlingen.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Du kan känna av yrsel medan du tar Trinomia. Det är troligare att detta sker när du byter från
andra läkemedel till Trinomia eller när du tar en högre dos. Om detta sker ska du inte framföra
fordon eller använda verktyg eller maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra
arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i
dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i
denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Trinomia innehåller laktos och sojalecitin
Trinomia innehåller en sockerart som kallas laktos. Om du fått veta av din läkare att du inte tål
vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.
Trinomia innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda
detta läkemedel.
3. Hur du tar Trinomia
Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om
du är osäker.
Ta detta läkemedel
-
Ta detta läkemedel via munnen helst efter en måltid.
Svälj kapslarna hela med vätska.
Du får inte öppna, krossa eller tugga kapslarna.
Hur mycket ska du ta
Den vanliga dosen är en kapsel en gång dagligen.
Din läkare bestämmer den lämpliga styrkan för dig, beroende på ditt tillstånd, din nuvarande
behandling och din personliga riskstatus.
Om du har tagit för stor mängd av Trinomia
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt
rådgivning.
Yrsel och öronsusningar, särskilt hos äldre patienter, kan vara tecken på en allvarlig förgiftning.
Tala med en läkare eller ta dig omedelbart till akutavdelningen på närmaste sjukhus. Kör inte bil
till sjukhuset utan se till att någon kör dig dit eller ring efter en ambulans. Ta
läkemedelsförpackningen med dig så att läkaren får veta vad du har tagit.
Om du har glömt att ta Trinomia
Om du glömmer en dos ska du ta din normala dos när det är dags för den nästa gång.
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.
Om du slutar att ta Trinomia
Gör inte uppehåll eller avbryt inte behandlingen med Trinomia förrän du har talat med läkare.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.
4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver
inte få dem.
Utvärderingen av biverkningar baseras på följande frekvenser:
Mycket vanliga
Vanliga
Mindre vanliga
Sällsynta
Mycket sällsynta
Ingen känd frekvens
påverkar fler än 1 av 10 personer
påverkar färre än 1 av 10 personer
påverkar färre än 1 av 100 personer
påverkar färre än 1 av 1 000 personer
påverkar färre än 1 av 10 000 personer
kan inte beräknas från tillgängliga data
Sluta att ta Trinomia och uppsök läkare omedelbart om du upplever någon av följande
allvarliga biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling:
I mycket sällsynta fall har tjärliknande avföring eller kräkning av blod (tecken på allvarlig
magblödning) rapporterats.
I sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner i huden, andningsvägarna, magtarmkanalen
och hjärta/kärlsystemet, särskilt för astmapatienter, rapporterats. Följande
sjukdomssymtom kan inträffa: lågt blodtryck, andnödsattacker, rinit, nästäppa, allergisk
chock, svullnad i ansikte, tunga och hals (Quinckes ödem).
Allvarlig blödning, t.ex. hjärnblödning, har rapporterats som sällsynt eller mycket sällsynt
och särskilt hos patienter med okontrollerat högt blodtryck och/eller samtidig behandling
med antikoagulanter (läkemedel som förhindrar blodproppar) kan det vara livshotande.
-
Muskelsmärta, ömhet, svaghet eller kramper. I sällsynta fall kan dessa muskelproblem
vara allvarliga, inklusive muskelnedbrytning som resulterar i njurskada, och mycket
sällsynta dödsfall har inträffat.
I sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner (allergi) rapporterats, inklusive: svullnad i
ansikte, tunga och hals som gör det svårt att svälja eller andas samt klåda och utslag.
Allvarligt sjukdomstillstånd som svår fjällning och svullnad i huden, blåsor på huden, i
mun, i ögon, på genitalier och feber. Hudutslag med rosaröda fläckar, särskilt på
handflator eller fotsulor, som kan ge upphov till blåsor.
Sällsynta fall av leverinflammation med gulfärgning av hud och ögon, klåda, mörkfärgad
urin eller ljusfärgad avföring, leversvikt (mycket sällsynt).
Sällsynta fall av bukspottkörtelinflammation, ofta med allvarlig buksmärta.
Tala omedelbart om för läkare om du upplever:
Snabbare hjärtslag, ojämna eller kraftiga hjärtslag (hjärtklappning), bröstsmärta, tryck
över bröstet eller allvarliga problem, inklusive hjärtattack och stroke.
Andnöd eller hosta. Dessa kan vara tecken på lungproblem.
Att du får blåmärken lättare, längre blödningstid än normalt, tecken på blödning (t.ex.
tandköttsblödning), lila fläckar, hudfläckar eller att du får infektioner lättare än vanligt,
halsont och feber, trötthet, svimningskänsla, yrsel eller blek hud. Dessa kan vara tecken
på blod- eller benmärgsproblem.
Allvarlig magsmärta som kan nå ryggen. Detta kan vara tecken på pankreatit
(bukspottkörtelinflammation).
Feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, sjukdomskänsla, gulfärgning av hud eller
ögon (gulsot). Dessa kan vara tecken på leverproblem, t.ex. hepatit (leverinflammation)
eller leverskada.
Biverkningar med enbart acetylsalicylsyra, atorvastatin eller ramipril:
Tala om för läkare om någon av följande biverkningar blir allvarligare eller varar längre tid än
några få dagar.
Acetylsalicylsyra
Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer):
- Besvär från mage och tarm, t.ex. halsbränna, illamående, kräkningar, magsmärta och diarré.
- Mindre blodförlust från magtarmkanalen (mikroblödning).
Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer):
- Blödning från mage och tarm och magsår.
- Efter långvarig användning av Trinomia kan järnbrist inträffa på grund av dolda
blodförluster från magtarmkanalen.
- Mag-/tarmsår kan inträffa men de gör mycket sällan hål på slemhinnan.
- Inflammation i mage och tarm.
- Hudreaktioner.
Sällsynta till mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer):
- Blödning, t.ex. näsblod, tandköttsblödning, blödning i huden eller blödning i urinvägarna
och könsorganen, kan även ge en utdragen blödningstid. Denna effekt kan fortsätta i fler än
4 och upp till 8 dagar efter behandlingen.
Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):
- Förhöjda värden av leverprover.
- Njurfunktionsrubbningar.
- Minskad nivå av blodsocker (hypoglykemi).
-
Acetylsalicylsyra i små doser minskar utsöndringen av urinsyra. För riskutsatta patienter
kan detta orsaka ett giktanfall under vissa förhållanden.
Hudutslag med feber som även inbegriper slemhinnor (erythema multiforme).
Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):
Huvudvärk, yrsel, mental förvirring, hörselrubbningar eller öronsusningar (tinnitus), särskilt hos
äldre patienter, kan vara symtom på en överdos (se avsnittet "Om du har tagit för stor mängd av
Trinomia").
Atorvastatin
Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):
- Sexuella svårigheter
- Depression
- Andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber
- Du kan utveckla diabetes. Det är troligare om du har höga nivåer av socker och fetter i
blodet, är överviktig och har högt blodtryck. Din läkare kommer att övervaka dig medan du
tar detta läkemedel.
Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):
- Inflammation i näsgången, halssmärta och näsblod.
- Allergiska reaktioner.
- Förhöjda blodsockernivåer (om du har diabetes ska du fortsätta att noggrant övervaka dina
blodsockernivåer) och förhöjd nivå av kreatinkinas i blodet.
- Huvudvärk.
- Illamående, förstoppning, gaser, magbesvär och diarré.
- Ledsmärta, muskelsmärta och ryggsmärta.
- Resultat av blodprover som visar att leverfunktionen kan vara onormal.
Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer):
- Anorexi (aptitförlust), viktökning, minskad nivå av blodsocker (om du har diabetes ska du
noggrant övervaka dina blodsockernivåer).
- Mardrömmar och sömnsvårigheter.
- Yrsel, domningar eller stickande känsla i fingrar och tår, minskad känsla av smärta eller
beröring, smakförändringar och minnesförlust.
- Dimsyn.
- Öron- och/eller huvudsusningar.
- Kräkningar, rapningar, övre och nedre magsmärta, pankreatit (bukspottkörtelinflammation
som leder till magsmärta).
- Hepatit (leverinflammation).
- Utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber och håravfall.
- Nacksmärta och muskelsvaghet.
- Trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad särskilt i vristerna (ödem) och
förhöjd kroppstemperatur.
- pProver som visar förekomst av vita blodkroppar i urinen.
Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer):
- Synrubbningar.
- Domningar eller stickande känsla i fingrar och tår.
- Oväntad blödning eller oväntade blåmärken.
- Kolestas (gulfärgning av hud och ögonvitor).
- Senskada.
Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):
-
-
En allergisk reaktion – symtom ka omfatta plötslig väsande andning och bröstsmärta eller
tryck över bröstet, svullnad i ögonlock, läppar, mun, tunga eller hals, andningssvårigheter
eller kollaps.
Hörselförlust.
Gynekomasti (bröstförstoring hos män och kvinnor).
Allvarliga leverproblem.
Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)
-
Muskelsvaghet som är ihållande.
Ramipril
Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):
- Huvudvärk eller trötthet.
- Yrsel. Det är troligare att detta sker när du börjar ta Trinomia eller börjar ta en högre dos.
- Svimningskänsla, hypotoni (onormalt lågt blodtryck), särskilt när du står eller sätter dig upp
snabbt.
- Torr rethosta, bihåleinflammation (sinuit) eller luftrörskatarr och andnöd.
- Mag- eller buksmärta, diarré, magbesvär, sjukdomskänsla.
- Hudutslag med eller utan svullnad.
- Bröstsmärta.
- Kramper eller smärta i muskler.
- Blodprover som visar mer kalium än vanligt i blodet.
Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer):
- Balansproblem (svindel).
- Klåda eller ovanliga känsloreaktioner i huden, t.ex. domningar, stickande, pirrande eller
brännande känsla eller krypningar (parestesi).
- Smakförlust eller -förändringar.
- Sömnsvårigheter.
- Känsla av depression, ångest, mer nervös än vanligt eller rastlös.
- Nästäppa, andningssvårigheter eller förvärrad astma.
- Svullnad i magen som kallas "intestinalt angioödem" uppvisar symtom som buksmärta,
kräkningar och diarré.
- Halsbränna, förstoppning eller muntorrhet.
- Mer frekvent urinering än vanligt under en dag.
- Mer svettning än vanligt.
- Aptitförlust eller minskad aptit (anorexi).
- Ökade eller oregelbundna hjärtslag.
- Svullna armar och ben. Detta kan vara ett tecken på att din kropp behåller mer vatten än
vanligt.
- Blodvallning.
- Dimsyn.
- Ledsmärta.
- Feber.
- Sexuell oförmåga hos män, minskad sexlust hos män eller kvinnor.
- Ett ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili) i blodprov.
- Blodprover som visar förändringar av hur levern, bukspottkörteln eller njurarna fungerar.
Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer):
- Känna sig uppskakad eller förvirrad
- Röd och svullen tunga.
- Allvarlig fjällning av huden, kliande och knottriga utslag.
- Nagelproblem (t.ex. att nageln lossnar helt eller delvis).
-
Hudutslag eller blåmärken.
Hudfläckar och kalla händer och fötter.
Röda, kliande, svullna eller vattniga ögon.
Hörselrubbningar och öronsusningar.
Svaghetskänsla.
Blodprover som visar en minskning av antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar eller
blodplättar eller minskad mängd av hemoglobin.
Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):
- Mer solkänslig än vanligt.
Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):
- Uppmärksamhetsstörning.
- Svullen mun.
- Blodprover som visar för låg halt avblodkroppar i blodet.
- Blodprover som visar lägre halt av natrium än vanligt i blodet.
- Fingrar och tår ändrar färg när du är kall och sedan en stickande känsla eller smärta när du
blir varm igen (Raynauds fenomen).
- Bröstförstoring hos män.
- Långsammare eller försämrade reaktioner.
- Brännande känsla.
- Förändringar i hur saker luktar.
- Håravfall.
Biverkningar av Trinomia (acetylsalicylsyra, atorvastatin eller Ramipril)
Mycket vanliga (fler än 1 av 10 patienter):
- Magbesvär såsom halsbränna, illamående, kräkningar, magont och diarré.
- Obetydlig blodförlust från mag-tarmkanalen (mikroblödning).
Vanliga (upp till 1 av 10 patienter):
- Inflammation i näsan, ont i halsen, näsblod.
- Torr rethosta, inflammation i bihålorna (sinusit) eller bronkit, andnöd.
- Bröstsmärtor.
- Förstoppning, gasbildning, matsmältningsbesvär.
- Magont eller tarmsmärta, sjukdomskänsla.
- Huvudvärk eller trötthetskänsla.
- Yrsel. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Trinomia eller om du börjar ta en
högre dos.
- Svimning, onormalt lågt blodtryck (hypotoni), speciellt när du ställer eller sätter dig upp
fort.
- Allergiska reaktioner.
- Hudutslag med eller utan svullnad.
- Muskelkramp eller muskelsmärta.
- Ledvärk och ryggsmärta.
- Resultat av blodprover som visar att leverfunktionen kan bli onormal.
- Förhöjda blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant övervaka dina
blodsockerhalter), ökat kreatinkinas i blodet.
- Blodprov som visar på ökad mängd kalium än normalt i ditt blod
Mindre vanliga (upp till 1 av 100 patienter):
- Gastrointestinal blödning och sår, men de perforerar mycket sällan slemhinnan.
- Gastrointestinal inflammation.
- Anorexi (aptitlöshet), minskad aptit, viktökning, minskningar av blodsockernivåer (om du
har diabetes bör du fortsätta noggrann övervakning av dina blodsockernivåer).
-
Rapningar, buksmärta i övre och undre buken, pankreatit (inflammation i bukspottkörteln,
som leder till magont).
Svullnad i tarmarna som kallas ”intestinalt angioödem”, som ger symptom som buksmärta,
kräkningar och diarré.
Efter långvarig administrering av Trinomia kan järnbristanemi uppstå på grund av dold
blodförlust från mag-tarmkanalen.
Hudreaktioner.
Utslag, klåda, nässelutslag, håravfall.
Mardrömmar, sömnlöshet.
Sömnstörningar.
Yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskning av smärtförnimmelse eller
förnimmelse av beröring, ändrat smaksinne, minnesförlust.
Balansproblem (svindel).
Dimsyn.
Ringningar i öronen och/eller huvudet.
Förändad eller förlorad smakupplevelse.
Klåda och onormala känsloförnimmelser i huden såsom domningar, stickningar, brännande
känsla eller myrkrypningar (parestesi).
Nedstämdhet, oro, ökad nervosistet eller rastlöshet.
Hepatit (leverinflammation).
Nacksmärta, muskeltrötthet.
Trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, svullnad, framförallt i fotlederna (ödem), ökad
temperatur.
Täppt näsa, andningssvårigheter eller försämring av astma.
Muntorrhet.
Ökad svettning.
Utsöndrar mer vatten (urin) än vanligt över dagen.
Svullna armar och ben. Detta kan vara ett tecken på att kroppen bibehåller mer vatten än
vanligt.
Vallningar.
Feber.
Ökade eller oregelbundna hjärtslag.
Sexuell oförmåga hos män, minskad sexlust hos män eller kvinnor.
Urinprover som är positiva för vita blodkroppar.
Ökat antal av vissa blodkroppar (eosinofili), som upptäcks via blodprov.
Blodprover visar förändringar i det sätt som levern, bukspottkörteln eller njurarna fungerar.
Sällsynta till mycket sällsynta biverkningar (upp till 1 av 1 000 patienter)
- Blödning såsom näsblod, blödning i tandköttet, blödning i hud eller blödning i urinvägarna
och fortplantningsorganen kan också förekomma med en långvarig blödningstid. Denna
effekt kan fortsätta över 4 och upp till 8 dagar efter behandlingen.
Sällsynta (upp till 1 av 1 000 patienter):
- Domningar eller stickande känsla i fingrar och tår.
- Oväntad blödning eller blåmärken.
- Kolestas (gulaktig färg på hud och ögonvitor).
- Senskada.
- En känsla av skakighet eller förvirring.
- Röd och svullen tunga.
- Kraftig flagning eller fjällning av huden, kliande, knöliga utslag.
- Nagelproblem (t.ex. att en nagel lossnar eller separeras från nagelbädden).
- Fläckar på huden och kalla extremiteter.
- Röda, kliande, svullna eller rinnande ögon.
- Hörselnedsättning.
Blodprover visar en minskning av antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar eller
trombocyter eller mängden hemoglobin.
Mycket sällsynta (upp till 1 av 10 000 patienter):
- Ökade värden i leverfunktionstester.
- Allvarliga leverproblem.
- Acetylsalicylsyra i liten dos minskar utsöndringen av urinsyra. För patienter i riskzonen,
kan detta orsaka ett giktanfall under vissa omständigheter.
- En allergisk reaktion - symptom kan inkludera plötslig väsande andning, och bröstsmärta
eller trånghetskänsla i bröstet, svullna ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg,
andningssvårigheter, kollaps.
- Ökad solkänslighet
- Hörselnedsättning.
- Gynekomasti (bröstförstoring hos män och kvinnor).
Ej känt (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):
- Uppmärksamhetsstörning
- Svullen mun.
- Fingrar och tår som ändrar färg när du är kall och sedan stickningar eller smärta när du
värmer upp (Raynauds fenomen).
- Långsammare eller försämrade reaktioner.
- Brännande känsla.
- Förändring av luktsinnet
- Blodprover som visar på för få blodkroppar i blodet.
- Blodprover som visar på mindre mängd natrium än normalt i blodet.
Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner:
- Sexuella svårigheter
- Depression
- Andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar
som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer
nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om
läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
5.
Hur Trinomia ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter Utg.dat.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur
man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
-
-
-
-
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg kapslar, hårda: De aktiva substanserna är
acetylsalicylsyra, atorvastatin och ramipril. Varje kapsel innehåller 100 mg
acetylsalicylsyra, 20 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat) och 10 mg
ramipril.
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg kapslar, hårda: De aktiva substanserna är acetylsalicylsyra,
atorvastatin och ramipril. Varje kapsel innehåller 100 mg acetylsalicylsyra, 20 mg
atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat) och 5 mg ramipril.
Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg kapslar, hårda: De aktiva substanserna är
acetylsalicylsyra, atorvastatin och ramipril. Varje kapsel innehåller 100 mg
acetylsalicylsyra, 20 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat) och 2,5 mg
ramipril.
Övriga innehållsämnen är:
Kärna: mikrokristallin cellulosa (E460), talk (E553), natriumstärkelseglykolat (typ A),
laktosmonohydrat, förgelatiniserad stärkelse (majs), kalciumkarbonat (E170),
hydroxypropylcellulosa (E463), polysorbat 80 (E433), krospovidon (typ A), vattenfri
kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos (E464) och natriumstearylfumarat.
Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talk (E553), sojalecitin (E322),
xantangummi (E415), hypromellos (E464), trietylcitrat (E1505), povidon, gul järnoxid
(E172) och svart järnoxid (E172).
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg kapslar, hårda:
Kapselskal: gelatin (E441), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), schellack, etanol
(spårmängder), svart järnoxid, propylenglykol (spårmängder) och ammoniumhydroxid
(spårmängder).
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg kapslar, hårda:
Kapselskal: gelatin (E441), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), svart järnoxid
(E172), schellack, etanol (spårmängder), svart järnoxid, propylenglykol (spårmängder)
och ammoniumhydroxid (spårmängder).
Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg kapslar, hårda:
Kapselskal: gelatin (E441), titandioxid (E171), svart järnoxid (E172), schellack, etanol
(spårmängder), propylenglykol (spårmängder) och ammoniumhydroxid (spårmängder).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg kapslar, hårda:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg, kapslar, hårda är hårda gelatinkapslar storlek 0 (ungefärlig
längd: 21,7 mm) med ogenomskinlig och svagt rosafärgad kapselkropp och -lock tryckta med
"AAR 100/20/10" innehållande två 50 mg vita eller nästan vita filmdragerade tabletter med
acetylsalicylsyra märkta med "AS", två 10 mg grönbruna filmdragerade tabletter med
atorvastatin märkta med "AT" och en 10 mg svagt gul filmdragerad tablett med ramipril märkt
med "R1".
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg kapslar, hårda finns tillgängliga i blisterförpackningar på 7, 14,
28, 56, 84 eller 98 kapslar.
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg kapslar, hårda:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg, kapslar, hårda är gelatinkapslar storlek 0 (ungefärlig längd: 21,7
mm) med ogenomskinligt och svagt rosafärgat kapsellock och ogenomskinlig och ljusgråfärgad
kapselkropp tryckta med "AAR 100/20/5" innehållande två 50 mg vita eller nästan vita
filmdragerade tabletter med acetylsalicylsyra märkta med "AS", två 10 mg grönbruna
filmdragerade tabletter med atorvastatin märkta med "AT" och en 5 mg svagt gul filmdragerad
tablett med ramipril märkt med "R5".
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg kapslar, hårda finns tillgängliga i blisterförpackningar på 7, 14,
28, 56, 84 eller 98 kapslar.
Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg kapslar, hårda:
Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg, kapslar, hårda är hårda gelatinkapslar storlek 0 (ungefärlig
längd: 21,7 mm) med ogenomskinlig och ljusgråfärgad kapselkropp och -lock tryckta med
"AAR 100/20/2.5" innehållande två 50 mg vita eller nästan vita filmdragerade tabletter med
acetylsalicylsyra märkta med "AS", två 10 mg grönbruna filmdragerade tabletter med
atorvastatin märkta med "AT" och en 2,5 mg svagt gul filmdragerad tablett med ramipril märkt
med "R2".
Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg kapslar, hårda finns tillgängliga i blisterförpackningar på 7, 14,
28, 56, 84 eller 98 kapslar.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
Innehavare av godkännande för
försäljning:
Ferrer Internacional, S.A.
Gran Vía Carlos III, 94
08028 Barcelona (Spanien)
Tillverkare:
Ferrer Internacional S.A.
Joan Buscallà, 1-9
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona, Spanien)
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under
följande namn:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg kapslar, hårda:
Belgien:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélule
Bulgarien:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg твърди капсули
Tyskland:
Sincronium 100 mg/20 mg/10 mg hartkapseln
Finland:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg kapseli, kova
Frankrike:
Iltria 100 mg/20 mg/10 mg gélules
Grekland:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg καψάκια σκληρά
Irland:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg hard capsules
Italien:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide
Österrike:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg hartkapseln
Polen:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg kapsułki twarde
Portugal:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg cápsulas
Rumänien:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg capsule
Spanien:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg cápsulas duras
Sverige:
Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg kapslar, hårda
Tjeckiska republiken: Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg tvrdé tobolky
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg kapslar, hårda:
Belgien:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélule
Bulgarien:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg твърди капсули
Tyskland:
Sincronium 100 mg/20 mg/5 mg hartkapseln
Finland:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg kapseli, kova
Frankrike:
Iltria 100 mg/20 mg/5 mg gélules
Grekland:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg καψάκια σκληρά
Irland:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg hard capsules
Italien:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide
Österrike:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg hartkapseln
Polen:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg kapsułki twarde
Portugal:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg cápsulas
Rumänien:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg capsule
Spanien:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg cápsulas duras
Sverige:
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg kapslar, hårda
Tjeckiska republiken: Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg tvrdé tobolky
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg kapslar, hårda:
Belgien:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg gélule
Bulgarien:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg твърди капсули
Tyskland:
Sincronium 100 mg/20 mg/2.5 mg hartkapseln
Finland:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg kapseli, kova
Frankrike:
Iltria 100 mg/20 mg/2.5 mg gélules
Grekland:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg καψάκια σκληρά
Irland:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg hard capsules
Italien:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg capsule rigide
Österrike:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg hartkapseln
Polen:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg kapsułki twarde
Portugal:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg cápsulas
Rumänien:
Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg capsule
Spanien:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg cápsulas duras
Sverige:
Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg kapslar, hårda
Tjeckiska republiken: Trinomia 100 mg/20 mg/2.5 mg tvrdé tobolky
Denna bipacksedel ändrades
2016-12-19
Download