Sociologi I, 30 hp - Karlstads universitet

advertisement
Presentation av
Sociologi och
Socialpsykologi
Satu Heikkinen och Sara Johansson
Vad är sociologi?
Inom sociologi studeras människans
sociala handlingar och relationer.
Sociologin studerar människan som
samhällsvarelse på olika nivåer: från
individ, grupp, organisation, nation
och globalt.
(individ-grupp: socialpsykologi)
”Skrivna och
oskrivna regler”
Människan är
både rationell
och emotionell
Exempel på sociologi
Ett område: Hur olika sociala dimensioner
såsom genus, etnicitet, ålder, funktionshinder
mm påverkar våra möjligheter och skyldigheter i
olika sammanhang
Projekt vid Karlstads universitet
”Ålder räknas”. Hur ålder organiserar arbetslivet.
Studie av Värmlands tillväxtprogram som
utarbetades 2004-2007. Vill förstå hur kvinnor
och kvinnodominerade branscher kom att
exkluderas från centrala nätverk och de kluster
av näringar som identifierades
Finns mycket, mycket mer…
Sociologi I, 30 hp
Kursen avser att ge
grundläggande insikter i hur
samhällslivets organisation påverkar
olika gruppers livsvillkor.
Kursen behandlar exempelvis
marginalisering, etnicitet, genus och
globalisering.
Särskild vikt läggs vid samspel i
vardagslivet och arbetslivets
sociologi.
Sociologi I, delkurser
Delkurs 1: Introduktion till sociologin, 7,5 hp
Delkursen ger en inblick i det sociologiska tänkesättet och en översikt över den
teoretiska och empiriska forskningen i sociologi samt orienterar om viktiga
sociologiska perspektiv på samhällsproblem.
Delkurs 2: Interaktion och vardagsliv, 7,5 hp
I delkursen behandlas betydelsen av vardaglig interaktion utifrån både klassisk och
modern teoribildning.
Delkurs 3: Att undersöka samhället, 7,5 hp
Delkursen ger en grundläggande orientering i vetenskapsteori, om
forskningsprocessens olika faser och om metodproblem i samband med sociologiska
undersökningar.
Delkurs 4: Sociologisk fördjupning, 7,5 hp
I delkursen behandlas samhällsprocesser och sociologisk analys genom bearbetning av
ett relativt avgränsat sociologiskt problem. I delkursen behandlas teoretiskt och
empiriskt valda sociologiska områden.
Sociologi II, delkurser
Delkurs 1: Hur förändras samhället och vår kunskap om detta?, 7,5 hp
Delkursen behandlar och problematiserar såväl moderna som klassiska sociologiska
teoretiker och idétraditioner.
Delkurs 2: Kategorisering, normalitet och makt, 7,5 hp
Delkursen fokuserar samhället och samhällsprocesser ur t ex genus, etnicitet och
klassperspektiv. Frågor som rör konstruktioner av kategorier, normalitet och avvikelse
behandlas, liksom maktaspekter som finns inbäddade i dessa konstruktioner.
Delkurs 3: Att samla in och bearbeta information om samhället, 7,5 hp
I delkursen vidareutvecklas och fördjupas kunskaperna kvantitativa och kvalitativa
sociologiska metoder. Studenten genomför i delkursen ett mindre antal intervjuer och
arbetar med kodning, jämförelser och sortering.
Delkurs 4: Projektarbete, 7,5 hp
I delkursen genomför studenten en mindre sociologisk studie.
Ämnet socialpsykologi
Socialpsykologi ett ”underämne” till sociologin
-en mikrosociologi.
Zoomar in individen och dennes
möten med andra individer
och grupper i vardagen.
Exempel på socialpsykologi
Identitet och sociala roller
Självpresentation i social
interaktion – face to face och via
internet/sociala medier
Exempel på socialpsykologi
Emotionssociologi - hur känslor
inverkar i skapande av
gruppgemenskap,
sammanhållning, lojalitet och
relationer exempelvis på
arbetsplatsen
– Emotionellt arbete
Normer och normalitet
Socialpsykologi I, 30 hp
Kursen…
ger en bred orientering om grundläggande
beteendevetenskapliga teorier och begrepp.
behandlar hur individer i vardagligt samspel i bl a familj, skola och arbetsliv
tillägnar sig och använder självbilder och värderingar.
tar även upp frågor som hur mänskliga möten och
relationer påverkar våra personligheter och vad
det innebär att vara socialt kompetent i olika
sammanhang.
Socialpsykologi II, 30 hp
Kursen…
ger fördjupade kunskaper om beteendevetenskapliga
tillämpningsområden.
behandlar hur individer i samspel skapar, förändrar och upprätthåller
sociala mönster.
behandlar perspektiv som t ex emotioner/känslor, organisationer, genus
och makt.
Ett mindre projektarbete inom det socialpsykologiska området
genomförs.
Välkommen till studier i
sociologi
och
socialpsykologi!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards