Screening för typ 2-diabetes

advertisement
Kristdemokraterna
MOTION
LANDSTINGET
Ank.den
Till landstingsfullmäktige Sörmland
SÖRNILAND
2015-11-2 4
Dnr
Screening för typ 2-diabetes
I Sverige har cirka 400 000 personer diabetes och var tredje av dem vet inte om att han eller hon
har sjukdomen. Orsaken är att personer med diabetes oftast inte har några symtom och inte
känner sig sjuka. Många patienter hinner därför nå ett avancerat stadium av sin sjukdom innan de
får en diagnos.
Det är viktigt att personer med typ 2-diabetes och pre-diabetes identifieras i ett tidigt skede av sin
sjukdom. Genom att genomföra livsstilsförändringar i tid förhindras utvecklingen till
sjukvårdskrävande insatser. På sikt minskar även risken för exempelvis stroke, hjärtinfarkt och
skador på njurarna.
Forskning visar att fetma och övervikt har en klar koppling till diabetes typ 2. I rapporten Öppna
jämförelser2014 framgår det att sörmländska befolkningen har sämst BMI (Body Mass Index) i
riket. Det här är därför en mycket viktig fråga i arbetet att nå målet att bli Sveriges friskaste län
2025.
Positiva effekter av diabetesscreening har bland annat visat sig i ett pliotprojekt som genomfördes
i Södertälje 2014. Där användes hela kommunen som pliotområde och alla Södertäljebor i
åldrarna 20-65 år erbjöds att testa sin risk att insjukna i diabetes. Högriskinclivider identifierades
med hjälp av det fmska screeningverktyget FINDRISC. Det bygger på åtta enkla frågor i ett
formulär om bland annat ålder, diabetesförekomst i nära släkt samt fysisk aktivitet.
Träffsäkerheten för diabetes är 80 procent och 70 procent för hjärt- och kärlsjukdomar.
Screening och interventionsprogram kräver investeringar. Men enligt nämnda pliotstudie räcker
det att förebygga diabetes hos fyra procent av högriskindividerna för att satsningarna ska löna sig.
Investeringarna betalas tillbaka i form av minskade behandlingskostnader. Men framför allt skulle
diabetesscreening innebära ökad livskvalitet för människor som riskerar att utveckla typ 2diabetes.
Mot bakgrund av ovanstående
föreslår vi landstingsfullmäktige
besluta
ge landstingsstyrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att införa ett
piotprojekt gällande diabetesscreening i en eller flera sörmländska kommuner.
att
Nyköping den 24 november 2015
C--
Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Östen Eriksson
PROTOKOLLSUTDRAG
Landstingsfullmäktige
§ 134/16
SID 1(2)
DAT UM
DIARIE NR
2016-10-11
LS-LED15-1651-9
Motionssvar - Screening för typ 2-diabetes
Diarienummer:
LS-LED15-1651
Behandlat av
1 Landstingsstyrelsen
2 Landstingsfullmäktige
Mötesdatum
2016-09-20
2016-10-11
Ärendenr
§ 188/16
§ 134/16
Landstingsfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
Yrkanden
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) och Monica Johansson (S) yrkar
bifall till landstingsstyrelsens förslag att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordföranden Åsa Kratz (S) ställer landstingsstyrelsens förslag under
proposition och finner att det bifalls.
Sammanfattning
En motion har inkommit som handlar om screening för typ 2-diabetes.
Motionärerna föreslår i motionen landstingsfullmäktige besluta att ge
landstingsstyrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att införa ett
pilotprojekt gällande diabetesscreening i en eller flera sörmländska
kommuner.
Typ 2-diabetes är en sjukdom som uppfyller de flesta krav för att motivera
en screeningverksamhet. Sjukdomen är utan tvekan allvarlig. En
organiserad screeningverksamhet kan ske med olika ambitionsnivåer. Att
screena befolkningen i stort är dyrt och ineffektivt. Rekommendationen idag
är därför en sammanvägning av olika ambitionsnivåer och innebär i första
hand screening av riskgrupper. Aktuella svenska beräkningar av de direkta
sjukvårdskostnaderna för diabetessjukdom visar att de till största delen är
kopplade till diabetessjukdomens följdsjukdomar: hjärtinfarkt, stroke,
njursvikt, amputation och blindhet. Till detta kommer de indirekta
kostnaderna i form av bland annat sjukfrånvaro.
Kostnader för screening är till stor del knutna till hur screeningen
organiseras. Även om man väljer en mindre kostsam metod så kan man inte
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Fax 0155-28 91 15
Tfn 0155-24 50 00
E-post [email protected]
SID 1(2)
Landstingsfullmäktige
PROTOKOLLSUTDRAG
SID 2(2)
DAT UM
DIARIE NR
2016-10-11
LS-LED15-1651-9
bortse från att varje nyupptäckt diabetiker och prediabetespatient kräver
resurser för information, utredning och behandling.
Tidig upptäckt och snabbt insatt behandling har stor potential att minska de
diabetesrelaterade följdsjukdomarna, sannolikt minska kostnaderna
kopplade till diabetessjukdomens följdsjukdomar samt förbättra
livskvaliteten hos de drabbade individerna. Mot bakgrund av detta bifalls
motionen, det vill säga att landstingsstyrelsen får i uppdrag att undersöka
förutsättningarna att införa ett pilotprojekt gällande diabetesscreening i en
eller flera sörmländska kommuner.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 20 september, § 188/16
Motionssvar 2016-08-22
Yttrande över motion – Primärvårdsnämnden den 8 juni, § 15/16
Yttrande över motion – Hälsovalsberedningen den 19 maj, § 14/16
Yttrande över motion – Hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 maj, § 24/16
Motionen
Beslutet expedieras till
Jan Grönlund, landstingsdirektör
Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef
Asghar Farahani, hälsovalschef
Motionärerna
Akten
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Fax 0155-28 91 15
Tfn 0155-24 50 00
E-post [email protected]
SID 2(2)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards