Veckoövning 1 Fy 07 10-11
Magnetisk växelverkan, magnetfält
1. Beskriv skillnaderna mellan paramagnetiska och diamagnetiska material
jämfört med ferromagnetiska material.
2. Beskriv egenskaperna hos jordens magnetfält och vilken inverkan det har på
levnadsförhållandena på jorden.
Rörlig laddad partikel i magnetfält
3. Härled formeln för kraftpåverkan på en rak strömförande ledare i ett magnetfält
utgående från kraftpåverkan på en rörlig laddning i ett magnetfält. Motivera
mellanstegen.
4. En elektron rör sig i yz-planet med en vinkel av 60.0° från positiva z-axeln och
30.0° från positive y-axeln som på bilden. Dess hastighet är konstant 365 m/s då
ett homogent magnetiskt fält med flödestätheten 1.22×10−3 T kopplas på. Fältet
är riktat i den negativa y-axelns riktning. Bestäm partikelns acceleration i det
ögonblick magnetfältet kopplas på, och ange den i vektorform.
Elektrisk strömledare och magnetfält
5. En rak strömförande ledare förs in i ett starkt vertikalt nedåtriktat magnetfält.
Kan ledaren riktas så att den hänger i luften pga. den magnetiska kraften?
Motivera svaret.
6. I en lång rak ledare med masstätheten   3, 00 103 kg/m flyter en ström med
storleken 0,500 A. Ett horisontellt magnetfält är riktat vinkelrätt mot ledaren. Hur
stor flödestäthet krävs för att levitera ledaren (hålla den svävande)? Den
magnetiska kraften skall alltså upphäva gravitationskraften på ledaren.