XELODA under strålbehandling

advertisement
2011 02 24/MJ
XELODA under strålbehandling
Preparat
Lokalt avancerad g-i cancer
Dos/
Maxdos/ Antal
Dos Antal Administreringssätt
dostillfälle dostillfälle doser/ interv. doser/
mg/m2
mg
dygn
tim cykel
1. Capecitabin
825–900*
2
12
10
po
Dag
1–5
*Vid nedre GI-cancer ges dosen 900 mg/m2, vid övre GI-cancer ges 825 mg/m2
Prep
1
1 1 Ny cykel
↓
Dag
1 2 3 4 5 8 Cykellängd:
7d
Beredning och administrering v g v
Speciella åtgärder
Capecitabin: ges endast dagar med strålbehandling. Tabletterna intages morgon och kväll inom en
halvtimme efter måltid.
Vid anamnes på hjärtsjukdom EKG före behandling.
Dosreduktionsrekommendationer
Neutrofila x 109/L
<1.5
TPK x 109/L
<75
Preparat, % av fulldos
Behandlingen uppskjutes
Se särskilt dosreduktionsschema för gastrointestinal toxicitet (diarré), stomatit och hudtoxicitet
(hand-fot syndrom) i FASS.
Anmärkning
Under pågående capecitabinbehandling rekommenderas att onkologsjuksköterska ringer patienten en gång
per vecka och går igenom biverkningar av behandlingen.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards