LIB140, Människan som medveten samhällsvarelse, 30,0

advertisement
HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN
LIB140, Människan som medveten samhällsvarelse, 30,0
högskolepoäng
Man as conscious social being, 30.0 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 2013-01-17 att gälla från
och med 2013-01-19.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2. Inplacering
Kursen ges endast som en del av utbildningsprogrammet Liberal Arts, kandidatprogram (180 hp).
Kursen utgör fjärde terminen i en kandidatexamen i Liberal arts och är behörighetsgivande till kursen 'Liberal
Arts i praktiken' (30 hp).
Huvudområde
Liberal Arts
Fördjupning
G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav
3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs
LIB130 (Quadrivium: Människan och naturen, 30 hp) eller motsvarande
4. Innehåll
Delkurs 1. Staten, den moraliska människan och den goda medborgaren (15 hp)
(The Republic, the ethical human being and the good citizen, 15 HEC)
Fjärde terminens studier fokuserar på människan som medveten samhällsvarelse, och i den första delkursen
ligger betoningen framför allt på människan som samhällsvarelse. Med utgångspunkt i närläsning av en
klassiker i politisk idéhistoria, nämligen Platons dialog Staten – dels i översättning i sin helhet, dels i original
i urval –, närmar vi oss ur olika synvinklar (rättsvetenskapliga, filosofiska, idéhistoriska och litterära) ett antal
2/ 3
teman som Platon behandlar i sin bok och som är fortsatt relevanta för människan som medveten
samhällsvarelse (samhällsorganisation, kunskap, utbildning, genus, konst, etik, rätt och politik). Demokrati
som dagens politiska överideologi prövas kritiskt, och grundläggande etiska frågeställningar integreras med
övergripande samhällsrelevanta problemområden som berör för moderniteten centrala begrepp.
Förutom den undervisning som fokuserar direkt på den grekiska originaltexten, varvas tematiska
föreläsningar med seminarier ledda av studenterna men med en eller flera lärare närvarande.
Delkurs 2. Medvetande och kognition (15 hp)
(Consciousness and cognition, 15 HEC)
Den andra delkursen fokuserar på det mänskliga medvetandet. Undervisning i arabiska med utgångspunkt i
för delkursen relevanta, klassiska filosofiska texter på språket (exempelvis av al-Ghazali, Averroes eller
Avicenna) är en integrerande del av momentet.
Vid sidan av språkstudierna belyses medvetandet och möjligheterna att studera det ur så väl filosofisk som
empiriskt vetenskaplig synvinkel, varvid milstolpar i de relevanta vetenskapernas (neurovetenskap, psykiatri,
psykologi) och medvetandefilosofins äldre och nyare historia från antiken fram till våra dagar berörs. Ett
urval teoretiska och filosofiska problem i samband med olika medvetandefenomen tas upp i ett historiskt och
systematiskt sammanhang – exempelvis yttervärldens kunskapsteoretiska problem, atomism vs holism i
varseblivningen, frågan om direkt versus indirekt perception, kroppsvarseblivning och kroppsmedvetande,
tidsmedvetande, medvetande om andra människor, självmedvetande, intentionalitetens natur, distinktionen
mellan medvetna och omedvetna processer samt det kausala förhållandet mellan hjärna och medvetande.
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• diskutera och förhålla sig till olika aspekter av Platons politiska tänkande, samt vara orienterad i andra
antika politiska tänkares tankevärld,
• redogöra i stora drag för utvecklingsmönster inom politiskt tänkande från antiken till våra dagar,
• i tal och skrift formulera och diskutera frågor som berör modernitetens problematik,
• redogöra för centrala metaetiska och normativt etiska positioner,
• redogöra för basala fakta om nervsystemets funktion,
• redogöra för några milstolpar i neurovetenskapernas, psykologins och medvetandefilosofins historia.
Färdighet och förmåga
• aktivt bidra med kvalificerade och vetenskapligt vederhäftiga synpunkter i seminarium,
• inom givna tidsramar författa ett skriftligt arbete av vetenskapligt analyserande karaktär,
• muntligt presentera ett paper vid kurskonferens,
• iäsa och förstå grekiska originaltexter med en i förhållande till LIB130 ytterligare uppövad förmåga,
3/ 3
• med hjälp av grammatik och lexikon kunna översätta enklare medeltida texter på arabiska till svenska,
• formulera och diskutera centrala medvetandefilosofiska frågor om exempelvis varseblivning, intentionalitet,
kroppsmedvetande, tidsmedvetande och självmedvetande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett kritiskt sätt förhålla sig till politiska ideologier samt modernitetens olika begrepp,
• förhålla sig på ett självständigt och kritiskt sätt till historieskrivning,
• relatera sina egna och andras skäl för och emot ett ställningstagande i etiska frågor till centrala typer av
normativa etiska teorier.
6. Litteratur
Se bilaga.
7. Former för bedömning
Delkurs 1. Staten, den moraliska människan och den goda medborgaren (15 hp) examineras löpande genom
skriftliga inlämningsuppgifter samt genom en skriftlig hemuppgift i artikelformat som dessutom ska
presenteras muntligt som konferenspaper under en för ändamålet anordnad kurskonferens.
Delkurs 2. Medvetande och kognition (15 hp) examineras genom skriftliga uppgifter.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på moment med en
omfattning av minst 15 av kursens 30 hp.
9. Kursvärdering
Programkoordinatorn ansvarar i samarbete med undervisande lärare för att studenternas
synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och sammanställs.
Sammanställningarna skall utgöra underlag för sammanfattande utvärdering och eventuella
åtgärder vid minst ett av programnämndens sammanträden under terminen. Slutsatser och
åtgärder skall redovisas i ett protokoll som skall göras tillgängligt för både nuvarande och
blivande studenter.
10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska och engelska.
Litteraturlista för LIB140 delkurs 1 (15 hp) vårterminen 2013
Delkurs 1.
1) Första halvan av delkursen (vecka 4–9)
Platons Staten i någon av följande översättningar:
• Platon. Skrifter. Bok 3, Staten, öv. Jan Stolpe. (Stockholm: Atlantis, 2003)
alternativt
• Plato. Republic. Translated from the New Standard Greek Text, with Introduction, öv. C. D. C. Reeve
(Indianapolis: Hackett, 2004).
Hela dialogen ska läsas (i översättning). Den svenska översättningen är tyvärr utgången från
förlaget.
Dessutom tillkommer kompendiematerial som tillhandahålles av institutionen.
2) Andra halvan av delkursen (vecka 10 –12)
Samtliga nedanstående böcker:
• de Beauvoir, Simone. För en tvetydighetens moral. (Göteborg: Daidalos, 1992).
• Foucault, Michel. Övervakning och straff: fängelsets födelse. (Lund: Arkiv, 2003).
• Strindberg, August/Göran Greider. August Strindbergs lilla katekes för underklassen/Liten katekes
för de ännu vanmäktiga. (Stockholm: Karneval, 2012).
• Tännsjö, Torbjörn. Grundbok i normativ etik. (Stockholm: Thales, 2012).
Dessutom tillkommer kompendiematerial som tillhandahålles av institutionen.
Delkurs 2.
Institutionen tillhandahåller kompendiematerial för undervisningen i arabiska och
medvetandefilosofi samt en preliminär version av en ännu opublicerad monografi av professor
Helge Malmgren (som är huvudlärare på det medvetandefilosofiska inslaget i kursen).
Download